UJI

Treball final de màster

Organització del treball de final de màster (SBK013 TREBALL DE FINAL DE MÀSTER)

1. Elecció de tema i tutor

S'ofereixen diverses línies temàtiques per a l'elaboració del TFM.

Entre gener i març de 2017, cada estudiant acorda un tema concret dins d'algunes d'aquestes línies amb un professor del màster i sotmet la seua proposta de pla de treball a l'aprovació de la comissió de titulació del màster. L'estudiant podrà començar a treballar en el seu TFM quan tinga el vistiplau del seu tutor i l'aprovació de la comissió. A l'abril, la comissió de titulació del màster publicarà la distribució definitiva dels temes i tutors aprovats.

2. Elaboració del treball

Sota la supervisió del tutor, l'estudiant elaborarà el TFM entre els mesos d'abril i octubre. Per a l'elaboració del treball seguirà els criteris per a l'elaboració del TFM.

3. Avaluació del treball

El treball serà avaluat per un tribunal constituït per a tal fi. Aquest tribunal, a proposta de la Comissió de Titulació del Màster, estarà format per tres membres especialistes en l'àmbit de recerca del màster.

El treball de final de màster, tal com indica la normativa pertinent de la Universitat Jaume I, haurà de defensar-se públicament davant el tribunal esmentat en el paràgraf anterior. Donat el caràcter virtual del present màster, la defensa es realitzarà per videoconferència (a través del programa Skype o similars). En l'acte de defensa, cada estudiant haurà d'exposar els principals continguts del seu treball en un temps que podrà oscil·lar entre els 20 i els 30 minuts, després de la qual cosa els membres del tribunal podran formular-li comentaris i preguntes.

El tribunal avaluarà tant el treball escrit com l'exposició oral, seguint els criteris d'avaluació establits.

4. Calendari

Durant el curs 2016-17, hi haurà tres convocatòries d'avaluació del treball de recerca: febrer, juny i octubre de 2017. Les convocatòries de febrer i juny estan pensades per als estudiants de cursos anteriors. Per als estudiants del curs actual (2015-16), la convocatòria d'octubre és la primera i única convocatòria. Tot aquell estudiant matriculat del TFM en el curs 2016-17 que no presente el treball en la convocatòria d'octubre haurà de matricular-se de nou en el curs 2017-18 i abonar les taxes corresponents.

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42180?caracteres=practicas

Informació proporcionada per: InfoCampus