UJI

Pràctiques externes

Objectiu

El Màster Universitari inclou en el seu programa docent un període d'estada en pràctiques perquè l'estudiantat puga aplicar les competències, habilitats i destreses adquirides durant la seua impartició, especialment les corresponents a l'orientació cursada.

Descripció

Les pràctiques acadèmiques externes curriculars constitueixen una assignatura obligatòria, denominada Pràctiques Professionals del Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'àmbit públic i privat (SRM041).

Durant les pràctiques, l'estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral directament vinculada amb el seu futur professional. Els seus objectius principals són dessenvolupar les competències adquirides (saber, fer, saber ser, saber estar) i iniciar la transició al mercat de treball. D'aquesta manera, encara que tenen caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I finalitza els seus estudis amb una certa experiència prelaboral.

Al llarg de la seua estada en pràctiques l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat (tutorització) i per un o una professional de l'organització en què s'incorpora (supervisió). La durada de les pràctiques és de 6 crèdits ECTS, dels quals 120 hores han de transcórrer en l'ens cooperador.

La durada de l'estada en pràctiques en l'entitat triada s'ha estimat en 120 hores, el temps mitjà  de realització d'aqeustes està previst en un termini aproximat de 5 setmanes –si les hores invertides són 5 hores al dia durant els 5 dies de la setmana–. La resta de càrrega acadèmica temporal (30 hores) ha de dedicar-se a elaborar el projecte formatiu juntament amb la tutoritzación i la supervisió de pràctiques, confeccionar el diari o quadern de notes, mantenir almenys una tutoria de seguiment i redactar la memòria de l'estada en pràctiques.


El calendari per a la seua realització serà acordat entre cada estudiant, la supervisió de l'entitat cooperadora on es realitzen les pràctiques i la tutorització del Màster.

Tota la documentació necessària (normativa, sol·licituds models, etc.) està disponible en:
http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/

Les pràctiques externes es poden realitzar a Espanya o a l'estranger, mitjançant diversos programes de mobilitat. Podeu trobar més informació sobre pràctiques internacionals en:
http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/

Més informació:


Període de matriculació

D'acord amb l'acord de la Junta de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló, adoptat el 30 de juny de 1997, la matriculació en el mòdul de pràctiques d'especialització ha de realitzar-se en el primer semestre, al mateix temps que en la resta de mòduls de la línia d'especialitat.

L’estudiantat matriculat pot optar a l’ampliació de matrícula, en el termini que s’establisca, sempre que no tinga rebuts pendents de pagament. En el període d’ampliació de matrícula es poden afegir assignatures de segon semestre i les assignatures Pràctiques professionals i Treball de Final de Màster (vegeu Normativa).

La matriculació és necessària fins i tot en el cas de sol·licitar l´exempció de les pràctiques d'especialització.

L'acta és única, de manera que estarà oberta al llarg de tot el curs acadèmic. A l'efecte de l'expedient acadèmic la convocatòria que constarà serà la primera ordinària, independentment del moment de realització de les pràctiques d'especialització.

Requisits

Després de superar 30 crèdits ECTS obligatoris, comuns o d'orientació, es poden realitzar les pràctiques professionals en un ens cooperador de pràctiques de la Universitat Jaume I de Castelló.

Lloc de realització de l'estada en pràctiques

1) Sol·licitud de estudiants en pràctiques pels ens cooperadors

La Universitat Jaume I de Castelló oferirà a l´alumnat matriculat en les pràctiques d'especialització un llistat dels ens cooperadors (entitats públiques i privades) que hagen sol·licitat estudiantat en pràctiques del Màster Universitari. Ha de tenir-se en compte que la majoria d´ens cooperadors amb els quals s'ha celebrat conveni de pràctiques de postgrau estan situats en l´entorn geogràfic de Castelló.

La informació sobre les sol·licituds de estudiants serà oferida a través de la plataforma IGLU de la Universitat Jaume I de Castellón. Per a entrar en la plataforma cal emprar el nom d'usuari i contrasenya que consta en el document de matriculació de cada estudiant.

El estudiants seleccionarà les seues preferències i la coordinació de pràctiques del Màster Universitari assignarà les ofertes tenint en compte l'expedient acadèmic de cada estudiant i la seua ubicació geogràfica.

 

2) Proposta d'entitat cooperadora per l'estudiantat

L'estudiantat també pot realitzar una proposta d'entitat que es trobe prop del seu lloc de residència o s'adapte més als seus interessos professionals on realitzar les pràctiques professionals. Per a açò, ha de posar-se en contacte abans del mes de novembre amb entitats públiques o privades que desenvolupen labors relacionades directament amb l'orientació professional triada per a conèixer la seua disponibilitat per a acceptar una/un estudiant en pràctiques.

Seguidament, han de posar-se en contacte amb la coordinació de les pràctiques amb la finalitat de comprovar que la proposta compleix els criteris de qualitat requerits (tasques, supervisió, etc.).

La tramitació de la proposta s'efectua de manera en línia a través de la intranet de la Universitat Jaume I (IGLU). Per a accedir a ella l'ens cooperador en pràctiques ha de sol·licitar el nom usuari i contrasenya en aquest enllaç: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/docs-pe/entitats/sol-claus.pdf. Una vegada obtingut, l'ens cooperador ha d'emplenar totes les dades requerides, entre els quals s'inclouen el nom de la/de l'estudiant i el seu DNI. Les dades requerides poden consultar-se ací: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/info-estudiantat/proposarentitat/.
Tramitada la sol·licitud, l'ens cooperador apareixerà associat a l'estudiant que ho va proposar en la intranet IGLU. La coordinació de pràctiques del Màster Universitari rebrà un avís automatitzat per a autoritzar la celebració del conveni amb l'entitat cooperadora sol·licitant.

Projecte formatiu

La/l'estudiant coneixerà l'assignació d'una plaça d'estada en pràctiques d'especialització a través de l'IGLU i mitjançant la recepció d'un correu electrònic. Després de conèixer l'assignació ha de posar-se en contacte amb la/el docent responsable de la seua tutoritzación. Abans d'iniciar la seua estada en pràctiques ha d'elaborar, juntament amb les persones responsables de la tutorització i la supervisió, un projecte formatiu (http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/docs-pe/entitats/pf-bilingue.pdf).

En aquest s'han de concretar les tasques que realitzarà i el període de temps acordat amb la supervisió en l'ens cooperador.

La redacció de les tasques pot prendre com a referència les incloses en la Guia orientativa per a les pràctiques.

Al llarg de la realització de l'estada en pràctiques l'estudiantat haurà de realitzar les tutories que haja acordat amb la persona responsable de la tutorització, informant-lo del desenvolupament de l'estada (mitjançant el Diari o Quadern de notes) i de qualsevol incidència que puga afectar el seu normal desenvolupament.

Les responsabilitats que corresponen a l'estudiantat, la tutorització i la supervisió durant la realització de l'estada en pràctiques poden consultar-se en la Guia orientativa per a les pràctiques.

 

Diari/Quadern de notes

Durant la realització de les pràctiques professionals l'estudiantat ha d'elaborar un Diari i/o Quaderns de notes. Es tracta d'un informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions… Es realitza a través del mòdul diari de MoodleTM. Els diaris constitueixen informació privada entre l’estudiantat i la tutorització. Cada entrada en el diari pot estar motivada per una pregunta oberta, els comentaris la tutorització s'adjunten a la pàgina de cada entrada del diari i s'envia la notificació per correu electrònic.


Avaluació

Els criteris d'avaluació de les pràctiques d'especialització es troben enumerats en la Guia docent de l'assignatura. Ha de tenir-se en compte que la qualificació final està composta per la suma de les qualificacions assignades per la tutorització i la supervisió, tenint en compte altres aspectes com l'expedient acadèmic de l'estudiantat, l'autoavaluació, etc.

Exempció, convalidació i reconeixement de les pràctiques d'especialització

Les pràctiques d'especialització del màster universitari es declararan exemptes per la coordinació acadèmica quan qui ho sol·licita acredite un mínim de sis mesos d'experiència professional en un lloc de treball relacionat directament amb la línia d'especialitat triada i presente una memòria explicativa dels motius per a reconèixer l'exempció.

L'exempció ha de sol·licitar-se una vegada realitzada la matriculació emprant el model de sol·licitud específic (.pdf), acompanyant-lo d'una memòria explicativa dels motius que justifiquen l'exempció i la documentació acreditativa de l'experiència professional exigida.

La documentació ha de tramitar-se a través del Registre telemàtic de la Universitat Jaume I de Castelló.

La sol·licitud serà resolta per la Comissió Acadèmica del Màster Universitari. La resolució es comunicarà una vegada superats 30 crèdits obligatoris comuns i d'especialitat. En un altre cas, la resolució de la sol·licitud d'exempció de les pràctiques professionals tindrà els seus efectes condicionats a la superació de 30 crèdits ECTS obligatoris, comuns i d'orientació.

Les assignatures de Pràctiques Professionals i Treball de Final de Màster no poden ser objecte de convalidació o reconeixement.

Informació proporcionada per: InfoCampus