UJI

Investigació en Cervell i Conducta

Última modificació: 25/02/2016 | Font: InfoCampus

El màster universitari en Investigació en Cervell i Conducta per la Universitat Jaume I té per objecte formar investigadors en neurociencia de la conducta. El màster permet adquirir els fonaments teòrics i metodològics d'aquesta disciplina i les competències necessàries per a desenvolupar recerca bàsica i clínica. Una part essencial de la formació es duu a terme en el laboratori, aprenent les diverses tècniques i el mètode investigador i aplicant-los a projectes concrets que condueixen al títol de màster i, si es segueixen els estudis de doctorat, a la realització d'una tesi doctoral. La Universitat Jaume I posseeix els recursos humans i tecnològics i les infraestructures adequades per desenvolupar recerca en neurociències. Els grups de recerca que participen en el màster tenen una reconeguda trajectòria investigadora d'àmbit nacional i internacional, amb col·laboracions estables en els cinc continents. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Introducció

Presentació

El màster universitari en Investigació en Cervell i Conducta per la Universitat Jaume I té per objecte formar investigadors en neurociencia de la conducta. El màster permet adquirir els fonaments teòrics i metodològics d'aquesta disciplina i les competències necessàries per a desenvolupar recerca bàsica i clínica. Una part essencial de la formació es duu a terme en el laboratori, aprenent les diverses tècniques i el mètode investigador i aplicant-los a projectes concrets que condueixen al títol de màster i, si es segueixen els estudis de doctorat, a la realització d'una tesi doctoral. La Universitat Jaume I posseeix els recursos humans i tecnològics i les infraestructures adequades per desenvolupar recerca en neurociències. Els grups de recerca que participen en el màster tenen una reconeguda trajectòria investigadora d'àmbit nacional i internacional, amb col·laboracions estables en els cinc continents. 


El màster universitari en Investigació en Cervell i Conducta proposa un model amb una formació comuna de caràcter transversal i metodològic, d'una banda, així com una varietat important de matèries optatives amb les quals l'estudiant pot configurar una formació especialitzada i tutoritzada en aspectes més concrets de la neurociència de la conducta, d'una altra. Tal versatilitat multidisciplinària és una de les característiques fonamentals de la nostra oferta formativa. L'estudiant ha de cursar en dos semestres, 21 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries i 24 crèdits d'optatives, a més dels 15 crèdits del treball de final de màster.

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2017 / setembre 2018).
Docència presencial: octubre 2017 / maig 2018

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

L'objectiu fonamental d'aquest màster és habilitar als estudiants com a investigadors competents en l'àmbit de la investigació sobre cervell i la conducta. Aquesta preparació està inspirada en un enfocament científic. S'assumeix que l'adquisició de coneixements i de competències metodològiques sobre neurociències de la conducta facilitarà la comprensió de la funció mental i de les seves alteracions o patologies, contribuint així a una millora de les competències professionals dels estudiants de ciències de la salut. Igualment, el màster constitueix una aproximació a la metodologia en la recerca científica, necessària per a l'inici d'una carrera professional acadèmic-investigadora.

Per a això es persegueix que els estudiants adquirisquen els coneixements, actituds, habilitats i competències necessàries per a la realització de recerques sobre el comportament de les persones i els seus correlats cerebrals, partint de les tècniques, estratègies i metodologies de recerca més actuals per a l'anàlisi del cervell i la conducta en animals d'experimentació i en humans.

De forma més específica, es persegueix que l'alumne adquirisca els coneixements, actituds, habilitats i competències necessàries per a:

 1. La utilització d'instruments i tècniques de recerca per observar, registrar i avaluar la conducta humana i animal en relació amb l'estructura i funció del cervell. Això permetrà abordar les preguntes més actuals sobre neurociències de la conducta.
 2. La identificació de llacunes en el coneixement de les relacions cervell-conducta, l'elaboració de preguntes concretes i la formulació d'hipòtesis plausibles sobre les mateixes contrastables mitjançant la recerca científica.
 3. Determinar la metodologia i disseny experimental més adequats per al contrast de les hipòtesis formulades sobre la conducta humana i animal i del seu substrat neurològic.
 4. Desenvolupament de programes de prevenció i tractaments més eficaços en diferents àmbits professionals basats en els avanços recents de la recerca en cervell i conducta.
 5. Aplicar estratègies i metodologies avançades per a l'anàlisi de dades i interpretar correctament els resultats obtinguts, per ser capaç de redactar informes, articles i documents científics relacionats amb la neurociència de la conducta.
 6. El desenvolupament de judici crític sobre la qualitat de la recerca en projectes i publicacions científiques des de l'ètica professional de l'investigador.

Aquests objectius tindran el seu desenvolupament i consecució a través de les competències bàsiques o generals i específiques contemplades en cadascuna de les matèries del pla d'estudi.

En resum, es pretén proporcionar als estudiants una preparació sòlida i actualitzada en la investigació sobre la conducta i el cervell.

Coneixements previs recomanables

Es recomana tenir coneixements previs sobre fisiologia del Sistema Nerviós Central i sobre els processos psicològics bàsics. No obstant això, els graduats de titulacions alienes a les Ciències de la vida i la salut hauran de cursar complements formatius a fi d'adquirir la formació bàsica en aquests aspectes fonamentals.


Les titulacions d'accés al màster són: Psicologia, Medicina, Infermeria, Logopèdia, Lingüística, Informàtica, Matemàtiques, Biologia, Química, Física, Farmàcia, Bioquímica, Biotecnologia i altres titulacions de l'àmbit de les ciències de la vida i la salut.

Orientació

L'orientació del màster és investigadora.

Eixides professionals

L'aproximació neurocientífica és la que ha tingut més èxit en els últims anys per comprendre i tractar la conducta normal i patològica. La transferència des dels centres acadèmics de recerca a les empreses biotecnològiques o de desenvolupament mèdic és una tendència predominant i cada vegada més creixent en països desenvolupats. La percepció social a nivell mundial és que, durant els propers anys, es generaran descobriments específics sobre el funcionament del cervell que poden millorar el tractament de malalties ara intractables. Aquest aspecte també comença a valorar-se en altres camps com l'educació, l'economia o el màrqueting. Un pas necessari per tenir la capacitat de respondre a aquestes demandes creixents és afavorir la recerca en aquests camps. La neurociència pot jugar un paper clau en aquest desafiament. Molts dels trastorns del sistema nerviós central interfereixen tant amb l'educació com amb la salut, i tenen conseqüències per al desenvolupament econòmic i social d'un país.


Els estudis de màster en Investigació en Cervell i Conducta permeten adquirir les competències inicials que es requereixen per a la formació com a futur investigador en neurociència de la conducta, i d'aquesta manera accedir als estudis de doctorat o vincular-se amb algunes activitats professionals citades anteriorment

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

La selecció d'estudiants per al màster es realitzarà mitjançant l'aplicació dels següents criteris de valoració de mèrits:


1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic en el títol al·legat per accedir al programa (50%).

2. Matèries de l'expedient acadèmic relacionades amb el present màster (25%).

3. Experiència investigadora rellevant en l'àmbit de continguts del màster (10%).

4. Altres títols i mèrits acreditats (5%).

5. Entrevista personal si es considera necessari (10%).

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

Els graduats de titulacions alienes a les Ciències de la vida i la salut (Lingüística, Física, Química, Matemàtiques i Informàtica) hauran de cursar complements formatius. Aquests complements formatius tenen com a objectiu que els estudiants procedents de graus sense formació en fisiologia del sistema nerviós central i processos psicològics bàsics adquirisquen aquesta formació bàsica. S'estableix com a complements formatius per accedir al Màster en Investigació en Cervell i Conducta dues assignatures impartides pels departaments de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiología i el departament de Medicina: Introducció a la Psicologia (Grau de Criminologia i Seguretat) i Fisiologia General (Grau de Medicina).

Dits estudiants hauran d'assistir com a oïdors a aquestes assignatures. La Comissió Acadèmica de Màster establirà els mecanismes apropiats d'avaluació que garantisquen l'adquisició dels coneixements i les competències requerides.

- Matrícula en el Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Oferta de places

25 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

Competències genèriques

CG01 - Aplicar el codi deontològic, els fonaments de la bioètica i el mètode deliberatiu per a la recerca en cervell i conducta en la pràctica professional.

CG02 - Aplicar els coneixements científics, teòrics i instrumentals sobre la conducta humana, els processos psicològics bàsics i les seves bases neuronals en àmbits professionals a través del treball en equips multidisciplinars.

CG03- Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, utilitzant la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment responsable de l'activitat investigadora.

CG04. Aplicar el mètode científic als estudis en cervell i conducta i posseir l'esperit crític requerit per distingir la informació científica rigorosa. 

CG05. Avaluar les aproximacions experimentals i les seves limitacions, així com interpretar resultats científics en les ciències del cervell i la conducta i saber elaborar i redactar informes que els descriguin.

CG06. Explicar el coneixement sobre les ciències de la conducta i el cervell i les seves implicacions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 

Competències específiques

CE01 - Utilitzar els últims desenvolupaments conceptuals i teòrics sobre els processos psicològics bàsics subjacents i el seu substrat neuronal per explicar la conducta humana i plantejar noves hipòtesis de recerca.

CE02 - Precisar i delimitar problemes de recerca de l'àmbit aplicat professional i multidisciplinar, formulant hipòtesi de recerca a nivell conductual i cerebral que permetin contrastar l'experiència aplicada i avançar en la recerca bàsica.

CE03 - Determinar i precisar la metodologia més adequada per a un problema de recerca sobre el cervell i la conducta.

CE04 - Dissenyar experiments per obtenir informació i resoldre problemes definits amb la finalitat de comprendre la conducta humana i el seu substrat neurològic, creant i planejant solucions noves i originals.

CE05 - Aplicar i crear les eines i instruments bàsics necessaris per dissenyar i desenvolupar experiments en l'estudi del cervell i la conducta.

CE06 - Usar les tècniques d'anàlisis sobre dades recollides mitjançant mesures de la conducta i el cervell per obtenir resultats, interpretar-los i treure conclusions justificades en el coneixement científic previ.

CE07 - Redactar informes, articles i documents científics relacionats amb la recerca en cervell i conducta.

CE08 – Conèixer i aplicar els criteris utilitzats per la comunitat científica per avaluar la qualitat de projectes de recerca i de publicacions científiques sobre l'estudi del cervell i la conducta.

Pla d'estudis

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (21 ECTS)

 • Anàlisi Avançada de Dades (6 crèdits ECTS)
 • Tècniques Experimentals Avançades en Neurociència (12 crèdits ECTS)
 • Comunicació Científica en les Ciències del Cervell i la Conducta (3 crèdits ECTS)

ASSIGNATURES OPTATIVES (24 ECTS)

 • Música, Cervell i Emoció: Neurobiologia i Aplicacions Clíniques (3 crèditsECTS)
 • Principis d'Epigenètica (3 crèdits ECTS)
 • Genètica de la Conducta (3 ECTS)
 • Avanços en Neurociencia Cognitiva (3 crèdits ECTS)
 • Neurobiologia de la Motivació Normal i Patològica (3 crèdits ECTS)
 • Neurociència de la Regulació Emocional (3 crèdits ECTS)
 • Bases Moleculars i Genètiques de les Malalties Neurodegeneratives i Neuromusculars (3 crèdits ECTS)
 • Bases de la Recerca en Neurofarmacología (3 crèdits ECTS)
 • Electrofisiologia Experimental (3 crèdits ECTS)
 • Aportacions de la Neuroimatge a l'Estudi de les Patologies Neuropsicològiques (3 crèdits ECTS)
 • Psicopatia: Concepte i Bases Neurobiològiques (3 crèdits ECTS)
 • Avanços en Neurociència Afectiva i Social (3 crèdits ECTS)
 • Addicció i Neuroplasticitat (3 crèdits ECTS)
 • Neurobiologia de l'Aprenentatge, la Memòria i els seus Trastorns (3 crèdits ECTS)
 • Anàlisis d'Imatge en Neurociència: Anàlisi d'Imatge en Cervell Viu i Post-mortem (3 crèdits ECTS)
 • Factors Biopsicosocials de les Conductes Addictives (3 crèdits ECTS)
 • Neurobiologia Experimental del Comportament Maternal (3 crèdits ECTS)
 • Neurobiotecnologia de la Memòria i l'Emoció (3 crèdits ECTS)
 • Neurociència del Llenguatge (3 crèdits  ECTS)
 • Neurofarmacologia de l'Alcohol (3 crèdits ECTS)

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER (15 ECTS)

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en www.sia.uji.es..

Horaris

Primer semestre: dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 18 . Segon semestre: dilluns a divendres de 16 a 18.

Continuar la meua formació

Els estudis de màster en Investigació en Cervell i Conducta qualifiquen a l'estudiant per accedir als estudis de doctorat.

Coordinació docent

Conforme a la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I la coordinació docent del màster és a càrrec de la Comissió de Titulació del Màster (CTM). Segons aquesta normativa, la Comissió està composta per un mínim de tres professors del màster que tinguen vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, i per un estudiant o estudianta del màster. En tot cas, en la seua constitució s’ha de cercar una representació adequada dels departaments participants en el màster. La comissió ha de triar d’entre els seus membres un coordinador o coordinadora i un secretari o secretària.

Aquesta comissió assumeix les funcions següents:

 1. Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.
 2. Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.
 3. Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.
 4. Assignar els tutors o tutores a l’alumnat una vegada formalitzada la matrícula.
 5. Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.
 6. Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o diversos professors o professores col·laboraren en les activitats formatives del màster.
 7. Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.
 8. Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.
 9. Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.
 10. Nomenar el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.
 11. Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.
 12. Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.
 13. Gestionar els recursos econòmics del màster.
 14. Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.
 15. Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.
 16. Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.
 17. A més, dins d’aquesta Comissió també s’han d’establir la funció de coordinació de matèries, amb la finalitat de garantir la coordinació, coherència i complementarietat d’activitats i propostes didàctiques entre les diferents matèries que configuren el màster (activitats integrades o interdisciplinàries).
Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Activitats d'ensenyament-aprenentatge

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge contemplades en el Màster s'especifiquen a continuació.

- Ensenyament teòric (hores presencials): Exposició de la teoria per part del professorat, i seminaris d'experts de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). Els materials i lectures estan disponibles a l'Aula Virtual.

- Ensenyament pràctic (problemes i laboratori; hores presencials): Classes on l'estudiantat ha d'aplicar continguts apresos en la teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.). Els exercicis i material complementari estan disponibles a l'Aula Virtual.

- Seminaris (hores presencials): Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar experts, etc.).

- Tutories (hores presencials): Treball personalitzat amb un estudiant o grup, a l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent "d'ús obligatori" per l'estudiant per seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria "asistencial" de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment, la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc. A més de les tutories presencials, la Universitat disposa de la tecnologia més avançada per facilitar la participació de l'estudiant mitjançant l'ús de tutories virtuals, i fòrums habilitats a l'aula virtual.

- Avaluació (hores presencials): Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les assignatures del màster parteixen d'un examen escrit (Test, desenvolupament i / o problemes) sobre els conceptes teòric-pràctics i la complementen l'elaboració de treballs acadèmics i la resolució d'exercicis i problemes. Addicionalment, en algunes assignatures s'inclou com a activitats d'avaluació presentacions orals i observació/execució de tasques i pràctiques.

- Treball personal (hores NO PRESENCIALS): Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per exposar o lliurar a les classes tant teòriques com a pràctiques.

- Estudi per als exàmens (hores NO PRESENCIALS): la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Proves d'avaluació:

- Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) en les seves diferents versions: (a) Resposta curta: prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit), de tipus test (prova escrita estructurada amb diversos ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p. ex. emplenar buits) o d'exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment), o (b) Desenvolupament o resposta llarga: prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat però sense quasi limitacions d'espai. Els exàmens es realitzen de manera presencial a un aula de la Facultat de Ciències de la Salut reservada amb antelació per a tal fi.

- Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos. Aquests treballs acadèmics es lliuren en paper i en format, hora i temps establerts al responsable de l'assignatura. En el cas del Treball de Final de Màster es requereix a més una defensa pública del treball davant un tribunal.

- Presentacions orals i pòsters: Exposició i/o defensa pública de treballs per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seves pròpies experiències. Aquesta exposició es durà a terme de manera presencial en seminaris o aules de la Facultat de Ciències de la Salut habilitades per a tal fi.

- Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques... Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula.

- Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Aquestes memòries i informes de pràctiques es lliuren en paper i en format, hora i temps establerts al responsable de l'assignatura.

- Resolució d'exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.

- Diaris i/o quaderns de notes: Informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions...

Pràctiques externes

No hi ha pràctiques externes

Mobilitat i programes d'intercanvi

Quant a les accions de mobilitat, l'estudiantat que ho desitge pot desenvolupar el seu TFM de forma parcial o total, en qualsevol altre laboratori en centres d'investigació, segons l'establert en la memòria de verificació.

Treball final de màster

El TFM (15 crèdits) consisteix en una memòria o projecte supervisat per un tutor o tutora del màster, encara que pot ser coordinat per dos tutors. Implica una tasca autònoma i personal de l'estudiant per a la realització d'un treball de revisió sistemàtica o experimental. També pot ser el resultat de treballs equivalents realitzats durant una estada de recerca a una altra universitat, espanyola o estrangera.

 • Marta Miquel
  • The role of the cerebellum in addiction
  • Cocaine-induce plasticity and metaplasticity in the cerebellum
 • Nadezda Apostolova Atanasovska
  • Mecanismos de neurotoxicidad inducida por fármacos antirretrovirales
 • Ferran Martinez-García y Carmen de Agustín
  • Investigación del papel de núcleos oxitocinérgicos y vasopresinérgicos en el control de los comportamientos maternales, especialmente en la agresión maternal
 • María de las Mercedes Correa Sanz
  • Pharmacological and behavioral manipulations for the improvement of anergia: involvement of the mesolimbic dopaminergic system.
 • Raúl Pástor y Laura Font
  • Neurofarmacología de las memorias condicionadas inducidas por drogas de abuso
  • Cerebro música y emoción: amusia y anhedonia musical
 • Javier Moltó
  • Bases neurobiológicas de la psicopatía
 • Ana Sánchez y Francisco Olucha
  • Construcción de AAV shRNA para el estudio de la arborización/señalización in vivo de sistemas peptidérgicos (RXFP3 o Insulina)
  • Efectos neuroprotectores de la fitohormona ABA.
  • Comportamientos cognitivos emocionales y sociales modulados por el núcleo incertus y el sistema de señalización del neuropéptido relaxin3
 • Cesar Ávila
  • Neuropsicologia y Neuroimagen funcional
 • Jesús F. Rosel Remírez
  • Diseño y análisis de datos longitudinales
 • Francisco Ros
  • Función de relaxina 3 y su receptor en la patología asociada con la enfermedad de Alzheimer
 • Mamen Pastor
  • Correlatos psicofisiológicos periférico de regulación emocional
 • Carlos González Aragón
  • Metabolismo cerebral del etanol y sus consecuencias conductuales
 • Ignacio Ribes
  • Personalidad y otros factores biopsicosociales implicados en el desarrollo de síntomas y trastornos del espectro externalizante
 • Juan Vicente Sánchez Andrés
  • Electrofisiología
Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Comissió de titulació

Membres de la Comissió de titulació: 

Marta Miquel Salgado-Araujo; Alfonso Barrós Loscertales; Cesar Ávila Rivera; Rosario Poy Gil; Pilar Segarra Cabedo; Fernando Martínez García; Francisco Olucha Bordonau

Coordinació del màster

Coordinadora: Marta Miquel Salgado-Araujo. Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. UJI

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Marta Miquel Salgado-Araujo | 964 729834 | miquel@uji.es

Departaments implicats

 • Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
 • Unitat predepartamental de Medicina
 • Departament de Psicologia Evolutiva, Social i Metodologia

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

El màster en Investigació en Cervell i Conducta a causa de la seva orientació investigadora no inclou pràctiques externes. L'entrenament en continguts i competències pràctiques es realitzaran tutoritzats pels professors adscrits al màster.

Coordinació del treball final de màster

A l'inici del curs i abans que l'alumne es matricule apareixerà una llista amb els professors i les línies de recerca relacionades amb el TFM. L'adscripció tindrà en compte l'ordre de preferència de l'estudiant i en cas d'empat si la plaça disponible ja està coberta, es farà en funció de l'expedient acadèmic.

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=42189

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42189

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus