UJI

Objectius

El pla formatiu del Màster universitari en Psicopedagogia posa en pràctica una formació psicopedagògica en contextos socioeducatius, contemplant en la seua engegada una sèrie de dimensions com a domini de coneixements propis del seu àmbit formatiu, desenvolupament del coneixement científic, habilitats de resolució de problemes, capacitat de treball en grup, orientació ètica del treball professional i formació contínua Rué (2004:192).

En definitiva, es tracta de formar un professional que sàpia gestionar i manejar una situació complexa, que sàpia actuar i reaccionar amb pertinència, sàpia combinar els recursos i mobilitzar-los en un context, sàpia comprendre, transferir i sàpia aprendre a aprendre, tant des de la intervenció directa com des de l'assessorament i la investigació (Li Boterf, 2001).

Els objectius que el títol planteja per al seu desenvolupament, tant en el seu itinerari professionalitzador com en l'investigador es formulen de la següent manera:

1. Capacitat d'intervenir amb els coneixements i estratègies psicopedagògiques necessàries en contextos educatius, des d'un enfocament inclusiu de l'Atenció a la Diversitat.

2. Diagnosticar, intervenir i avaluar psicopedagògicament davant necessitats educatives individuals i persones o grups en risc d'exclusió, per a eliminar les barreres a l'aprenentatge i la participació, treballant de manera col·laborativa i multiprofessional.

3. Gestionar, dinamitzar i organitzar des de la intervenció psicopedagògica els contextos socioeducatius i les institucions escolars per a la promoció de la inclusió i la interculturalitat.

4. Formar professionals de l'educació competents en l'àmbit psicopedagògic per a intervenir en l'orientació educativa i professional, en l'atenció a la diversitat i en l'assessorament sobre processos d'ensenyament i aprenentatge i les seues dificultats.

5. Mostrar una ètica professional i una motivació per la formació permanent i la millora, assumint la responsabilitat de les actuacions professionals i la lluita contra tot tipus de discriminació.

6. Promoure el desenvolupament de línies d'investigació orientades a l'exercici professional i/o que servisquen com a punt de partida per a la realització de la tesi doctoral.

 

Aquests objectius tindran el seu desenvolupament i consecució a través de les competències específiques en cadascuna de les matèries del pla d'estudi, de manera que tots dos itineraris i especialitats del títol puguen arreplegar aquestes finalitats i concretar-les adequadament a partir de les activitats proposades.
 

Li Boterf, G. (2001). Enginyeria de les competències. Barcelona: Epise, Training Club i Edicions Gestió 2000.

Rué, J. (2004). Conceptuar l'aprenentatge i la docència en la universitat mitjançant els ETCS. Revista Interuniversitària de Formació del Professorat, 18 (3), 179-195.

Informació proporcionada per: InfoCampus