UJI

Coordinació docent

Última modificació: 14/06/2016 | Font: InfoCampus

El màster en Cooperació al Desenvolupament disposa d’una doble estructura de coordinació acadèmica, d’una banda la interuniversitària i per una altra la pròpia de cada universitat.

 Des de l’estructura interuniversitària està la Comissió de Coordinació Acadèmica Interuniversitària i el coordinador o coordinadora del màster.  

Pel que fa a la Comissió de Coordinació Acadèmica Interuniversitària ha d’estar formada per dos representants de cadascuna de les universitats participants per a garantir la coordinació horitzontal (dins de cada curs acadèmic) i vertical (al llarg dels diversos cursos) dels mòduls que consta el pla d’estudis.

Les seues comeses són els següents:

1) Proposar el calendari d’avaluacions parcials i finals de les assignatures del màster.

2) Conèixer i informar el pla d’ordenació docent i altres propostes dels departaments que impartisquen docència en la titulació a través dels seus representants.

3) Proposar adaptacions especials en la metodologia i el desenvolupament dels ensenyaments per a alumnat amb discapacitat o alguna limitació, per tal de possibilitar-los la continuació dels estudis.

4) Vetllar per la qualitat de la docència en la titulació.

5) Articular el reconeixement de crèdits i adaptacions entre titulacions.

6) Aprovar a proposta de cada universitat els coordinadors i coordinadores de mòdul, que vetlen per la correcta implementació del cronograma, garantisquen la coordinació dels continguts i resolguen les incidències que sorgisquen durant el curs.

7) Establir mecanismes per a la correcta adequació dels continguts a la consecució dels objectius docents i l’adquisició de les competències del màster per part de l’estudiantat.

8) Vetllar per la qualitat de les pràctiques externes.

9) Organitzar la gestió i autorització del Treball de Final de Màster.

10) Solucionar, en general, qualsevol incidència docent que es puga produir en la impartició del màster.

La coordinació del màster ha d’estar en la universitat coordinadora, en aquest cas en la Universitat de València-Estudi General, que ha d’actuar en delegació de la CCA Interuniversitària amb responsabilitats de convocar la CCA, representar-la i atendre els requeriments del màster.

En cada universitat ha d’haver una Comissió Coordinadora Acadèmica/Comissió Acadèmica del Màster (CCA) i la direcció del màster.

Pel que fa a la CCA, ha d’assumir les competències de programació, coordinació i supervisió acadèmica i docent següents:

a) Preparar la proposta d’organització del curs acadèmic (nombre de grups, adscripció dels mòduls o assignatures als departaments i àrees de coneixement, llengua, distribució horària, etc.) tenint en compte els criteris establerts per cadascuna de les universitats.

b) Impulsar els processos d’innovació educativa i de millora de la qualitat de la docència.

c) La coordinació dels diferents departaments i professorat amb docència assignada amb la finalitat de procurar una distribució equilibrada de la càrrega de treball de l’estudiantat.

d) Vetllar perquè els programes i les guies docents no presenten solapaments en el desenvolupament del programa formatiu.

e) Proposar a la Comissió d’Estudis de Postgrau l’autorització de la col·laboració en el màster de personal professional o investigador extern que no siga professorat universitari i assignar-li la docència que li corresponga.

f) Informar les sol·licituds d’admissió de l’alumnat.

g) Informar les sol·licituds de reconeixement de crèdits.

I la direcció del màster, delegada per la CCA, que s’encarrega de la coordinació docent durant el curs acadèmic i d’atendre les necessitats plantejades per docents i alumnat al llarg del curs.

Informació proporcionada per: InfoCampus