UJI

Treball de final de màster

Treball de final de màster professional

Els estudiants que cursen l'orientació professional han de realizar un treball de final de màster on queden reflectits tant el procés com el resultat del treball de les pràctiques externes. El treball ha de contenir les següents parts:

 1. Índex, en el qual quedaran reflectits els apartats que componen la memòria així com la paginació.
 2. Introducció, en la qual s'inclouran els següents punts: ubicació temàtica i síntesi dels continguts del text traduït; descripció del gènere textual, tant del text de partida com del text meta; consideracions sobre la situació comunicativa meta que puguen afectar la redacció del text d'arribada; consideracions sobre aspectes específics de l'encàrrec; etc.
 3. Text meta amb el text origen enfrontat.
 4. Comentari: en el qual s'escriurà detalladament la metodologia seguida, així com els problemes de comprensió i de traducció; raonaments de les solucions aportades a aquells problemes; classificació dels problemes; avaluació dels recursos documentals utilitzats, com ara textos paral·lels, glossaris, diccionaris, entre altres; exposició dels criteris de traducció adoptats, etc. En aquest apartat es valorarà especialment la citació d'autors que hagen tractat algun dels problemes o aspectes esmentats, com per exemple, la traducció d'abreviatures, la traducció de nom d'institucions, els falsos amics, les variacions denominativas de determinats conceptes, les convencions del gènere textual, les tècniques de traducció, o qualsevol altre aspecte objecte de comentari.
 5. Glossari terminològic, que inclourà, com a mínim, tres columnes: una per al terme en anglès, una altra per a la definició i una tercera per al terme espanyol. També es farà constar tant la font de la definició com la dels termes equivalents en espanyol.
 6. Textos paral·lels utilitzats. En aquest apartat s'indicaran els enllaços amb una breu introducció a cada un d'aquests. Els exemples concrets amb citacions de fragments, termes, etc., es detallaran en el comentari.
 7. Recursos i eines utilitzats. En aquest apartat s'indicaran els enllaços amb una breu introducció a cada un d'aquests. Els exemples concrets es detallaran en el comentari.
 8. Bibliografia completa, tant de recursos impresos com electrònics. Aquest apartat haurà de ser elaborat seguint les normes recomanades per:
 • la Universitat Jaume I, per als recursos impresos.
 • la Modern Language Association per als recursos electrònics.


El treball de final de màster s’ha de defensar davant un tribunal a través de videoconferència. La defensa pública del TFM és condició sine qua non per a superar l'assignatura.

 

Treball final de màster investigador

 

L'orientació investigadora (15 crèdits ECTS) està composta per dues assignatures que han de cursar obligatòriament els estudiants que opten per aquest itinerari:

 • Metodologia de la investigació en traducció medicosanitària de 5 crèdits ECTS.
 • Treball final de màster investigador de 10 crèdits ECTS.

Una vegada superats els 5 crèdits ECTS corresponents a l'assignatura Metodologia de la Investigació en Traducció/mediació Medicosanitària, l'estudiantat ha d'elaborar un treball final de màster sobre un tema d'interés relacionat amb els continguts del màster. Aquest treball, en el qual es posen en pràctica les competències per a la realització de projectes d'investigació adquirides en l'assignatura de metodologia de la investigació en traducció, està tutelat per un o dos professors o professores pertanyents a una línia d'investigació afí al tema triat.
L'objectiu del treball final de màster investigador és que l'estudiantat adquirisca i desenvolupe competències necessàries per a poder dur a terme una investigació de qualitat i preparar-se per a la realització d'una futura tesi doctoral.

El treball ha de contindre els elements següents:

 1. Marc conceptual: delimitació de l'objecte d'estudi, plantejament de preguntes d'investigació, establiment d'objectius, elaboració d'hipòtesis, revisions bibliogràfiques, definició de conceptes fonamentals, disseny de l'argumentació, justificació de la rellevància i interés de l'objecte d'estudi, etc.
 2. Marc empíric: materials i mètodes utilitzats, i resultats obtinguts.
 3. Marc interpretatiu: anàlisi dels resultats obtinguts, limitacions de l'estudi, possibilitats d'investigació futura, relació amb altres investigacions, etc.

Este treball final de màster es regirà per les normes formals pròpies d'aquest tipus de treballs acadèmics.
El treball final de màster s’ha de defensar davant un tribunal a través de videoconferència. La defensa pública del TFM és condició sine qua non per a superar l'assignatura.

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42166?caracteres=practicas

Informació proporcionada per: InfoCampus