UJI

Criteris d'admissió

L'òrgan d'admissió dels futurs estudiants del Màster d'Investigació en Traducció i Interpretació serà la comissió gestora del mateix, composta pels professors Dra. Esther Monzó, Dr. Josep Marco i Dra. Pilar Ezpeleta. Els criteris de valoració dels mèrits dels candidats per a accedir al Màster es basaran, com ja s'ha comentat, fonamentalment en l'expedient acadèmic específic (matèries relacionades amb la traducció i la interpretació) i l'expedient acadèmic global del candidat. En concret, pel que fa a les llicenciatures o graus que donen accés a aquest màster, es prioritzarà a aquells estudiants que posseïsquen el títol de llicenciat o graduat en Traducció i Interpretació. Així mateix, la comissió gestora del màster valorarà positivament a aquells estudiants que estiguen en possessió de titulacions afins, especialment aquelles que garanteixen un coneixement suficient de les llengües de treball d'aquest màster (nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència).

Les titulacions afins al Grau de Traducció i Interpretació són totes aquelles que inclouen els termes traducció o interpretació en el seu títol (per exemple, Grau en Traducció i Comunicació Intercultural de la Universitat de València) i totes les filologies. Així mateix, entenem com a titulacions afins els graus de Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques.

En el cas que la demanda de places supere a l'oferta, la ponderació dels criteris d'admissió serà la que segueix:

  1. Afinitat de la titulació cursada pel candidat amb el perfil del màster (fins a 40 punts)
  2. Expedient acadèmic específic (matèries relacionades amb la traducció i la interpretació) (fins a 30 punts)
  3. Expedient acadèmic global (fins a 20 punts)
  4. Altres mèrits relacionats amb la traducció i la interpretació (fins a 10 punts)

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

  1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
  2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
  3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
  4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus