UJI

Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa

Última modificació: 12/03/2018 | Font: InfoCampus

El Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa té com objectiu general analitzar i aprofundir en el concepte i múltiples dimensions de la sostenibilitat i de la responsabilitat social corporativa (RSC), posant l’èmfasi en l’aplicabilitat de les eines de gestió i avaluació existents, les polítiques i estratègies implementades en tots els nivells dins de les organitzacions que integren la RSC, així com els mecanismes de diàleg i interacció amb els principals stakeholders o grups d’interès. Llegir més

Aquest màster és interuniversitari amb Universitat Nacional d´Educació a Distància (UNED). Modalitat: a distància.

Pla d'estudis anterior

Introducció

Presentació

El Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa té com objectiu general analitzar i aprofundir en el concepte i múltiples dimensions de la sostenibilitat i de la responsabilitat social corporativa (RSC), posant l’èmfasi en l’aplicabilitat de les eines de gestió i avaluació existents, les polítiques i estratègies implementades en tots els nivells dins de les organitzacions que integren la RSC, així com els mecanismes de diàleg i interacció amb els principals stakeholders o grups d’interès.

El màster es proposa formar professionals capaços d’aplicar en la pràctica l’enfocament de l’ètica, la sostenibilitat i la responsabilitat social i mediambiental en els models de negoci i empresa existents, a més d’altres organitzacions públiques i privades, com poden ser les entitats sense ànim de lucre o els organismes de l’administració pública.

 

 

Màster interuniversitari

Aquest Màster és interuniversitari: Universitat Jaume I, Universitat Nacional d´Educació a Distància (UNED).

Tipus d'ensenyament

Modalitat a distància.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (novembre 2017 / setembre 2018). Flexibilitat per a cursar-lo en dues anualitats.

Crèdits i import

Per a obtenir el títol de Màster en Sostenibilitat i RSC l´estudiant ha de cursar un mínim de 60 crèdits.

En el cas que la formació prèvia de l´estudiant no s´ajuste als coneixements bàsics requerits, s´exigirà que l´alumne curse un complement formatiu de 15 crèdits.

Taxes oficials pendents de publicar. Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

En els últims anys l'empresa actual ha d'actuar sota un paradigma diferent a com ho ha fet fins ara, ja que la recerca de benefici per sobre de qualsevol consideració ètica ja no és acceptable ni sostenible. Les empreses -tant les multinacionals, com les Pymes-, han d'integrar en el seu model de negoci els aspectes econòmics, amb la seua responsabilitat social i mediambiental, ací on opera, tenint en compte les necessitats i les expectatives de tots els seus grups d'interès. Al mateix temps, la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa han deixat de ser una qüestió que concerneix tan sols a les empreses, sinó que requereix la implicació proactiva i el respatler de les administracions públiques, la societat civil i el món acadèmic.

L'objectiu formatiu del programa és el de desenvolupar l'aprenentatge en aquest ampli camp, integrant els coneixements necessaris per a la formació de professionals que siguen capaces d'incorporar en la gestió empresarial aquelles polítiques i pràctiques que permeten implementar el desenvolupament sostenible i la responsabilitat social com una estratègia a llarg termini en les empreses, així com en altres organitzacions públiques o privades. A més, la RSC i la Sostenibilitat encara són un camp poc explorat, amb enormes possibilitats d'innovació i desenvolupament, i per açò requereix disposar de capital humà qualificat per a dur a terme projectes d'investigació en la matèria, dissenyar i implementar eines i processos dinàmics i innovadors, que integren l'econòmic amb l'ètic i el sostenible.

 

Coneixements previs recomanables

Diplomats, llicenciats i graduats en les branques d´Economia i Empresa. Titulats d´altres branques amb interès per especialitzar-se en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa.

Orientació

El màster tindrà una orientació professional i investigadora (doctorat).

Eixides professionals

Són creixents les ofertes d'ocupació que requereixen formació específica en gestió sostenible de projectes i organitzacions, tant en l'àmbit de l'administració d'empreses com en el camp de la comunicació o la consultoria empresarial.

La finalitat del Màster en Sostenibilitat i RSC és proporcionar les eines i coneixements, tant per a organismes públics com a privats i sense ànim de lucre, necessaris para:

 1. Implementar sistemes de gestió de la sostenibilitat i la RSC en les seues organitzacions de forma transversal, integrant dins del sistema de gestió corporativa la dimensió econòmica amb la social i la mediambiental.
 2. Proporcionar la formació necessària als responsables de RSC i sostenibilitat d'altres organitzacions.
 3. Dissenyar i desenvolupar polítiques i sistemes de gestió de la RSC i la sostenibilitat concordes amb el negoci i les característiques de cada organització.
 4. Realitzar tasques d'assessorament i consultoria en l'àrea de la RSC i de la sostenibilitat.
 5. Desenvolupar treballs de recerca en matèria de sostenibilitat i RSC.
 6. Accés al Programes de Doctorat i a la realització de la Tesi Doctoral.

   

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Titulats i titulades (diplomatures, llicenciatures i graus) de les branques d´economia i empresa. Titulats d´altres branques amb interès a especialitzar-se en sostenibilitat i responsabilitat social corporativa.

Els estudiants que no provinguen de Llicenciatures/Diplomatures d'Administració i Direcció d'Empreses; Empresarials i/o Economia, o no puguen justificar sòlids coneixements en aquestes matèries, hauran de realitzar obligatòriament el Complement formatiu denominat Mòdul Formació Complementària.

Es requereixen coneixements d'anglès que permeten comprendre un text, de tall científic o professional, atès que parteix de la bibliografia pot ser oferida en aquest idioma.

En el moment de realitzar la preinscripció, hauran d'enviar, juntament amb els documents que se'ls indiquen, una carta de motivació sobre el seu interès a realitzar aquest Màster, argumentant els motius que els porten a aquesta elecció.

ÒRGAN D'ADMISSIÓ: ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT

L'òrgan d'admissió serà el que tinguen establits les dues universitats que gestionaran el títol -la UNED i la Universitat Jaume I de Castelló- respectivament. La seua estructura i funcionament es correspondran amb el previst en els reglaments i la normativa interna de les universitats a dalt esmentades, ajustant-se en tot cas als procediments d'admissió de nous estudiants en els programes de Postgrau que aquestes tenen ja implantades.

PERFIL D'INGRÉS I FORMACIÓ PRÈVIA REQUERIDA QUE HABILITA L'ACCÉS Al MÀSTER

Podran accedir al programa de Màster en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa els estudiants que posseeixen el títol de grau. La formació prèvia més adequada és la que proporciona el títol de grau en Ciències Econòmiques, Socials i Jurídiques, encara que aquest no és requisit excloent, ja que podran realitzar el títol de Màster també alumnes i alumnes amb perfils formatius, diferents dels a dalt esmentats. Els estudiants que no procedisquen d'estudis de grau de Ciències Econòmiques i Empresarials ni puguen justificar els coneixements mínims requerits, hauran de cursar obligatòriament assignatures de formació complementària en matèries relacionades amb l'Economia i Administració i Direcció d'Empreses, que els donaran els coneixements i nocions necessaris en aquest camp per a poder atendre als mòduls específics de sostenibilitat i RSC.

SISTEMES D'ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ DE MÈRITS

Es valorarà la formació, expedient acadèmic i experiència prèvia de l'estudiant en temes de sostenibilitat i RSC.

CRITERIS PER Al RECONEIXEMENT I CONVALIDACIÓ D'APRENENTATGES PREVIS

Els criteris per al reconeixement i convalidació de títols o crèdits de formació prèvia, i d'aprenentatges previs en general, seran els que estableix la legislació nacional vigent sobre aquest tema, juntament amb els criteris específics (si escau) que podrien requerir les universitats participants. En el cas de títols i estudis estrangers d'educació superior s'aplicaran els criteris exposats en el Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regula les condicions de la seua homologació i convalidació.

COMPLEMENTS FORMATIUS

El Mòdul Formació Complementària és obligatori per als estudiants que no procedisquen de ADE o Economia, o no puguen acreditar aquests coneixements. En cas d'haver de cursar-ho, el nombre de crèdits per a poder obtenir el títol de Màster Interuniversitari ascendeix a 75.

El Mòdul Formació Complementària equivalent a 15 crèdits ECTS, s'imparteix en el primer quatrimestre i consta dels següents blocs temàtics:

 • Introducció a l'Economia
 • Introducció a l'Administració d'empreses
 • Introducció a la Comptabilitat
 • Introducció al Dret Tributari
 • Introducció a les Finances

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.


- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Oferta de places

100 places en total, de les quals, 30 places a l'UJI.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
CB07 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
CB08 - Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB09 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES GENERALS

CG01 - Proporcionar coneixements que serviran de base per al desenvolupament i aplicació en la pràctica d'estratègies, polítiques, sistemes de gestió i eines relacionats amb la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa.
CG02 - Desenvolupar la capacitat d'analitzar i reflexionar de forma crítica, així com avaluar i plantejar solucions, sobre possibles dilemes ètics, econòmics i socials.
CG03 - Resoldre problemes en entorns nous i dinàmics, així com en contextos multidisciplinaris relacionats amb aspectes de la RSC i el desenvolupament sostenible.
CG04 - Desenvolupar la capacitat dels estudiants d'afrontar problemàtiques i panorames complexos, a més d'integrar coneixements i tenir una visió transversal de les diferents dimensions que s'engloben en el concepte de RSC i de sostenibilitat.
CG05 - Desenvolupar i perfeccionar habilitats d'aprenentatge que permetin als estudiants seguir formant-se al llarg de tota la seva vida de manera autònoma.
CG06 - Desenvolupar la capacitat de l'estudiant de comunicar-se, de forma clara i sense ambigüitats, tant amb audiències expertes com no expertes.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Entendre i reflexionar sobre el paper de la Responsabilitat Social Corporativa dins del panorama soci-econòmic i empresarial, en un context nacional i global.
CE02 - Analitzar i reflexionar sobre els principals aspectes econòmics d'una empresa o una altra organització, pública o privada, integrant en la seva anàlisi criteris ètics, socials, mediambientals i de sostenibilitat.
CE03 - Comprendre, identificar i anticipar possibles riscos i punts de fricció entre la dimensió economicofinancera i les consideracions socials, mediambientals i de sostenibilitat dins de les organitzacions; plantejar alternatives com a possibles solucions al problema i prendre decisions de forma autònoma dins d'un context d'incertesa.
CE04 - Dissenyar i desenvolupar polítiques i sistemes de gestió de RSC concordes amb el model de negoci i les característiques de cada empresa o organització.
CE05 - Implementar les polítiques de RSC en totes les àrees i unitats de negoci, de forma transversal, integrant dins del sistema de gestió corporativa la dimensió econòmica amb la social i mediambiental, així com avaluar els resultats de les pràctiques ètiques i sostenibles.
CE06 - Ser capaç d'identificar als diferents grups d'interès de l'empresa / organització, així com de detectar les seves necessitats i expectatives, a més de saber dialogar amb els stakeholders i gestionar les relacions multidireccionals entre les parts interessades.
CE07 - Ser capaç de comunicar amb claredat els seus coneixements i actuacions en matèria de Sostenibilitat i RSC a públics especialitzats i no especialitzats, utilitzant diferents formats i instruments de comunicació.
CE08 - Ser capaces de realitzar tasques d'assessoria i consultoria empresarial en l'esfera de la RSC i sobre temes de sostenibilitat.
CE09 - Dur a terme projectes i tasques d'investigació en matèria de RSC i Sostenibilitat.

 

Pla d'estudis

El plantejament del Màster és tant teòric com a pràctic, ja que s'inclouen nombrosos exemples, activitats resoltes i casos que ajudaran a l'estudiant a comprendre, elaborar i assimilar els conceptes teòrics i a desenvolupar les competències, habilitats i actituds necessàries.

Està estructurat per mòduls -de manera que dins de cada mòdul s'inclouen les diferents matèries que tenen relació entre sí- repartits en dos semestres: 

MÒDUL                                                                     ECTS           CARÀCTER                  SEMESTRE

Formació complementària                                            15            Complement formatiu              1º

Introducció a la sostenibilitat i la RSC                           5                 Obligatori                              1º

Relacions amb la societat                                            15                Optatiu                                  1º

Informació i comunicació                                             15                Optatiu                                   1º

Medi ambient                                                               15                Optatiu                                   1º

Dimensions de la RSC                                                15                Obligatòria                             anual

Finances sostenibles                                                   15               Optatiu                                    2º

Gestió de la RSC                                                         15               Optatiu                                    2º

Drets humans i relacions laborals                                15               Optatiu                                    2º

Desenvolupament i Cooperació Internacional              15               Optatiu                                    2º

Treball Final de Màster                                                  10              Obligatori                                2º

 

Per assolir els 60 crèdits que donen lloc a l'obtenció del títol de Màster en Sostenibilitat i RSC és necessari cursar les tres assignatures obligatòries (Introducció a la sostenibilitat i RSC i Dimensions de la RSC (5 ECTS + 15 ECTS = 20ECTS) i TFM (10 ECTS)) i dues d'entre les optatives oferides (30 ECTS).


A) La docència del primer semestre s'impartirà aproximadament entre l'11 de novembre de 2017 i el 28 de febrer de 2018. Els alumnes hauran de matricular-se dels 2 mòduls següents i de l'assignatura Dimensions de la RSC en el primer any acadèmic en el que es matriculin del màster:


A.1. El Mòdul Formació Complementària s'ofereix com a complement formatiu, i és obligatori per als estudiants que no procedeixin del Grau en Finances i Comptabilitat, Grau en Economia, Grau en Administració d'Empreses, Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses, Llicenciatura en Economia o Diplomatura en Ciències Empresarials, o no puguin justificar els coneixements bàsics requerits. En cas d'haver de cursar-lo, el nombre de crèdits per poder obtenir el títol de Màster és de 75.


A.2. El Mòdul Introducció a la sostenibilitat i la RSC és obligatori en el primer semestre del primer curs acadèmic en què es matriculen per a tots els alumnes del Màster.


A.3. L'assignatura Dimensions de la RSC és anual i també és obligatòria per a tots els alumnes del Màster en el primer curs acadèmic en què es matriculen.
 
B) La docència del segon semestre s'impartirà aproximadament entre el 3 de març de 2018 i el 15 de juny de 2018.


Donades les seves especials característiques, el Mòdul Treball final de Màster comença amb l'elecció del tema objecte del mateix al novembre de 2017. La defensa d'aquest Treball serà pública davant Comissió Avaluadora sent necessari tenir aprovats, almenys, 50 crèdits (Introducció a la sostenibilitat , Dimensions de la RSC i dues assignatures optatives).

 

Horaris

Formació Online

Continuar la meua formació

Com a Màster Universitari de caràcter oficial habilita per a la realització d´un Doctorat.

Coordinació docent

Aquest màster és interuniversitari amb Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), per tant la Comissió Acadèmica estarà formada per membres de les dues institucions educatives:

Dra. Dª Ángeles Fernández Izquierdo (UJI)

Dra. Dª María Jesús Muñoz Torres (UJI)

Dra. Dª Juana María Rivera Lirio (UJI)

Dra. Dª Marta de la Cuesta González (UNED)

Dª Victoria Fernández de Tejada Muñoz (UNED)

Dª María Dolores López López (UNED)

D. Juan Diego Paredes Gázquez (UNED)

Dra. Dª Irene Saavedra Robledo (UNED)

Entre les funcions d'aquesta Comissió que té per objectiu establir una adequada coordinació entre les dues universitats (UNED i UJI) es troben:

 • Programació del curs acadèmic
 • Planificació de les assignatures i de les activitats en línia
 • Supervisió de les Guies elaborades pels equips docents
 • Avaluació dels qüestionaris elaborats pels estudiants
 • Establiment de propostes de millora
Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

El Màster en Sostenibilitat i RSC es va a impartir online, amb tutories virtuals a càrrec dels/les professors del Màster, a través d´eines didàctiques d´ensenyament virtual. Per a això s´utilitzarà la plataforma virtual desenvolupada per la pròpia UNED, i que ja ha provat la seva eficàcia en la pràctica. D´aquesta manera es crea un "aula virtual" que tindrà per objecte realitzar l´avaluació contínua de l´estudiant, en la qual tindran accés al material didàctic, a biblioteques virtuals i fòrums, enviaran els treballs i es comunicaran amb els professors. La modalitat virtual d´aprenentatge és una forma d´aprenentatge flexible que s´adapta a la disponibilitat de cada estudiant, permetent compaginar estudis amb treball o qualsevol altra activitat.

Per avaluar el nivell d´aprenentatge de l´estudiant, es realitzarà un examen presencial (50% de la nota final) en les convocatòries de febrer, juny i setembre. Per a aquest examen s´utilitzaran els Centres Associats de la UNED i les infraestructures de la Universitat Jaume I.


L´avaluació del Mòdul de Formació Complementària, del Mòdul Metodologia de la Investigació i del Mòdul d´Introducció a la Sostenibilitat i la RSC es farà online.

Els mòduls i assignatures cursades durant el primer quadrimestre s´avaluaran en la convocatòria de Febrer, en dates per fixar al febrer de 2018.

Els mòduls i assignatures cursades durant el segon quadrimestre s´avaluaran en la convocatòria de Juny, en dates per fixar al juny de 2018.

La data límit per a lliurament del Treball Final de Màster serà al juny de 2018.

En la convocatòria de setembre s´avaluaran els mòduls o assignatures no superades en anteriors convocatòries, així com els treballs no lliurats en l´anterior convocatòria.

D´altra banda, cada professor establirà criteris d´avaluació contínua els quals tindran una puntuació d´un 50% de la nota final del mòdul. Aquesta avaluació es realitzarà a través de la plataforma virtual (participació en la web de l´assignatura, preguntes d´autoavaluació, exercicis d´avaluació a distància, treballs, estudis teòric-pràctics, etc.) i permetrà a l´estudiant anar assimilant els conceptes de forma gradual.
No obstant això, per obtenir el títol del Màster cada estudiant ha de realitzar obligatòriament un treball final de Màster, que haurà de defensar-se públicament davant un tribunal.
La qualificació final de l´estudiant reflectirà la superació de tres aspectes que es consideren fonamentals:

 • La comprensió dels aspectes teòrics relatius a la matèria.
 • La capacitat d´aplicar els coneixements teòrics a supòsits pràctics.
 • L´adopció per part de l´estudiant d´una metodologia d´investigació.

Per a l´obtenció del títol, l´estudiant haurà de superar l´examen i presentar el treball final.

 

Pràctiques externes

Aquest màster no oferta pràctiques.

Mobilitat i programes d'intercanvi

El Màster en Sostenibilitat i RSC es va a impartir virtualment el que implica la mobilitat total dels estudiants, ja que podran cursar aquest màster persones de diferents àmbits geogràfics (residents en qualsevol punt d'Espanya o fora de les seues fronteres), permetent-los compaginar aquests estudis amb altres ocupacions professionals i personals. D'altra banda, dins del Màster es preveu que el nivell d'aprenentatge dels alumnes siga avaluat a través d'exàmens
presencials en dues convocatòries diferents en els mesos de juny i setembre de cada curs acadèmic. Amb la finalitat de facilitar encara més la mobilitat dels estudiants, la UNED, a l'hora que aquests s'examinen, posarà a la seua disposició la xarxa de Centres Associats que té habilitats en diferents ciutats d'Espanya perquè, d'aquesta manera, els estudiants puguen triar presentar-se en el lloc d'examen que millor s'adapte a les seues circumstàncies.

Amb qui aprendré?

Professorat

Participen professors de les següents universitats:

Universitat Jaume I de Castelló

Universitat Nacional d'Educació a Distància

Universitat de Saragossa

Universitat Pontifícia de Comillas

Universitat de Burgos

 

Professorat vinculat al máster per la UJI

Nom Departament Categoria
Alamá Sabater, María Luisa Dep. d'Economia Professora Titular d'Universitat
Boronat Navarro, Montserrat Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professora Contractada Doctora
Chalmeta Rosaleñ, Ricardo Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics Professor Titular d'Universitat
De Paz Alonso, Juan Carlos
Empresa: Generalitat Valenciana-Direcció General per al Canvi Climàtic
Categoria: Tècnic Gestió
Càrrec: Tècnic Educació Ambiental.
Adreça de correu electrònic: jdepaz@uji.es
Professorat extern Màsters
de Quevedo Puente, Ester
Universitat: Universidad de Burgos
Doctor:
Categoria: Titular d'Universitat
Càrrec: Profesor Titular del Dpto. de Administración
Adreça de correu electrònic: quevedo@uji.es
Professorat extern Màsters
Escrig Olmedo, Elena Dep. de Finances i Comptabilitat Professora Titular d'Universitat
Escrig Tena, Ana Belén Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Catedràtica d'Universitat
Fandos Roig, Juan Carlos Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Contractat Doctor
Fernández Izquierdo, María Ángeles Dep. de Finances i Comptabilitat Catedràtica d'Universitat
Ferrero Ferrero, Idoya Dep. de Finances i Comptabilitat Professora Titular d'Universitat
García Pérez, Icíar
Empresa: Gestora de apoyo a la Coordinación Académica Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa
Doctor:
Categoria: Gestora de apoyo a la Coordinación Académica MS y RSC
Càrrec: Gestora de apoyo a la Coordinación Académica MS y RSC
Adreça de correu electrònic: icgarcia@uji.es
Professorat extern Màsters
Gisbert Navarro, José Vicente
Empresa: Universitat Jaume I
Categoria: Técnico de Investigación
Càrrec: Técnico de Investigación - UJI
Adreça de correu electrònic: gisbertj@uji.es
Professorat extern Màsters
González Ortiz, Diego Dep. de Dret Públic Professor Titular d'Universitat
Gurrea Nicolau, Andrés Dep. de Finances i Comptabilitat Professor Associat Laboral
León Soriano, Raúl
Universitat: Universidad de Zaragoza
Doctor:
Categoria: Profesor Contratado Doctor Interino
Càrrec: Profesor Contratado Doctor Interino
Adreça de correu electrònic: rleon@uji.es
Professorat extern Màsters
Marullo , Maria Chiara Dep. de Dret Privat Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Moneva Abadia, Jose Mariano
Universitat: Univesidad de Zaragoza
Doctor:
Categoria: Catedrático de Universidad
Càrrec: Catedrático del Dpto. de Contabilidad y Finanzas
Adreça de correu electrònic: moneva@uji.es
Professorat extern Màsters
Monrós Tomás, Guillermo Dep. de Química Inorgànica i Orgànica Catedràtic d'Universitat
Muñoz Torres, María Jesús Dep. de Finances i Comptabilitat Catedràtica d'Universitat
Pérez Cornejo, Clara
Universitat: Universidad de Burgos
Doctor:
Categoria: Profesor Ayudante Doctor
Càrrec: Profesor Ayudante Doctor
Professorat extern Màsters
Rivera Lirio, Juana María Dep. de Finances i Comptabilitat Professora Titular d'Universitat

Coordinació del màster

Juana Maria Rivera Lirio. Departament de Finances i Comptabilitat. UJI.

Mª Ángeles Fernández Izquierdo. Departament de Finances i Comptabilitat. UJI.


INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Juana Maria Rivera Lirio Tel.: 964 72 71 40  | jrivera@uji.es

Mª Ángeles Fernández Izquierdo | 964 729092 | afernand@uji.es

 

Departaments implicats

Els membres de l´equip docent, que es caracteritza per la seva àmplia experiència acadèmica i investigadora.

1. Universitat Nacional d´Educació a Distància (UNED)

 • Departament d´Economia de l´Empresa i Comptabilitat
 • Departament d´Economia Aplicada i Història Econòmica
 • Departament de Dret Internacional Públic
 • Departament de Tendències Socials (Sociologia III)
 • Departament d´Economia
 • Departament d´Organització d´Empreses


2. Universitat Jaume I de Castelló (UJI)

 • Departament de Ciències de la Comunicació
 • Departament de Finances i Comptabilitat
 • Departament d´Administració d´Empreses i Màrqueting
 • Departament d´Economia
 • Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Departament de Química Orgànica i Inorgànica
 • Departament de Dret Públic


3. Universitat de Saragossa

 • Departament de Comptabilitat i Finances


4. Universitat de Burgos

 • Departament d´Economia i Administració d´empreses


5. Universitat Pontifícia de Comillas

 • Departament de Comercialització i Investigació de Mercats

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques.

Coordinació del treball final de màster

Coordinació:

Juana Mª Rivera Lirio

INFORMACIÓ ACADÉMICA:

 Juana Mª Rivera Lirio  Tel.: 964 38 71 40  | jrivera@uji.es

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

La informació referent al sistema de garantia de qualitat es pot consultar  en el present enllaç.

Consulta dels informes del títol de les agències de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària poden consultar els indicadors del títol i tota l´informació corresponent en aquest enllaç

Informes de les agències de qualitat

La informació referent al sistema de garantia de qualitat es pot consultar  en el present enllaç.

Consulta dels informes del títol de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça 

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus