UJI
 • UJI
 • Metodologia docent i sistema d'avaluació

Metodologia docent i sistema d'avaluació

El màster en Traducció Medicosanitària, impartit totalment en línia, es caracteritza per posar en pràctica una metodologia centrada en l'aprenentatge de l'estudiant. Mitjançant els recursos que ofereix Aula Virtual (grups de treball, fòrums, xats, tasques, wikis, eportfolios, etc.) es promou, entre altres competències i habilitats, la participació, el treball en equip, l'aprenentatge autònom i la interacció amb els altres estudiants i amb el professorat.

Així mateix, hi ha una figura clau que serveix de suport als estudiants al llarg del curs: el tutor o tutora. Aquest acompanya, guia i assessora els alumnes durant el seu aprenentatge, i els proporciona suport acadèmic, pedagògic i tecnològic.

Els pilars bàsics en què es fonamenta la metodologia utilitzada en el màster en Traducció Medicosanitària són:

 • L'orientació temàtica, a saber, l'adquisició de coneixements mèdics com a element fonamental per a facilitar la comprensió dels textos generats en l'àmbit medicosanitari.
 • La utilització del gènere textual com a interfície pedagògica capaç de:
  • connectar el text i el context així com el procés i el resultat de la traducció;
  • promoure la socialització i la cooperació amb altres traductors i amb experts en la matèria i, en definitiva,
  • facilitar la reexpressió i redacció en llengua meta.
 • L'aplicació d'una metodologia de caràcter constructivista, que promou tant l'aprenentatge autònom com el cooperatiu.

En el màster, impartit totalment en línia, la comprensió del text original adquireix una importància vital i es converteix en un dels objectius principals d'aprenentatge. Per això, el programa d'estudis s'ha dissenyat seguint una estructura d'orientació temàtica, que exposa els estudiants a l'adquisició de coneixements mèdics bàsics com a pas previ a la realització d'assignatures de traducció especialitzada. Aquesta adquisició de nocions prèvies es materialitza en l'assignatura Introducció a la medicina, que permet els estudiants disposar d'un marc conceptual bàsic per a poder afrontar la comprensió del text origen amb garanties d'èxit i fer que el text meta siga comprensible al receptor.

El gènere textual, entès com una noció en la qual convergeixen aspectes formals socioculturals i cognitius, també s'utilitza com a base fonamental per a l'aprenentatge de la traducció mèdica. En el màster en Traducció Medicosanitària, la planificació de les matèries en funció d'aquesta interfície pedagògica permet:

 • vincular de forma sistemàtica les convencions del text amb les condicions del context;
 • relacionar el resultat amb el procés de traducció;
 • integrar elements cognitius, socials i professionals;
 • integrar adequadament el camp temàtic i l'encàrrec de treball;
 • dissenyar objectius d'aprenentatge, seleccionar materials de treball i desenvolupar metodologies d'una manera integrada;
 • cooperar amb experts en la matèria, els quals participen del gènere en qualitat de membres d'una determinada comunitat de coneixement;
 • desenvolupar competències bàsiques per a traduir textos medicosanitàris amb garanties de qualitat.

Tots els elements exposats es tradueixen en una millora considerable de la reexpressió i redacció en llengua meta, ja que els estudiants aconsegueixen dominar els seus múltiples registres i són capaços de redactar textos pertanyents als diversos gèneres textuals propis de la comunicació en àmbits medicosanitaris. Per tant, augmenta la qualitat de les traduccions enteses com a producte final dirigit a un client real.

La vocació constructivista del màster concep l'aprenentatge com un procés de construcció d'estructures de les quals se serveix el discent per a ascendir en una piràmide. En aquest context, l'estudiant es converteix en el protagonista del seu propi procés d'aprenentatge.

La plataforma de l'aula virtual de Moodle sobre la qual es desenvolupa el curs també està estructurada de forma constructivista i, per tant, és el complement ideal al plantejament del màster. Mitjançant els recursos que ofereix l'aula virtual (grups de treball, fòrums, xats, tasques, wikis, eportfolios, etc.) es promouen competències i habilitats com la participació, el treball en equip, la consciència del procés, l'aprenentatge autònom i la interacció amb la resta d’estudiants i amb el professorat.

Cal destacar, d'altra banda, que la interdisciplinaritat pròpia de l'àmbit de la traducció medicosanitària influeix positivament en l'enfocament metodològic dels estudis, ja que:

 • s'hi integren coneixements procedents de diverses disciplines;
 • conflueixen diversos perfils tant d'estudiants com de professors, i
 • es formen grups de treball interdisciplinaris basats en la cooperació mútua entre els estudiants.

Aquests factors enriqueixen notablement el procés d'aprenentatge dels estudiants i constitueixen un valor afegit al màster.

Tots aquests pilars metodològics sobre els quals se sustenta el màster es materialitzen en les següents accions:

 • Lectures obligatòries i optatives expressament dissenyades per a les assignatures.
 • Realització de tasques, tant individuals com en grup.
 • Participació en els fòrums creats per a les diferents assignatures.
 • Realització de pràctiques de traducció i de revisió.
 • Tutorització constant.
 • Comunicació individualitzada professor-tutor-alumne.
 • Xats.
   

Activitats d'ensenyament-aprenentatge 

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge que s'utilitzen en el màster en Traducció Medicosanitària són: 

 • Ensenyament teòric: exposició de la teoria per part del professor a través de lectures obligatòries i participació de l'alumne en el comentari d'aquestes amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 
 • Treball personal: preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de traduccions, seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques, amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 
 • Ensenyament pràctic de problemes: classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant exercicis com pràctiques de traducció de diversos nivells de dificultat, amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 
 • Seminaris: en els seminaris, l'estudiant interactua amb el professor i els seus companys a través dels fòrums o altres eines interactives en línia per a la consulta, la resolució de dubtes, la discussió, el debat, etc., dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat. 
 • Tutories: treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula virtual o en un fòrum dissenyat a aquest efecte. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com ara la supervisió de treballs en grup, de projectes de traducció, etc. 
 • Treball de preparació dels exàmens: revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc., amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 
 • Avaluació: activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzades per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 

Proves d'avaluació 

L'avaluació del màster es realitza íntegrament en línia. Els procediments que s'utilitzen per a avaluar el progrés i els resultats d'aprenentatge són: 

 • Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers: conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada. 
 • Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos. 
 • Examen escrit.
 • Resposta curta: prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta en un temps limitat i en un espai restringit. 
 • Tipus test: prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.e. emplenar buits). 
 • Exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. 
 • Resolució d'exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació del que s'ha vist en les classes teòriques (tasques d'anàlisi textual, tasques de correcció de textos, tasques de pretraducció, etc.). 
 • Memòries i informes de pràctiques: treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Els treballs han de seguir un guió estructurat. 
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: participació en debats i grups de discussió en l'aula o en els fòrums. 
 • Projectes: realització de tasques pràctiques, traduccions de diferents nivells de dificultat, adaptacions de textos, anàlisis de casos, entre altres. 
 • Presentacions orals i pòsters: defensa pública del treball de final de màster, que es realitza davant un tribunal per videoconferència. 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus