UJI

Cooperació al Desenvolupament

Última modificació: 16/09/2016 | Font: InfoCampus

El màster universitari en Cooperació al Desenvolupament (MCAD) respon a la necessitat d'oferir, per part de les cinc universitats públiques valencianes, una formació d'alt nivell en cooperació al desenvolupament. La complexitat i creixent preocupació sobre les qüestions del desenvolupament i la pobresa han portat a organismes internacionals, estats i entitats socials a multiplicar els recursos destinats a un sector que demanda professionals qualificats amb una formació específica i interdisciplinària. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari.

Modalitat: a distància.

Pla d'estudis anterior

Web pròpia

Introducció

Presentació

El màster universitari en Cooperació al Desenvolupament (MCAD) respon a la necessitat d'oferir, per part de les cinc universitats públiques valencianes, una formació d'alt nivell en cooperació al desenvolupament. La complexitat i creixent preocupació sobre les qüestions del desenvolupament i la pobresa han portat a organismes internacionals, estats i entitats socials a multiplicar els recursos destinats a un sector que demanda professionals qualificats amb una formació específica i interdisciplinària.

En aquest espai, el MCAD ofereix una formació comuna en cooperació al desenvolupament i set especialitats que abasten l'espectre professional en aquest àmbit, dos de les quals s'imparteixen en la Universitat Jaume I: Cooperació i Polítiques de Desenvolupament (modalitat e-learning) i Acció Humanitària Internacional (modalitat presencial) . L'òrgan regulador el màster és l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL), www.iidl.es

Aquest màster naix amb una clara vocació pràctica, tant en l'orientació professional com en la investigadora. La formació s'orienta al desenvolupament d'habilitats tant per a la resolució de problemes reals en la pràctica del desenvolupament, com per a realitzar una recerca pertinent i vinculada a processos concrets. L'àmplia experiència del professorat en iniciatives de desenvolupament i d'acció humanitària, permet enllaçar les discussions teòriques amb experiències provinents de diferents contextos.

Durant el curs 2016-17 solament s'imparteix la modalitat On-line (Especialitat en Cooperació i polítiques del Desenvolupament) en la Universitat Jaume I, sent l'únic màster oficial en Cooperació al Desenvolupament a Espanya que es pot cursar tot a distància des de qualsevol part del món amb connexió a internet.

L'especialitat presencial d'Acció Humanitària Internacional durant el curs 2016-17 solament s'oferirà com a Curs de Postgrau propi de la Universitat Jaume I, amb el títol: “Especialització en Acció Humanitària Internacional.”

Entitats Col·laboradores i participants

Entitats col·laboradores i participants

Màster interuniversitari

El Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament és Interuniversitari i s'imparteix conjuntament entre la Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat d´Alacant, Universitat Miguel Hernández i Universitat Jaume I.

El MCAD-UJI, es troba regulat per l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament local (IIDL) de la Universitat de València i la Universitat Jaume I.

Tipus d'ensenyament

Modalitat a distància: Tronc comú i Especialitat Cooperació i Polítiques de Desenvolupament

S'imparteix a través de l'Entorn Virtual d'Aprenentatge Interactiu "EVAI" (iidl.evai.net)

Què és important conèixer?

Durada i calendari

1,5 cursos acadèmics (tres quadrimestres). Amb possibilitat de cursar-ho a temps parcial.

Primer curs acadèmic (60 ECTS): amb caràcter docent, cobreix el període entre octubre i juny.

 • 1r quadrimestre: Octubre - Gener (24 ECTS de Tronc Comú)
 • 2r quadrimestre: Febrer - Juny/Julio (36 ECTS d'Especialitat)


Segon curs acadèmic (30 ECTS): amb caràcter tutoritzat, s'estén des d'octubre a febrer, dedicat a les matèries triades segons l'orientació del Màster escollida Investigadora o Professional (a triar una).

 • 3r quadrimestre: setembre-febrer (30 ECTS)


a) Orientació investigadora: Pràctiques Externes I (10 ECTS) + Assignatura Iniciació a la recerca (10 ECTS) + Treball Final de Màster (10 ECTS)
b) Orientació professional: Pràctiques Externes II (20 ECTS) + Treball Final de Màster (10 ECTS).
 


Estudis a temps parcial
De cara a facilitar la realització del màster per part de professionals en actiu, el calendari i estructura acadèmica estan concebuts per a poder cursar les assignatures amb docència presencial en dos anys acadèmics. L'estudiantat té la possibilitat de cursar el màster a temps parcial. Els futurs alumnes i alumnes hauran de sol·licitar l'estudi a temps parcial en realitzar la preinscripció al màster.

Crèdits i import

90 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Segons taxes oficials pendents de publicar. Preu en el curs 2017/2018: 42,97 €/crèdit.

Objectius

El marc en què es desenvolupen actualment les activitats de cooperació al desenvolupament exigeix que els recursos humans implicats tinguin una formació professional, humana i solidària d´alt nivell.

En aquest sentit, els objectius del màster són:

 • Incrementar els coneixements sobre les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l´existència de la pobresa, la desigualtat (amb especial atenció a les desigualtats econòmiques, socials i de gènere) i les problemàtiques territorials i mediambientals dels països en desenvolupament, les causes del subdesenvolupament i el paper dels països desenvolupats des d´una perspectiva global.
 • Aportar criteris d´anàlisis de la realitat política, social, econòmica i cultural en la qual es contextualitzen els enfocaments i temes de la nova cultura de la cooperació que promouen els organismes i les convencions internacionals.
 • Aprofundir des d´una perspectiva crítica en les estratègies operatives sobre la qualitat i l´eficàcia del concepte de cooperació al desenvolupament i de l'acció humanitària internacional.
 • Desenvolupar habilitats per al disseny, planificació, gestió i avaluació d´intervencions de desenvolupament a nivell de polítiques, plans, programes i projectes.

Coneixements previs recomanables

No són necessaris coneixements previs.  Aquests estudis tenen caràcter interdisciplinari i poden cursar-se des de qualsevol titulació. Professionals amb experiència en la cooperació al desenvolupament i persones amb interès en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, i en l'acció humanitària internacional.

Orientació

En el Màster Universitari de Cooperació i Desenvolupament s'imparteixen dues especialitats:

 • Acció Humanitària Internacional (Presencial)
 • Cooperació i Polítiques de Desenvolupament (On-line)


Ambdues donen accés a dues orientacions possibles:

 • ORIENTACIÓ INVESTIGADORA: dirigida a l'estudiantat que vulga aprendre les tècniques qualitatives i quantitatives de recerca en el camp de la cooperació al desenvolupament. És molt recomanable cursar-la per a les persones que estiguen interessades a cursar estudis de Doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional (Interuniversitari).

  Per a realitzar aquesta orientació cal matricular-se en el tercer quadrimestre, segon any en: Pràctiques Externes I (10 ECTS) + Assignatura Iniciació a la recerca (10 ECTS)+ Treball Final de Màster (10 ECTS).

 • ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: dirigida a l'estudiantat que vulga aprendre les tècniques, metodologies i experiències en el treball pràctic de la cooperació al desenvolupament. On es contempla tant un enfocament de competències, com de capacitats. Aquesta orientació contempla 500 hores de pràctiques en terreny, tant en organitzacions espanyoles, com a entitats de diferents països dels cinc continents.

  Per a realitzar aquesta orientació cal matricular-se en el tercer quadrimestre (segon any) en: Pràctiques Externes II (20 ECTS)+ Treball Final de Màster (10 ECTS)

Eixides professionals

El Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament ofereix, des d'una perspectiva crítica i internacional, la possibilitat d'accedir a una formació d'alt nivell, interdisciplinari, especialitzada i basada en nous enfocaments de desenvolupament, adaptada a la demanda de professionals de la cooperació.

Les oportunitats professionals orientades al sector del desenvolupament i/o acció humanitària internacional (segons especialitat), amb les quals explica l'alumnat que finalitza els estudis, es poden agrupar en 4 grans àmbits:

 • Administracions públiques (locals, autonòmiques i nacionals) i agències especialitzades en cooperació per al desenvolupament. Amb l'objectiu de formar part dels organismes propis de planificació i gestió dels assumptes de cooperació al desenvolupament en seu o en terreny.
 • Organismes internacionals i multilaterals de desenvolupament. Com a professionals o investigadors/as en les institucions internacionals que s'encarreguen tant de les qüestions del desenvolupament, globalització i pobresa des d'un punt de vista multinacional com d'accions locals, a través de les oficines tècniques en terreny.
 • ONGD i altres organitzacions de la societat civil, treballant com a professionals del desenvolupament en seu o terreny.
 • Sector privat i àmbit de la consultoria, formant part d'equips interdisciplinaris per a treballar en l'àmbit d'assistències tècniques com a avaluadors/as, analistes, etc...
 • Instituts de Recerca i àmbit universitari, treballant en recerca vinculada al desenvolupament, des de diferents òptiques disciplinars: política, economia, medi ambient, sociologia, educació, enginyeria, etc...

Beques pròpies i ajudes

Beques pròpies del Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament UJI:

Beques pròpies de la Universitat Jaume I:

Ajudes d'altres organismes:

Consulta el llistat d'entitats i institucions externes a l'UJI que ofereixen ajudes econòmiques a estudiants que vulguin matricular-se en màster.

Si vols sol·licitar alguna d'aquestes ajudes, hauràs de gestionar-la directament amb l'organisme que la concedeix.

 • Beques MAEC-AECID: Beques per a ciutadans espanyols i estrangers per realitzar estudis a Espanya (i en l'exterior). http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados
 • Beques del MECD: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/universidad/master.html
 • Beques Santander: http://www.becas-santander.com/
 • Obra Social "la Caixa": Beques per a estudis universitaris a Espanya. http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/becas_ca.html

Ajudes per país:

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Les persones sol·licitants han d'estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d'algun dels següents títols:

 1. Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 2. Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 3. Grau.
 4. Títol superior no universitari.
 5. Títol estranger d'una institució d'educació superior pertanyent a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
 6. Títol estranger d'una institució d'educació superior no pertanyent a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
 7. Títol d'educació superior estranger homologat.

D'acord amb la legislació vigent (Reial decret 1393 de 27 d'Octubre de 2007), per a accedir al Màster Universitari és necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster. També poden accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat d'homologació dels seus estudis, sempre que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de postgrau.

És la Comissió Acadèmica del Màster la que proposa els criteris qualitatius i quantitatius, basats principalment en l'expedient acadèmic i en l'afinitat dels estudis cursats amb la temàtica del màster, que s'utilitzaran per a analitzar les sol·licituds presentades i seleccionar als candidats i la que realitza el procés de valoració de mèrits i admissió dels alumnes en el màster. La comissió acadèmica decidirà també els complements de formació, per a aquells alumnes que tinguen manques en algunes matèries.

Per accedir al Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament, els estudiants hauran de presentar el seu Currículum vitae i una carta manuscrita de motivació. Posteriorment se'ls convocarà a una entrevista on els aspirants expressaran els motius pels quals vol desenvolupar els continguts del Màster i s'indagarà en el fil conductor (projecció) que aquests poden tenir en el camp de la cooperació al desenvolupament.

Tindran un cert grau de prioritat els qui hagen realitzat algun tipus d'activitat relacionada amb els camps d'estudis encara que, l'experiència com tal no s'utilitze com a criteri excloent.

Criteris de puntuació

1. Projecció: Que és la capacitat del sol·licitant per a aplicar els coneixements adquirits durant el curs en l'àmbit de cooperació per al desenvolupament, en funció del seu càrrec, la seua ocupació, la seua situació, etc. Es poden valorar els efectes multiplicadors de cada sol·licitant entre 0 i 10.
2. Motivació: Valorada a partir del manuscrit i de la participació del sol·licitant en activitats relacionades amb la cooperació. Indica la predisposició del sol·licitant a dedicar els seus coneixements i el seu temps a favor de la cooperació per al desenvolupament. Puntuable entre 0 i 10.
3. Experiència: Valorada entre 0 i 10, també en funció de l'experiència esmentada en el currículum en temes de solidaritat i/o camp social.
4. Formació prèvia i expedient acadèmic: Valorada entre 0 i 10, en funció de l'excel·lència acadèmica i l'adequació de la formació prèvia als objectius del màster.

Fórmula de puntuació

Cadascun dels criteris de puntuació té una importància relativa determinada, que equival al coeficient pel qual es multiplica la puntuació obtinguda en el mateix per al càlcul de la puntuació total. En la present proposta, es considera que les importàncies relatives són les següents:

Projecció = 35 %, Motivació = 35 %, Experiència = 15 %, Formació i expedient = 15% (La fórmula quedaria: Puntuació total =35·Projecció + 35·Motivació + 15·Experiència+15 Formació i expedient).

- Matrícula en el Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància):

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Oferta de places

45 places per a estudiants de nou ingrés (primer curs de la titulació).

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

BÀSIQUES

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit autònom.

GENERALS

CG08 - És capaç d'aplicar la metodologia del marc lògic a la planificació, seguiment i avaluació de projectes de Cooperació al Desenvolupament.

CG1 - Saber analitzar des d'una perspectiva global els problemes de cooperació.
CG2 - Conèixer les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l'existència de pobresa, la desigualtat i les problemàtiques de les nacions en desenvolupament, les causes del subdesenvolupament i el paper dels països desenvolupats des d'una perspectiva global.
CG3 - Tenir criteris d'anàlisis de la realitat política, social, econòmica i cultural en la qual es contextualitzen els enfocaments i temes de la nova cultura de la cooperació que promouen els organismes i les convencions internacionals.
CG4 - Saber reconèixer les interrelacions entre els agents locals i els globals.
CG5 - Ser capaç d'inserir-se en les estratègies de cooperació internacional i engegar amb èxit accionis coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
CG6 - Conèixer l'entorn econòmic internacional per identificar accions de desenvolupament viables als mercats mundials.
CG7 - Estar preparats per participar en organismes públics i privats de caràcter nacional i internacional i dur a terme amb èxit la gestió de polítiques públiques coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
CG10 - Ser capaç de plantejar i dur a terme un treball de recerca en totes les seves fases.
CG12 - Ser capaç de preparar una eixida al terreny tant en relació a les necessitats d'informació prèvies sobre el context polític, econòmic, social i cultural del país, la preparació de la intervenció/recerca en terreny i els procediments de seguretat que deuran ser tinguts en compte.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - És capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere.
CE02 - Coneix les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l'existència de la pobresa, la desigualtat i les problemàtiques de les nacions en desenvolupament, les causes del subdesenvolupament i el paper dels països desenvolupats des d'una perspectiva global.
CE03 - Té criteris d'anàlisis de la realitat política, social, econòmica i cultural en la qual es contextualitzen els enfocaments i temes de la nova cultura de la cooperació que promouen els organismes i les convencions internacionals.
CE04 - És capaç de reconèixer les interrelacions entre els agents locals i els globals.
CE05 - És capaç d'aplicar la metodologia del marc lògic a la planificació, seguiment i avaluació de projectes de Cooperació al Desenvolupament.
CE06 - És capaç d'aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'especialitat de Cooperació al Desenvolupament.
CE07 - Sap analitzar des d'una perspectiva global els problemes de la cooperació al Desenvolupament.
CE08 - És capaç d'inserir-se en les estratègies de cooperació internacional i engegar amb èxit accionis coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
CE09 - Està preparat per participar en organismes públics i privats (amb ànim de lucre i sense ànim de lucre), de caràcter nacional i internacional i dur a terme amb èxit la gestió de polítiques públiques coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
CE10 - Sap reconèixer i utilitzar el tipus de disseny de recerca que sigui més adequat al problema de recerca complex que afecta al context d'intervenció.
CE11 - Sap interpretar els resultats derivats de l'aplicació de tècniques i eines programari d'anàlisi de dades tant quantitatives com a qualitatives.
CE12 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics adquirits al llarg del curs i integrar-los en un Treball Final de Màster.
CE13 - És capaç d'utilitzar les principals fonts estadístiques, publicacions periòdiques i bibliografia sobre aquest tema.
CE14 - Sap sistematitzar bones pràctiques de cooperació internacional.
CE15 - Sintetitza coneixement, sistematitza lectures, construeix arguments i els interrelaciona en el Treball Final de Màster.
CE16 - És capaç de defensar en públic sistematitzant la informació del seu Treball Final de Màster.

Pla d'estudis

TRONC COMÚ OBLIGATORI (24 ECTS) - MODALITAT ON-LINE

 • Mòdul 1: Conceptes bàsics del desenvolupament (12 ECTS)
 • Mòdul 2: Cooperació al desenvolupament (12 ECTS)

ESPECIALITAT EN COOPERACIÓ I POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT (36 ECTS) - MODALITAT ON-LINE

 • Mòdul 1: Govern, drets humans i desenvolupament econòmic (10 ECTS)
 • Mòdul 2: Desenvolupament sostenible (12 ECTS)
 • Mòdul 3: Desenvolupament social i humà (14 ECTS)

ORIENTACIÓ INVESTIGADORA (30 ECTS) - MODALITAT ON-LINE

 • Pràctiques externes I (10 ECTS)
 • Iniciació a la recerca (10 ECTS)
 • Treball de final de màster (10 ECTS)

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL (30 ECTS) - MODALITAT ON-LINE

 • Pràctiques externes II: Prácticum Internacional (20 ECTS)
 • Treball de final de màster (10 ECTS)

Horaris

Modalitat On-line: Curs 2017/18


1º curs acadèmic: De setembre del 2017 a juliol 2018. En ser el curs On-line, l'horari és flexible, cada estudiant pot adaptar-ho a les seves necessitats i horaris.

2º curs acadèmic: formació tutoritzada 
 

Continuar la meua formació

El Màster Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament, ofereix des de la seva modalitat investigadora, la possibilitat d'accedir al Doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional. En el període formatiu del màster s'oferiran les eines necessàries per a la formació de futures/s investigadores/s que desitgin accedir a l'obtenció del títol de doctor/a en matèria de cooperació.

Per a més informació sobre el Doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional: http://ujiapps.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/2014/cooperacio/
 

A més pots cursar els següents cursos de Postgrau propis:

- Competències Socio_Digitals per a un món en xarxa.
- Expert/a en Gestió i innovació territorial per a un desenvolupament sostenible
- Sostenibilitat i Agricultura ecològica

Para més informació: http://ujiapps.uji.es/serveis/cepfc/ 

Coordinació docent

El màster en Cooperació al Desenvolupament disposa d’una doble estructura de coordinació acadèmica, d’una banda la interuniversitària i per una altra la pròpia de cada universitat.

 Des de l’estructura interuniversitària està la Comissió de Coordinació Acadèmica Interuniversitària i el coordinador o coordinadora del màster.  

Pel que fa a la Comissió de Coordinació Acadèmica Interuniversitària ha d’estar formada per dos representants de cadascuna de les universitats participants per a garantir la coordinació horitzontal (dins de cada curs acadèmic) i vertical (al llarg dels diversos cursos) dels mòduls que consta el pla d’estudis.

Les seues comeses són els següents:

1) Proposar el calendari d’avaluacions parcials i finals de les assignatures del màster.

2) Conèixer i informar el pla d’ordenació docent i altres propostes dels departaments que impartisquen docència en la titulació a través dels seus representants.

3) Proposar adaptacions especials en la metodologia i el desenvolupament dels ensenyaments per a alumnat amb discapacitat o alguna limitació, per tal de possibilitar-los la continuació dels estudis.

4) Vetllar per la qualitat de la docència en la titulació.

5) Articular el reconeixement de crèdits i adaptacions entre titulacions.

6) Aprovar a proposta de cada universitat els coordinadors i coordinadores de mòdul, que vetlen per la correcta implementació del cronograma, garantisquen la coordinació dels continguts i resolguen les incidències que sorgisquen durant el curs.

7) Establir mecanismes per a la correcta adequació dels continguts a la consecució dels objectius docents i l’adquisició de les competències del màster per part de l’estudiantat.

8) Vetllar per la qualitat de les pràctiques externes.

9) Organitzar la gestió i autorització del Treball de Final de Màster.

10) Solucionar, en general, qualsevol incidència docent que es puga produir en la impartició del màster.

La coordinació del màster ha d’estar en la universitat coordinadora, en aquest cas en la Universitat de València-Estudi General, que ha d’actuar en delegació de la CCA Interuniversitària amb responsabilitats de convocar la CCA, representar-la i atendre els requeriments del màster.

En cada universitat ha d’haver una Comissió Coordinadora Acadèmica/Comissió Acadèmica del Màster (CCA) i la direcció del màster.

Pel que fa a la CCA, ha d’assumir les competències de programació, coordinació i supervisió acadèmica i docent següents:

a) Preparar la proposta d’organització del curs acadèmic (nombre de grups, adscripció dels mòduls o assignatures als departaments i àrees de coneixement, llengua, distribució horària, etc.) tenint en compte els criteris establerts per cadascuna de les universitats.

b) Impulsar els processos d’innovació educativa i de millora de la qualitat de la docència.

c) La coordinació dels diferents departaments i professorat amb docència assignada amb la finalitat de procurar una distribució equilibrada de la càrrega de treball de l’estudiantat.

d) Vetllar perquè els programes i les guies docents no presenten solapaments en el desenvolupament del programa formatiu.

e) Proposar a la Comissió d’Estudis de Postgrau l’autorització de la col·laboració en el màster de personal professional o investigador extern que no siga professorat universitari i assignar-li la docència que li corresponga.

f) Informar les sol·licituds d’admissió de l’alumnat.

g) Informar les sol·licituds de reconeixement de crèdits.

I la direcció del màster, delegada per la CCA, que s’encarrega de la coordinació docent durant el curs acadèmic i d’atendre les necessitats plantejades per docents i alumnat al llarg del curs.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

El MCAD compta amb el suport de l'Entorn Virtual d'Aprenentatge Interactiu (EVAI) http://iidl.evai.net, on l'estudiantat tindrà a la seua disposició el material docent corresponent.

El/l'estudiant disposa d'una guia d'ajuda per a l'ús de l'EVAI. Així mateix, compta amb el suport constant de la tutorització informàtica.

El material docent de cada assignatura estarà estructurat de la següent manera:

 • Material teòric bàsic proporcionat pel professorat.
 • Recursos docents de suport (optatiu).
 • Tasques d'avaluació.

La docència serà participativa i estarà dirigida pel professorat corresponent. La informació més detallada es troba en la guia docent de l'assignatura pertinent.

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Primer curs acadèmic (60 ECTS)

Tipus de prova - Modalidad On-line:

 • Examen

Els/les alumnes hauran de respondre a una sèrie de preguntes tipus test, o de resposta múltiple, sobre els continguts de l'assignatura. Aquestes preguntes versaran sobre els temes continguts en les anotacions facilitades pel professorat de l'assignatura.

 • Activitats i pràctiques dirigides en aula

-       Modalitat On-line:

Participació activa en el fòrum de l'assignatura, responent als temes plantejats pel professorat i desenvolupant noves propostes. L’estudiantat haurà de participar de manera activa en el fòrum de l'assignatura, demostrant el coneixement dels materials lliurats. Es valorarà el nombre d'intervencions realitzades en el fòrum, així com l'escriptura cuidada en les mateixes, la capacitat crítica i d'anàlisi, la maduresa en els raonaments exposats o la capacitat per respondre a les opinions de la resta de companys, a través d'arguments consolidats.

 • Treball autònom

A elecció del professorat: elaboració d'un treball/projecte individual o grupal, o resposta a unes preguntes de desenvolupament.


10) Solucionar, en general, qualsevol incidència docent que es poguera produir en la impartició del Màster.

Pràctiques externes

Les pràctiques externes són, per a gran part dels estudis de màster de la UJI, una assignatura integrada en el pla d´estudis (de caràcter obligatori, en la majoria dels casos, i optatiu en uns altres) i encara que tenen caràcter acadèmic, tot els estudiants de la universitat acaba els estudis amb una experiència laboral. Durant les pràctiques l´alumne o alumna observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seves respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l´estada l´alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat i per un o una professional de l´organització a la qual s´incorpora. La durada de l´estada ve determinada pel programa del màster.

En aquesta titulació, l'assignatura d'estades en pràctiques és:

Nom de l'assignatura:    Pràctiques Externes I (SRI020/SRI520) Itinerari Investigador

                                              Pràctiques Externes II (SRI030/SRI530) Itinerari Professional


Crèdits ECTS                    SRI020 (Grup Presencial): 10 ECTS = 250h. (Itinerari  investigador)

                                              SRI520 (Grup Online): 10ECTS = 250h. (Itinerari investigador)

                                              SRI030 (Grup Presencial): 20 ECTS = 500h. (Itinerari professional)

                                              SRI530 (Grup Online): 20ECTS = 500h. (Itinerari professional)

Consulta les entitats cooperadores.

Per poder iniciar les pràctiques és necessari haver superat 60 ECTS corresponents amb el primer curs acadèmic del Màster (Continguts comuns 24 ECTS i Especialitat 36 ECTS).

Tota la documentació necessària (sol·licituds, model de proposta d´entitat, qüestionaris d´avaluació, normativa, programa de l´assignatura, etc.) està disponible en:

http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/info-estudiantat/

Les pràctiques externes es poden realitzar a Espanya o a l´estranger, mitjançant diversos programis de mobilitat. Pots trobar més informació sobre pràctiques internacionals en:

http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/

Més informació:

- Oficina d´Inserció Professional i Estades en Pràctiques

http://www.uji.es/serveis/oipep

Mobilitat i programes d'intercanvi

La cerca de l'excel·lència i la internacionalització del màster, ens ha portat a proposar des de la Comissió Acadèmica del Màster un Aprenentatge Permanent ERASMUS en la convocatòria 2013.

El programa aprovat és el Programa Intensiu (IP) “Global Identity through Human Development: Summer School on Participatory Research Video”. En el qual han participat set universitats:

            - University of Bath i University College London (Gran Bretanya)

            - Università degli Studi vaig donar Pavia (Itàlia)

            - Universitatea de Vest din Timisoara (Romania)

            - Universitat Politècnica de València (Espanya)

            - Universitat de València (Espanya)

            - Universitat Jaume I de Castelló (Espanya)

Aquesta experiència duta a terme en el curs 2013/14 es presenta àmpliament a la web: http://globcons.uji.es/global_id/ es resumeix en cinc vídeos participatius on l’estudiantat i totes les persones participants, han compartit aprenentatges, experiències i en definitiva entre totes han construït una identitat global a partir de la teoria del Desenvolupament Humà.
 

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42591/intercambio

Treball final de màster

Nom de l'assignatura:

 • Treball final de Màster (SRP022/SRP522) Itinerari Investigador
 • Treball final de Màster (SRP031/SRP531) Itinerari Professional

Crèdits ECTS

 • SRP022 (Grup Presencial): 10 ECTS = 250h. (Itinerari investigador)
 • SRP522 (Grup Online): 10ECTS = 250h. (Itinerari investigador)
 • SRP031 (Grup Presencial): 10ECTS = 250h. (Itinerari professional)
 • SRP531 (Grup Online): 10ECTS = 250h. (Itinerari professional)

 

El Treball de finalització de Màster, de caràcter obligatori, pot consistir, en funció de l'orientació, professional o investigadora, de l'estudiant, siga en una recerca sobre un tema rellevant vinculat a les línies estudiades al llarg del procés formatiu, siga en l'elaboració d'un document relacionat amb el sector específic del Sistema de Cooperació Internacional en el qual hagen centrat les seues Pràctiques Externes.

En tots dos casos, el treball haurà de mantenir la rigurosidad acadèmica requerida en un treball d'aquestes característiques, ser realitzat de manera individual i presentat en els terminis indicats per a la posterior aprovació per el/la Tutor/a de el Treball de finalització de Màster, i qualificat per un tribunal acadèmic.

 

La tutorización serà a càrrec del tutor/a de el Treball Final de Màster, les funcions del qual són:

 • Plantejar els objectius i la metodologia de la recerca.
 • Assessorar a l'alumne en tots els aspectes en els quals siga necessari: bibliografia, enfocament, etc.
 • Discutir els resultats del treball amb l'alumne/a.
 • Participar en l'avaluació del treball.

L'estudiantado emmarcarà el seu treball de recerca en alguna de les següents Àrees/Subàrees de coneixement:

 

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42591?caracteres=practicas

 

El Màster Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament, ofereix des de la seua modalitat investigadora, la possibilitat d'accedir al Doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional. En el període formatiu del màster s'oferiran les eines necessàries per a la formació de futures/us investigadores/és que desitgen accedir a l'obtenció del títol de doctor/a en matèria de cooperació.

Per a més informació sobre el Doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional, 

http://ujiapps.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/cooperacio/

 
Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Dra. Mª Raquel Agost Felip. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Institut Interuniversitari de Desenvolupament local (IIDL). Universitat Jaume I

Dra. Rosana Peris Pichastor. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Institut Interuniversitari de Desenvolupament local (IIDL). Universitat Jaume I

Altres membres de la Comissió de titulació:

Iluminada Fuertes, Antonio Grandio, José Manuel Gil

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL)
Telèfon: 964 728 604 | gomezm@uji.es
master_mcad@uji.es

Departaments implicats

Departaments implicats. Universitat Jaume I

 • Institut interuniversitari de desenvolupament local (IIDL)
 • Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
 • Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiología
 • Departament Economia
 • Departament d'Administració d'empreses i Màrqueting
 • Departament Sociologia
 • Departament Finances i Comptabilitat
 • Departament Dret Públic
 • Departament Dret del treballo
 • Departament de Ciències Agràries i del Mitjà Natural
 • Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció
 • Unitat Predepartamental de Medicina
 • Unitat Predepartamental d'Infermeria
 • Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. (OCDS)

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Coordinadora pràctiques externes: Rosana Peris Pichastor. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Institut Interuniversitari de Desenvolupament local (IIDL). Universitat Jaume I.
Contacte: rperis@uji.es

Les Universitats han signat convenis de pràctiques amb diferents entitats que realitzen cooperació, tant en l'àmbit autonòmic/estatal com a internacional. A continuació s'informa detalladament

ENTITAT / LOCALITAT PRÀCTICA (PAÍS)

Acadèmia d'Espanyol Probigua / Guatemala

Assemblea de Cooperació per a la Pau / El Salvador, Guinea Bissau, Haití, Hondures

Associació Civil sense finalitats de lucre Passa la Veu / Perú

Associació Civil Siloe / Argentina

Associació Marroquina per a la Integració d'Immigrants / Espanya

Associació Qallariy, Projectes per a l'Ajuda al Desenvolupament. Casa Mantai / Perú

Associació Rudraksha / Espanya

Bahir Donar University / Etiòpia

Caritas Diocesana Sogorb-Castelló / Espanya

Centre de Desenvolupament Regional i Medi ambient CENDER / Paraguai

Centre d'Estudis Rurals i Agricultura Internacional - CERAI / Espanya

Centre de Planificació i Gestió (CEPLAG-UMSS) / Bolívia

Centre per a la Cooperació en el Mediterrani de la Creu Vermella Espanyola (Barcelona)  / Espanya

CIDEN / Espanya

CODEFF / Xile

Comision De Drets Humans, Comisedh / Perú

Conselleria De Benestar Social / Espanya

Coordinadora dominicana de Comerç Just / República Dominicana

Corporació pel Ecodesenvolupament Comunitari. COMUNITAR / Colòmbia

Creu Vermella Espanyola (Oficina Provincial De Castelló) / Espanya

Creu Vermella Espanyola (Oficina Provincial De València) / Espanya

Delegació Territorial del Ministeri de Ciència, Tecnologia i Medi ambient (CITMA) / Cuba

Diputació Provincial Castelló / Cuba

Direcció general d'Integració i Cooperació. Conselleria *Benestar Social *GV / Espanya

Direcció Parc Nacional Galápagos / Equador

Fundació d'orquestres juvenils i infantils de Xile / Xile

Fundació del Valle / Espanya

Fundació El Alto / Etiòpia

Intermon Oxfam / Espanya

Fundació Pau i Solidaritat Serafín Aliaga / Espanya

Fundació per la Justícia / Espanya, Índia

Fundació Químics Sense Fronteres / Espanya

Fundació Vicente Ferrer / Espanya

IECAH. Institut de recerca sobre conflictes i acció humanitària / Espanya

Institut tecnològic Monterrey / Mèxic

Karve Institute of Social Service / Índia

Metges Sense Fronteres / Espanya

Moviment per la Pau - MPDL / Espanya

Probigua / Guatemala

Musol Municipalista Per la Solidaritat / Espanya

Protransparencia / Xile

PSICÒLEGS SENSE FRONTERES / Espanya, Bolívia

Sin excusas 2015 / Espanya

Sura, Associació sense ànim de lucre de suport a la Restinga / Perú

Tramundi / Espanya, Índia, Etiòpia, Ghana

Tupay Ongd / Espanya, Perú, Txad

Uniminuto Corporació Universitària Minut de Déu / Colòmbia

Unió d'Agricultors Minifundistes de Guatemala "UAM" / Guatemala

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East / EUA

Universitat D'Orient / Cuba

Universitat de Sant Carlos de Guatemala / Guatemala

Universitat Nacional de Colòmbia / Colòmbia

Universitat Federal de Alagoas / Brasil

Universitat Major de Sant Andrés -Facultat d'Arquitectura, Arts, Disseny i Urbanisme / Bolívia

Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua, León / Nicaragua

Universitat Nacional De Missions / Argentina

Universitat Politècnica Salesiana - Equador / Equador

Universitat Tecnològica Metropolitana / Xile

VCAP Nepal / Nepal

Karve Institute of Social Service (India)

Karve Institute of Social Service (India)

 

Bahir Dar University (Etiopia)

Bahir Dar University (Etiopia)

 

Unión de Agricultores Minifundiasta- UAM (Guatemala)

Unión de Agricultores Minifundiasta- UAM (Guatemala)

 

Centro de Planificación y Gestión- CEPLAG-UMSS (Bolivia)

Centro de Planificación y Gestión- CEPLAG-UMSS (Bolivia)

 

Asociación Peruana La Restinga, Iquitos (Perú)

Asociación Peruana La Restinga, Iquitos (Perú)

Coordinació del treball final de màster

Dra. Mª Raquel Agost Felip. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Institut Interuniversitari de Desenvolupament local (IIDL). Universitat Jaume I. Contacte: Raquel.agost@uji.es
Dra. Rosana Peris Pichastor. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Institut Interuniversitari de Desenvolupament local (IIDL). Universitat Jaume I. Contacte: rperis@uji.es

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL)
Telèfon: (+34) 964728604/| gomezm@uji.es
master_mcad@uji.es
Universitat Jaume I
Telèfon:(+34) 964 72 80 00

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=1000008

Satisfacció dels grups d'interès

Els membres de la comunitat universitària poden consultar la informació referent a la satisfacció dels grups d'interès pot consultar-se en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=1000008

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus