UJI

Competències genèriques i específiques

En el màster universitari en Traducció Medicosanitària per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se amb la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Capacitat per a aprendre a aprendre en el procés de traducció/interpretació/mediació medicosanitària.
 • CG02 - Capacitat per a executar adequadament i eficaçment les diferents fases del procés de traducció/interpretació/mediació de gèneres propis de l'àmbit medicosanitari.
 • CG03 - Capacitat de treball autònom i en equips de caràcter interdisciplinari en l'àmbit de la traducció/interpretació/mediació medicosanitària.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE01 - Analitzar els principals gèneres medicosanitaris des de la triple perspectiva textual, comunicativa i cognitiva.
 • CE02 - Aplicar adequadament els diversos principis i estratègies del procés d'intermediació (traducció, adaptació, mediació, redacció, etc.) interlingüística i intercultural en àmbits medicosanitaris.
 • CE03 - Identificar i definir els conceptes fonamentals de la medicina i disciplines afins que conflueixen en la traducció medicosanitària com a activitat professional.
 • CE04 - Aplicar una metodologia d'acord amb les exigències de qualitat de la tasca en qüestió en àmbits medicosanitaris.
 • CE05 - Comparar els enfocaments teòrics de la traductologia des de la perspectiva de la traducció medicosanitària.
 • CE06 - Solucionar els problemes específics que planteja la traducció de la terminologia medicosanitària.
 • CE07 - Utilitzar de manera eficaç i fiable els principals recursos de consulta documental i humana en els àmbits medicosanitaris.
 • CE08 - Analitzar sistemàticament i interpretar de manera rigorosa les dades científiques procedents dels textos de treball i d'altres fonts d'informació en àmbits medicosanitaris.
 • CE09 - Conèixer i aplicar els principis deontològics i els codis ètics de la professió.

A més de les competències específiques del màster, els estudiants que cursen l'orientació professional adquiriran la competència:

 • CE10 - Dur a terme projectes de traducció en equips interdisciplinaris en condicions de treball reals. 
Informació proporcionada per: InfoCampus