UJI

Metodologia docent i sistema d'avaluació

El MCAD compta amb el suport de l'Entorn Virtual d'Aprenentatge Interactiu (EVAI) http://iidl.evai.net, on l'estudiantat tindrà a la seua disposició el material docent corresponent.

El/l'estudiant disposa d'una guia d'ajuda per a l'ús de l'EVAI. Així mateix, compta amb el suport constant de la tutorització informàtica.

El material docent de cada assignatura estarà estructurat de la següent manera:

  • Material teòric bàsic proporcionat pel professorat.
  • Recursos docents de suport (optatiu).
  • Tasques d'avaluació.

La docència serà participativa i estarà dirigida pel professorat corresponent. La informació més detallada es troba en la guia docent de l'assignatura pertinent.

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Primer curs acadèmic (60 ECTS)

Tipus de prova - Modalidad On-line:

  • Examen

Els/les alumnes hauran de respondre a una sèrie de preguntes tipus test, o de resposta múltiple, sobre els continguts de l'assignatura. Aquestes preguntes versaran sobre els temes continguts en les anotacions facilitades pel professorat de l'assignatura.

  • Activitats i pràctiques dirigides en aula

-       Modalitat On-line:

Participació activa en el fòrum de l'assignatura, responent als temes plantejats pel professorat i desenvolupant noves propostes. L’estudiantat haurà de participar de manera activa en el fòrum de l'assignatura, demostrant el coneixement dels materials lliurats. Es valorarà el nombre d'intervencions realitzades en el fòrum, així com l'escriptura cuidada en les mateixes, la capacitat crítica i d'anàlisi, la maduresa en els raonaments exposats o la capacitat per respondre a les opinions de la resta de companys, a través d'arguments consolidats.

  • Treball autònom

A elecció del professorat: elaboració d'un treball/projecte individual o grupal, o resposta a unes preguntes de desenvolupament.


10) Solucionar, en general, qualsevol incidència docent que es poguera produir en la impartició del Màster.

Informació proporcionada per: InfoCampus