UJI

Preguntes i recomanacions

Última modificació: 23/11/2016 | Font: InfoCampus

Preguntes freqüents

Recomanacions d'antics estudiants

Preguntes freqüents

¿Com sé quan s'inicia el màster?

Amb la matrícula del màster se li assigna a cada alumne una adreça de correu electrònic i una contrasenya. Aqueixa és l'adreça de correu webmail que s'utilitzarà durant tot el curs. A aqueixa mateixa adreça us arribarà un correu per a informar-vos quan comença el màster. A més, al webmail de la UJI us arribaran còpies de qualsevol participació en fòrums de l'Aula Virtual o de notificacions dels professors.

¿Puc completar el màster íntegrament des de la meua casa?

Sí. Per a realitzar el màster no fa falta assistir presencialment a cap classe ni examen. L'avaluació de les assignatures es durà a terme mitjançant el lliurament de tasques en l'Aula Virtual i mitjançant la participació activa de l'estudiant en fòrums i xats. Al final del màster l'alumne haurà de dur a terme un Treball de final de Màster (TFM) que consistirà en un petit estudi de 20.000 a 30.000 paraules. La defensa d'aquest TFM es durà a terme per videoconferència.

¿He de seguir algun tipus d'horari marcat per la UJI?

No. En ser un màster online cadascun pot administrar-se el seu horari segons li convinga. No obstant açò, sí que hi haurà dates límit per al lliurament de tasques amb les quals l'alumne haurà de complir. A més, alguns fòrums romandran oberts durant temps limitat (normalment 2 o 3 dies), per la qual cosa es recomana una bona organització per a poder participar. Finalment, alguns professors opten per obrir xats per a aconseguir una comunicació més dinàmica amb l'alumnat. Els xats solen estar oberts durant dues o tres hores (normalment a la vesprada-nit), per la qual cosa pot ser que alguns alumnes no puguen assistir. L'assistència als xats, a causa que és impossible que tots puguen assistir, no és obligatòria, encara que sí que es recomana, sobretot per a l'aclariment de dubtes específics i per al millor enteniment amb altres companys i amb els professors.

¿He de cursar el màster a temps complet?

No, també es pot cursar a temps parcial. Segons la normativa vigent, aprovada per la Comissió de Permanència de la Universitat Jaume I:

a) els estudiants a temps complet han de matricular-se d'un mínim de 40 crèdits i d'un màxim de la totalitat de crèdits del màster, que en el nostre cas són 60;

b) els estudiants a temps parcial han de matricular-se d'un mínim de 6 crèdits i d'un màxim de 40.

És important que els futurs estudiants del màster coneguen aquesta normativa, ja que els dóna la possibilitat de no matricular-se dels 60 crèdits en un sol curs acadèmic. Aquesta possibilitat pot ser molt convenient per a aquells estudiants que hagen de compatibilitzar els estudis amb altres ocupacions, ja siguen laborals o familiars.

¿Com puc comunicar-me amb els professors i amb els meus companys?

Tots els professors i alumnes tenen assignada un compte de correu webmail que podeu trobar o bé en el directori del webmail o en el perfil de cada persona en l'Aula Virtual. Per a comunicacions personals es recomana l'ús del correu electrònic, mentre que per a comunicacions que concerneixen a tot l'alumnat és més recomanable la participació en fòrums.

¿He de comprar-me algun llibre?

No. Tot el material que es necessita ho aniran penjant els professors a l'Aula Virtual. En general, a l'Aula Virtual es penjaran les lectures obligatòries i algunes opcionals, però no un llibre complet. Si l'alumne volguera ampliar aquestes lectures obligatòries podrà consultar al professor perquè li aclarisca com pot aconseguir-les.

¿Les dates de lliurament són flexibles?

En principi cal complir amb el termini establit per al lliurament de tasques. Açò és important per a no arrossegar treball pendent quan ja comença l'assignatura següent. No obstant açò, alguns professors poden presentar-se flexibles a l'hora d'allargar el termini de lliurament. La tònica general no és la d'allargar el termini de totes les tasques, però si algú, per algun motiu, necessitara alguns dies més podria consultar-li-ho al professor en qüestió.

¿És imprescindible acabar cada assignatura dins dels seus terminis de lliurament?

Com en tot el sistema universitari espanyol, cada assignatura té dues convocatòries. Per a la primera, cada professor estableix els terminis de lliurament de les tasques dins del període de temps previst per a l'assignatura. Però també es poden lliurar les tasques per a la segona convocatòria, que està fixada per al mes de setembre. L'equip de professors de cada matèria fixarà la data exacta per a aquesta segona convocatòria.

¿Es realitzen tasques en grup?

No. Al contrari que en altres màsters i cursos online, en aquest no es realitzen tasques en grup. Les tasques es duen a terme de manera individual, si bé poden consultar-se dubtes sobre aquest tema en fòrums i debats.

¿On puc accedir al material?

Tot el material s'anirà penjant de manera progressiva a l'Aula Virtual. No obstant açò, pot ser que algun professor opte per la utilització d'alguna altra plataforma virtual (com WordPress, per exemple). Les tasques es lliuraran, també, a través de l'Aula Virtual, encara que també pot ser que algun professor opte per una altra via (com GoogleDocs, per exemple). De totes maneres, cada professor especificarà tot el relatiu al material i als lliuraments al principi de cada assignatura.

¿On puc veure les meues notes?

Les notes específiques de cada tasca s'aniran penjant a l'Aula Virtual, bé en la secció de “Qualificacions” o bé mitjançant un comentari sota la tasca lliurada. Pot ser que el lliurament d'algunes notes es demore una mica, ja que és molt material el que els professors han de corregir. En aquest sentit, demanem una mica de paciència sobre aquest tema. Les notes finals es podran descarregar en pdf mitjançant l'i-ujier@, sota la secció “Acadèmica”.

¿Què he de tenir en compte per al Treball Final de Màster?

El treball final de màster (TFM) és una part molt important del màster, ja que suposa la posada en pràctica dels coneixements adquirits en un treball de recerca original que podria constituir el primer pas en una carrera investigadora en aquest camp i portar, en última instància a una tesi doctoral. Formalment és una assignatura com les altres, però amb un pes major (15 crèdits). Donada la seua importància i envergadura convé preparar aquest treball bé i no demorar l'elecció d'un tema. Per açò, a partir de principis de l'any nou, una vegada heu realitzat les assignatures obligatòries i alguna optativa, l'adreça del màster es posarà en contacte amb vosaltres a través de l'Aula Virtual de l'assignatura per a ajudar-vos a triar un tema i canalitzar i planificar el procés.

¿Quines eixides té el màster?

Aquest màster no té un caràcter professionalizant, sinó que està dissenyat perquè tinga eixides purament investigadores. La realització del màster dóna accés al programa de doctorat, si bé no és obligatòria la realització del doctorat després del màster.

¿On puc veure com es va a organitzar el màster?

Tant en la pàgina web del màster http://www.mastertraduccion.uji.es/ com a l'Aula Virtual es penjarà tota informació relativa a l'organització del màster. En general, es cursaran dues assignatures de manera simultània durant un mes.

Recomanacions d'antics estudiants

Ací podeu trobar algunes recomanacions que ens proporciona Ana Tamayo, qui ha cursat el Màster en Investigació en Traducció i Interpretació.

¿Com m'organitze el temps d'estudi per al màster?

Aquesta és la pregunta del milió. Vull advertir-vos que aquest màster no ho regalen, cal treballar-ho. No és recomanable que els alumnes s'inscriguen pensant que un màster online requereix menys esforç i treball que un de presencial, perquè no és així. Com no existeixen tutories presencials ni exàmens, s'exigeix molt més volum de treball. Heu d'anar demostrant el que aneu aprenent amb les tasques.

D'altra banda, en ser un màster en investigació requereix molta lectura. Quasi tot el temps d'estudi ho dedicareu a llegir, llegir i llegir per a després pensar, pensar i pensar i, finalment, a escriure, escriure i escriure.

Jo recomane, encara que sé que no sempre és possible, un treball constant, perquè si no es perd el ritme i costa tornar a enganxar-se. Quan vaig cursar el màster vaig haver de dedicar-li unes tres hores diàries (sí, els caps de setmana també). Però aquest treball constant em permetia prendre'm un parell de dies “de vacances” quan ho necessitava.

Com organitzar el temps que teniu és cosa vostra, el que sí que recomane és una bona organització, us ajudarà molt.

¿Què passa si un dia no lliure una tasca?

Si per alguna causa de força major no heu pogut lliurar una tasca a temps us recomane que us poseu en contacte amb el professor pertinent. Solen ser molt comprensius i entenen que a voltes puguen passar aquest tipus de coses. No obstant açò, no penseu que podeu lliurar totes les tasques tard. Aquest master exigeix molta organització i si lliureu alguna cosa tard se us acumularà el treball per a poder lliurar la següent tasca. Us recomane que treballeu tot el possible per a poder lliurar les tasques a temps. Quan les assignatures són de 15 dies, en ocasions cal lliurar una tasca cada dos dies i açò exigeix molta organització per a poder arribar a temps a totes les tasques.

¿Quines assignatures trie?

Per a cursar els 60 crèdits del màster, l'alumne s'ha de matricular de sis assignatures optatives, a més de les quatre obligatòries. Què triar depèn, en gran part, dels interessos personals de l'alumne. Jo us aconsellaria que trieu el que us agrade, no obstant açò, vull aclarir-vos un parell de qüestions referides a algunes assignatures que potser no sapieu molt bé quins temes tracten:

– «Metodologia de la investigació en traducció mèdica i comunicació intercultural mitjancera en l'àmbit sanitari»: tracta, sobretot, la recerca en la mediació intercultural i sanitària, una de les branques més en auge d'aquesta especialitat. Les qüestions metodològiques tenen a veure amb entrevistes en profunditat, grups de discussió l'observador participant i el participant observador.

– «Recepció d'obres literàries i cinematogràfiques traduïdes»: pot ser que el nom de l'assignatura us resulte estrany i no sapieu que tracta. No us preocupeu, jo tenia el mateix dubte. Es tracta de la metodologia de recerca sobre com es rep una obra en una societat determinada, quines reaccions provoca la traducció o l'adaptació d'obres i el que pot significar una o una altra recepció.

–  «Gèneres literaris i traducció»:  aquesta assignatura se centra en els estudis relatius a la traducció de la literatura infantil i juvenil (LIJ) i del teatre. Pretén que l'alumnat es familiaritze amb altres gèneres literaris no gaire estudiats en la llicenciatura i sàpia aplicar la metodologia, conceptes i eines de recerca en traducció a aquests gèneres literaris.

– «Treball de final de Màster»: és una assignatura obligatòria per a tots els alumnes. Es duu a terme entre abril i setembre i consisteix en una petita recerca. Us podeu centrar en qualsevol de les branques vistes en el màster i, fins i tot, podeu consultar més opcions als diferents professors. Una vegada triada la branca en la qual voleu fer el vostre TFM (després de cursar totes les assignatures, clar) heu de triar un tutor que us guiarà en l'elaboració del TFM. El vostre tutor us ajudarà a determinar el camp d'estudi i a dur a terme una metodologia adequada per al vostre estudi. El TFM (d'unes 20.000  o 30.000 paraules) es defensarà per videoconferència.

M'agradaria començar a avançar treball llegint a l'estiu… ¿què llig?

És estupend voler avançar i anar llegint ja, no obstant açò, vull advertir-vos que les lectures us resultaran més interessants i aprendreu molt més si les feu durant el màster. Els professors, a voltes, llancen qüestions que ajuden a una lectura més efectiva; durant el màster sempre tindreu present quina és la tasca que heu de dur a terme per a cada lectura i açò us ajudarà a focalitzar la vostra atenció en els aspectes més rellevants de la lectura i, finalment, quasi sempre seran capítols de llibres el que cal llegir i no el llibre sencer, aquesta informació es proporcionarà sempre per l'Aula Virtual.

A més, el màster està organitzat perquè l'alumne se centre en una branca en concret cada quinze dies, per la qual cosa una lectura de la bibliografia de diferents branques pot resultar-te pesada per a l'estiu i, potser, no aconseguiu traure tant en clar com si us concentràreu totalment en una única branca.

Però si esteu convençuts que voleu anar avançant feina, us aconselle que us centreu en qüestions generals. Les lectures d'Hurtado Albir, Williams i Chesterman, Mayoral, Bassnett o Toury crec que poden ser adequades per a açò.

Algun altre consell d'última hora…

  • No tingueu por a participar en els fòrums. Tots tenim por a equivocar-nos i a deixar-ho per escrit, però els professors entenen que no sabeu del tema, si no no estaríeu cursant el màster. La participació en fòrums és una eina fonamental del màster. No tant perquè a voltes es tenen en compte per a la nota de l'assignatura, sinó perquè sense compartir opinions i debatre-les difícilment es pot aprendre. Mitjançant la mera lectura i reflexió es pot aprendre molt, però no prou, crec jo. Deixar-vos guiar pels professors, per altres alumnes que sàpien del tema i guieu vosaltres quan tingueu alguna cosa que aportar que els altres desconeixen.
  • No us atabaleu, us ho diu la reina de l'aclaparament. Tindreu molt treball, se us solaparán les tasques, no sabreu ni per on començar… però tranquils. First things first i a poc a poc anireu eixint del pas. Els professors entendran que esteu atabalats i podeu animar-vos a compartir les vostres inquietuds amb altres alumnes, açò sempre ajuda.
  • Cerqueu motivació personal. Cursar un màster online sense companys que estiguen físicament al vostre costat pot resultar difícil. A voltes semblarà que esteu sols, però no oblideu que podeu trobar la motivació que necessiteu en els professors i en la comunicació virtual amb els vostres companys.

Per a qualsevol tipus d'aclariment o dubte, no dubteu a contactar-me a través del correu electrònic tamayoa@uji.es.

Informació proporcionada per: InfoCampus