UJI

Sistema de Justícia Penal

Última modificació: 18/02/2016 | Font: InfoCampus

El sistema de justícia penal constitueix el camp en el qual es ventila la resolució dels conflictes generats per la criminalitat, tant a nivell nacional com a internacional. Comprèn un conjunt d'institucions conduïdes per professionals formats en diferents disciplines científiques que no han trobat oferta formativa integral en el tradicional mapa de titulacions oficials. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari. Modalitat: semipresencial.

Introducció

Presentació

El sistema de justícia penal constitueix el camp en el qual es ventila la resolució dels conflictes generats per la criminalitat, tant a nivell nacional com a internacional. Comprèn un conjunt d'institucions conduïdes per professionals formats en diferents disciplines científiques que no han trobat oferta formativa integral en el tradicional mapa de titulacions oficials.

El present màster encarna una aposta decidida per la formació integral de futurs professionals i investigadors en l'àmbit del sistema de justícia penal. Pretén la formació transdisciplinar en totes les disciplines integrants que integren les ciències penals. Es tracta de l'únic màster existent en l'àmbit geogràfic espanyol en què s'aborda l'anàlisi en profunditat tant de disciplines jurídiques quant aquelles de base més empírica relacionades amb el fenomen criminal. Justament el propi títol del màster, “sistema de justícia penal”, ha estat pres de referents internacionals consolidats –com els homòlegs estudis de postgrau de la Universitat de Massachussets o de la Universitat de Leicester- que el qualificatiu “criminal justice system” s'empra per referir l'abordatge interdisciplinari dels aspectes concernits per aquesta activitat.

Amb la finalitat d'aconseguir dita objectiva juristes i criminòlegs de quatre diferents universitats espanyoles, coordinats des de la Universitat de Lleida, han conjuminat esforços per possibilitar aquesta oferta docent. Així, al costat de la Universitat de Lleida, imparteixen aquest títol integrants de la Universitat Rovira i Virgili, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat d'Alacant.

El màster en Sistema de Justícia Penal segueix una metodologia docent semipresencial. Cadascun dels dos semestres s'inicia amb un bloc de docència presencial, que té una durada de dues setmanes en el cas del mòdul troncal (primer semestre) i una durada de quatre jornades en el mòdul optatiu (segon semestre). A aquestes jornades segueix la realització d'activitats on line setmanals per a cadascun dels mòduls.

Aquest màster, en què participen professors especialment qualificats de diverses universitats afronta l'estudi multidisciplinari del sistema de Justícia Penal, permetent l'adquisició de coneixements científics en diversos camps relacionats amb la matèria (Dret penal i processal penal, criminologia, victimologia, etc.).

 

Màster interuniversitari

Aquest Màster és interuniversitari en col·laboració amb Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Jaume I i Universitat d´Alacant. Coordinat per la Universitat de Lleida.

Tipus d'ensenyament

Assignatures troncals (primer semestre): de novembre 2016 a abril de 2017. Sessions de docència presencial: dues setmanes al novembre de 2016. Assignatures optatives (segon semestre): d’abril a juny de 2017. Sessions de docència presencial: dues setmanes a finals de març o abril de 2017 (dues assignatures optatives tenen docència presencial en la Universitat Jaume I i dues assignatures optatives tenen docència presencial en la Universitat de Lleida). Possibilitat de cursar en línia les assignatures optatives, si es compleixen els requisits establerts (distància amb la universitat on s’imparteixen).

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (novembre 2017 / setembre 2018)

ASSIGNATURES TRONCALS (Primer semestre) (Dates pendents d'acualització)

del 24 d'octubre al 27 de març

Sessions de docència presencial: del 7 al 18 de novembre de 2017 

ASSIGNATURES OPTATIVES (Segon semestre)

del 28 de març al 30 de juny

Sessions de docència presencial: del 28 de març al 7 d'abril de 2018 

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Segons taxes oficials pendents de publicar. Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

Atorgar formació especialitzada i integral als graduats i graduades en Dret, Criminologia, Psicologia, Sociologia, Ciències Polítiques i altres ciències socials relacionades amb la criminalitat en les diferents disciplines configuradores del sistema de justícia penal (dret penal substantiu, procés penal, criminologia i victimologia). Pretén abordar, de manera global, l´estudi en profunditat de totes aquelles matèries que incideixen en la configuració del sistema de justícia penal i expliquen el seu actual funcionament, efectuant un estudi transversal al parcialment iniciat amb alguns estudis de grau –bàsicament Dret i Criminologia– en l´abordatge d´aquestes matèries.

Ja que es tracta d´un màster acadèmic, però també d´un màster orientat a la investigació, al costat de l´aprofundiment en l´estudi de matèries com el dret penal substantiu, el procés penal, la criminologia –bàsicament teories de la criminalitat i la victimologia–, es pretén formar als estudiants també des del vessant de la metodologia de la investigació. Així, la finalitat és també dotar-los d´aquells coneixements i habilitats metodològics que més enllà de permetre´ls la realització d´un primer treball de recerca en el propi màster, els introduïsquen en el acometiment de la realització d´una tesi doctoral.

En definitiva, amb el present màster es pretén que el graduat conega en profunditat tant les disciplines que incideixen en el sistema de justícia penal, quant la metodologia d'investigació pròpia de cadascuna d'aquestes. Pretén ser un màster híbrid, jurídic –penal substantiu i processal penal- i criminològic en el qual s'aborde conjuntament l'estudi de disciplines integrants de l'arbre de les ciències penals que no s'analitzen en profunditat de manera conjunta ni en el grau de Dret, d'una part, ni en el grau de Criminologia, d'una altra. Amb açò, l'objectiu fonamental consisteix a complementar la formació de qualitat d'estudiants que provenen tant de graus bàsicament dissenyats des d'una perspectiva criminològica quant delineats atenent a un perfil preferentment jurídic, amb la finalitat fonamental de capacitar-los tant per a accedir al mercat de treball quant per a escometre una tasca investigadora de major importància en qualsevol de les disciplines que integren el màster.

Ja que es detecta en la configuració dels actuals plans d'estudis dels graus de Dret i Criminologia, bàsicament, un dèficit en l'estudi de disciplines més empíriques en els primers, i un dèficit en l'estudi de disciplines jurídic-penals en els segons, amb el disseny del present màster es pretén esmenar aquest dèficit i aprofundir en els coneixements tant jurídics quant criminològics facilitats als estudiants segons la seua procedència.

 

 

Coneixements previs recomanables

Llicenciats, llicenciades i graduats i graduades en Dret, Criminologia, Psicologia, Sociologia, Ciències Polítiques i altres ciències socials relacionades amb la criminalitat.

Orientació

El màster en Sistema de Justícia Penal proporciona una formació de postgrau amb una orientació professional i/o investigadora en l'àmbit jurídic.

 

Eixides professionals

El màster forma especialistes en sistema de justícia penal, per la qual cosa proporciona eines per a escometre professions relacionades amb els següents àmbits:

 • El procés penal (entre unes altres, jutges, fiscals, lletrats o psicòlegs forenses)
 • La justícia restauradora i la mediació penal
 • Serveis i organitzacions d´atenció a la víctima
 • Execució de sancions penals (com a juristes criminòlegs en centres penitenciaris)
 • Investigadors en disciplines científiques relacionades amb sistema de justícia penal

El màster permet la iniciació en la investigació, permetent la integració en els programes de doctorat relatius al sistema de justícia penal, oferits per les sis universitats que ofereixen el títol.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Criteris d'accés:

 • Titulació de grau en Dret o Criminologia.
 • Titulació en altres graus integrants de la branca de les ciències socials –com a Psicologia, Sociologia o Ciències Polítiques- relacionats, encara que tangencialment, amb l'estudi del sistema de justícia penal.
 • Activitat professional relacionada amb el sistema de justícia penal, en l'àmbit de les professions jurídiques o personal tècnic penitenciari, judicial, policial o d'equips o centres de menors o d'execució.
 • Currículum acadèmic previ.

Amb la finalitat de garantir un nivell bàsic de coneixements en matèries troncals integrants del mòdul I, per a aquells graduats que no ho siguen en Dret o Criminologia s'efectuarà una prova d'accés. Amb açò es pretén garantir l'existència d'un nivell mínim en matèries bàsiques del màster en l'estudi del qual s'abundarà, ja siga perquè aquest nivell s'ha demostrat haver aconseguit mitjançant el grau d'accés –graus en Dret i Criminologia- ja es demostre superant una prova de nivell quan aqueixos coneixements mínims no constitueixen contingut essencial d'altres possibles graus de procedència –Psicologia, Sociologia o Ciències Polítiques, entre uns altres-.

L'òrgan encarregat de la valoració dels mèrits és la comissió d'estudis del Màster.

- Matrícula en el Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Oferta de places

50 places

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

Competències Generals

 1. Correcció en l'expressió oral i escrita en el llenguatge tècnic.
 2. Domini d'una llengua estrangera.
 3. Domini de les TIC.
 4. Aptitud per a aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (multidisciplinaris) dins de la seua àrea d'estudi.
 5. Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 6. Capacitat per a comunicar les pròpies conclusions - i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 7. Posseir habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant de manera autodirigit o autònom.
 8. Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 9. Capacitat de treball en equip.
 10. Capacitat de gestió adequada de la informació.

Competències específiques (CE)

 1. Coneixement de les característiques, esquemes conceptuals i procediments del sistema de justícia penal.
 2. Coneixement de les diferents perspectives d'abordatge del comportament antisocial.
 3. Coneixement de la diferència entre comportament antisocial i amb rellevància jurídic-penal.
 4. Aprehensió dels elements del concepte penal de delicte.
 5. Partió de grans grups delicitius.
 6. Coneixement del sistema de sancions penals.
 7. Comprensió dels fonaments del sistema punitiu.
 8. Diferenciació entre la resolució pacífica i adversarial de conflictes.
 9. Comprensió de l'estructura del procés penal.
 10. Coneixement de mecanismes tendents a la desvictimatzació.
 11. Comprensió de factors incidents en el procés de victimatzació.
 12. Coneixement de les teories de la criminalitat.
 13. Destresa en l'ús de mètodes de recerca criminològic-empírics.
 14. Destresa en l'ús de metodologia de recerca jurídica.
 15. Adquisició de consciència crítica en l'anàlisi del sistema penal.
 16. Capacitat per a assessorar sobre les possibles respostes a un problema jurídic-penal.
 17. Coneixement dels factors que incideixen en el disseny de les polítiques criminals.
 18. Coneixement de les especificitats pròpies de la criminalitat d'empresa.
 19. Coneixement del tractament jurídic de la violència de gènere.

Pla d'estudis

El màster en sistema de justícia penal s´estructura en tres mòduls: un mòdul obligatori (38 crèdits), un mòdul optatiu (12 crèdits) i el mòdul relatiu al treball de final de màster (treball de recerca, 10 crèdits).

La durada prevista del màster és d´un curs acadèmic, de manera que en el primer semestre s´acometa la realització del mòdul obligatori (38 crèdits) i en el segon semestre es curse tant el mòdul optatiu (12 crèdits) com el mòdul relatiu al treball de final de màster, de manera que s´obtinguen els 12 crèdits corresponents a les assignatures optatives i els 10 corresponents al treball final de màster.

Quant al mòdul obligatori aquest persegueix aprofundir en la formació de partida dels diferents graus d´accés al màster en matèries fonamentals integrants del sistema de justícia penal.

Una vegada superat el mòdul obligatori, els estudiants poden cursar tant el mòdul optatiu com el mòdul relatiu a la realització d´un treball de final de màster, en el segon semestre del curs acadèmic.

Respecte al mòdul optatiu aquest persegueix facilitar als estudiants eines per a l´estudi de sectors específics i transversals relatius a diferents disciplines de les integrants del mòdul bàsic que poden resultar d´interès per a complementar la seua formació.

1r Curs (60 crèdits) - Primer semestre - Mòdul Obligatori

 • 13300 – Dogmàtica penal i política criminal (7 ECTS)
 • 13301 – Delictes contra béns jurídics individuals i col·lectius (6 ECTS)
 • 13302 – Processos judicials penals (9 ECTS)
 • 13303 – Teories criminològiques (10 ECTS)
 • 13304 – Victimologia (6 ECTS)

1r Curs (60 crèdits) - Segon semestre - Mòdul Optatiu i Treball Final de Màster

 • 13305 – Nou dret penal de l´empresa (6 ECTS)
 • 13306 – La violència de gènere: tractament jurídic (6 ECTS)
 • 13307 – Sistema de sancions penals (6 ECTS)
 • 13308 – Nous reptes i tendències de la criminologia i la política criminal (6 ECTS)
 • 13309 – Treball de recerca (10 ECTS)

 

Horaris

La presencialitat del màster es divideix en dos períodes anuals:

1º) Mòdul Obligatori: Durant el mes de novembre i al llarg de dues setmanes amb horari intensiu de 9-20h tots els dies de dilluns a divendres.

2º) Mòdul Optatiu: Depenent del calendari acadèmic de la Universitat en què es desenvolupen les sessions presencials (Universitat Jaume I) durant dues setmanes es desenvolupa la docència de les 4 assignatures optatives, si bé l'estudiant han de triar únicament 2 de les 4 ofertes.

L'horari és el mateix que en les obligatòries, però en haver de cursar únicament dues assignatures s'exigeix la presència de 4 dies (9-20h). Normalment aquestes sessions tenen lloc en el mes de març (o principi d'abril).

És possible cursar el Màster a temps parcial: En aquest cas els estudiants que matriculin parcialment el màster han de cursar un mínim de 20 crèdits. Els referits crèdits han de correspondre a assignatures del mòdul obligatori.

Com aprendré?

Pràctiques externes

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Dra. Ana Beltrán Montoliu. Departament de Dret Públic. UJI.

Altres membres de la Comissió de titulació:

Carolina Villacampa (Universitat de Lleida), Isidoro Blanco (Universitat d'Alacant), Nuria Torres (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona), Maria Jose Rodríguez (Universitat de Barcelona)

Estudiantat: Marc Salat (Universitat de Lleida)

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Ana Beltrán Montoliu | Telèfon: 964 72 86 89 | beltrana@uji.es

Departaments implicats

 • Departament de Dret Públic.
 • Àrees de Dret Penal i Dret Processal.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques.

Coordinació del treball final de màster

El Treball de Final de Màster es coordina per la Universitat de Lleida, exercint com a tutors dels treballs tots els professors que imparteixen docència en el Màster.

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

La informació referent al sistema de garantia de qualitat es poden consultar  en el present enllaç.

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària poden consultar els indicadors del títol i tota la informació corresponent en aquest enllaç

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça 

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus