UJI

Pla d'estudis

El plantejament del Màster és tant teòric com a pràctic, ja que s'inclouen nombrosos exemples, activitats resoltes i casos que ajudaran a l'estudiant a comprendre, elaborar i assimilar els conceptes teòrics i a desenvolupar les competències, habilitats i actituds necessàries.

Està estructurat per mòduls -de manera que dins de cada mòdul s'inclouen les diferents matèries que tenen relació entre sí- repartits en dos semestres: 

MÒDUL                                                                     ECTS           CARÀCTER                  SEMESTRE

Formació complementària                                            15            Complement formatiu              1º

Introducció a la sostenibilitat i la RSC                           5                 Obligatori                              1º

Relacions amb la societat                                            15                Optatiu                                  1º

Informació i comunicació                                             15                Optatiu                                   1º

Medi ambient                                                               15                Optatiu                                   1º

Dimensions de la RSC                                                15                Obligatòria                             anual

Finances sostenibles                                                   15               Optatiu                                    2º

Gestió de la RSC                                                         15               Optatiu                                    2º

Drets humans i relacions laborals                                15               Optatiu                                    2º

Desenvolupament i Cooperació Internacional              15               Optatiu                                    2º

Treball Final de Màster                                                  10              Obligatori                                2º

 

Per assolir els 60 crèdits que donen lloc a l'obtenció del títol de Màster en Sostenibilitat i RSC és necessari cursar les tres assignatures obligatòries (Introducció a la sostenibilitat i RSC i Dimensions de la RSC (5 ECTS + 15 ECTS = 20ECTS) i TFM (10 ECTS)) i dues d'entre les optatives oferides (30 ECTS).


A) La docència del primer semestre s'impartirà aproximadament entre l'11 de novembre de 2017 i el 28 de febrer de 2018. Els alumnes hauran de matricular-se dels 2 mòduls següents i de l'assignatura Dimensions de la RSC en el primer any acadèmic en el que es matriculin del màster:


A.1. El Mòdul Formació Complementària s'ofereix com a complement formatiu, i és obligatori per als estudiants que no procedeixin del Grau en Finances i Comptabilitat, Grau en Economia, Grau en Administració d'Empreses, Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses, Llicenciatura en Economia o Diplomatura en Ciències Empresarials, o no puguin justificar els coneixements bàsics requerits. En cas d'haver de cursar-lo, el nombre de crèdits per poder obtenir el títol de Màster és de 75.


A.2. El Mòdul Introducció a la sostenibilitat i la RSC és obligatori en el primer semestre del primer curs acadèmic en què es matriculen per a tots els alumnes del Màster.


A.3. L'assignatura Dimensions de la RSC és anual i també és obligatòria per a tots els alumnes del Màster en el primer curs acadèmic en què es matriculen.
 
B) La docència del segon semestre s'impartirà aproximadament entre el 3 de març de 2018 i el 15 de juny de 2018.


Donades les seves especials característiques, el Mòdul Treball final de Màster comença amb l'elecció del tema objecte del mateix al novembre de 2017. La defensa d'aquest Treball serà pública davant Comissió Avaluadora sent necessari tenir aprovats, almenys, 50 crèdits (Introducció a la sostenibilitat , Dimensions de la RSC i dues assignatures optatives).

 

Informació proporcionada per: InfoCampus