UJI

Màrqueting i Investigació de Mercats

Última modificació: 25/11/2016 | Font: InfoCampus

El Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats té com a objectiu general aconseguir que els estudiants aprenguen a desenvolupar les seues funcions en empreses específiques de màrqueting —instituts d’investigació de mercats, agències de publicitat, agències de mitjans i consultores— o d’estadística, i també en els departaments de màrqueting de qualsevol empresa pública o privada. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari amb la Universitat de València-Estudi General (universitat coordinadora). Modalitat: presencial.

Introducció

Presentació

El Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats té com a objectiu general aconseguir que els estudiants aprenguen a desenvolupar les seues funcions en empreses específiques de màrqueting —instituts d’investigació de mercats, agències de publicitat, agències de mitjans i consultores— o d’estadística, i també en els departaments de màrqueting de qualsevol empresa pública o privada.

Els entorns que envolten les organitzacions són globals des de tots els punts de vista, i a més, podem qualificar-los també com dinàmics, turbulents i competitius. Al mateix temps, els públics objectius han esdevingut grups més informats i qualificats i per tant, més exigents en les seues demandes. Aquestes noves perspectives obliguen les organitzacions a haver d’actuar de manera diferent i a prioritzar el coneixement profund d’aquests públics i les seues exigències per a poder oferir-los una atenció completa, personalitzada i diferenciada.

Màster interuniversitari

Aquest màster és interuniversitari amb la Universitat de València-Estudi General.

(Màster coordinat per la Universitat de València-Estudi General).

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: Un curs acadèmic (octubre 2017 / octubre 2018)

Docència presencial: octubre de 2017 / abril de 2018

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Segons taxes oficials pendents de publicar. Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

L´objectiu general del Màster és aconseguir que els estudiants aprenguen a desenvolupar les seues funcions en empreses específiques de màrqueting (com a instituts d´investigació de mercats, agències de publicitat, agències de mitjans i consultores) o d´estadística o en els departaments de màrqueting de qualsevol empresa pública o privada. A nivell més específic, el Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats persegueix:

 1. Formar especialistes competents capaços de desenvolupar les decisions de màrqueting en les empreses i organitzacions no lucratives.
 2. Formar especialistes competents capaços de desenvolupar investigació rigorosa i rellevant en el context nacional i internacional.
 3. Oferir un postgrau d´especialització en màrqueting i investigació de mercats amb multiplicitat d´especialitzacions que responguen a les necessitats empresarials.
 4. Dotar a dites especialistes de les destreses requerides per a la investigació i decisió en màrqueting.
 5. Dotar a dites especialistes de les competències i habilitats socials tant per al treball individual com en equip.
 6. Facilitar la seua inserció laboral en màrqueting amb una adequada comprensió del seu rol i la seua relació amb altres professionals no experts en màrqueting.
   

Coneixements previs recomanables

Titulats en les branques d´economia i empresa. Titulats d´altres branques amb interès a especialitzar-se en màrqueting.
 

Orientació

El Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats té dues orientacions, professional i investigadora.

En l'orientació professional el Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats ofereix quatre especialitats i en l'orientació investigadora el Doctorat.

 • Especialitat Canals de Distribució (UV)
 • Especialitat Comunicació (UV)
 • Especialitat Màrqueting Internacional (UJI)
 • Especialitat Investigació de Mercats (UV)

 

Eixides professionals

En empreses de Màrqueting, agències de comunicació, consultories, empreses d'investigació de mercats o de distribució comercial, entre unes altres… o també, en els departaments de Màrqueting, comunicació, comercials, logística, investigació de mercats, … de qualsevol organització, ja sigui privada o pública, lucrativa o no lucrativa.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Títol de diplomatura, de llicenciatura o de grau. L´alumnat procedent d´altres titulacions no afins a l´àmbit de l´empresa hauran d´acreditar coneixements explícits de màrqueting.

L´expedient acadèmic ponderat segons la titulació serà el criteri fonamental per a alumnes recentment llicenciats-graduats o sense experiència professional. La selecció podrà completar-se amb una entrevista, per a valorar el seu nivell de maduresa i aptituds per a desenvolupar la seua activitat professional en l´àmbit del màrqueting i la investigació de mercats.

Professionals en actiu: tindran valoració especial els candidats que complisquen el perfil de “professionals” en actiu, considerant-se com a criteri fonamental la seua vinculació al àmbit del màrqueting i la investigació de mercats, independentment del estudis realitzats.

