UJI
 • UJI
 • Criteris d'admissió

Criteris d'admissió

Criteris de selecció

L'estudiantat que vulga accedir al màster universitari haurà d'haver finalitzat estudis oficials preferentment en disciplines pertanyents a les ciències humanes i socials, ciències jurídiques i econòmiques, ciències de l'educació i ciències de la comunicació. També pot accedir al màster l'estudiantat d'altres disciplines (ciències de la salut, etc.).

L'estudiantat amb altres titulacions que no pertanyen a l'espai europeu d'educació superior ha d'acreditar la seua homologació o legalització. L'alumnat ha de presentar la documentació original o fotocòpia compulsada que s'ha indicat, oficial i legalitzada per via diplomàtica i, quan siga necessari, amb la traducció corresponent per una traductora o un traductor jurat. Correspon al Rectorat de la Universitat Jaume I, a través de la Comissió Acadèmica del Màster Universitari, autoritzar l'admissió de l'alumnat que es trobe en aquestes circumstàncies. Ha de tenir-se en compte que la legalització d'aquesta documentació és més fàcil si el país de la persona sol·licitant pertany a l'àmbit d'aplicació de les directives del Consell de la Unió Europea sobre reconeixement de títols, del Conveni de l'Haia o del Conveni Andrés Bello. En tots aquests casos, les autoritats públiques o serveis consulars dels països d'origen compten amb tota la informació necessària per a efectuar la legalització de la documentació.

Quan les persones preinscrites superen el nombre de places disponibles en el màster (45 places) s'aplicaran els següents criteris de valoració en la selecció de l'alumnat:

Criteri de valoració:

 • Expedient acadèmic (≤ 3 punts)
 • Experiència laboral en igualtat i gènere (≤ 3 punts)
 • Coneixements d'informàtica (≤ 1 punt)
 • Idiomes (≤ 1 punt)
 • Altres mèrits preferents (≤ 2 punts)


En cas que s'estime necessari, si hi ha un empat o puntuacions pràcticament idèntiques, podrà realitzar-se una entrevista personal (si escau, a través d'un Hangout múltiple), que tindra una valoració d'1 punt.

Un 10% de les places disponibles (6 places) quedaran reservades a persones sense cap tipus de formació en estudis sobre les dones, feministes i de gènere, i seran aplicable la resta de criteris de selecció enunciats.

Procediment d'admissió

La preinscripció en el màster universitari s'ha de realitzar a la Universitat Jaume I de Castelló d'acord amb les instruccions contingudes en l'apartat Procediment de preinscripció i matrícula.

Si cal aplicar criteris de selecció, serà la Comissió Acadèmica del Màster Universitari l'encarregada de resoldre la valoració dels mèrits d'acord amb els criteris enumerats amb anterioritat. La selecció es publicarà en la pàgina web de la Universitat Jaume I i es comunicarà de forma personalitzada a través de correu electrònic, en que se sol·licitarà la confirmació de la matrícula.

L'estudiantat que no haja sigut seleccionat passarà a formar part d'una llista d'espera ordenada d'acord amb el resultat de la valoració dels mèrits efectuada per la comissió de gestió del màster universitari. En cas de produir-se alguna baixa o renúncia, s'oferirà la possibilitat de matriculació a la primera persona sol·licitant de la llista d'espera, seguint la seua ordenació de manera successiva. En aquest cas, el nou estudiantat podrà inscriure's en els mòduls encara que no estiguen activats, i serà pel seu compte la preparació i l'estudi dels continguts del mòdul (és a dir, sense possibilitat de tutorització del professorat) (vegeu l'apartat Metodologia). A les persones que hagen quedat en llista d'espera i sol·liciten la seua admissió en la següent edició del màster eniversitari se'ls incrementarà en un 0,3 la puntuació obtinguda amb la valoració dels criteris de selecció. Les places obtingudes per persones en llista 'espera no podran superar el 40% de les places disponibles (18 places).

Una vegada finalitzades les fases del període ordinari de matriculació en el Màster Universitari, la matriculació només podrà efectuar-se de manera documental davant el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de la Universitat Jaume I de Castelló. La Fundació Isonomía oferirà l'ajuda necessària en la presentació i tramitació de la sol·licitud de matriculació en aquest cas.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la Normativa de permanència; de la qual pot destacar-se la següent informació:

- Matrícula en el MU en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.


Ha de tenir-se en compte els següents advertiments relacionats amb la permanència i el rendiment en el Màster Universitari:

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de Màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40% del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits en els estudis oficials de grau i màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el MU en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 crèdits ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

 
Informació proporcionada per: InfoCampus