UJI

Presentació

El màster en Psicopedagogia s’ha articulat al voltant d’una sèrie de matèries més transversals al perfil professional i en dues especialitats d’intervenció psicopedagògica:

a) Necessitats Educatives Especials. Suposa facilitar i gestionar els recursos i la formació de tots els professionals implicats per a atendre les necessitats individuals de l’alumnat i el seu entorn socioeducatiu.

b) Intervenció Psicopedagògica des de la millora educativa i la inclusió.

La resposta a la diversitat ha de fer-se des de models educatius inclusius i interculturals que proporcionen estratègies i competències professionals per a millorar els contextos socioeducatius, evitar l’exclusió i la desigualtat i afavorir la participació i l’autonomia, el treball cooperatiu i la gestió de la convivència des de la pluralitat i l’equitat. Es tracta d’oferir models educatius, principis i estratègies d’intervenció psicopedagògica, orientació acadèmica, personal i professional, acció tutorial, recursos i destreses per a l’assessorament professional i recursos i destreses professionals que garantisquen la màxima qualitat dels processos d’ensenyament/aprenentatge, i la participació ciutadana.

El màster contempla, juntament amb el caràcter professionalitzant, el d’investigació, per la qual cosa implica una especialització del perfil professional en la millora de la pràctica professional a través de la investigació que contribueix a la construcció de nou coneixement científic que tinga impacte en la realitat educativa de l’entorn. En aquest sentit, cal destacar la vinculació en aquest títol dels grups i línies d’investigació ja consolidades a la Universitat Jaume I en l’àmbit de les necessitats educatives especials i la millora educativa des de la inclusió i que possibiliten treballs de recerca i projectes R+D en aquest camp de la intervenció psicopedagògica de prestigi nacional i reconeixement internacional.

Entitat col·laboradora:

Logo Generalitat Valenciana

Informació proporcionada per: InfoCampus