UJI

Traducció Medicosanitària

Última modificació: 06/09/2019 | Font: InfoCampus

El mercat de la traducció medicosanitària està en constant creixement i representa en l’actualitat una porció molt important de la traducció cientificotècnica. Editorials, laboratoris farmacèutics, organismes internacionals, empreses d’equipament medicosanitari, hospitals, grups d’investigació, associacions professionals, organitzacions governamentals, associacions de pacients, mitjans de comunicació especialitzats i altres organitzacions del sector medicosanitari, afronten un ampli ventall de necessitats de comunicació interlingüística i intercultural de qualitat. [Llegir més]

Modalitat: a distància. 

Pla d'estudis anterior

Introducció

Presentació

El mercat de la traducció medicosanitària està en constant creixement i representa en l’actualitat una porció molt important de la traducció cientificotècnica. Editorials, laboratoris farmacèutics, organismes internacionals, empreses d’equipament medicosanitari, hospitals, grups d’investigació, associacions professionals, organitzacions governamentals, associacions de pacients, mitjans de comunicació especialitzats i altres organitzacions del sector medicosanitari, afronten un ampli ventall de necessitats de comunicació interlingüística i intercultural de qualitat.

El Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I, conscient d’aquestes necessitats, en el curs 2003/04 va engegar un programa de postgrau propi en Traducció Medicosanitària. En les catorze edicions realitzades fins avui (maig de 2017), aquest programa de postgrau ha omplert un buit de formació especialitzada, ha donat resposta a un sector important del mercat de la traducció i ha obert una via d’inserció laboral als estudiants de traducció. L’experiència acumulada en les dotze edicions ens han permès comprovar any rere any el creixent interès per la traducció medicosanitària com a perfil professional. Gràcies al treball realitzat per a les dotze  edicions del postgrau comptem amb un equip docent, una metodologia, un programa acadèmic i una pedagogia i tecnologia d’ensenyament/aprenentatge en línia àmpliament consolidats.
 

Màster interuniversitari

No és un màster interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

És un màster a distància.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (setembre de 2017 / juny de 2018).

Calendari acadèmic per al curs 2017/18 (.pdf)

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

Aquests estudis condueixen a l'obtenció del títol oficial de màster universitari en Traducció Medicosanitària i tenen una finalitat clara: l´especialització dels estudiants, la qual, en l'últim tram del màster (15 crèdits ECTS), s'articula en dues possibles línies d´especialització, la professional i la investigadora.

 • La línia professional ofereix una formació especialitzada en traducció medicosanitària a través de la realització de pràctiques professionals. Aquestes obrin les portes per a treballar en nombroses empreses i organismes relacionats amb l'àmbit biosanitari, tant en el sector públic com en el privat. Està, doncs, dirigit a la inserció laboral.
 • La línia investigadora proporciona una iniciació a la formació investigadora i dóna pas a la realització de la tesi doctoral.

Orientació

El màster presenta dues orientacions:

 • Orientació professional: destinada l'assimilació per part dels estudiants de la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn social en l'àmbit de la traducció mèdica i a facilitar la seua transició al mercat laboral mitjançant pràctiques professionals o a distància en diverses entitats de l'àmbit d'interès del màster.
 • Orientació investigadora: destinada a la iniciació dels estudis que condueixen a l'obtenció del grau de doctor o doctora en les diferents disciplines afins als àmbits d'interès del màster.

 

Eixides professionals

La traducció medicosanitària és una activitat imprescindible per al desenvolupament de la comunicació i el coneixement mèdics en tots els seus vessants: divulgació, formació, investigació, entre d'altres. Estudis com el realitzat el 2005 per l'Agrupació de Centres Especialitzats en Traducció demostren que el mercat de la traducció mèdica es troba en creixement constant (en la data de l'estudi aquest tipus de traducció representava un 14,6% de la demanda empresarial a Espanya). Molts són els organismes que requereixen aquesta complexa especialització: editorials, laboratoris farmacèutics, organitzacions internacionals, hospitals, grups d'investigació, empreses d'equipament mèdic, entre d'altres. Es tracta, doncs, d'una especialitat de traducció que es presenta com una de les més fructíferes quant a possibilitats de treball i de desenvolupament professional i que, alhora, necessita nodrir-se de professionals amb una formació i uns coneixements específics.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Atès que la demanda de places al màster en Traducció Medicosanitària és major que l'oferta, la comissió del màster realitza un procés selectiu d'acord amb els criteris següents:

 

 1. Qualificació (70%)
 2. Titulació afí:

  • Doctors en Traducció i Interpretació, Medicina, Farmàcia: 100%
  • Llicenciats/graduats en Traducció i Interpretació, Medicina, Farmàcia: 80%
  • Diplomats en Infermeria i Traducció: 60%
 3. Altres titulacions afins:

  • Doctors en Filologia Anglesa, Veterinària, Biologia, Nutrició, etc.: 50%
  • Llicenciats/graduats en Filologia Anglesa, Veterinària, Biologia, Nutrició, etc.: 30%
 4. Titulacions no afins: 20%

 1. Expedient acadèmic de la titulació d'accés (20%):
  • Matrícula d'honor: 100%
  • Excel·lent: 90%
  • Notable: 80%
  • Aprovat: 60%
 2. Altres:
  • Altres qualificacions; experiència en traducció; coneixement d'altres llengües: 10%
  • Experiència en traducció: 50%
  • Altres qualificacions: 30%
  • Coneixement d'altres llengües: 20%

 

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència. D’aquesta destaquem:

- Matrícula en el màster universitari en Traducció Medicosanitària

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits en els estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

 

Reconeixement i transferència de crèdits procedents de títols propis

Es podrà reconèixer el títol propi d'Especialització en Traducció de Textos Mèdics de la Universitat Jaume I pels 45 crèdits ECTS corresponents a la part de formació comuna del màster universitari en Traducció Mèdicosanitària. L'estudiantat podrà completar els 60 crèdits ECTS dels estudis de màster cursant els 15 crèdits ECTS corresponents a un dels dos itineraris d'especialització del màster: el professional o el de recerca, que culminen en tots dos casos en el treball de final de màster.

 

Reconeixement de crèdits per experiència laboral

Es podrà reconèixer l'experiència laboral i professional en forma de crèdits fins a un màxim de 9 crèdits ECTS (15 %). Per a sol·licitar aquest reconeixement l'alumne ha d'acreditar el treball equivalent a dos anys a temps complet com a professional de la traducció o interpretació mèdicosanitària. La Comissió del Màster estudiarà la sol·licitud i resodlrà si aquesta s'adequa al contingut del pla d'estudis.

 

Requisits propis del màster:

S'exigeix, a més, que els estudiants tinguen un nivell avançat (C1-C2) en les dues llengües de treball del màster: anglès i espanyol. En el cas dels estudiants procedents de titulacions sense formació lingüística i de titulats en Traducció i Interpretació amb francés com a llengua B, serà necessari acreditar documentalment els coneixements d'anglès. Així mateix, els estudiants la llengua nativa dels quals siga diferent a qualsevol de les dues llengües de treball de màster, hauran d'acreditar documentalment coneixements superiors d'anglès i d'espanyol.

Els preinscrits que en el moment de la resolució no estiguen en possessió d’una titulació que els permeta l’accés a estudis de màster quedaran en llista d’espera. Una vegada presentada la titulació, se’ls admetrà si queden places vacants; en cas contrari, se’ls assignarà un lloc en la llista d’espera.

Oferta de places

55 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el màster universitari en Traducció Medicosanitària per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se amb la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Capacitat per a aprendre a aprendre en el procés de traducció/interpretació/mediació medicosanitària.
 • CG02 - Capacitat per a executar adequadament i eficaçment les diferents fases del procés de traducció/interpretació/mediació de gèneres propis de l'àmbit medicosanitari.
 • CG03 - Capacitat de treball autònom i en equips de caràcter interdisciplinari en l'àmbit de la traducció/interpretació/mediació medicosanitària.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE01 - Analitzar els principals gèneres medicosanitaris des de la triple perspectiva textual, comunicativa i cognitiva.
 • CE02 - Aplicar adequadament els diversos principis i estratègies del procés d'intermediació (traducció, adaptació, mediació, redacció, etc.) interlingüística i intercultural en àmbits medicosanitaris.
 • CE03 - Identificar i definir els conceptes fonamentals de la medicina i disciplines afins que conflueixen en la traducció medicosanitària com a activitat professional.
 • CE04 - Aplicar una metodologia d'acord amb les exigències de qualitat de la tasca en qüestió en àmbits medicosanitaris.
 • CE05 - Comparar els enfocaments teòrics de la traductologia des de la perspectiva de la traducció medicosanitària.
 • CE06 - Solucionar els problemes específics que planteja la traducció de la terminologia medicosanitària.
 • CE07 - Utilitzar de manera eficaç i fiable els principals recursos de consulta documental i humana en els àmbits medicosanitaris.
 • CE08 - Analitzar sistemàticament i interpretar de manera rigorosa les dades científiques procedents dels textos de treball i d'altres fonts d'informació en àmbits medicosanitaris.
 • CE09 - Conèixer i aplicar els principis deontològics i els codis ètics de la professió.

A més de les competències específiques del màster, els estudiants que cursen l'orientació professional adquiriran la competència:

 • CE10 - Dur a terme projectes de traducció en equips interdisciplinaris en condicions de treball reals. 

Pla d'estudis

MATÈRIES OBLIGATÒRIES (37 crèdits ECTS)

 • Enfocaments Teòrics en els Estudis de Traducció (3 crèdits ECTS)
 • Anàlisi Discursiva Aplicada a la Traducció (3 crèdits ECTS)
 • Metodologia, Correcció i Edició (3 crèdits ECTS)
 • Pràctica Professional, Terminologia i Fonts d'Informació (6 crèdits ECTS)
 • Introducció a la Medicina (8 crèdits ECTS)
 • Pretraducció (4 crèdits ECTS)
 • Traducció en el Sector Editorial (5 crèdits ECTS)
 • Traducció en el Sector Farmacèutic (5 crèdits ECTS)

MATÈRIES OPTATIVES (8 crèdits ECTS)

 • Mediació Intercultural en l'Àmbit Sanitari (4 crèdits ECTS)
 • Tècniques d'Interpretació en els Serveis Públics Sanitaris (4 crèdits ECTS)
 • Traducció de Gèneres d'Investigació (4 crèdits ECTS)
 • Traducció de Gèneres Medicojurídics (4 crèdits ECTS)
 • Traducció en Institucions Medicosanitàries (4 crèdits ECTS)
 • Redacció Mèdica (4 crèdits ECTS)

Per a completar el màster, l'estudiantat ha de triar una de les dues orientacions:

Orientació professional (15 crèdits ECTS):

 • Pràctiques Professionals (5 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster Professional (10 crèdits ECTS)

Orientació investigadora (15 crèdits ECTS)

 • Metodologia de la Investigació en Traducció Medicosanitària (5 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster Investigador (10  crèdits ECTS)

 

Continuar la meua formació

La continuació natural d'aquest màster hauria de ser l'accés a un programa de doctorat per a la realització d'una tesi doctoral, la realització d’altres cursos d’especialització, i l'assistència i participació en trobades científiques i acadèmiques anuals.

Coordinació docent

Segons la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I, la coordinació del Màster en Traducció Medicosanitària està a càrrec del professor Vicent Montalt i Resurrecció, qui forma part del professorat del màster, és doctor amb dedicació a temps complet i vinculació permanent amb la Universitat Jaume I.

Les seues funcions com a coordinador del màster són:

 • Presidir la Comissió Acadèmica de Màster i actuar en la seua representació.
 • Informar els departaments i instituts, i presentar en el centre la planificació del pla d’estudis del màster i la seua programació anual.
 • Coordinar el desenvolupament del títol i el seguiment d’aquest.
 • Analitzar els resultats del pla d’estudis que indique el sistema de garantia de qualitat i informar a la Comissió de Garantia de Qualitat del centre.
 • Sotmetre a la comissió corresponent, dins dels terminis que aquesta establisca i sempre amb anterioritat a l’inici del curs acadèmic corresponent, les modificacions en l’oferta docent, estructura o professorat aprovades per la Comissió Acadèmica del programa.
 • Difondre entre el professorat i l’alumnat del màster universitari qualsevol informació relativa a la gestió acadèmica d’aquest.
 • Gestionar les convocatòries oficials relacionades amb el seu programa, tant si són d’ajudes a mobilitat a professorat o estudiantat, o sol·licituds d’obtenció o renovació d’esments de qualitat.
 • Coordinar el desenvolupament del títol i el seguiment d’aquest.
 • Analitzar els resultats del pla d’estudis que indique el sistema de garantia de qualitat i informar a la Comissió de Garantia de Qualitat del centre.
 • Sotmetre a la comissió corresponent, dins dels terminis que aquesta establisca i sempre amb anterioritat a l’inici del curs acadèmic corresponent, les modificacions en l’oferta docent, estructura o professorat aprovades per la Comissió Acadèmica del programa.
 • Difondre entre el professorat i l’alumnat del màster universitari qualsevol informació relativa a la gestió acadèmica d’aquest.
 • Gestionar les convocatòries oficials relacionades amb el seu programa, tant si són d’ajudes a mobilitat a professorat o estudiantat, o sol·licituds d’obtenció o renovació d’esments de qualitat.
 • Altres funcions que li assignen els òrgans competents.

La Comissió Acadèmica del Màster està formada per un mínim de tres professors del màster que tenen vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, i per un estudiant o estudianta del màster. En tot cas, en la seua constitució s’ha cercat una representació adequada dels departaments participants en el màster.

La comissió ha de triar entre els seus membres un coordinador o coordinadora i un secretari o secretària.

Aquesta comissió assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster:

 • Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.
 • Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.
 • Resoldre les sol·licituds d’admissió de l’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.
 • Assignar els tutors o tutores a l’alumnat una vegada formalitzada la matrícula.
 • Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.
 • Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors o professores que han de  col·laborar en les activitats formatives del màster.
 • Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.
 • Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.
 • Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.
 • Nomenar el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.
 • Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.
 • Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.
 • Gestionar els recursos econòmics del màster.
 • Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.
 • Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.
 • Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

El Màster en Traducció Medicosanitària té una figura amb funcions de suport a la coordinació, la Secretaria Acadèmica, que col·labora en les tasques de planificació i execució del curs i en el disseny dels materials. També du a terme una sèrie de tasques de gestió entre les quals es troben el manteniment de l’entorn virtual d’ensenyament aprenentatge (Aula Virtual), el manteniment de l’adreça web del curs com a espai informatiu i promocional o la creació de recursos de consulta específics per a la traducció mèdica. D’altra banda, s’encarrega de qüestions administratives com ara la gestió de les preinscripcions i matrícules, l’obtenció dels permisos i requisits tècnics necessaris per a l’accés a l’entorn virtual de treball, el contacte amb diversos serveis i centres de la Universitat i la comunicació amb el professorat, l’estudiantat i la direcció acadèmica.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

El màster en Traducció Medicosanitària, impartit totalment en línia, es caracteritza per posar en pràctica una metodologia centrada en l'aprenentatge de l'estudiant. Mitjançant els recursos que ofereix Aula Virtual (grups de treball, fòrums, xats, tasques, wikis, eportfolios, etc.) es promou, entre altres competències i habilitats, la participació, el treball en equip, l'aprenentatge autònom i la interacció amb els altres estudiants i amb el professorat.

Així mateix, hi ha una figura clau que serveix de suport als estudiants al llarg del curs: el tutor o tutora. Aquest acompanya, guia i assessora els alumnes durant el seu aprenentatge, i els proporciona suport acadèmic, pedagògic i tecnològic.

Els pilars bàsics en què es fonamenta la metodologia utilitzada en el màster en Traducció Medicosanitària són:

 • L'orientació temàtica, a saber, l'adquisició de coneixements mèdics com a element fonamental per a facilitar la comprensió dels textos generats en l'àmbit medicosanitari.
 • La utilització del gènere textual com a interfície pedagògica capaç de:
  • connectar el text i el context així com el procés i el resultat de la traducció;
  • promoure la socialització i la cooperació amb altres traductors i amb experts en la matèria i, en definitiva,
  • facilitar la reexpressió i redacció en llengua meta.
 • L'aplicació d'una metodologia de caràcter constructivista, que promou tant l'aprenentatge autònom com el cooperatiu.

En el màster, impartit totalment en línia, la comprensió del text original adquireix una importància vital i es converteix en un dels objectius principals d'aprenentatge. Per això, el programa d'estudis s'ha dissenyat seguint una estructura d'orientació temàtica, que exposa els estudiants a l'adquisició de coneixements mèdics bàsics com a pas previ a la realització d'assignatures de traducció especialitzada. Aquesta adquisició de nocions prèvies es materialitza en l'assignatura Introducció a la medicina, que permet els estudiants disposar d'un marc conceptual bàsic per a poder afrontar la comprensió del text origen amb garanties d'èxit i fer que el text meta siga comprensible al receptor.

El gènere textual, entès com una noció en la qual convergeixen aspectes formals socioculturals i cognitius, també s'utilitza com a base fonamental per a l'aprenentatge de la traducció mèdica. En el màster en Traducció Medicosanitària, la planificació de les matèries en funció d'aquesta interfície pedagògica permet:

 • vincular de forma sistemàtica les convencions del text amb les condicions del context;
 • relacionar el resultat amb el procés de traducció;
 • integrar elements cognitius, socials i professionals;
 • integrar adequadament el camp temàtic i l'encàrrec de treball;
 • dissenyar objectius d'aprenentatge, seleccionar materials de treball i desenvolupar metodologies d'una manera integrada;
 • cooperar amb experts en la matèria, els quals participen del gènere en qualitat de membres d'una determinada comunitat de coneixement;
 • desenvolupar competències bàsiques per a traduir textos medicosanitàris amb garanties de qualitat.

Tots els elements exposats es tradueixen en una millora considerable de la reexpressió i redacció en llengua meta, ja que els estudiants aconsegueixen dominar els seus múltiples registres i són capaços de redactar textos pertanyents als diversos gèneres textuals propis de la comunicació en àmbits medicosanitaris. Per tant, augmenta la qualitat de les traduccions enteses com a producte final dirigit a un client real.

La vocació constructivista del màster concep l'aprenentatge com un procés de construcció d'estructures de les quals se serveix el discent per a ascendir en una piràmide. En aquest context, l'estudiant es converteix en el protagonista del seu propi procés d'aprenentatge.

La plataforma de l'aula virtual de Moodle sobre la qual es desenvolupa el curs també està estructurada de forma constructivista i, per tant, és el complement ideal al plantejament del màster. Mitjançant els recursos que ofereix l'aula virtual (grups de treball, fòrums, xats, tasques, wikis, eportfolios, etc.) es promouen competències i habilitats com la participació, el treball en equip, la consciència del procés, l'aprenentatge autònom i la interacció amb la resta d’estudiants i amb el professorat.

Cal destacar, d'altra banda, que la interdisciplinaritat pròpia de l'àmbit de la traducció medicosanitària influeix positivament en l'enfocament metodològic dels estudis, ja que:

 • s'hi integren coneixements procedents de diverses disciplines;
 • conflueixen diversos perfils tant d'estudiants com de professors, i
 • es formen grups de treball interdisciplinaris basats en la cooperació mútua entre els estudiants.

Aquests factors enriqueixen notablement el procés d'aprenentatge dels estudiants i constitueixen un valor afegit al màster.

Tots aquests pilars metodològics sobre els quals se sustenta el màster es materialitzen en les següents accions:

 • Lectures obligatòries i optatives expressament dissenyades per a les assignatures.
 • Realització de tasques, tant individuals com en grup.
 • Participació en els fòrums creats per a les diferents assignatures.
 • Realització de pràctiques de traducció i de revisió.
 • Tutorització constant.
 • Comunicació individualitzada professor-tutor-alumne.
 • Xats.
   

Activitats d'ensenyament-aprenentatge 

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge que s'utilitzen en el màster en Traducció Medicosanitària són: 

 • Ensenyament teòric: exposició de la teoria per part del professor a través de lectures obligatòries i participació de l'alumne en el comentari d'aquestes amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 
 • Treball personal: preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de traduccions, seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques, amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 
 • Ensenyament pràctic de problemes: classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant exercicis com pràctiques de traducció de diversos nivells de dificultat, amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 
 • Seminaris: en els seminaris, l'estudiant interactua amb el professor i els seus companys a través dels fòrums o altres eines interactives en línia per a la consulta, la resolució de dubtes, la discussió, el debat, etc., dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat. 
 • Tutories: treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula virtual o en un fòrum dissenyat a aquest efecte. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com ara la supervisió de treballs en grup, de projectes de traducció, etc. 
 • Treball de preparació dels exàmens: revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc., amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 
 • Avaluació: activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzades per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant amb el suport imprescindible del fòrum i altres eines interactives en línia. 

Proves d'avaluació 

L'avaluació del màster es realitza íntegrament en línia. Els procediments que s'utilitzen per a avaluar el progrés i els resultats d'aprenentatge són: 

 • Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers: conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada. 
 • Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos. 
 • Examen escrit.
 • Resposta curta: prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta en un temps limitat i en un espai restringit. 
 • Tipus test: prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.e. emplenar buits). 
 • Exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. 
 • Resolució d'exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació del que s'ha vist en les classes teòriques (tasques d'anàlisi textual, tasques de correcció de textos, tasques de pretraducció, etc.). 
 • Memòries i informes de pràctiques: treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Els treballs han de seguir un guió estructurat. 
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: participació en debats i grups de discussió en l'aula o en els fòrums. 
 • Projectes: realització de tasques pràctiques, traduccions de diferents nivells de dificultat, adaptacions de textos, anàlisis de casos, entre altres. 
 • Presentacions orals i pòsters: defensa pública del treball de final de màster, que es realitza davant un tribunal per videoconferència. 

 

Pràctiques externes

L'orientació professional del màster Universitari en Traducció Medicosanitària (15 crèdits ECTS) està integrada per dues assignatures que han de cursar obligatòriament els estudiants que opten per aquesta orientació:

 • Pràctiques professionals de 5 crèdits ECTS
 • Treball de final de màster professional de 10 crèdits ECTS

Aquest itinerari professional s'ha estructurat tenint en compte les necessitats que planteja el món laboral. Per això, en aquesta línia, els estudiants:

 • realitzen un encàrrec de traducció de caràcter medicosanitari;
 • tradueixen per a clients reals, com ara empreses del sector editorial o hospitals del sistema sanitari públic, i
 • treballen a distància, però en comunicació constant amb el client.


La realització de l'encàrrec es du a terme entre els mesos d'abril i juny del curs acadèmic en què s'inscriu i es completa amb l'elaboració d'un treball final de màster en el qual queden reflectits els aspectes més importants que afecten tant el procés de traducció com a la traducció en si mateixa, entesa com a producte final destinat a un client real.

Per tal de facilitar la comunicació entre els distints participats, i atès que les pràctiques es realitzen totalment en línia, s'hi habilitaran diverses aules virtuals, una per a cada encàrrec proposat. Aquestes aules, que actuaran com a nexe de comunicació entre els estudiants, el client, l'expert en la matèria i el professor responsable, serviran per a: establir directrius prèvies amb l'empresa que realitza l'encàrrec; plantejar i resoldre dubtes; facilitar la col·laboració i la unificació de criteris de traducció amb la resta de companys, etc. Totes les aules seran ateses per:

 • un representant de l'empresa que realitza l'encàrrec, el qual proporcionarà les directrius i els criteris de l'encàrrec de treball;
 • un representant de la Universitat Jaume I, que en aquest cas és el Dr. Vicent Montalt.
 • un especialista en traducció mèdica, que orientarà els alumnes i resoldrà els dubtes que s'hi plantegen durant la realització de l'encàrrec. 

Els clients per als quals es realitzaran els encàrrecs de traducció seran els proposats pel coordinador de l'assignatura.

Consulta les entitats cooperadores

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42166?caracteres=practicas

Mobilitat i programes d'intercanvi

Des de l'any 2008, la Universitat Jaume I té un conveni bilateral amb University College London (UCL) en el marc del programa Erasmus Plus. Aquest acord té com a objectiu fomentar la mobilitat tant dels estudiants del màster en Traducció Medicosanitària de la Universitat Jaume I com dels estudiants del MSc in Scientific, Technical & Medical Translation with Translation Technology d'University College London.

En virtut d'aquest acord, el màster en Traducció Medicosanitària ofereix als seus estudiants dues places d'un semestre de durada en el MSc in Scientific, Technical & Medical Translation with Translation Technology d'University College London. Així mateix, aquest màster ofereix dues places per a estades de sis mesos en el màster en Traducció Medicosanitària de l'UJI.

El conveni Erasmus d'intercanvi d'estudiants pretén promoure:

 • que els estudiants es beneficien, enl'àmbit educatiu, lingüístic i cultural, de l'experiència d'aprenentatge en altres països europeus;
 • que es fomente la cooperació entre institucions i que s'enriquisca l'entorn educatiu de les institucions d'acollida;
 • que es contribuïsca a la creació d'una comunitat de joves i futurs professionals qualificats, de ment oberta i amb experiència internacional, i
 • que es facilite la transferència de crèdits i el reconeixement d'estades a l'estranger.

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42166/intercambio

Treball de final de màster

Treball de final de màster professional

Els estudiants que cursen l'orientació professional han de realizar un treball de final de màster on queden reflectits tant el procés com el resultat del treball de les pràctiques externes. El treball ha de contenir les següents parts:

 1. Índex, en el qual quedaran reflectits els apartats que componen la memòria així com la paginació.
 2. Introducció, en la qual s'inclouran els següents punts: ubicació temàtica i síntesi dels continguts del text traduït; descripció del gènere textual, tant del text de partida com del text meta; consideracions sobre la situació comunicativa meta que puguen afectar la redacció del text d'arribada; consideracions sobre aspectes específics de l'encàrrec; etc.
 3. Text meta amb el text origen enfrontat.
 4. Comentari: en el qual s'escriurà detalladament la metodologia seguida, així com els problemes de comprensió i de traducció; raonaments de les solucions aportades a aquells problemes; classificació dels problemes; avaluació dels recursos documentals utilitzats, com ara textos paral·lels, glossaris, diccionaris, entre altres; exposició dels criteris de traducció adoptats, etc. En aquest apartat es valorarà especialment la citació d'autors que hagen tractat algun dels problemes o aspectes esmentats, com per exemple, la traducció d'abreviatures, la traducció de nom d'institucions, els falsos amics, les variacions denominativas de determinats conceptes, les convencions del gènere textual, les tècniques de traducció, o qualsevol altre aspecte objecte de comentari.
 5. Glossari terminològic, que inclourà, com a mínim, tres columnes: una per al terme en anglès, una altra per a la definició i una tercera per al terme espanyol. També es farà constar tant la font de la definició com la dels termes equivalents en espanyol.
 6. Textos paral·lels utilitzats. En aquest apartat s'indicaran els enllaços amb una breu introducció a cada un d'aquests. Els exemples concrets amb citacions de fragments, termes, etc., es detallaran en el comentari.
 7. Recursos i eines utilitzats. En aquest apartat s'indicaran els enllaços amb una breu introducció a cada un d'aquests. Els exemples concrets es detallaran en el comentari.
 8. Bibliografia completa, tant de recursos impresos com electrònics. Aquest apartat haurà de ser elaborat seguint les normes recomanades per:
 • la Universitat Jaume I, per als recursos impresos.
 • la Modern Language Association per als recursos electrònics.


El treball de final de màster s’ha de defensar davant un tribunal a través de videoconferència. La defensa pública del TFM és condició sine qua non per a superar l'assignatura.

 

Treball final de màster investigador

 

L'orientació investigadora (15 crèdits ECTS) està composta per dues assignatures que han de cursar obligatòriament els estudiants que opten per aquest itinerari:

 • Metodologia de la investigació en traducció medicosanitària de 5 crèdits ECTS.
 • Treball final de màster investigador de 10 crèdits ECTS.

Una vegada superats els 5 crèdits ECTS corresponents a l'assignatura Metodologia de la Investigació en Traducció/mediació Medicosanitària, l'estudiantat ha d'elaborar un treball final de màster sobre un tema d'interés relacionat amb els continguts del màster. Aquest treball, en el qual es posen en pràctica les competències per a la realització de projectes d'investigació adquirides en l'assignatura de metodologia de la investigació en traducció, està tutelat per un o dos professors o professores pertanyents a una línia d'investigació afí al tema triat.
L'objectiu del treball final de màster investigador és que l'estudiantat adquirisca i desenvolupe competències necessàries per a poder dur a terme una investigació de qualitat i preparar-se per a la realització d'una futura tesi doctoral.

El treball ha de contindre els elements següents:

 1. Marc conceptual: delimitació de l'objecte d'estudi, plantejament de preguntes d'investigació, establiment d'objectius, elaboració d'hipòtesis, revisions bibliogràfiques, definició de conceptes fonamentals, disseny de l'argumentació, justificació de la rellevància i interés de l'objecte d'estudi, etc.
 2. Marc empíric: materials i mètodes utilitzats, i resultats obtinguts.
 3. Marc interpretatiu: anàlisi dels resultats obtinguts, limitacions de l'estudi, possibilitats d'investigació futura, relació amb altres investigacions, etc.

Este treball final de màster es regirà per les normes formals pròpies d'aquest tipus de treballs acadèmics.
El treball final de màster s’ha de defensar davant un tribunal a través de videoconferència. La defensa pública del TFM és condició sine qua non per a superar l'assignatura.

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42166?caracteres=practicas

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Dr. Vicent Montalt i Resurrecció.  Director del Màster Universitari en Traducció Medicosanitària. Departament de Traducció i Comunicació. UJI.

Altres membres de la comissió de titulació:

Rafael Aleixandre Benavent (UV-CSIC), Anabel Borja Albi (UJI), Pilar Ezpeleta Piorno (UJI), Francisco Raga Gimeno (UJI)

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Departament de Traducció i Comunicació
Telèfons:  964 387 189
borreda@uji.es / tradmed@uji.es

Departaments implicats

 • Traducció i Comunicació, UJI
 • Ciències Agràries i del Medi Natural, UJI
 • Historia de la Ciència, Universitat de Salamanca
 • Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodològica, UJI
 • Departament d’Història de la Ciència i Documentació, UV
 • Institut d'Història de la Ciència i Documentació López Piñero, UV

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Coordinació: Dr. Vicent Montalt i Resurrecció.

Professors: Dr. Vicent Montalt i Resurrecció, Prof. Ignacio Navascués Benlloch, Prof. Laura Carasusán Senosiáin i Prof. Raquel Reboredo García.

Coordinació del treball final de màster

Coordinació: Dr. Vicent Montalt i Resurrecció.

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=1000016

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=1000016

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Traducció Medicosanitària (Pla de 2013)

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus