UJI

Investigació en Traducció i Interpretació

Última modificació: 06/09/2019 | Font: InfoCampus

El Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació t’ofereix endinsar-te en enfocaments teòrics i mètodes que pots fer servir per avançar en el coneixement de la traducció i la interpretació. Aprendràs a veure la traducció de forma crítica i contribuiràs a resoldre les incògnites que encara ara no han trobat resposta. Podràs sumar el teu treball a la construcció del coneixement que tota professió necessita per assolir un estatus consolidat. [Llegir més]

Modalitat: a distància.

Llengua de docència: espanyol 

Pla d'estudis anterior

Introducció

Presentació

El Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació t’ofereix endinsar-te en enfocaments teòrics i en mètodes que pots fer servir per avançar en el coneixement de la traducció i la interpretació. Aprendràs a veure la traducció de forma crítica i contribuiràs a resoldre les incògnites que encara ara no han trobat resposta. Podràs sumar el teu treball a la construcció del coneixement que tota professió necessita per assolir un estatus consolidat.

El Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació et permet centrar la teua recerca en algun camp professional de la traducció i la interpretació i aprofundir en els teus interessos amb una investigació pròpia. Les assignatures t’oferiran primer una base teòrica i metodològica i, amb les optatives, podràs delimitar un àmbit concret en què formar-te abans d’iniciar la teua recerca autònoma. En el Treball de Final de Màster, podràs escollir un dels nostres professors i grups d’investigació, que et supervisaran i t’ajudaran a aportar un gra de sorra d’allò més valuós a la consolidació de la traducció i la interpretació.

Com a màster d’investigació, el Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació et prepara de forma especialment òptima per incorporar-te a un Programa de Doctorat i elaborar una tesi doctoral, però, sobretot, et permet adquirir destreses indispensables per al treball traductor en la societat actual, com la capacitat de pensament crític o la planificació de tasques complexes.

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

A distància.

El màster s'imparteix exclusivament en modalitat virtual. Totes les assignatures, inclòs el treball de final de màster i la seua defensa, s'imparteixen a distància, de manera que l'alumnat que viu lluny de la Universitat Jaume I no necessita desplaçar-se a les seues instal·lacions en cap moment. En la majoria d'assignatures s'utilitza l'aula virtual de la Universitat Jaume I, basada a la plataforma d'aprenentatge virtual Moodle.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: 1 curs acadèmic. Octubre 2017 / setembre 2018

Calendari acadèmic curs 2017-18 (.pdf)

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

Els objectius del present màster són els següents:

 • formar a investigadors en l'àmbit de la traductología que siguen capaços de dur a terme un treball de recerca en el si del màster (la qual cosa comporta conèixer les últimes teories i avanços de la disciplina, manejar els recursos documentals sobre investigació, aplicar les noves tecnologies a la investigació i conèixer els àmbits d'especialització de la disciplina);
 • contribuir a la formació dels futurs professors dels graus en traducció i interpretació, una de les tasques essencials de la qual és la investigació;
 • fomentar la formació continuada dels llicenciats i professionals de la traducció i la interpretació;
 • fomentar la consciència multicultural dels estudiants (alguna cosa particularment important en els estudis de traducció i interpretació), en tenir la possibilitat de compartir les seues experiències amb companys de tothom;
 • fomentar el treball col·laboratiu en xarxa i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'àmbit disciplinari de la traductologia;
 • garantir una formació comuna de tipus teòric i metodològic que puga complementar-se amb una altra formació més especialitzada en aquells subámbits temàtics més concrets que trie l'estudiant.

El títol és conforme amb els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, amb els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i amb els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Coneixements previs recomanables

Es recomana que l'estudiant que accedeix al màster posseïsca un nivell avançat (nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència) d'una llengua estrangera. D'altra banda, convindria que entre les llengües estrangeres que l'estudiant coneix bé figurara l'anglès, ja que bona part de la bibliografia especialitzada de l'àmbit de la traductología està en aquesta llengua. No obstant tot açò, en cap moment es considera l'acreditació documental del coneixement d'una llengua estrangera com un requisit obligatori per a accedir al màster.

Aquestes són les competències que idealment haurien de posseir els titulats que desitgen accedir a aquest màster:
• Domini de tècniques i estratègies de traducció
• Domini de tècniques i estratègies d'interpretació
• Domini de la llengua materna i la seua cultura per a traduir i interpretar (nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència)
• Domini d´una llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar (nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència)
• Domini de la documentació aplicada a la traducció
• Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció / interpretació
• Domini d´habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació
• Coneixements temàtics i terminològics especialitzats

Orientació

L'orientació del màster és investigadora.

Eixides professionals

Atès que aquest màster té com a principal objectiu formar investigadors i investigadores en l'àmbit de la traductologia i que aquest personal normalment treballa al si d'una institució universitària, l'eixida professional prioritària serà la de professorat universitari.

Tot i això, tampoc és descartable que una part de l'estudiantat matriculat en el màster vullga sobretot aprofundir en els seus coneixements teòrics de la traducció i la interpretació, encara que després no es dedique a la investigació, sinó a l'exercici de la professió de traductor o intèrpret. En aquest sentit, tot i que el màster no persegueix l'objectiu de preparar per a la pràctica professional en cap dels àmbits d'especialitat dels quals s'ocupa, sí està en condicions de proporcionar unes competències que poden ser molt rellevants per a aquesta pràctica.

 

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

 

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

L'òrgan d'admissió dels futurs estudiants del Màster d'Investigació en Traducció i Interpretació serà la comissió gestora del mateix, composta pels professors Dra. Esther Monzó, Dr. Josep Marco i Dra. Pilar Ezpeleta. Els criteris de valoració dels mèrits dels candidats per a accedir al Màster es basaran, com ja s'ha comentat, fonamentalment en l'expedient acadèmic específic (matèries relacionades amb la traducció i la interpretació) i l'expedient acadèmic global del candidat. En concret, pel que fa a les llicenciatures o graus que donen accés a aquest màster, es prioritzarà a aquells estudiants que posseïsquen el títol de llicenciat o graduat en Traducció i Interpretació. Així mateix, la comissió gestora del màster valorarà positivament a aquells estudiants que estiguen en possessió de titulacions afins, especialment aquelles que garanteixen un coneixement suficient de les llengües de treball d'aquest màster (nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència).

Les titulacions afins al Grau de Traducció i Interpretació són totes aquelles que inclouen els termes traducció o interpretació en el seu títol (per exemple, Grau en Traducció i Comunicació Intercultural de la Universitat de València) i totes les filologies. Així mateix, entenem com a titulacions afins els graus de Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques.

En el cas que la demanda de places supere a l'oferta, la ponderació dels criteris d'admissió serà la que segueix:

 1. Afinitat de la titulació cursada pel candidat amb el perfil del màster (fins a 40 punts)
 2. Expedient acadèmic específic (matèries relacionades amb la traducció i la interpretació) (fins a 30 punts)
 3. Expedient acadèmic global (fins a 20 punts)
 4. Altres mèrits relacionats amb la traducció i la interpretació (fins a 10 punts)

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

 

Oferta de places

25 places

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • G01 - Capacitat de reflexionar críticament i d'emetre judicis de valor sobre els pronunciaments teòrics d'altres autors i sobre treballs de recerca concrets portats cap en l'àmbit dels estudis de traducció i interpretació
 • G02 - Capacitat d'operativitzar els coneixements teòrics adquirits mitjançant el disseny de projectes concrets d'investigació en l'àmbit dels estudis de traducció i interpretació
 • G03 - Capacitat de recórrer les diferents fases del procés investigador en l'àmbit dels estudis de traducció i interpretació, des de la idea germinal fins a la defensa pública del treball, i de resoldre les dificultats d'índole científica, material o emocional que es puguen presentar
 • G04 - Capacitat d'analitzar críticament el treball propi en l'àmbit dels estudis de traducció i interpretació, anticipant les possibles objeccions i detectant tant les fortaleses com les debilitats

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • E01 - Coneixement dels principals enfocaments traductológics contemporanis i capacitat d'aplicar-los al disseny i execució de treballs de recerca en traductologia
 • E02 - Capacitat de dominar i aplicar les principals eines informàtiques i de tractament estadístic de dades utilitzades en la investigació traductològica
 • E03 - Coneixement i aplicació dels elements que componen la metodologia de la investigació (hipòtesi, dades, variables, resultats, conclusions, etc.) en traductologia
 • E04 - Coneixement dels fonaments teòrics i metodològics de la investigació en interpretació, comunicació intercultural intervinguda, traducció mèdica, traducció jurídica, traducció audiovisual i adaptacions fílmiques, traducció literària i adaptacions literàries o història de la traducció, i capacitat d'aplicar-los al disseny i execució de treballs de recerca en aquest àmbit de la traductologia
 • E05 - Capacitat de dissenyar, executar i defensar públicament un treball de recerca emmarcat en un àmbit concret de la traductologia, prestant especial atenció a la formulació de judicis de forma responsable social i èticament, a la comunicació de conclusions i resultats de la investigació i a l'aprenentatge autònom

 

Pla d'estudis

El màster s'impartirà de manera seqüencial, seguint la programació dels blocs detallats a continuació:

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (15 crèdits ECTS)

 • Teories de la traducció i de la interpretació aplicades a la investigació (OB) (5 crèdits ECTS)
 • Aplicacions i eines per a la investigació en traducció i interpretació (OB) (5 crèdits ECTS)
 • Metodologia de la investigació i elaboració de tesi en traducció i interpretació (OB) (5 crèdits ECTS)


ASSIGNATURES OPTATIVES (30 crèdits ECTS). De les nou assignatures que s'ofereixen, l'estudiant ha de triar sis.

 • Metodologia de la investigació en interpretació (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Metodologia de la investigació en traducció mèdica i comunicació intercultural mitjancera en l´àmbit sanitari (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Metodologia de la investigació en traducció jurídica (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Metodologia de la investigació en traducció audiovisual (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Conceptes teòrics aplicats a la investigació en traducció audiovisual (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Metodologia de la investigació en traducció literària (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Gèneres literaris i traducció (OP) (5 crèdits ECTS) 
 • Història de la traducció (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Recepció d´obres literàries i cinematogràfiques traduïdes (OP) (5 crèdits ECTS) 

TREBALL DE FINAL DE MÁSTER (TFM) (15 crèdits ECTS)
 

 

Guies docents de les assignatures

Les guies docents de les assignatures poden consultar-se en el LLEU (Llibre Electrònic de la Universitat), en el següent enllaç:

Assignatures obligatòries:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42180?caracteres=fbasica

Assignatures optatives:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42180?caracteres=optativas

Treball final de màster:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42180?caracteres=practicas

Continuar la meua formació

La continuació natural d'aquest màster hauria de ser l'accés a un programa de doctorat per a la realització d'una tesi doctoral. No obstant açò, els continguts adquirits i les competències aconseguides mitjançant el màster se sostenen per si sols i no requereixen, per al seu compleció, de cap pas ulterior.

 

Coordinació docent

La coordinació ha sigut una de les premisses d’aquest màster i  s’hi encarrega la Comissió Gestora, formada pels coordinadors del màster i la coordinadora dels estudis de tercer cicle del Departament de Traducció i Comunicació.

La Comissió Gestora té les funcions assignades per la normativa pròpia de la Universitat en l’apartat b de la secció III de la Normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I.

A més, acollint-nos al punt k de la normativa general, la Comissió Gestora ha de:

1. Garantir la coordinació entre assignatures: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries...

2. Garantir una òptima coordinació del disseny del màster.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge que hem considerat en el desenvolupament d'aquest màster són les següents:

 • Seminaris: Es posen a la disposició de l'alumnat una sèrie de materials preparats pel professorat, juntament amb unes lectures complementàries obligatòries i altres opcionals. La interacció docent alumnat-professorat es produeix mitjançant seminaris de debat virtuals, utilitzant les eines que para açò posa a la nostra disposició la plataforma Moodle de l'Aula Virtual de la UJI.
 • Tutories: Utilitzant les eines que ens ofereix la plataforma Moodle de l'Aula Virtual de la UJI el professorat ofereix un horari de tutories (virtuals, és a dir, que parlem de presencialitat virtual) mitjançant les quals l'alumnat pot realitzar consultes per al seguiment del màster.
 • Treball personal (preparació per part de l'estudiantat, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc.) per a exposar o lliurar en les classes. Després del treball de preparació previ (lectura de materials i lectures complementàries obligatòries), es plantegen tasques de seguiment, fonamentalment en dos formats: fòrums de debat grupal (en línia) o lliuraments de ressenyes crítiques individuals. 

Pel que fa a les proves d'avaluació que hem considerat adequades per al màster, optem per emprar proves de dos tipus: a) Treball individual, i b) Participació activa en les sessions. Mitjançant la segona se li sol·licitarà a l'alumnat la seua participació en fòrums de debat (en línia), o breus ressenyes crítiques. Per a açò se li plantejaran preguntes a fi d'orientar-los en la resolució crítica de problemes. La primera d'elles, de major importància, implicarà el desenvolupament de treballs més amplis.

L'avaluació que proposem és de tipus formatiu: a l'alumnat se li plantegen les tasques de seguiment abans esmentades, de caràcter obligatori en cada assignatura del màster, i se li van remetent informes de la seua activitat. D'aquesta manera, encara que el gruix de l'avaluació plantejada se centra en la realització del treball final d'assignatura, les tasques de seguiment s'afigen a l'expedient complet de l'alumnat.

Totes les matèries, a excepció del treball final de màster, empren una mateixa metodologia d'ensenyament-aprenentatge de tipus virtual, composta per quatre activitats (seminari, tutoria, treball personal o independent i la pròpia avaluació). D'aquestes quatre activitats, hi ha dues (el treball personal i la pròpia avaluació) que són enterament virtuals, atès que no solament de produeixen a distància sinó que a més, en el moment de produir-se, no tenen per què estar connectats alhora professor i estudiant. En canvi, tant els seminaris com les tutories pressuposen la connexió simultània d'ambdós agents del procés d'ensenyament-aprenentatge.

L'Aula Virtual és un recurs informàtic basat en la plataforma Moodle que permet el contacte virtual entre el professorat i l'estudiantat. La utilitat més immediata de l'Aula Virtual consisteix a posar a la disposició dels estudiants els materials de les assignatures. Més enllà d'açò, els estudiants poden pujar els seus materials i activitats, i l'eina permet a més realitzar fòrums virtuals i xats. 


COORDINACIÓ

La coordinació ha estat una de les premisses d'aquest Màster, i d'ella s'encarrega la Comissió Gestora.

La Comissió Gestora, tindrà les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l'apartat b de la secció III de la normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I.

Al temps, acollint-nos al punt k de la normativa general, la comissió gestora, a més, haurà de:

1. Garantir la coordinació entre assignatures: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries...

2. Garantir una òptima coordinació del disseny del Màster.

Pràctiques externes

Aquest màster no oferta pràctiques externes. 

Mobilitat i programes d'intercanvi

En tractar-se d'un màster de 60 crèdits, el pla d'estudis no preveu una estada a una altra universitat. D'altra banda, en un títol no presencial, en el qual cada estudiant pot seguir les classes des d'on desitge, la mobilitat de l'estudiantat es queda en un segon pla. No obstant això, no es descarta aquesta possibilitat.

Per a més informació sobre els programes de mobilitat de la Universitat Jaume I, vegeu http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42180/intercambio

Treball final de màster

Organització del treball de final de màster (SBK013 TREBALL DE FINAL DE MÀSTER)

1. Elecció de tema i tutor

S'ofereixen diverses línies temàtiques per a l'elaboració del TFM.

Entre gener i març de 2017, cada estudiant acorda un tema concret dins d'algunes d'aquestes línies amb un professor del màster i sotmet la seua proposta de pla de treball a l'aprovació de la comissió de titulació del màster. L'estudiant podrà començar a treballar en el seu TFM quan tinga el vistiplau del seu tutor i l'aprovació de la comissió. A l'abril, la comissió de titulació del màster publicarà la distribució definitiva dels temes i tutors aprovats.

2. Elaboració del treball

Sota la supervisió del tutor, l'estudiant elaborarà el TFM entre els mesos d'abril i octubre. Per a l'elaboració del treball seguirà els criteris per a l'elaboració del TFM.

3. Avaluació del treball

El treball serà avaluat per un tribunal constituït per a tal fi. Aquest tribunal, a proposta de la Comissió de Titulació del Màster, estarà format per tres membres especialistes en l'àmbit de recerca del màster.

El treball de final de màster, tal com indica la normativa pertinent de la Universitat Jaume I, haurà de defensar-se públicament davant el tribunal esmentat en el paràgraf anterior. Donat el caràcter virtual del present màster, la defensa es realitzarà per videoconferència (a través del programa Skype o similars). En l'acte de defensa, cada estudiant haurà d'exposar els principals continguts del seu treball en un temps que podrà oscil·lar entre els 20 i els 30 minuts, després de la qual cosa els membres del tribunal podran formular-li comentaris i preguntes.

El tribunal avaluarà tant el treball escrit com l'exposició oral, seguint els criteris d'avaluació establits.

4. Calendari

Durant el curs 2016-17, hi haurà tres convocatòries d'avaluació del treball de recerca: febrer, juny i octubre de 2017. Les convocatòries de febrer i juny estan pensades per als estudiants de cursos anteriors. Per als estudiants del curs actual (2015-16), la convocatòria d'octubre és la primera i única convocatòria. Tot aquell estudiant matriculat del TFM en el curs 2016-17 que no presente el treball en la convocatòria d'octubre haurà de matricular-se de nou en el curs 2017-18 i abonar les taxes corresponents.

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42180?caracteres=practicas

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Esther Monzó Nebot, Departament de Traducció i Comunicació. UJI.

Altres membres de la Comissió de titulació:

Josep Marco, Pilar Ezpeleta

 

Departaments implicats

Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

El treball de finalització de màster (TFM) serà coordinat per la comissió gestora del màster, composta per la Dra. Esther Monzó, Dr. Josep Marco i Dra. Pilar Ezpeleta. Aquesta comissió aprovarà les directrius que guiaran l'elaboració del treball, assignarà tutors als estudiants i nomenarà als membres dels tribunals que avaluaran els treballs. La gestió diària del TFM (consistent a respondre als dubtes dels estudiants, intervenir entre professors i estudiants en cas de malentesos o conflictes, etc.) correspondrà al coordinador del màster.

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=1000022

Informes de les agències de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=1000022

Altres

Preguntes i recomanacions

Preguntes freqüents

Recomanacions d'antics estudiants

Preguntes freqüents

¿Com sé quan s'inicia el màster?

Amb la matrícula del màster se li assigna a cada alumne una adreça de correu electrònic i una contrasenya. Aqueixa és l'adreça de correu webmail que s'utilitzarà durant tot el curs. A aqueixa mateixa adreça us arribarà un correu per a informar-vos quan comença el màster. A més, al webmail de la UJI us arribaran còpies de qualsevol participació en fòrums de l'Aula Virtual o de notificacions dels professors.

¿Puc completar el màster íntegrament des de la meua casa?

Sí. Per a realitzar el màster no fa falta assistir presencialment a cap classe ni examen. L'avaluació de les assignatures es durà a terme mitjançant el lliurament de tasques en l'Aula Virtual i mitjançant la participació activa de l'estudiant en fòrums i xats. Al final del màster l'alumne haurà de dur a terme un Treball de final de Màster (TFM) que consistirà en un petit estudi de 20.000 a 30.000 paraules. La defensa d'aquest TFM es durà a terme per videoconferència.

¿He de seguir algun tipus d'horari marcat per la UJI?

No. En ser un màster online cadascun pot administrar-se el seu horari segons li convinga. No obstant açò, sí que hi haurà dates límit per al lliurament de tasques amb les quals l'alumne haurà de complir. A més, alguns fòrums romandran oberts durant temps limitat (normalment 2 o 3 dies), per la qual cosa es recomana una bona organització per a poder participar. Finalment, alguns professors opten per obrir xats per a aconseguir una comunicació més dinàmica amb l'alumnat. Els xats solen estar oberts durant dues o tres hores (normalment a la vesprada-nit), per la qual cosa pot ser que alguns alumnes no puguen assistir. L'assistència als xats, a causa que és impossible que tots puguen assistir, no és obligatòria, encara que sí que es recomana, sobretot per a l'aclariment de dubtes específics i per al millor enteniment amb altres companys i amb els professors.

¿He de cursar el màster a temps complet?

No, també es pot cursar a temps parcial. Segons la normativa vigent, aprovada per la Comissió de Permanència de la Universitat Jaume I:

a) els estudiants a temps complet han de matricular-se d'un mínim de 40 crèdits i d'un màxim de la totalitat de crèdits del màster, que en el nostre cas són 60;

b) els estudiants a temps parcial han de matricular-se d'un mínim de 6 crèdits i d'un màxim de 40.

És important que els futurs estudiants del màster coneguen aquesta normativa, ja que els dóna la possibilitat de no matricular-se dels 60 crèdits en un sol curs acadèmic. Aquesta possibilitat pot ser molt convenient per a aquells estudiants que hagen de compatibilitzar els estudis amb altres ocupacions, ja siguen laborals o familiars.

¿Com puc comunicar-me amb els professors i amb els meus companys?

Tots els professors i alumnes tenen assignada un compte de correu webmail que podeu trobar o bé en el directori del webmail o en el perfil de cada persona en l'Aula Virtual. Per a comunicacions personals es recomana l'ús del correu electrònic, mentre que per a comunicacions que concerneixen a tot l'alumnat és més recomanable la participació en fòrums.

¿He de comprar-me algun llibre?

No. Tot el material que es necessita ho aniran penjant els professors a l'Aula Virtual. En general, a l'Aula Virtual es penjaran les lectures obligatòries i algunes opcionals, però no un llibre complet. Si l'alumne volguera ampliar aquestes lectures obligatòries podrà consultar al professor perquè li aclarisca com pot aconseguir-les.

¿Les dates de lliurament són flexibles?

En principi cal complir amb el termini establit per al lliurament de tasques. Açò és important per a no arrossegar treball pendent quan ja comença l'assignatura següent. No obstant açò, alguns professors poden presentar-se flexibles a l'hora d'allargar el termini de lliurament. La tònica general no és la d'allargar el termini de totes les tasques, però si algú, per algun motiu, necessitara alguns dies més podria consultar-li-ho al professor en qüestió.

¿És imprescindible acabar cada assignatura dins dels seus terminis de lliurament?

Com en tot el sistema universitari espanyol, cada assignatura té dues convocatòries. Per a la primera, cada professor estableix els terminis de lliurament de les tasques dins del període de temps previst per a l'assignatura. Però també es poden lliurar les tasques per a la segona convocatòria, que està fixada per al mes de setembre. L'equip de professors de cada matèria fixarà la data exacta per a aquesta segona convocatòria.

¿Es realitzen tasques en grup?

No. Al contrari que en altres màsters i cursos online, en aquest no es realitzen tasques en grup. Les tasques es duen a terme de manera individual, si bé poden consultar-se dubtes sobre aquest tema en fòrums i debats.

¿On puc accedir al material?

Tot el material s'anirà penjant de manera progressiva a l'Aula Virtual. No obstant açò, pot ser que algun professor opte per la utilització d'alguna altra plataforma virtual (com WordPress, per exemple). Les tasques es lliuraran, també, a través de l'Aula Virtual, encara que també pot ser que algun professor opte per una altra via (com GoogleDocs, per exemple). De totes maneres, cada professor especificarà tot el relatiu al material i als lliuraments al principi de cada assignatura.

¿On puc veure les meues notes?

Les notes específiques de cada tasca s'aniran penjant a l'Aula Virtual, bé en la secció de “Qualificacions” o bé mitjançant un comentari sota la tasca lliurada. Pot ser que el lliurament d'algunes notes es demore una mica, ja que és molt material el que els professors han de corregir. En aquest sentit, demanem una mica de paciència sobre aquest tema. Les notes finals es podran descarregar en pdf mitjançant l'i-ujier@, sota la secció “Acadèmica”.

¿Què he de tenir en compte per al Treball Final de Màster?

El treball final de màster (TFM) és una part molt important del màster, ja que suposa la posada en pràctica dels coneixements adquirits en un treball de recerca original que podria constituir el primer pas en una carrera investigadora en aquest camp i portar, en última instància a una tesi doctoral. Formalment és una assignatura com les altres, però amb un pes major (15 crèdits). Donada la seua importància i envergadura convé preparar aquest treball bé i no demorar l'elecció d'un tema. Per açò, a partir de principis de l'any nou, una vegada heu realitzat les assignatures obligatòries i alguna optativa, l'adreça del màster es posarà en contacte amb vosaltres a través de l'Aula Virtual de l'assignatura per a ajudar-vos a triar un tema i canalitzar i planificar el procés.

¿Quines eixides té el màster?

Aquest màster no té un caràcter professionalizant, sinó que està dissenyat perquè tinga eixides purament investigadores. La realització del màster dóna accés al programa de doctorat, si bé no és obligatòria la realització del doctorat després del màster.

¿On puc veure com es va a organitzar el màster?

Tant en la pàgina web del màster http://www.mastertraduccion.uji.es/ com a l'Aula Virtual es penjarà tota informació relativa a l'organització del màster. En general, es cursaran dues assignatures de manera simultània durant un mes.

Recomanacions d'antics estudiants

Ací podeu trobar algunes recomanacions que ens proporciona Ana Tamayo, qui ha cursat el Màster en Investigació en Traducció i Interpretació.

¿Com m'organitze el temps d'estudi per al màster?

Aquesta és la pregunta del milió. Vull advertir-vos que aquest màster no ho regalen, cal treballar-ho. No és recomanable que els alumnes s'inscriguen pensant que un màster online requereix menys esforç i treball que un de presencial, perquè no és així. Com no existeixen tutories presencials ni exàmens, s'exigeix molt més volum de treball. Heu d'anar demostrant el que aneu aprenent amb les tasques.

D'altra banda, en ser un màster en investigació requereix molta lectura. Quasi tot el temps d'estudi ho dedicareu a llegir, llegir i llegir per a després pensar, pensar i pensar i, finalment, a escriure, escriure i escriure.

Jo recomane, encara que sé que no sempre és possible, un treball constant, perquè si no es perd el ritme i costa tornar a enganxar-se. Quan vaig cursar el màster vaig haver de dedicar-li unes tres hores diàries (sí, els caps de setmana també). Però aquest treball constant em permetia prendre'm un parell de dies “de vacances” quan ho necessitava.

Com organitzar el temps que teniu és cosa vostra, el que sí que recomane és una bona organització, us ajudarà molt.

¿Què passa si un dia no lliure una tasca?

Si per alguna causa de força major no heu pogut lliurar una tasca a temps us recomane que us poseu en contacte amb el professor pertinent. Solen ser molt comprensius i entenen que a voltes puguen passar aquest tipus de coses. No obstant açò, no penseu que podeu lliurar totes les tasques tard. Aquest master exigeix molta organització i si lliureu alguna cosa tard se us acumularà el treball per a poder lliurar la següent tasca. Us recomane que treballeu tot el possible per a poder lliurar les tasques a temps. Quan les assignatures són de 15 dies, en ocasions cal lliurar una tasca cada dos dies i açò exigeix molta organització per a poder arribar a temps a totes les tasques.

¿Quines assignatures trie?

Per a cursar els 60 crèdits del màster, l'alumne s'ha de matricular de sis assignatures optatives, a més de les quatre obligatòries. Què triar depèn, en gran part, dels interessos personals de l'alumne. Jo us aconsellaria que trieu el que us agrade, no obstant açò, vull aclarir-vos un parell de qüestions referides a algunes assignatures que potser no sapieu molt bé quins temes tracten:

– «Metodologia de la investigació en traducció mèdica i comunicació intercultural mitjancera en l'àmbit sanitari»: tracta, sobretot, la recerca en la mediació intercultural i sanitària, una de les branques més en auge d'aquesta especialitat. Les qüestions metodològiques tenen a veure amb entrevistes en profunditat, grups de discussió l'observador participant i el participant observador.

– «Recepció d'obres literàries i cinematogràfiques traduïdes»: pot ser que el nom de l'assignatura us resulte estrany i no sapieu que tracta. No us preocupeu, jo tenia el mateix dubte. Es tracta de la metodologia de recerca sobre com es rep una obra en una societat determinada, quines reaccions provoca la traducció o l'adaptació d'obres i el que pot significar una o una altra recepció.

–  «Gèneres literaris i traducció»:  aquesta assignatura se centra en els estudis relatius a la traducció de la literatura infantil i juvenil (LIJ) i del teatre. Pretén que l'alumnat es familiaritze amb altres gèneres literaris no gaire estudiats en la llicenciatura i sàpia aplicar la metodologia, conceptes i eines de recerca en traducció a aquests gèneres literaris.

– «Treball de final de Màster»: és una assignatura obligatòria per a tots els alumnes. Es duu a terme entre abril i setembre i consisteix en una petita recerca. Us podeu centrar en qualsevol de les branques vistes en el màster i, fins i tot, podeu consultar més opcions als diferents professors. Una vegada triada la branca en la qual voleu fer el vostre TFM (després de cursar totes les assignatures, clar) heu de triar un tutor que us guiarà en l'elaboració del TFM. El vostre tutor us ajudarà a determinar el camp d'estudi i a dur a terme una metodologia adequada per al vostre estudi. El TFM (d'unes 20.000  o 30.000 paraules) es defensarà per videoconferència.

M'agradaria començar a avançar treball llegint a l'estiu… ¿què llig?

És estupend voler avançar i anar llegint ja, no obstant açò, vull advertir-vos que les lectures us resultaran més interessants i aprendreu molt més si les feu durant el màster. Els professors, a voltes, llancen qüestions que ajuden a una lectura més efectiva; durant el màster sempre tindreu present quina és la tasca que heu de dur a terme per a cada lectura i açò us ajudarà a focalitzar la vostra atenció en els aspectes més rellevants de la lectura i, finalment, quasi sempre seran capítols de llibres el que cal llegir i no el llibre sencer, aquesta informació es proporcionarà sempre per l'Aula Virtual.

A més, el màster està organitzat perquè l'alumne se centre en una branca en concret cada quinze dies, per la qual cosa una lectura de la bibliografia de diferents branques pot resultar-te pesada per a l'estiu i, potser, no aconseguiu traure tant en clar com si us concentràreu totalment en una única branca.

Però si esteu convençuts que voleu anar avançant feina, us aconselle que us centreu en qüestions generals. Les lectures d'Hurtado Albir, Williams i Chesterman, Mayoral, Bassnett o Toury crec que poden ser adequades per a açò.

Algun altre consell d'última hora…

 • No tingueu por a participar en els fòrums. Tots tenim por a equivocar-nos i a deixar-ho per escrit, però els professors entenen que no sabeu del tema, si no no estaríeu cursant el màster. La participació en fòrums és una eina fonamental del màster. No tant perquè a voltes es tenen en compte per a la nota de l'assignatura, sinó perquè sense compartir opinions i debatre-les difícilment es pot aprendre. Mitjançant la mera lectura i reflexió es pot aprendre molt, però no prou, crec jo. Deixar-vos guiar pels professors, per altres alumnes que sàpien del tema i guieu vosaltres quan tingueu alguna cosa que aportar que els altres desconeixen.
 • No us atabaleu, us ho diu la reina de l'aclaparament. Tindreu molt treball, se us solaparán les tasques, no sabreu ni per on començar… però tranquils. First things first i a poc a poc anireu eixint del pas. Els professors entendran que esteu atabalats i podeu animar-vos a compartir les vostres inquietuds amb altres alumnes, açò sempre ajuda.
 • Cerqueu motivació personal. Cursar un màster online sense companys que estiguen físicament al vostre costat pot resultar difícil. A voltes semblarà que esteu sols, però no oblideu que podeu trobar la motivació que necessiteu en els professors i en la comunicació virtual amb els vostres companys.

Per a qualsevol tipus d'aclariment o dubte, no dubteu a contactar-me a través del correu electrònic tamayoa@uji.es.

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013)

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus