UJI
  • UJI
  • Coordinació del treball final de màster

Coordinació del treball final de màster

El treball de finalització de màster (TFM) serà coordinat per la comissió gestora del màster, composta per la Dra. Esther Monzó, Dr. Josep Marco i Dra. Pilar Ezpeleta. Aquesta comissió aprovarà les directrius que guiaran l'elaboració del treball, assignarà tutors als estudiants i nomenarà als membres dels tribunals que avaluaran els treballs. La gestió diària del TFM (consistent a respondre als dubtes dels estudiants, intervenir entre professors i estudiants en cas de malentesos o conflictes, etc.) correspondrà al coordinador del màster.

Informació proporcionada per: InfoCampus