- Matrícula en el Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Oferta de places

120 places en total, de les quals, 40 places a l'UJI.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d´idees, sovint en un context de recerca. 
CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
CB8 Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

 

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1 Ser capaços de cercar, ordenar, analitzar i sintetitzar la informació, seleccionant aquella que resulta pertinent per a la presa de decisions.
CG2 Saber treballar en equip amb eficàcia i eficiència
CG3 Ser capaços de prendre decisions tant individuals com a col·lectives en la seua labor professional i/o investigadora.
CG4 Tenir una actitud proactiva davant els possibles canvis que es produïsquen en la seua labor professional i/o investigadora.
CG5 Ser capaços d'integrar les noves tecnologies en la seua labor professional i/o investigadora.
CG6 Saber redactar i preparar presentacions per a posteriorment exposar-les i defensar-les.
CG7 Ser capaços d'analitzar de forma crítica tant el seu treball com el dels seus companys.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 Conèixer les eines del màrqueting mix i ser capaç d´utilitzar-les de forma adequada a cada context.
CE2 Ser capaços d'establir els processos de recollida d'informació i el tipus de dades necessàries per a dur a terme la planificació en màrqueting.
CE3 Conèixer els processos i protocols de captació d´informació necessaris per a observar i analitzar de forma correcta el comportament dels consumidors.
CE4 Conèixer les tècniques de negociació i de parlar en públic, entre altres aspectes.
CE5 Ser capaços de millorar la interacció amb altres persones (equip de treball, clients, proveïdors, etc.).
CE6 Ser capaços d´organitzar i planificar les activitats d´un departament de màrqueting en l´àmbit empresarial.
CE7 Saber presentar en públic els objectius del pla de màrqueting i respondre a les crítiques d'uns altres, mitjançant judicis argumentats i defensar-se amb rigor i tolerància.
CE8 Ser capaços de seleccionar i desenvolupar en defecte d´açò eines d´anàlisis del mercat.
CE9 Escollir la tècnica de recerca de mercats adequada al problema plantejat.
CE10 Dissenyar estratègies de màrqueting.
CE11 Ser capaços de prendre decisions, desenvolupar accions i resoldre problemes en màrqueting.
CE12 Dissenyar mecanismes de control sobre les decisions de màrqueting i recerca comercial i implementar possibles mesures correctores.
CE13 Realitzar una adequada segmentació i selecció del públic objectiu.
CE14 Ser capaços de definir l'estratègia de posicionament.
CE15 Dissenyar i executar un pla de recerca de mercats.
CE16 Dissenyar un pla de màrqueting.
CE17 Executar un pla de màrqueting.
CE18 Redactar documents i informes en màrqueting i recerca comercial.
CE19 Presentar documents i informes en màrqueting i recerca comercial.
CE20 Saber realitzar les labors pròpies de la seua professió, tant en empreses privades com en organismes públics.

 

Pla d'estudis

CONTINGUTS OBLIGATORIS (40 crèdits)

Docència en l'UJI

Mòdul 1: Desenvolupament d´habilitats socials i directives i entorn operatiu de màrqueting. 15 crèdits

 • Habilitats directives i d´adreça d´equips (5 crèdits)
 • Disseny del màrqueting operatiu en el llançament d´un nou producte (10 crèdits)

Mòdul 2: Diagnòstic estratègic del Mercat en la planificació del màrqueting 10 crèdits

 • Tècniques multivariables d´Investigació de Mercats (5 crèdits)
 • Anàlisi avançada del consumidor i la competència en el pla de màrqueting (5 crèdits)

Mòdul 3: Estratègia, Simulació i noves tecnologies i projecte fi de màster 15 crèdits

 • Simulació i noves tecnologies (5 crèdits)
 • Decisions estratègiques en Màrqueting (4 crèdits)
 • Projecte fi de máster (6 crèdits)


CONTINGUTS D´ESPECIALITZACIÓ (20 crèdits)

ESPECIALITAT MÀRQUETING INTERNACIONAL

Docència en l'UJI

Especialitat Màrqueting Internacional (I) 10 crèdits

 • Màrqueting Internacional (5 crèdits)
 • Direcció d´empreses internacionals (5 crèdits)

Especialitat Màrqueting Internacional (II) 10 crèdits

 • Fidelització de clients (5 crèdits)
 • Branding en mercats internacionals (5 crèdits)


ESPECIALITAT COMUNICACIÓ

Docència en la UV

Especialitat Comunicació (I) 10 crèdits

 • Comunicació Corporativa (5 crèdits)
 • Comunicació Promocional (5 crèdits)

Especialitat Comunicació (II) 10 crèdits.

 • Direcció Publicitària (5 crèdits)
 • Missatge i Planificació de Mitjans (5 crèdits)


ESPECIALITAT DISTRIBUCIÓ

Docència en la UV

Especialitat Canals (I) 10 crèdits

 • Gestió de les relacions en el canal (5 crèdits)
 • Màrqueting en el punt de venda (5 crèdits)

Especialitat Canales (II) 10 crèdits

 • Logística i distribució física (5 crèdits)
 • Direcció de vendes (5 crèdits)


ESPECIALITAT INVESTIGACIÓ DE MERCATS

Docència en la UV

Especialitat Investigació de Mercats (I)

 • Gestió de Projectes d´Investigació Comercial (5 crèdits)
 • Especialitat Avançada (5 crèdits)

Especialitat Investigació de Mercats (II)

 • Tècniques d´Investigació Comercial (5 crèdits)
 • Dissenys d´Investigació Casual (5 crèdits).

DOCTORAT:

Aquest Màster Universitari també ofereix la versió de doctorat. L´alumne que vulga optar pel Màster Investigador haurà de cursar un mòdul de 30 crèdits al costat dels 60 crèdits del Màster Acadèmic (en total 90 crèdits)

Màrqueting Científic. 15 crèdits

 • Història i Teoria del Màrqueting (2 crèdits)
 • Línies d´Investigació (10 crèdits): Comportament del Consumidor; Estratègia i Gestió de la Distribució Comercial; Producte, Marca i Preu; Publicitat; Noves Tecnologies Aplicades a la Dirección de Vendes; Màrqueting no empresarial i d´oci
 • Anàlisi de dades avançades (3 crèdits)

Treball de recerca 15 crèdits

 • Metodologia d´investigació científica investigadora (3 crèdits)
 • Treball de recerca (12 crèdits)

 

Continuar la meua formació

Els estudiants que finalitzen amb èxit el Màster en Màrqueting e Investigació de Mercats tenen la possibilitat de continuar els seus estudis de doctorat.

Aquest Màster Universitari també ofereix la versió de doctorat. L´alumne que vulga optar pel Màster Investigador haurà de cursar un mòdul de 30 crèdits al costat dels 60 crèdits del Màster Acadèmic (en total 90 crèdits)

Màrqueting Científic. 15 crèdits

 • Història i Teoria del Màrqueting (2 crèdits)
 • Línies d´Investigació (10 crèdits): Comportament del Consumidor; Estratègia i Gestió de la Distribució Comercial; Producte, Marca i Preu; Publicitat; Noves Tecnologies Aplicades a la Direcció de Vendes; Màrqueting no empresarial i d´oci
 • Anàlisi de dades avançades (3 crèdits)

Treball de recerca 15 crèdits

 • Metodologia d´investigació científica investigadora (3 crèdits)
 • Treball de recerca (12 crèdits)

Coordinació docent

Comissió interuniversitària: responsable en última instància de la coordinació docent entre les universitats implicades. Entre les tasques que s’han de fer figuren: definició de competències del títol, estructura, competències de les matèries, horaris, criteris d’avaluació globals, tot el referent al Treball de Final de Màster.

Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA): una per universitat participant. És la responsable del funcionament correcte del màster en la seua universitat. Ha de vetllar pel compliment del dictaminat per la Comissió Interuniversitària. Sota la seua responsabilitat està el coordinador o coordinadora de les matèries obligatòries i cadascun dels coordinadors o coordinadores de les cinc matèries d’especialitat.

Coordinador o coordinadora de matèries obligatòries: s’ha de nomenar una persona  responsable de la coordinació i seguiment de les activitats realitzades dins d’aquest àmbit.

Coordinador o coordinadora per matèria d’especialitat: se n’ha de nomenar un o una per especialitat.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

 • Classes presencials (primer semestre): de dilluns a dijous.
 • Horari de les classes presencials: de 15,00 a 20,00 h.
 • Classes presencials (segon semestre): de dimarts a dijous.
 • Horari de les classes presencials: de 15,00 a 20,00 h.
 • Sessions a càrrec de professionals (seminaris i tallers).
 • Desenvolupament de les classes presencials a través de casos pràctics.
 • Assistència a conferències i jornades.
 • Visites a empreses, fires i altres esdeveniments.

Pràctiques externes

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42102?caracteres=practicas

Dates clau:

Primera convocatòria:
DIPÒSIT:
LECTURA I DEFENSA:

Segona convocatòria:
DIPÒSIT: 
LECTURA I DEFENSA:

Convocatòria extraordinària:
DIPÒSIT:
LECTURA I DEFENSA:

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Dra. Rosa María Rodríguez Artola, Dep. d´Administració d´Empreses i Márqueting. UJI

Dr. Juan Carlos Fandos Roig, Dep. d´Administració d´Empreses i Márqueting. UJI

Altres membres de la Comissió de titulació:

Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Callarisa Fiol, Miguel Ángel López Navarro

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Rosa María Rodríguez Artola
Telèfon: 964 387 120 | artola@uji.es

 

Departaments implicats

Universitat Jaume I:

 • Departament d´Administració d´Empreses i Màrqueting.
 • Departament d´Economia.

Universitat de València:

 • Departament de Comercialització i Investigació de Mercats.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques.

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

La informació referent al sistema de garantia de qualitat es pot consultar  en el present enllaç.

Consulta dels informes del títol de les agències de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària poden consultar els indicadors del títol i tota la informació  corresponent en aquest enllaç

Informes de les agències de qualitat

La informació referent al sistema de garantia de qualitat es pot consultar  en el present enllaç.

Consulta dels informes del títol de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42102

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus