UJI

Gestió Financera i Comptabilitat Avançada

Última modificació: 19/02/2016 | Font: InfoCampus

El Màster Universitari Gestió Financera i Comptabilitat Avançada aporta als estudiants una formació avançada en el camp de l'economia financera i comptabilitat que els va a permetre incorporar-se en equips de treball que desenvolupen la seua activitat en el món de la recerca o de l'empresa. Igualment, els permetrà integrar-se activament en qualsevol organisme de caràcter públic. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Pla d'estudis anterior

Introducció

Presentació

El Màster Universitari Gestió Financera i Comptabilitat Avançada aporta als estudiants una formació avançada en el camp de l'economia financera i comptabilitat que els va a permetre incorporar-se en equips de treball que desenvolupen la seua activitat en el món de la recerca o de l'empresa. Igualment, els permetrà integrar-se activament en qualsevol organisme de caràcter públic.

El món empresarial necessita professionals que siguen capaços d'assumir els reptes de gestió actuals i futurs en un entorn més internacionalitzat i competitiu cada dia. Dins de la gestió de l'empresa, als professionals actuals se'ls exigeix un coneixement més profund i especialitzat de la gran part dels aspectes teòrics i pràctics que es contemplen en el contingut d'aquest màster.

L’alumne aprofundirà en matèries molt sol·licitades per les empreses, de manera que serà possible cobrir les necessitats bàsiques de l’entorn empresarial de la província de Castelló. Aquest màster és atractiu, tant per als estudiants de titulacions afins (grau en Finances, Economia i Administració d’Empreses), ja que els permetrà obtenir una major especialització en determinats camps de coneixement, com per als estudiants de qualsevol altra titulació no afí, com a complement previ a l’accés al mercat de treball i amb vista l’obtenció de coneixements necessaris en la gestió empresarial (particularment en l’àrea de les enginyeries, dret i relacions laborals).
Per a l´obtenció d´aquest títol oficial són necessaris 60 crèdits, 40 d´ells amb assignatures comunes de caràcter obligatòria, 10 amb assignatures englobades dins d´alguna de les especialitats ofertes i finalment 10 crèdits amb la realització i defensa d´un Projecte final de Màster (PFM). En l´actualitat s´ofereixen 5 especialitats: 1) Gestió de Carteres, 2) Anàlisis d´Inversions i Finances Corporatives, 3) Auditoria i Consolidació d´Estats Comptables, 4) Comptabilitat Internacional i 5) Comptabilitats Especials i Fiscalitat de Societats.

El màster està adscrit a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE) i la docència serà impartida en aquest centre.

 

Màster interuniversitari

Aquest Màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

El Màster s´imparteix solament en modalitat presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2017 / setembre 2018)

Docència presencial: octubre 2017 / juny 2018

Les classes presencials (obligatòries+optatives) es realitzaran des de principis d´octubre fins a finals de juny. Després de finalitzar aquest període de docència presencial, l´alumne ha de realitzar el Projecte Final de Màster. La defensa d´aquest projecte pot realitzar-se en les diferents convocatòries existents. En l´actualitat existeixen tres convocatòries (Setembre, Gener i Juny).

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Segons taxes oficials pendents de publicar. Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

El món empresarial necessita professionals que siguen capaços d'assumir els reptes de gestió actuals i futurs en un entorn cada vegada més internacionalitzat i competitiu. Dins de la gestió de l'empresa, als professionals actuals se'ls exigeix un coneixement més profund i especialitzat dels aspectes contemplats en el contingut d'aquest màster

L'objectiu general d'aquest màster és proporcionar als estudiants una formació avançada en el camp de l'economia financera i comptabilitat que els permeta la seua incorporació en equips de treball que desenvolupen la seua activitat en el món de la recerca, de l'empresa o de qualsevol organisme de caràcter públic.

Encara que els egressats se cerca que siguen capaços de desenvolupar la seua activitat en qualsevol àrea funcional de l'empresa, evidentment estaran especialitzats en les àrees pròpies de finances i comptabilitat. Se cerca en definitiva la formació d'especialistes, directius i quadres mitjans, capaços d'entendre i analitzar, així com de dirigir i gestionar, els complexos processos de la gestió d'empreses, aprofundint en les àrees fonamentals d'operació tals com, les finances i la comptabilitat. A més, mentre que existeix també en el mercat una demanda de professionals per compte propi, el titule també està orientat a la formació de professionals que puguen prestar els seus serveis a empreses i persones en l'àmbit de l'assessorament sobre decisions d'inversió-finançament, comptabilitat i fiscalitat. Molts d'aqueixos serveis també són precisos en l'àmbit de les administracions públiques, organitzacions no lucratives i altres entitats, amb el que l'àmbit d'actuació professional dels egressats en aquest màster no se circumscriu exclusivament al món empresarial.

Els objectius generals d'aquest màster poden concretar-se o resumir-se en els següents:

 • Fomentar la formació continuada dels graduats en economia, en Finances i Comptabilitat o en Administració i direcció d'empreses a l'entorn de la Universitat Jaume I.
 • Ser el mecanisme que propicie la formació d'investigadors a partir dels estudiants de grau anteriorment esmentats.
 • Proporcionar a la societat uns titulats del màster altament qualificats i preparats, amb a) formació avançada i específica en els camps de finances i comptabilitat de tipus teòric i metodològic; b) formació amb un elevat component pràctic en l'aplicació dels coneixements teòrics en casos reals ajustats a la realitat empresarial; c) capacitat i coneixement dels mecanismes necessaris per a poder transferir el coneixement i competències adquirits, així com els diferents resultats de recerca obtinguts a empreses i institucions econòmiques.

 

Coneixements previs recomanables

La formació prèvia més adequada per superar amb èxit el programa de màster és la de Llicenciat en Administració i Direcció d´Empreses, Diplomat en Ciències Empresarials o Graduats en Finances i Comptabilitat. No obstant això, tampoc és un inconvenient el fet de procedir d´altres titulacions no afins o bé el ser un professional amb experiència acreditada en el camp de la gestió empresarial. En tots dos casos pot ser necessari cursar un mòdul previ de coneixements bàsics d´administració d´empreses.

 

Orientació

El màster tindrà una orientació professional o investigadora (doctorat). A més de 5 especialitats com són:

 • Gestió de Carteres
 • Anàlisis d´Inversions i Finances Corporatives
 • Auditoria i Consolidació d´Estats Comptables
 • Comptabilitat Internacional
 • Comptabilitats Especials i Fiscalitat de Societats

 

Eixides professionals

El màster cerca incorporar als estudiants al mercat laboral en àrees afins amb els temes estudiats en les diferents assignatures cursades. A fi de facilitar aquest procés s´ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses que mantenen obert conveni amb la nostra universitat. Addicionalment, es pretén crear una borsa de treball amb les empreses col·laboradores per a facilitar la integració laboral dels matriculats.

Les principals eixides professionals vinculades al màster són: Controller; Cap d´administració; Direcció general/Gerència; Sotsdirecció general; Assessoria fiscal, comptable i financera; Auditor de comptes; Cap de tresoreria; Actuari d´assegurances; Gestor de riscos; Empleat de banca; Cap de comptabilitat; Adreça financera; Assessoria d´inversions; Inspecció d´entitats bancàries;

 

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Llicenciats, diplomats universitaris, graduats, enginyers superiors o tècnics i titulacions equivalents, i a qualsevol un altre que complisca la normativa vigent.

 • Per a alumnes no provinents de la llicenciatura en ADE, Economia, de la diplomatura en Ciències Empresarials, dels graus en Economia, ADE o Finances i Comptabilitat, és obligatori cursar un complement formatiu previ a l’inici del màster. El nombre de crèdits d’aquest complement formatiu no és imputat a la càrrega docent del màster, sinó que tenen la consideració acadèmica de crèdits externs.

 • Els professionals amb experiència acreditada en el camp de la gestió empresarial poden ser excusats de la realització del complement formatiu a què es refereix el paràgraf anterior prèvia presentació del currículum i una entrevista personal.

Procediment d’acceptació

La Comissió de Gestió del màster aplicarà un barem, per realitzar la selecció entre els candidats, en el qual el 80% de la puntuació estarà donada per l’expedient acadèmic i, si escau, una entrevista personal, i el 20% restant per altres mèrits, com ara beques, activitats professionals o publicacions. En la sol·licitud l’estudiant ha d’assenyalar l’especialitat que desitja cursar o, si escau, les diferents assignatures optatives de diferents especialitats.

Normativa de permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència; d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el màster en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.


- Permanència i Rendiment

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits.

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el màster en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada l’estudiantat té l’opció de reconèixer fins a 9 crèdits ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40% del total de crèdits matriculats.

 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d’estudis.

 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.

 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

 

Oferta de places

El nombre de places ofertes cada curs acadèmic és de 40.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseïsquen habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

 • E1 - Avaluar l'efecte sobre el valor econòmic de l'empresa de diverses formes de risc idiosincràtic, prestant una especial atenció a l'estructura financera de l'empresa.
 • E2 - Conèixer els mètodes de valoració i projecció d'inversions.
 • E3 - Elaborar els aspectes financers i comptables d'un pla d'empresa en coordinació amb la resta d'àrees de l'empresa.
 • E4 - Mesurar el risc de mercat, de crèdit i de liquiditat a través d'informació financera de les empreses.
 • E5 - Saber analitzar la fiscalitat de les operacions financeres empresarials.
 • E6 - Comprendre els fonaments i problemes als quals s'enfronta una empresa que es regeix per comportaments ètics i de responsabilitat social corporativa.
 • E7 - Saber gestionar la tresoreria d'una empresa.
 • E8 - Deduir la probabilitat de frau comptable a partir de la informació inclosa en els estats financers de l'empresa.
 • E9 - Dissenyar i executar auditories i processos de consolidació de grups empresarials.
 • E10 - Conèixer la normativa comptable nacional i internacional, així com la seua aplicació pràctica i la seua utilització per a la presa de decisions.
 • E11 - Capacitat d'aplicació de normativa comptable a sectors especials.

 

Pla d'estudis

El programa que es detalla a continuació permet a l’estudiant obtenir el títol de màster oficial en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada

Matèries comunes (40 crèdits de caràcter obligatori per a tots els estudiants)

D'octubre a març:

 • Gestió Financera de l'Empresa (6 ECTS)
 • Gestió Financera Avançada de l'Empresa (4 ECTS)
 • Mercats i Productes Financers (5 ECTS)
 • Responsabilitat Social Corporativa (2 ECTS)
 • Comptabilitat Financera Avançada (6 ECTS)
 • Anàlisi Comptable Superior (5 ECTS)
 • Comptabilitat Analítica i Control de Gestió (5 ECTS)
 • Fiscalitat i Comptabilitat Empresarial (5 ECTS)
 • Seminaris i Conferencies (2 ECTS)

Especialitats del màster (és necessari cursar almenys 10 crèdits de les diferents assignatures ofertes en les diferents especialitats):

 • Gestió de carteres:

  • Gestió de Carteres de Renda Variable (4 ECTS)

  • Gestió de Carteres de Renda Fixa (3 ECTS)

  • Actius Derivats (3 ECTS)

 • Anàlisis d’inversions i finances corporatives:

  • Mòdul Avançat d’Anàlisi d'Inversions (3 ECTS)

  • Fiscalitat Corporativa (2 ECTS)

  • Finances Corporatives (5 ECTS)

 • Auditoria i consolidació dels estats comptables:

  • Auditoria Comptable, Econòmica i Financera (5 ECTS)

  • Consolidació d’Estats Financers (5 ECTS)

 • Comptabilitat internacional

  • Context Institucional de la Comptabilitat Internacional (5 ECTS)

  • Harmonització Comptable Internacional (5 ECTS)

 • Comptabilitats especials i Fiscalitat de Societats:

  • Impost de Societats Avançat (2,5 ECTS)

  • IVA i Altres Impostos (2,5 ECTS)

  • Comptabilitats Especials (5 ECTS)

Projecte de final de màster (obligatori) (10 ECTS)

Pràctiques externes (optatiu) (10 ECTS)


 

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic del curs 2017-2018 ací.

Coordinació docent

La direcció i gestió acadèmica del màster s’ha de recolzar en els òrgans següents:

a) Direcció de màster. Hi formen part:

1. La Direcció: la persona responsable de la Direcció ha de ser un professor o professora universitari del Departament de Finances i Comptabilitat de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, pertanyent als cossos docents universitaris, designat pel rector, a proposta de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I.

b) Comissió de Titulació del Màster, amb la composició següent:

a) La Direcció.

b) Un mínim de dos membres del personal docent i investigador que imparteix docència al màster que tinguen vinculació permanent amb l’UJI i dedicació a temps complet, triats pel professorat del màster.

c) Una representació de l’estudiantat. En aquesta composició ha de procurar-se que existisca representació dels departaments participants. La comissió ha de triar el secretari o secretària.

1. Funcions de la Direcció del Màster:

a) La gestió ordinària dels aspectes acadèmics i econòmics vinculats al màster.

b) Convocar la Comissió Acadèmica del Màster, a iniciativa pròpia o a instàncies de qualsevol membre de la Comissió Acadèmica.

c) Executar els acords de la Comissió Acadèmica.

d) Supervisar l’elaboració de les guies docents de les matèries formatives, així com el seu correcte compliment al llarg del curs acadèmic.

e) Elaborar la proposta de continguts organitzatius i acadèmics i la seua memòria acadèmica.

f) Coordinar, si escau, els responsables de cada matèria, horaris lectius i el professorat.

g) Elaborar la memòria econòmica del màster.

h) Executar el pressupost del màster.

i) Elaborar la memòria anual del màster, el pressupost i la liquidació pressupostària anuals.

j) Les actuacions que li requerisca la Comissió Acadèmica.

2. Funcions de la Comissió Acadèmica:

a) Aprovar les guies docents de cadascuna de les matèries formatives, supervisant que la formació respecte els objectius previstos en la guia docent.

b) Aprovar la proposta de continguts organitzatius, acadèmics i la seua memòria acadèmica.

c) Aprovar la memòria econòmica del màster.

d) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

e) Aprovar la memòria anual, el pressupost i la liquidació pressupostària anual.

f) Elaborar i aprovar el protocol i el pla per a distribuir i fer publicitat del màster i els criteris d’admissió i selecció d’estudiantat, amb subjecció a la normativa d’aplicació.

g) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologació.

h) Resoldre les sol·licituds d’admissió al màster.

i) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits.

j) Nomenar el professorat i el personal col·laborador, així com a la resta de personal docent del màster, de conformitat amb la normativa aplicable.

k) Nomenar els equips de tutors i tutores de les pràctiques externes i assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

l) Proposar a la Junta de Centre la programació anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

m) Controlar el desenvolupament de les matèries formatives del màster així com el desenvolupament, seguiment i control de les pràctiques externes i, si escau, resoldre les sol·licituds de canvi de tutor o tutora.

n) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent.

o) Nomenar els tribunals d’avaluació del Treball de Final de Màster.

p) Avaluar els resultats obtinguts i realitzar, si escau, propostes de millora.

q) Responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat del títol.

r) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

s) Qualsevol altra funció relacionada amb el màster que no estiga regulada en aquest conveni i que, sense ser competència de la Direcció del màster, no estiga assignada legalment als òrgans de la Universitat.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

El Màster s'imparteix només en modalitat presencial. L'assistència de l'alumne condiciona el sistema d'avaluació. Com a norma general si l'alumne assisteix a un mínim del 75% de les sessions d'una assignatura l'avaluació d'aquesta assignatura es realitza de forma contínua, mitjançant la realització de proves escrites i/o treballs. Si l'alumne no assisteix com a mínim a aqueix 75%, l'avaluació de l'assignatura consistirà en un examen que suposarà el 75% de la nota de l'assignatura.

Descripció general de les activitats de formació:

 • Ensenyament Teòric: Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyament Pràctic: Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.).
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cinema fòrum, taller de lectura, convidar experts, etc.).
 • Tutories: Treball personalitzat amb grups d'alumnes, en l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent "d'ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de forma individual o en grup de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.
 • Treball de preparació dels exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.


D'acord amb les particularitats de cada assignatura tal com consta en la descripció de les matèries i els seus continguts, la grandària dels grups s'adequarà a les mateixes. Les activitats formatives es desenvoluparan en grups complets o reduïts en funció de les particularitats de cada assignatura.

Descripció general de les proves d'avaluació:

Per a comprovar la consecució de les competències i resultats d'aprenentatge dels alumnes/as s'han proposat les següents proves d'avaluació en el títol:

 • Examen (test, desenvolupament i/o problemes):
  • Desenvolupament o resposta llarga: Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense amb prou faenes limitacions d'espai.
  • Resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
  • Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).
  • Exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.
 • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes”.
 • Realització de treballs: Desenvolupament d'un o diversos treballs escrits que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos, resolució de casos pràctics, exercicis i problemes.
 • Participació activa en seminaris i conferències: Control d'assistència i/o participació en l'aula en els diversos seminaris i conferències.

 

Pràctiques externes

Es tracta d´una assignatura voluntària per a l´aplicació en la pràctica d´una empresa dels coneixements adquirits durant els estudis de grau i postgrau. Els coneixements previs recomanables són els exigits per a l´admissió en el màster.

Les pràctiques tindran una durada de 200 hores presencials en l´empresa on es realitzin. La valoració final d´aquestes pràctiques es realitzarà a partir de la mitjana ponderada de la nota obtinguda en tres proves: 1) Valoració del supervisor de l´empresa (35%), 2) Valoració del tutor de la UJI (35%), 3) Nota mitjana de l´expedient acadèmic del màster (30%). Per superar l´assignatura serà necessari obtenir almenys 5 punts en la suma de totes les proves d´avaluació.

La tipologia d´empreses en les quals es poden realitzar les pràctiques d´empreses és: petites, mitjanes i grans empreses, d´àmbit provincial, regional o nacional pertanyents tant al sector secundari (taulelleres, constructores, etc..) com al terciari (Assessories comptables i fiscals, entitats bancàries, etc..).

Consulta les entitats cooperadores.

Els tutors de la UJI seran professors a temps complet de la Universitat Jaume I que imparteixin classe en el màster.

El coordinador d´aquesta assignatura és:

Jose Joaquín Alcarria Jaime (alcarria@cofin.uji.es, Departament de  Finances i Comptabilitat)

 

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

El Projecte Final de Màster (PFM) suposa la realització d´un treball en el qual s´apliquin i desenvolupin els coneixements adquirits per l´alumne en alguna de les matèries cursades en el màster. L´alumne ha d´haver superat tots els crèdits necessaris per a l´obtenció del títol, excepte els corresponents al propi treball.

L´objectiu de l´assignatura PFM és la realització i defensa pública d´un treball individual, en el qual l´alumne posi de manifest els coneixements i habilitats adquirides durant el desenvolupament del màster. El tema del projecte guardarà relació amb alguna de les assignatures cursades, i pot tenir els següents enfocaments:

 • Professional
 • Investigador

La metodologia està basada en el treball individual per part de l´alumne, que al seu torn serà supervisat pel director. La missió del director serà guiar a l´estudiant, amb la finalitat que aquest pugui aconseguir els objectius acadèmics necessaris per superar l'assignatura.

L´avaluació per part del tribunal del PFM, s´obtindrà de la ponderació de les notes obtingudes en les següents parts:

 • Valoració de la documentació presentada.(80% de la nota).
 • Defensa oral. (20% de la nota)

Les dues parts són de caràcter obligatori.

La defensa oral es realitzarà davant un tribunal, de forma individual, pública i oral, presencial o en línia, i tindrà una durada màxima de 20 minuts.

Sessions d´avaluació:

 • 1ª sessió: Juny 2015
 • 2ª sessió: Novembre 2015

Tribunal:

 • El treball serà avaluat i qualificat per un tribunal format per tres membres, que seran professorat amb docència en el màster.
 • Es formarà un tribunal per a cada convocatòria d´avaluació de PFM.
 • En cap cas podrà formar part del tribunal el tutor o tutora del treball.

Director del PFM:

L´alumne podrà proposar el tutor, entre aquells que imparteixin docència en el màster. L´estudiant haurà de presentar en la Secretària del Departament de Finances i Comptabilitat la proposta segons model normalitzat abans del 20 de juny del curs acadèmic. No obstant això, serà la Comissió de Gestió de Màster la que assigni el director.

Propostes Projectes Final de Màster


ALCARRIA JAIME, JOSÉ

 • Disseny i aplicació de sistemes de comptabilitat de costos en empreses específiques
 • Disseny i aplicació de sistemes de control de gestió en empreses específiques

ARAGÓ MANZANA, VICENT

 • Relació valor empresa i estructura financera
 • Planificació financera a curt i llarg termini
 • Cobertura amb contractes de futur
 • Estudi del comportament diferencial en el temps (estacionalitat) del rendiment i risc d´una inversió
 • Valoració d´actius financers

ARNAU PARADÍS, ANDREU

 • Consolidació dels Estats Financers
 • Comptabilitat de les Entitats no Lucratives

BALAGUER COLL, Mª TERESA

 • L´harmonització comptable pública internacional
 • Comparació de diferents sistemes de comptabilitat en les administracions públiques
 • La transparència en la informació comptable de les administracions públiques
 • El control de gestió en les administracions públiques

BALAGUER FRANCH, Mª ROSARIO

 • Antecedents i origen de la ISR (Inversió Socialment Responsable). Relació entre la RSC (Responsabilitat Social Corporativa) i la ISR
 • Desenvolupament i Evolució dels Productes Socialment Responsables. Gestió de carteres amb criteris RSC
 • Estratègies de ISR: Social Screening dels fons ISR
 • Rating, avaluació i mesurament de la performance social i financera dels fons ISR
 • Crisi financera i RSC

CABEDO SEMPER, DAVID

 • El risc de canvi en la cartera de negociació: les normes del Comitè de Basilea.
 • El risc de variació en el preu de les accions en la cartera de negociació bancària.
 • El risc d´interès en la cartera de negociació des d´una perspectiva de negociació
 • Tractament del risc a empreses en les normes de Basilea.

FABRA VALLS, MODESTO

 • Règim fiscal aplicable a operacions de reestructuració empresarial
 • Règim fiscal aplicable a grups de societats
 • Règim fiscal aplicable a la realització de determinades activitats empresarials
 • Fiscalitat de l´empresa familiar
 • Fiscalitat internacional
 • Aspectes conflictius en l´aplicació de l´Impost sobre el Valor Afegit
 • Fiscalitat i harmonització europea

FUERTES FUERTES, ILUMINADA

 • Capital social, xarxes fortes i febles: impacte en el rendiment econòmic
 • Economia social i capital social
 • SROI (Social Return of Investments) en l´empresa social i les ONGDs

GIL DE ALBORNOZ, BELÉN

 • Les normes internacionals d´informació financera per a Pimes
 • Les NIIF i l´auditoria
 • Internacionalització de l´empresa i qualitat de la informació comptable
 • Sobre els incentius fiscals dels grups multinacionals a manipular els resultats de les empreses filials
 • El projecte de convergència NIIF-US GAAP
 • Efectes econòmics de la implantació del PGC 2007
 • Determinants de l´elecció del model de revaloració per a comptabilitzar l´immobilitzat material i/o les inversions immobiliàries per part de les empreses espanyoles cotitzades, que a partir de 2005 han d´aplicar el model del IASB
 • Temes comptables controvertits sobre els quals existeix debat a nivell internacional, actual i/o històricament:
 • La problemàtica de la comptabilització d´arrendaments: perspectiva històrica i projecte de modificació de norma del IASB / FASB
 • La problemàtica dels mètodes de valoració d´inventaris: el mètode LIFO per què no?
 • La problemàtica de la comptabilització de les stock options

ILLUECA MUÑOZ, MANUEL

 • Models sectorials de predicció de fallides
 • Valoració d´empreses cotitzades

MATALLÍN SÁEZ, JUAN CARLOS

 • Revisió bibliogràfica de literatura sobre Finances del Comportament
 • Anàlisi dels resultats obtinguts en la borsa de valors mitjançant metodologia d´Anàlisi Tècnica
 • Elaboració d´un pla d´empresa i anàlisi de viabilitat

MARTINEZ RAMOS, MIGUEL

 • L´adaptació de les entitats de l´economia social a la nova normativa comptable
 • El paper de la comptabilitat en les entitats de l´economia social

NIETO SORIA, LUISA

 • Estudi d´anomalies en les cotitzacions borsàries (Efecte Gener, Efecte Dia de la Setmana, etc.) i les seues repercussions sobre l´eficiència del mercat.
 • Estudi d´anomalies en els preus dels contractes de futur (Efecte Dia de la Setmana, Efecte Venciment, etc.) i les seues repercussions sobre l´eficiència del mercat.
 • Transmissió d´informació entre el mercat borsari i el mercat de futurs
 • Estudis d´Esdeveniments en el mercat borsari (Anunci de dividends, anunci de beneficis, etc.)
 • Influència de la liquiditat en la cotització borsària.

PUCHETA MARTÍNEZ, Mª CONSUELO

 • Relació entre la diversitat de gènere i qualitat de la informació financera
 • Diversitat de gènere i mecanismes de bon govern corporatiu
 • Diversitat de gènere i creació de valor en l´empresa
 • Estudi de les diferències salarials entre homes i dones en els Consells d´Administració
 • Factors explicatius de la formació voluntària de mecanismes de bon govern corporatiu
 • Mecanismes de bon govern corporatiu i creació de valor de l´empresa
 • Remuneracions dels consellers i creació de valor de l´empresa

SALVADOR ARAGÓ, ENRIQUE

 • Anàlisi de viabilitat d´empreses i planificació financera
 • Models de valoració d´actius: anàlisi rendiment-risc
 • Transmissió d´informació entre comprats
 • Prediccions de volatilitat de mercats

VICO MARTÍNEZ, ANTONIO

 • Anàlisi d´estats financers per sectors

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Professorat

Errada / Error

No s'ha pogut obtenir el contingut de l'adreça:
No se ha podido obtener el contenido de la dirección:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_profesores?p_titulacion=42155

java.net.SocketTimeoutException: Read timed out
Read timed out

Coordinació del màster

Juan Carlos Matallín Sáez (matallin@uji.es)

Altres membres de la Comissió de titulació:

 Amparo Soler Domínguez, M. Teresa Balaguer Coll. Departament de Finances i Comptabiliat. UJI.

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Departament de Finances i Comptabilitat
Telèfons: 964 728 561 / 964 728 563
mastergestionfinanciera@uji.es

Departaments implicats

Departament de Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I.

Departament de Dret Públic de la Universitat Jaume I.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Jose Joaquín Alcarria Jaime (alcarria@cofin.uji.es).

Departament de Finances i Comptabilitat.

Universitat Jaume I. JC1122DD. Telèfon: 964728576

Coordinació del treball final de màster

María Teresa Balaguer Coll (bcoll@cofin.uji.es).

Departament de Finances i Comptabilitat.

Universitat Jaume I. JC1112DD. Telèfon: 964728570

 

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=1000010

Satisfacció dels grups d'interès

Els membres de la comunitat universitària poden consultar la informació referent a la satisfacció dels grups d'interès pot consultar-se en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=1000010

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013)

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus