UJI

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
CB07 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
CB08 - Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB09 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES GENERALS

CG01 - Proporcionar coneixements que serviran de base per al desenvolupament i aplicació en la pràctica d'estratègies, polítiques, sistemes de gestió i eines relacionats amb la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa.
CG02 - Desenvolupar la capacitat d'analitzar i reflexionar de forma crítica, així com avaluar i plantejar solucions, sobre possibles dilemes ètics, econòmics i socials.
CG03 - Resoldre problemes en entorns nous i dinàmics, així com en contextos multidisciplinaris relacionats amb aspectes de la RSC i el desenvolupament sostenible.
CG04 - Desenvolupar la capacitat dels estudiants d'afrontar problemàtiques i panorames complexos, a més d'integrar coneixements i tenir una visió transversal de les diferents dimensions que s'engloben en el concepte de RSC i de sostenibilitat.
CG05 - Desenvolupar i perfeccionar habilitats d'aprenentatge que permetin als estudiants seguir formant-se al llarg de tota la seva vida de manera autònoma.
CG06 - Desenvolupar la capacitat de l'estudiant de comunicar-se, de forma clara i sense ambigüitats, tant amb audiències expertes com no expertes.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Entendre i reflexionar sobre el paper de la Responsabilitat Social Corporativa dins del panorama soci-econòmic i empresarial, en un context nacional i global.
CE02 - Analitzar i reflexionar sobre els principals aspectes econòmics d'una empresa o una altra organització, pública o privada, integrant en la seva anàlisi criteris ètics, socials, mediambientals i de sostenibilitat.
CE03 - Comprendre, identificar i anticipar possibles riscos i punts de fricció entre la dimensió economicofinancera i les consideracions socials, mediambientals i de sostenibilitat dins de les organitzacions; plantejar alternatives com a possibles solucions al problema i prendre decisions de forma autònoma dins d'un context d'incertesa.
CE04 - Dissenyar i desenvolupar polítiques i sistemes de gestió de RSC concordes amb el model de negoci i les característiques de cada empresa o organització.
CE05 - Implementar les polítiques de RSC en totes les àrees i unitats de negoci, de forma transversal, integrant dins del sistema de gestió corporativa la dimensió econòmica amb la social i mediambiental, així com avaluar els resultats de les pràctiques ètiques i sostenibles.
CE06 - Ser capaç d'identificar als diferents grups d'interès de l'empresa / organització, així com de detectar les seves necessitats i expectatives, a més de saber dialogar amb els stakeholders i gestionar les relacions multidireccionals entre les parts interessades.
CE07 - Ser capaç de comunicar amb claredat els seus coneixements i actuacions en matèria de Sostenibilitat i RSC a públics especialitzats i no especialitzats, utilitzant diferents formats i instruments de comunicació.
CE08 - Ser capaces de realitzar tasques d'assessoria i consultoria empresarial en l'esfera de la RSC i sobre temes de sostenibilitat.
CE09 - Dur a terme projectes i tasques d'investigació en matèria de RSC i Sostenibilitat.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus