UJI
  • UJI
  • Pràctiques externes

Pràctiques externes

Es tracta d´una assignatura voluntària per a l´aplicació en la pràctica d´una empresa dels coneixements adquirits durant els estudis de grau i postgrau. Els coneixements previs recomanables són els exigits per a l´admissió en el màster.

Les pràctiques tindran una durada de 200 hores presencials en l´empresa on es realitzin. La valoració final d´aquestes pràctiques es realitzarà a partir de la mitjana ponderada de la nota obtinguda en tres proves: 1) Valoració del supervisor de l´empresa (35%), 2) Valoració del tutor de la UJI (35%), 3) Nota mitjana de l´expedient acadèmic del màster (30%). Per superar l´assignatura serà necessari obtenir almenys 5 punts en la suma de totes les proves d´avaluació.

La tipologia d´empreses en les quals es poden realitzar les pràctiques d´empreses és: petites, mitjanes i grans empreses, d´àmbit provincial, regional o nacional pertanyents tant al sector secundari (taulelleres, constructores, etc..) com al terciari (Assessories comptables i fiscals, entitats bancàries, etc..).

Consulta les entitats cooperadores.

Els tutors de la UJI seran professors a temps complet de la Universitat Jaume I que imparteixin classe en el màster.

El coordinador d´aquesta assignatura és:

Jose Joaquín Alcarria Jaime (alcarria@cofin.uji.es, Departament de  Finances i Comptabilitat)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus