UJI
  • UJI
  • Criteris d'admissió

Criteris d'admissió

La selecció d'estudiants per al màster es realitzarà mitjançant l'aplicació dels següents criteris de valoració de mèrits:


1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic en el títol al·legat per accedir al programa (50%).

2. Matèries de l'expedient acadèmic relacionades amb el present màster (25%).

3. Experiència investigadora rellevant en l'àmbit de continguts del màster (10%).

4. Altres títols i mèrits acreditats (5%).

5. Entrevista personal si es considera necessari (10%).

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

Els graduats de titulacions alienes a les Ciències de la vida i la salut (Lingüística, Física, Química, Matemàtiques i Informàtica) hauran de cursar complements formatius. Aquests complements formatius tenen com a objectiu que els estudiants procedents de graus sense formació en fisiologia del sistema nerviós central i processos psicològics bàsics adquirisquen aquesta formació bàsica. S'estableix com a complements formatius per accedir al Màster en Investigació en Cervell i Conducta dues assignatures impartides pels departaments de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiología i el departament de Medicina: Introducció a la Psicologia (Grau de Criminologia i Seguretat) i Fisiologia General (Grau de Medicina).

Dits estudiants hauran d'assistir com a oïdors a aquestes assignatures. La Comissió Acadèmica de Màster establirà els mecanismes apropiats d'avaluació que garantisquen l'adquisició dels coneixements i les competències requerides.

- Matrícula en el Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Informació proporcionada per: InfoCampus