UJI

Advocacia

Última modificació: 10/10/2017 | Font: InfoCampus

L’entrada en vigor de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, d’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, suposa l’exigència de capacitació professional per a l’exercici d’ambdues professions. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Informació convocatòria d'examen d'accés a l'advocacia del Ministeri de Justicia

Introducció

Presentació

L’entrada en vigor de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, d’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, suposa l’exigència de capacitació professional per a l’exercici d’ambdues professions. Aquesta capacitació s’adquireix mitjançant la realització d’un curs de formació específica, el desenvolupament d’un període de pràctiques externes, un treball de final de màster i la realització d’una avaluació d’aptitud professional en una prova de caràcter nacional.

Les tres primeres activitats enumerades conformen el màster en Advocacia amb l’objectiu de millorar la capacitació professional dels futurs advocats i advocades. El curs de formació es compon de 60 crèdits ECTS i permetrà obtenir les competències professionals específiques requerides per la normativa aplicable. El període de pràctiques externes de 30 crèdits ECTS complementarà l’experiència formativa anterior i es desenvoluparà sota la tutoria d'un advocat o advocada amb més de cinc anys d'exercici professional.
 

 

Màster interuniversitari

No és un màster interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial. És obligatòria l'assistència al 80% de les classes.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: Tres semestres (octubre 2017 / gener 2019).

Docència presencial: octubre 2017 / gener 2019

Crèdits i import

90 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Segons taxes oficials pendents de publicar. Preu en el curs 2017/2018: 16,37 €/crèdit.

Objectius

L'objectiu principal del Màster és millorar la capacitació professional dels futurs advocats en tant que col·laboradors rellevants de l'Administració de Justícia amb la finalitat de que els ciutadans tinguen garantida una defensa de qualitat com a element essencial per a l'exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva. Aquesta formació haurà de realitzar-se conforme als principis de no discriminació i accessibilitat universal. Aquest requeriment del Reglament de la Llei d'Accés entronca amb un altre dels objectius principals del Màster que és incidir i aprofundir en la fonamental formació en valors que ha de proporcionar-se a qualsevol estudiant que pretenga desenvolupar el seu futur professional en l'àmbit de les professions jurídiques i, en aquest cas, en el de l'Advocacia, mitjançant la sensibilització permanent en els valors ètics i deontològics de la professió.

Aquells estudiants que cursen el màster obtindran un formació tècnica qualificada i se'ls oferirà així mateix una formació valores que anirà més enllà de la mera transmissió de coneixements i que els servirà com a guia en l'exercici de la seua professió, en les actuacions davant l'Administració de Justícia i en les seues relacions amb els clients així com amb la resta d'operadors jurídics que interpreten i apliquen el Dret. Entre aquests valors rebran especial atenció aquells directament relacionats amb els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones en un entorn democràtic.

D'acord amb l'anterior, els objectius del Màster són els següents:

 • Donar compliment als requeriments de formació que estableix la Llei 34/2006, de 30 d´octubre, en relació amb els professionals de l´Advocacia.
 • La formació professional de qualitat dels futurs advocats i advocades en tant que col·laboradors rellevants de l´Administració de Justícia per a la garantia de l´exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva.
 • Facilitar la futura inserció professional dels egressats mitjançant el coneixement del marc jurídic i l'entorn real de l´exercici professional de l´Advocacia.
 • Sensibilitzar als i les estudiants en els valors democràtics i en els valors ètics i deontològics de la professió.
 • Preparar als i les estudiants per a l´acreditació de la seua capacitació professional.

Coneixements previs recomanables

Llicenciatura o Grau en Dret.

Orientació

Màster de capacitació professional dels futurs advocats i advocades que permetrà obtenir l´habilitació per a l´exercici de l´Advocacia.

Eixides professionals

Exercici de la professió d´advocat o advocada previ examen estatal i adscripció al Col·legi professional.

Els llicenciats en Dret per Universitats estrangeres que accedisquen al Màster de l'Advocacia necessitaran homologar el seu títol per a realitzar la prova estatal d'exercici de l'advocacia.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no oferta beques pròpies nii ajudes per a la realització del màster.

 

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Atès el màster en Advocacia s’ofereix per a cobrir els requisits de formació i pràctica professional que estableix la Llei d’accés, s’estableix com a requisit d’admissió el previst en l’article 2.1.a) del Reglament de la Llei d’accés:

“Estar en possessió del títol de llicenciat en Dret, graduat en Dret o d’un altre títol universitari de grau equivalent que reunisca els requisits establits en l’article 3 d’aquest Reglament”.

No s’estableixen requisits addicionals. No obstant això, en cas que el nombre de sol·licituds excedisca el de les places oferides, l’ordenació d’aquestes a l’efecte d’admissió es realitzarà atenent la nota mitjana de l’expedient de la llicenciatura o el grau en Dret. En tal cas, la Comissió de Coordinació del màster també pot donar preferència als sol·licitants que necessiten cursar el màster davant aquells que estiguen o puguen estar col·legiats sense necessitat d’obtenir el títol professional d’advocat o advocada d’acord amb la Llei d’accés. En aquest sentit, tindran preferència els graduats en dret que hagin d'accedir a l'examen oficial

Es reservarà en cada edició un 5% de les places disponibles per a estudiants discapacitats.
 

Normativa de permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència; d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el màster en Advocacia

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.


- Permanència i rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40% del total de crèdits matriculats.

 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d’estudis.

 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.

 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits  en els estudis oficials de grau i màster a la Universitat Jaume I.

 

 

Oferta de places

35 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Advocacia es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseïsquen habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

 • Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s´enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d´assessorament.
 • Conèixer les tècniques dirigides a l´esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Conèixer i ser capaç d´integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • Conèixer les diferents tècniques de composició d´interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 • Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l´advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.
 • Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l´activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l´assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.
 • Saber identificar conflictes d´interessos i conèixer les tècniques per a la seua resolució, establir l´abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
 • Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l´assessorament jurídic.
 • Conèixer i saber aplicar en la pràctica l´entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.
 • Desenvolupar destreses i habilitats per a l´elecció de l´estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Saber desenvolupar destreses que permeten a l'advocat millorar l´eficiència del seu treball i potenciar el funcionament global de l´equip o institució en què ho desenvolupa mitjançant l´accés a fonts d´informació, el coneixement d´idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
 • Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius disponibles per a l´exercici en les seues diferents modalitats organitzatives de la professió d´advocat.
 • Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extraure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al que vagen dirigides, d´acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 • Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que faciliten l´exercici de la professió d'advocat en les seues relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

Pla d'estudis

Primer semestre:

 • Exercici de l´Advocacia - OB - 8,5 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Administrativa- OB - 6 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Constitucional i Internacional Pública - OB - 4 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Civil - OB - 2 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Penal - OB - 9,5 crèdits ECTS

Segon semestre:

 • Formació per a la Pràctica Civil - OB - 9 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Fiscal - OB - 4 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Laboral - OB - 5 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Mercantil - OB - 6 crèdits ECTS
 • Pràctiques Externes I - PE - 6 crèdits ECTS

Tercer semestre:

 • Pràctiques Externes II - PE - 24 crèdits ECTS
 • Treball de Final de Màster - TFM - 6 crèdits ECTS

Guies docents de les assignatures

Continuar la meua formació

Altres màsters relacionats amb el Grau en Dret

 • Màster en Procura (Interuniversitari).
 • Màster en Igualtat de Gènere en l´àmbit públic i privat.
 • Màster en Intervenció i Mediació Familiar.
 • Màster en Sistema de Justícia Penal (Interuniversitari).
 • Màster en Ètica i Democràcia.

Coordinació docent

La direcció i gestió acadèmica del màster s’ha de recolzar en els òrgans següents:

a) Direcció de Màster, compartida per les institucions signatàries de forma paritària.

Formen part de la Direcció del Màster:

1. La Direcció: la persona responsable de la Direcció ha de ser un professor o professora universitari dels departaments jurídics de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, pertanyent als cossos docents universitaris, designat pel rector, a proposta de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I.

2. La Codirecció: la persona responsable de la Codirecció ha de ser designada pel degà del Col·legi d’Advocats de Castelló, a proposta de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Castelló.

b) Comissió de Titulació del Màster. Ambdues parts han de designar una Comissió Acadèmica, integrada pels degans del Col·legi d’Advocats de Castelló i de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques o persones en els qui aquests deleguen, i per quatre membres més, dos dels quals han de ser professorat funcionari doctor designat per la Universitat Jaume I, i els altres dos advocats en exercici, designats pel Col·legi d’Advocats de Castelló, fins a aconseguir una composició paritària. També han de formar part d’aquesta Comissió les persones responsables de la Direcció i Codirecció del màster. La Comissió Acadèmica ha de ser presidida de forma rotatòria anual pel degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques o, si escau, per la persona en qui aquest haja delegat, i pel degà del Col·legi d’Advocats de Castelló o, si escau, per la persona en qui aquest haja delegat.

1. Funcions de la Direcció del Màster:

a) La gestió ordinària dels aspectes acadèmics i econòmics vinculats al màster.

b) Convocar la Comissió Acadèmica del Màster, a iniciativa pròpia o a instàncies de qualsevol membre de la Comissió Acadèmica.

c) Executar els acords de la Comissió Acadèmica.

d) Supervisar l’elaboració de les guies docents de totes les matèries formatives, així com el seu correcte compliment al llarg del curs acadèmic.

e) Elaborar la proposta de continguts organitzatius i acadèmics i la seua memòria acadèmica.

f) Coordinar els, si escau, responsables de cada matèria, horaris lectius i el professorat.

g) Elaborar la memòria econòmica del màster.

h) Executar el pressupost del màster.

i) Elaborar la memòria anual del màster, el pressupost i la liquidació pressupostària anuals.

j) Les actuacions que li siguen requerides per la Comissió Acadèmica.

2. Funcions de la Comissió Acadèmica: són funcions de la Comissió de Titulació del Màster:

a) Aprovar les guies docents de cadascuna de les matèries formatives i supervisar que la formació respecte els objectius previstos en la guia docent.

b) Aprovar la proposta de continguts organitzatius, acadèmics i la memòria acadèmica.

c) Aprovar la memòria econòmica del màster.

d) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

e) Aprovar la memòria anual, el pressupost i la liquidació pressupostària anual.

f) Elaborar i aprovar el protocol i el pla per a distribuir i donar publicitat al màster i els criteris d’admissió i selecció d’estudiants, amb subjecció a la normativa d’aplicació.

g) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologació.

h) Resoldre les sol·licituds d’admissió al màster.

i) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits.

j) Nomenar el professorat i altre personal col·laborador, així com a la resta de personal docent del màster, de conformitat amb la normativa aplicable.

k) Nomenar els equips de tutors de les pràctiques externes, a proposta del Col·legi d’Advocats i assignar a l’estudiantat el professorat que ja de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Grau.

l) Proposar a la Junta de Centre la programació anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

m) Controlar el desenvolupament de les matèries formatives del màster així com el desenvolupament, seguiment i control de les pràctiques externes i, si escau, resoldre les sol·licituds de canvi de tutor o tutora.

n) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent.

o) Nomenar els tribunals d’avaluació del Treball de Final de Màster.

p) Avaluar els resultats obtinguts i realitzar, si escau, propostes de millora.

q) Responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat del títol.

r) Concedir la certificació prevista en l’article 20 del Reglament, als seus efectes.

s) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

t) Qualsevol altra funció relacionada amb el màster que no estiga regulada en aquest conveni i que no és competència de la direcció del màster ni està assignada legalment als òrgans de la Universitat i/o del Col·legi d’Advocats.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Metodologia i avaluació

El màster té un caràcter eminentment pràctic, sense perjudici de les possibles referències teòriques que pogués fer-se dins de les diferents Matèries, per la qual cosa les sessions presencials del màster seran principalment pràctiques.
Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en l'actual Màster són les següents:

 • Ensenyaments teòrics: Exposició de la teoria per part del professor (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.), si bé, com hem indicat seran mínimes.
 • Ensenyaments pràctics: Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis resolent casos pràctics, redactant escrits, etc.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, traduccions, etc. per exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.
 • Treball de preparació dels exàmens o examen: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, entrenar habilitats i destreses lingüístiques de forma autònoma, grups d'estudi i de preparació de proves d'avaluació presencial, etc. Existeix l'opció que els professors decideixin incloure, alguna sessió puntual basada en les metodologies pròpies dels seminaris i/o tutories, quedant a consideració de la Comissió Gestora aquesta possibilitat.

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, convé resumir les mateixes, com fem a continuació:

A) Bloc Tècnic:

 • Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació, rúbriques, simulacions, role-playing i altres variants que defineixin els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula. També es tindrà en compte la intervenció dels estudiants en els diversos fòrums propis de la titulació, amb accés directe mitjançant la pàgina web del Màster, així com la creació i manteniment dels blogs personals de l'estudiant.Dins d'aquesta observació/execució de tasques i pràctiques juga un paper fonamental la resolució de supòsits pràctics, això és, l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i buscar solucions eficaces, tant de manera oral com a escrita.
 • Examen (tipus Test amb Cas Pràctic): Tipus de prova que consta de dues parts

                     - Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).

                     - Resolució de casos pràctics: Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i buscar solucions eficaces.

B) Bloc de Pràctiques externes

 • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes.
 • Entrevista de tutorització i/o Informes d'experts: Testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o *grupales per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

C) Treball Final de Màster:

 • Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.
 • Presentacions orals: Exposició i/o defensa pública de treballs individuals per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seves pròpies experiències.

 

Idiomes docents

Els idiomes d'impartició del màster d'Advocacia seran el castellà i valencià.

Pràctiques externes

Per accedir al tercer semestre (Pràctiques Externes II i Treball Final de Màster) és necessari haver superat tota la part formativa.

Les pràctiques externes tutelades es desenvoluparan, bàsicament, en despatxos professionals de l'Advocacia i seran tutelades pels professionals de l'Advocacia de la província de Castelló designats pel ICACS, entre advocats o advocades en exercici i amb àmplia experiència professional.

Consulta les entitats cooperadores.

Més informació en les següents pàgines web: Pràctiques Externes I i Pràctiques Externes II

 

Mobilitat i programes d'intercanvi

La normativa i la gestió de intercanvis es pot consultar en la pàgina web: http://www.uji.es/serveis/ori/

Treball final de màster

Per accedir al tercer semestre (Pràctiques Externes II i Treball Final de Màster) és necessari haver superat tota la part formativa.

Consistirà en l´elaboració d´un treball de recerca de caràcter pràctic sobre l´exercici de l´Advocacia. Anualment, la Comissió de Coordinació Acadèmica publicarà un llistat de possibles temes a tractar en el Treball de finalització de Màster. Cada estudiant matriculat en aquesta assignatura haurà de triar a l´inici del segon quadrimestre del curs un tema dels inclosos en el llistat o bé proposar a la Comissió de Coordinació Acadèmica un altre diferent relacionat amb el programa de pràctiques externes que estiga seguint. El treball serà supervisat i dirigit per un tutor o tutora i, després de la seua realització i dipòsit, es procedirà a la seua defensa davant un Tribunal integrat per professorat amb docència en el Màster.

Més informació en la següent pàgina web: Treball Final de Màster

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Antonio Esteban Estevan, degà del Col·legi d'Advocats de Castelló

Icíar Cordero Cutillas, vicedegana de màsters de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. UJI
 

Direcció acadèmica

Mª Dolores García Méndez

Telèfon: +34 964 224 798

mjose@icacs.com

Icíar Cordero Cutillas

Telèfon: +34 964 728 643

icordero@uji.es

Altres membres de la Comissió de titulació:

Miguel Traver Nicolau (Col·legi d'Advocats), Mª Dolores García Mendez (Codirectora del Máster, Col·legi d'Advocats),

Antonio Fernández Hernández (UJI), Andrea Planchadell (UJI)

Departaments implicats

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

 • ICACS

Coordinació del treball final de màster

 • Àrees jurídiques de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de Castelló.
Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=42152

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42152

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Advocacia

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus