UJI

Objectius

Els objectius del present màster són els següents:

  • formar a investigadors en l'àmbit de la traductología que siguen capaços de dur a terme un treball de recerca en el si del màster (la qual cosa comporta conèixer les últimes teories i avanços de la disciplina, manejar els recursos documentals sobre investigació, aplicar les noves tecnologies a la investigació i conèixer els àmbits d'especialització de la disciplina);
  • contribuir a la formació dels futurs professors dels graus en traducció i interpretació, una de les tasques essencials de la qual és la investigació;
  • fomentar la formació continuada dels llicenciats i professionals de la traducció i la interpretació;
  • fomentar la consciència multicultural dels estudiants (alguna cosa particularment important en els estudis de traducció i interpretació), en tenir la possibilitat de compartir les seues experiències amb companys de tothom;
  • fomentar el treball col·laboratiu en xarxa i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'àmbit disciplinari de la traductologia;
  • garantir una formació comuna de tipus teòric i metodològic que puga complementar-se amb una altra formació més especialitzada en aquells subámbits temàtics més concrets que trie l'estudiant.

El títol és conforme amb els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, amb els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i amb els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Informació proporcionada per: InfoCampus