UJI
 • UJI
 • Treball final de màster

Treball final de màster

El Projecte Final de Màster (PFM) suposa la realització d´un treball en el qual s´apliquin i desenvolupin els coneixements adquirits per l´alumne en alguna de les matèries cursades en el màster. L´alumne ha d´haver superat tots els crèdits necessaris per a l´obtenció del títol, excepte els corresponents al propi treball.

L´objectiu de l´assignatura PFM és la realització i defensa pública d´un treball individual, en el qual l´alumne posi de manifest els coneixements i habilitats adquirides durant el desenvolupament del màster. El tema del projecte guardarà relació amb alguna de les assignatures cursades, i pot tenir els següents enfocaments:

 • Professional
 • Investigador

La metodologia està basada en el treball individual per part de l´alumne, que al seu torn serà supervisat pel director. La missió del director serà guiar a l´estudiant, amb la finalitat que aquest pugui aconseguir els objectius acadèmics necessaris per superar l'assignatura.

L´avaluació per part del tribunal del PFM, s´obtindrà de la ponderació de les notes obtingudes en les següents parts:

 • Valoració de la documentació presentada.(80% de la nota).
 • Defensa oral. (20% de la nota)

Les dues parts són de caràcter obligatori.

La defensa oral es realitzarà davant un tribunal, de forma individual, pública i oral, presencial o en línia, i tindrà una durada màxima de 20 minuts.

Sessions d´avaluació:

 • 1ª sessió: Juny 2015
 • 2ª sessió: Novembre 2015

Tribunal:

 • El treball serà avaluat i qualificat per un tribunal format per tres membres, que seran professorat amb docència en el màster.
 • Es formarà un tribunal per a cada convocatòria d´avaluació de PFM.
 • En cap cas podrà formar part del tribunal el tutor o tutora del treball.

Director del PFM:

L´alumne podrà proposar el tutor, entre aquells que imparteixin docència en el màster. L´estudiant haurà de presentar en la Secretària del Departament de Finances i Comptabilitat la proposta segons model normalitzat abans del 20 de juny del curs acadèmic. No obstant això, serà la Comissió de Gestió de Màster la que assigni el director.

Propostes Projectes Final de Màster


ALCARRIA JAIME, JOSÉ

 • Disseny i aplicació de sistemes de comptabilitat de costos en empreses específiques
 • Disseny i aplicació de sistemes de control de gestió en empreses específiques

ARAGÓ MANZANA, VICENT

 • Relació valor empresa i estructura financera
 • Planificació financera a curt i llarg termini
 • Cobertura amb contractes de futur
 • Estudi del comportament diferencial en el temps (estacionalitat) del rendiment i risc d´una inversió
 • Valoració d´actius financers

ARNAU PARADÍS, ANDREU

 • Consolidació dels Estats Financers
 • Comptabilitat de les Entitats no Lucratives

BALAGUER COLL, Mª TERESA

 • L´harmonització comptable pública internacional
 • Comparació de diferents sistemes de comptabilitat en les administracions públiques
 • La transparència en la informació comptable de les administracions públiques
 • El control de gestió en les administracions públiques

BALAGUER FRANCH, Mª ROSARIO

 • Antecedents i origen de la ISR (Inversió Socialment Responsable). Relació entre la RSC (Responsabilitat Social Corporativa) i la ISR
 • Desenvolupament i Evolució dels Productes Socialment Responsables. Gestió de carteres amb criteris RSC
 • Estratègies de ISR: Social Screening dels fons ISR
 • Rating, avaluació i mesurament de la performance social i financera dels fons ISR
 • Crisi financera i RSC

CABEDO SEMPER, DAVID

 • El risc de canvi en la cartera de negociació: les normes del Comitè de Basilea.
 • El risc de variació en el preu de les accions en la cartera de negociació bancària.
 • El risc d´interès en la cartera de negociació des d´una perspectiva de negociació
 • Tractament del risc a empreses en les normes de Basilea.

FABRA VALLS, MODESTO

 • Règim fiscal aplicable a operacions de reestructuració empresarial
 • Règim fiscal aplicable a grups de societats
 • Règim fiscal aplicable a la realització de determinades activitats empresarials
 • Fiscalitat de l´empresa familiar
 • Fiscalitat internacional
 • Aspectes conflictius en l´aplicació de l´Impost sobre el Valor Afegit
 • Fiscalitat i harmonització europea

FUERTES FUERTES, ILUMINADA

 • Capital social, xarxes fortes i febles: impacte en el rendiment econòmic
 • Economia social i capital social
 • SROI (Social Return of Investments) en l´empresa social i les ONGDs

GIL DE ALBORNOZ, BELÉN

 • Les normes internacionals d´informació financera per a Pimes
 • Les NIIF i l´auditoria
 • Internacionalització de l´empresa i qualitat de la informació comptable
 • Sobre els incentius fiscals dels grups multinacionals a manipular els resultats de les empreses filials
 • El projecte de convergència NIIF-US GAAP
 • Efectes econòmics de la implantació del PGC 2007
 • Determinants de l´elecció del model de revaloració per a comptabilitzar l´immobilitzat material i/o les inversions immobiliàries per part de les empreses espanyoles cotitzades, que a partir de 2005 han d´aplicar el model del IASB
 • Temes comptables controvertits sobre els quals existeix debat a nivell internacional, actual i/o històricament:
 • La problemàtica de la comptabilització d´arrendaments: perspectiva històrica i projecte de modificació de norma del IASB / FASB
 • La problemàtica dels mètodes de valoració d´inventaris: el mètode LIFO per què no?
 • La problemàtica de la comptabilització de les stock options

ILLUECA MUÑOZ, MANUEL

 • Models sectorials de predicció de fallides
 • Valoració d´empreses cotitzades

MATALLÍN SÁEZ, JUAN CARLOS

 • Revisió bibliogràfica de literatura sobre Finances del Comportament
 • Anàlisi dels resultats obtinguts en la borsa de valors mitjançant metodologia d´Anàlisi Tècnica
 • Elaboració d´un pla d´empresa i anàlisi de viabilitat

MARTINEZ RAMOS, MIGUEL

 • L´adaptació de les entitats de l´economia social a la nova normativa comptable
 • El paper de la comptabilitat en les entitats de l´economia social

NIETO SORIA, LUISA

 • Estudi d´anomalies en les cotitzacions borsàries (Efecte Gener, Efecte Dia de la Setmana, etc.) i les seues repercussions sobre l´eficiència del mercat.
 • Estudi d´anomalies en els preus dels contractes de futur (Efecte Dia de la Setmana, Efecte Venciment, etc.) i les seues repercussions sobre l´eficiència del mercat.
 • Transmissió d´informació entre el mercat borsari i el mercat de futurs
 • Estudis d´Esdeveniments en el mercat borsari (Anunci de dividends, anunci de beneficis, etc.)
 • Influència de la liquiditat en la cotització borsària.

PUCHETA MARTÍNEZ, Mª CONSUELO

 • Relació entre la diversitat de gènere i qualitat de la informació financera
 • Diversitat de gènere i mecanismes de bon govern corporatiu
 • Diversitat de gènere i creació de valor en l´empresa
 • Estudi de les diferències salarials entre homes i dones en els Consells d´Administració
 • Factors explicatius de la formació voluntària de mecanismes de bon govern corporatiu
 • Mecanismes de bon govern corporatiu i creació de valor de l´empresa
 • Remuneracions dels consellers i creació de valor de l´empresa

SALVADOR ARAGÓ, ENRIQUE

 • Anàlisi de viabilitat d´empreses i planificació financera
 • Models de valoració d´actius: anàlisi rendiment-risc
 • Transmissió d´informació entre comprats
 • Prediccions de volatilitat de mercats

VICO MARTÍNEZ, ANTONIO

 • Anàlisi d´estats financers per sectors

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus