UJI

Treball de final de màster

L'assignatura Treball de Final de Màster podrà cursar-se quan s'hagen superat 30 crèdits  ECTS obligatoris, comuns o d'orientació, i 6 crèdits ECTS corresponent a les pràctiques professionals. En l'orientació investigadora hauran d'aprovar-se 30 crèdits ECTS obligatoris, comuns o d'orientació.

La càrrega acadèmica del TFM s'ha estimat en 6 crèdits ECTS en les orientacions professionals i en 12 crèdits ECTS en l'orientació investigadora.

Amb caràcter general, el TFM consisteix en un treball escrit en el qual es formulen idees, teories i explicacions de manera raonada i avaluada sobre un tema específic que demostra que l'estudiantat aplica i desenvolupa correctament les competències específiques del Màster Universitari.

El TFM en les dues orientacions professionals tindrà caràcter obligatori i consistirà en l'elaboració d'un projecte d'intervenció en el lloc de realització de les pràctiques en el qual s'apliquen els coneixements teòrics i pràctics adquirits en la intensificació professional, proposat per l'estudiantat i elaborat sota la tutorització d'una/un membre del professorat del màster universitari.

El TFM de recerca tindrà caràcter obligatori i consistirà en el disseny i execució d'una recerca per l'estudiantat que li permeta posar en pràctica suficientment els coneixements, les aptituds i les destreses investigadores en el camp dels estudis feministes i de gènere. El projecte podrà abordar qualsevol objecte propi dels estudis feministes i de gènere. La recerca serà dirigida per un membre del professorat del Màster Universitari especialista en l'objecte d'estudi seleccionat, amb grau de Doctor, i defensada davant una comissió formada per tres membres del professorat del màster o de personal expert extern, igualment amb grau de Doctor.

La presentació i defensa del Treball de Final de Màster i del Treball de Final de Màster de recerca serà pública.

La Universitat Jaume I ha elaborat una Normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM en la Universitat Jaume I. De manera complementària, el Màster Universiari compta amb un document Guia sobre el Treball de Final de Màster.

En la següent adreça es poden consultar les guies docents de Pràctiques professionals i TFM:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42169?caracteres=practicas

Informació proporcionada per: InfoCampus