UJI

Tipus d'ensenyament

Aquest Màster Universitari s'imparteix completamiente en la modalitat a distància. La docència s'imparteix en línia a través de l'entorn virtual d'aprenentatge MoodleTM.

El Màster compta amb un aula virtual pròpia, gestionada per la Fundació Isonomia,  des de la qual s'accedeix de manera permanent a les Guies Docents, el seu calendari, els recursos bibliogràfics bàsics i complementaris, les proves d'avaluació i els fòrums de debat. La docència de cada assignatura s'ha assignat a professorat universitari i personal professional extern especialitzat en els seus continguts específics.

El Màster Universitari disposa d'una sèrie de serveis la finalitat dels quals és proporcionar suport permanent al llarg del procés d'aprenentatge, tant de manera individual com en grup. Es tracta de:

  • Dinamització. Aquest servei, prestat per la Fundació Isonomia, constitueix un valor afegit que diferencia aquest Màster Universitari d'altres ofertes formatives a distància. La dinamització del Màster informa a l'estudiantado de totes les qüestions relatives al desenvolupament de la docència (períodes d'activació d'assignatures, terminis de tutories i avaluació, etc.). i resol les consultes de l'estudiantado amb la major immediatesa possible.
  • Atenció tècnica. Aquest servei està a càrrec del personal tècnic informàtic de la Fundació Isonomia. L'atenció tècnica resol tots aquells dubtes o qüestions relacionades amb la part tècnica del curs (funcionament de correu electrònic, enviament d'activitats, obtenció de nom d'usuari i contrasenya, problemes informàtics, etc.). També es compta amb un sistema complementari d'ajudes i guies de suport a la utilització de l'aula virtual.
  • Fòrum participatiu. Aquest servei fomenta la trobada de tota la comunitat d'aprenentatge amb la finalitat de reflexionar conjuntament sobre els continguts teòrics i pràctics, intercanviar bones pràctiques, compartir recursos, proposar activitats conjuntes, resoldre dubtes, etc.
  • Avisos. La coordinació acadèmica, la dinamització i l'atenció tècnica del màster universitari publica regularment avisos amb informació d'interès per a l'alumnat: incidències en l'aula virtual, incidències del professorat, celebració de conferències, congressos o jornades, difusió de documents, convocatòria de beques, premis o concursos, convocatòria de llocs o borses de treball relacionades directament amb el Màster, etc.
  • Vídeo-tutories. El professorat universitari realitza tutories en cada assignatura mitjançant el sistema d'Hangouts que ofereix Google+, al que pot accedir tot el professorat i tot l'alumnat com a membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus