UJI

Pràctiques externes

L'orientació professional del màster Universitari en Traducció Medicosanitària (15 crèdits ECTS) està integrada per dues assignatures que han de cursar obligatòriament els estudiants que opten per aquesta orientació:

  • Pràctiques professionals de 5 crèdits ECTS
  • Treball de final de màster professional de 10 crèdits ECTS

Aquest itinerari professional s'ha estructurat tenint en compte les necessitats que planteja el món laboral. Per això, en aquesta línia, els estudiants:

  • realitzen un encàrrec de traducció de caràcter medicosanitari;
  • tradueixen per a clients reals, com ara empreses del sector editorial o hospitals del sistema sanitari públic, i
  • treballen a distància, però en comunicació constant amb el client.


La realització de l'encàrrec es du a terme entre els mesos d'abril i juny del curs acadèmic en què s'inscriu i es completa amb l'elaboració d'un treball final de màster en el qual queden reflectits els aspectes més importants que afecten tant el procés de traducció com a la traducció en si mateixa, entesa com a producte final destinat a un client real.

Per tal de facilitar la comunicació entre els distints participats, i atès que les pràctiques es realitzen totalment en línia, s'hi habilitaran diverses aules virtuals, una per a cada encàrrec proposat. Aquestes aules, que actuaran com a nexe de comunicació entre els estudiants, el client, l'expert en la matèria i el professor responsable, serviran per a: establir directrius prèvies amb l'empresa que realitza l'encàrrec; plantejar i resoldre dubtes; facilitar la col·laboració i la unificació de criteris de traducció amb la resta de companys, etc. Totes les aules seran ateses per:

  • un representant de l'empresa que realitza l'encàrrec, el qual proporcionarà les directrius i els criteris de l'encàrrec de treball;
  • un representant de la Universitat Jaume I, que en aquest cas és el Dr. Vicent Montalt.
  • un especialista en traducció mèdica, que orientarà els alumnes i resoldrà els dubtes que s'hi plantegen durant la realització de l'encàrrec. 

Els clients per als quals es realitzaran els encàrrecs de traducció seran els proposats pel coordinador de l'assignatura.

Consulta les entitats cooperadores

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42166?caracteres=practicas

Informació proporcionada per: InfoCampus