UJI

Pràctiques externes

Consulta les entitats cooperadores

Consultar el següent enllaç:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42150?caracteres=practicas

NORMATIVA DE PRÀCTIQUES EXTERNES DEL MÀSTER EN PSICOPEDAGOGIA 

Introducció 

El Màster en Psicopedagogia contempla dos itineraris: un profesionalitzador i un altre de recerca, diferenciant-se la durada del practicum i el TFM en cadascú d'ells. Els 12 crèdits ECTS de la matèria de Treball Final de Màster, per tant, es reparteixen de forma diferent en cada itinerari. En l'itinerari profesionalizador el practicum té 6 crèdits ECTS i el TFM també 6 crèdits ECTS, més centrats en la intervenció psicopedagògica en els diferents contextos educatius als quals va dirigit el màster. En l'itinerari investigador, el practicum en grups de recerca té 4 crèdits ECTS i el TFM té 8 crèdits ECTS, emfatitzant més en aquest itinerari el pes del Treball Final de Màster com a treball de recerca. D'aquesta forma, l'estudiant en triar un itinerari o un altre, li dóna major intensitat a les pràctiques professionals o al Treball Final de Màster en funció de l'orientació que seleccione. 

Al llarg del segon semestre, l'estudiant desenvolupa les assignatures d'especialitat i finalment, relacionat amb el mòdul que s'ha seleccionat, es fan les pràctiques externes o la recerca per a acabar els estudis de postgrau amb la presentació individual i pública del Treball Final de Màster, ja siga de caràcter professional o investigador. 

Per a cursar el Practicum s'ha d'haver-hi superar un mínim de 15 crèdits d'assignatures obligatòries i per a cursar el Treball Final de Màster s'han de superar els 24 crèdits d'assignatures obligatòries. 

Objectius 

Les estades en pràctiques tenen per objecte l'assimilació per part de l'estudiantado de la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn social en l'àmbit de les seues futures i respectives professions, per mitjà de la consecució, en particular, de les següents finalitats: 

 1. Formar integralment al personal titulat, equilibrant la seua formació teòrica i pràctica. Adquirir un coneixement suficientment ampli i complet d'alguns àmbits rellevants en l'actuació professional del psicopedagogo. 
 2. Participar en algunes de les activitats que inclou el pla de treball d'un professional de la psicopedagogia. 
 3. Adquirir una metodologia de treball adequada a la realitat en què hauran d'intervenir. Aprendre els procediments necessaris i prendre decisions ajustades. 
 4. Desenvolupar la capacitat de decisió i de l'esperit crític de l'estudiantado. 
 5. Preparar a l'estudiantado per al desenvolupament d'activitats grupales. 
 6. Valorar les pròpies competències i manques professionals per a formular propostes autoformativas. 

Organització 

D'acord amb la Normativa reguladora de les estades en pràctiques de la Universitat Jaume I, els òrgans que intervenen en l'organització de les estades en pràctiques són l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP), la Comissió Acadèmica del Màster i la Coordinació del Practicum del Màster. Els responsables de les estades en pràctiques són els professors tutors i els professionals que intervenen com a supervisors. 

OIPEP (l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques) 

L'OIPEP actua amb la finalitat de dur a terme les polítiques d'ocupabilitat de la Universitat Jaume I i servir de suport material en les pràctiques externes. Les funcions en relació amb les pràctiques externes són les següents: 

a) Orientar professionalment i informar l'estudiantado i els ens cooperadors per al correcte desenvolupament del programa. 

b) Col·laborar en la formació dels coordinadors o coordinadores i dels tutors o tutores de pràctiques externes. 

c) Ocupar-se de contactar amb cooperadors, institucions o empreses públiques i privades que facen possible la realització de les pràctiques externes, juntament amb els coordinadors o coordinadores de pràctiques externes, i actuar com a interlocutora entre les empreses i el professorat responsable de la Universitat. 

d) Tramitar els convenis, i annexos, per a cada curs, renovar i anul·lar els que corresponga, gestionar l'arxiu dels convenis i assegurar la publicitat en l'àmbit de la comunitat universitària. 

i) Facilitar la connexió i relació entre els ens cooperadors i les coordinacions, les tutories i l'estudiantado i intervenir en la solució dels problemes que puguen generar-se, sota la supervisió del vicerectorat o organisme corresponent. 

f) Implementar el procediment de garantia de qualitat de les pràctiques externes i dur a terme el seguiment i resultat d'inserció d'aquestes segons el procediment establit. 

g) Coordinar el funcionament administratiu i burocràtic de les pràctiques externes. 

Comissió Acadèmica 

Les funcions de les comissions de titulació són les següents: 

a) Aprovar la distribució de l'estudiantado entre les places de pràctiques externes i resoldre reclamacions de l'estudiantado. 

b) Informar sobre la realització extraordinària de pràctiques externes en entitats amb les quals l'estudiantado manté relació funcionarial o laboral, segons l'establit en l'annex I de la normativa de practiques acadèmiques de la UJI. 

c) Autoritzar amb caràcter extraordinari la realització de pràctiques externes en situacions especials que figuren en l'article 7 del procediment (annex I) i altres situacions excepcionals. 

d) Resoldre incidents o situacions d'avaluació que puguen sorgir, amb coneixement de les parts implicades. 

Coordinadora Practicum 

La coordinació de les pràctiques externes és una funció de la coordinació de màster. Són funcions del coordinador o coordinadora de pràctiques externes: 

a) Proposar les necessitats de planificació i la temporalització de les pràctiques davant la comissió de titulació. 

b) Col·laborar amb l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques en la tasca de captació d'empreses i institucions públiques o privades, així com en l'elaboració dels convenis i dels projectes formatius per a cada estudiant o estudiant annexos al conveni. 

c) Oferir a l'estudiantado de la titulació la llista de places de cooperació. 

d) Elaborar la proposta de guia docent de l'assignatura de Pràctiques Externes després de consultar tots els departaments implicats en la docència de l'assignatura i elaborar el calendari. La guia docent ha de ser aprovada en la Comissió de Titulació.

i) Elaborar criteris objectius de distribució i assignació de places de pràctiques externes entre l'estudiantado de la titulació, amb consideració del procediment establit en l'annex I, i elevar-les a la comissió de titulació per a l'aprovació. 

f) Orientar tècnicament el professorat tutor, coordinar i fer el seguiment i grau de compliment de la seua tasca. Així mateix, ha d'assessorar els departaments i els deganats o adreça de centre en les propostes de nomenament d'aquest professorat, tenint en compte el grau de compliment. 

g) Informar sobre totes les activitats a la comissió de titulació i, si escau, al vicedeganat o vicedirección corresponent. 

h) Elaborar i signar el document acreditatiu de pràctiques a cada estudiant.

Tutors 

El tutor acadèmic o tutora acadèmica de les pràctiques externes curriculars ha de ser un professor o professora que impartisca docència en la titulació cursada per l'estudiantado. En el màster en Psicopedagogia el tutor del practicum, tant en l'itinerari profesionalizador com en l'investigador, es farà càrrec de les pràctiques i del Treball Final de Màster del mateix estudiant. Seran funcions del tutor les següents: 

a) Seguir les indicacions del coordinador o coordinadora de pràctiques externes i les establides en la guia docent. 

b) Formar-se en la seua labor a través de la formació permanent del professorat. 

c) Vetlar pel normal compliment del desenvolupament del programa de pràctiques externes, i garantir la compatibilitat de l'horari de realització de les pràctiques amb les obligacions acadèmiques, formatives i de representació i participació de l'estudiantado. 

d) Coordinar-se amb el supervisor o supervisora de l'entitat cooperadora tenint en compte, si escau, els informes de seguiment. 

i) Elaborar el projecte formatiu amb el supervisor o supervisora i l'estudiantado, autoritzar les modificacions, custodiar-ho i publicitarlo segons el procediment establit. 

f) Dur a terme el procés avaluador de les pràctiques externes de l'estudiantado d'acord amb el qual estableix aquesta normativa i les guies docents corresponents, si escau. 

g) Guardar confidencialitat pel que fa a qualsevol informació que conega com a conseqüència de la seua activitat de tutoria. 

h) Informar la coordinació de les possibles incidències sorgides. 

i) Respectar la propietat intel·lectual en els termes establits per la legislació reguladora de la matèria. 

Els tutors estan especialitzats en els diferents àmbits i temàtiques desenvolupades en el màster i en el cas del practicum d'itinerari investigador són Doctors amb experiència investigadora contrastada en les línies de recerca vinculades al títol.

Supervisor 

El supervisor o supervisora d'empresa ha de ser un persona vinculada a l'entitat o institució en què es realitzen les pràctiques externes i designada per aquesta amb experiència professional en l'àmbit de coneixement en què l'estudiantado ha de desenvolupar la seua activitat i amb els coneixements necessaris per a realitzar una tutela efectiva. Formen part de les seues funcions les següents: 

a) Acollir l'estudiantado i organitzar l'activitat que ha de desenvolupar durant l'estada a l'empresa o institució. 

b) Supervisar les seues activitats, orientar i controlar el desenvolupament de la pràctica amb una relació basada en el respecte mutu i el compromís amb l'aprenentatge. 

c) Informar a l'estudiantado sobre l'organització i el funcionament de l'empresa o institució i de la normativa d'interès. 

d) Coordinar amb el professorat tutor de la Universitat el desenvolupament de les activitats establides en el conveni de cooperació educativa i el projecte formatiu. 

i) Proporcionar la formació complementària que necessita l'estudiantado per a la realització de les pràctiques externes, així com els mitjos materials indispensables per al desenvolupament de la pràctica. 

f) Facilitar i estimular l'aportació de propostes d'innovació, millora i emprenedoria per part de l'estudiantado. 

g) Facilitar a la tutoria acadèmica de la Universitat l'accés a l'entitat per al compliment de les finalitats pròpies de la seua funció. 

h) Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació relacionada en l'entitat cooperadora que conega de l'estudiantado com a conseqüència de la seua activitat de supervisió. 

i) Col·laborar amb la Universitat en tots aqueixos aspectes relatius a la pràctica, com pot ser qualsevol tipus d'incidència que es produïsca durant aquesta, suggeriments de millora i informació sobre l'evolució de l'estudiantado. 

j) Emetre un informe final de la labor realitzada per l'estudiantado a l'entitat, segons el qual estableix aquesta normativa. 

k) Emplenar els qüestionaris proporcionats per l'òrgan de gestió corresponent de la Universitat amb la finalitat de realitzar una avaluació de les pràctiques externes. 

Estudiantado en pràctiques 

Són obligacions bàsiques de l'estudiantado en pràctiques: 

a) Complir la normativa vigent relativa a pràctiques externes de la Universitat. 

b) Mantenir contacte amb la tutoria acadèmica durant les pràctiques i comunicar-li i informar-li de qualsevol incidència que puga sorgir en el desenvolupament de les pràctiques. 

c) Respectar els membres de la comunitat universitària i anar amb compte i usar degudament els béns, equips, instal·lacions o recintes de la Universitat. 

d) Exercir i promoure activament la no discriminació per les raons reconegudes legalment. 

i) Elaborar i lliurar en la Universitat tots els documents i informes acadèmics que se sol·liciten per al seguiment i avaluació, segons s'estableix en aquesta normativa. 

 

Entitats de pràctiques en Psicopedagogia

Les pràctiques externes al màster es poden fer en diferents entitats que abasten les funcions professionals de perfil psicopedagògic en diversos contextos socioeducativos, com per exemple: 

 • Serveis psicopedagògics escolars 
 • Centres d'Educació Infantil, Primària o Secundària amb servei psicopedagògic escolar. 
 • Departaments d'orientació dels centres d'educació secundària. 
 • Centres específics d'educació especial. 
 • Gabinets homologats i/o autoritzats municipals. 
 • Gabinets homologats o autoritzats de centres escolars concertats i privats. 
 • Gabinets psicopedagògics privats 
 • Serveis d'Atenció primerenca 
 • Associacions o Fundacions d'atenció al Discapacitat 
 • Centres amb suport a les necessitats educatives especials 
 • Escoles o centres educatius d'enfocament inclusiu intercultural 
 • Centres o entitats amb programes psicopedagògics innovadors 
 • Entitats de dinamització i intervenció sociocomunitaria 
 • Serveis d'atenció a la família i la infantesa 
 • ONGs amb tasques i activitats educatives 

Procediment d'assignació 

Les ofertes de pràctiques externes s'han de presentar a l'estudiantado, preferentment, mitjançant l'aplicació informàtica i-UJIer@ o una altra similar, en els terminis previstos pel coordinador o coordinadora de les pràctiques externes. 

Una vegada oferides les places de pràctiques externes, l'estudiantado ha de sol·licitar, en el termini establit i mitjançant l'aplicació informàtica en l'i-UJIer@ o similar, les places que siguen del seu interès, expressant les seues preferències, si així ho preveu la guia docent corresponent. El coordinador o coordinadora de pràctiques externes ha d'arreplegar les preferències de l'estudiantado, si escau, i elaborar la proposta d'assignació provisional de les places. En cas que una oferta siga demandada per diversos estudiants, s'assignarà per ordre de nota d'accés al màster. 

L'estudiantado pot proposar una empresa que siga del seu interès, si no hi ha una oferta pública prèvia per part d'aquesta empresa. Amb aquesta finalitat, l'estudiantado ho ha de sol·licitar a la comissió de titulació amb una antelació mínima d'un mes a l'inici de l'estada. En aquest cas, l'oferta d'entitat és assignada per ordre d'arribada de la proposta a la comissió. 

Es pot trobar el resum del procediment complet al següent enllaç de l'OIPEP: http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/estades/estu/reseprac.pdf 

Una vegada l'estudiant tria l'entitat o li és assignada per la titulació, se li assigna el corresponent tutor o tutora amb qui ha de contactar prèviament a l'inici de les pràctiques externes i col·laborar en l'elaboració del projecte formatiu. 

Situacions especials 

a. Reconeixement experiència laboral 

L'experiència laboral en l'àmbit psicopedagògic o docent de l'Atenció a la Diversitat pot ser reconeguda pel practicum del Màster en Psicopedagogia fins a en 4 crèdits. 

b. Practicum en el propi centre de treball 

L'estudiantado no pot mantenir relació contractual o funcionarial amb l'entitat en què es van a realitzar les pràctiques externes, excepte informe motivat de la comissió de titulació i autorització expressa del Rectorat. Sempre que l'estudiant present compatibilitat d'horaris i permís de la Inspecció educativa, la comissió acadèmica del màster valorarà la possibilitat d'autoritzar les pràctiques en el propi centre de treball. 

PRACTICUM ITINERARI PROFESIONALITZADOR (SAW022) 

Els continguts del Practicum són els propis del màster en el seu vessant profesionalizadora. A més de les pròpies pràctiques i el seu seguiment, els estudiants completaran la formació amb seminaris temàtics específics, sobre tècniques, recursos o estratègies psicopedagògiques que atenguen a competències i contextos educatius molt específics. Els estudiants completaran la formació amb sessions de seminari per a la posada en comú, discussió i/o anàlisi dels casos tractats durant l'estada en l'entitat de pràctiques, de manera que es revisen i reflexiona sobre els processos, estratègies i tècniques desenvolupades al llarg del practicum en els diferents contextos educatius. El caràcter comprensiu dels coneixements i competències adquirides en el màster fa que la seua realització implique el desenvolupament i aplicació de les competències dels diferents mòduls. 

Durada 

El període de practicum pot començar al gener i finalitza al juny, estipulant en el contracte de pràctiques l'horari acordat entre entitat i estudiant. Hem de tenir en compte que les assignatures de mòdul d'especialitat es desenvolupen al llarg del segon semestre i són els continguts al que es lliguen les pràctiques externes curriculars. 

Les hores totals són 150, distribuïdes de la següent manera: 

 • Estada en l'entitat: 122 hores 
 • Sessions de Seminaris: 5 hores (oferits per la titulació o la facultat) 
 • Tutories: 2 hores (almenys tres reunions: a l'inici, de seguiment i al final de les pràctiques) 
 • Avaluació: 1 hora 
 • Treball personal (elaboració memòria de pràctiques): 20 hores 

Resultats d'aprenentatge 

 • Construir instruments per al desenvolupament de la intervenció en un context o tema específic (entrevista, observacions, informes).
 • Mantenir una actitud responsable davant de situacions i compromisos formals adquirits amb el centre de pràctiques: assistència, puntualitat, actitud col·laborativa i ètica.
 • Posar en pràctica, en el context de les labors pròpies del Prácticum, les estratègies implicades en el treball col·laboratiu amb diferents professionals.
 • Saber redactar informes i qualsevol tipus de documentació pròpia de les labors d'intervenció psicopedagògica.
 • Saber utilitzar les diferents metodologies, estratègies i tècniques pròpies de la intervenció o recerca psicopedagògica, d'acord amb la línia d'actuació de la institució o centre.

Memòria de Pràctiques 

Es tracta de fer un informe final que arreplegue les principals activitats desenvolupades, seguint l'estructura següent: 

Extensió màxima: fins a 20 pàgines, més els annexos. 

Estructura: 

a. Descripció context 
b. Activitats desenvolupades 
c. Proposta d'intervenció realitzada 
d. Valoració i conclusions 

TREBALL FINAL DE MÀSTER Profesionalizador (SAW020) 

El TFM és el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiantado realitzat sota la tutela d'un professor o professora que ha de presentar-se i defensar-se de forma individual i pública. 

Consisteix en un treball monogràfic individual, mitjançant el qual cada estudiant ha de demostrar la seua capacitat per a afrontar amb destresa els aspectes següents: un problema o projecte d'innovació sobre alguna de les temàtiques que ha cursat en el títol de màster. Aplicació del bagatge de coneixements i destreses dels altres mòduls del màster, a partir de la reflexió sobre la pròpia pràctica professional. 

Les modalitats de TFM, segons la normativa general UJI, poden ser: 

c) Treballs de caràcter professional, relacionats amb els diferents àmbits de l'exercici professional per als quals qualifica el títol. En aquest supòsit es poden dur a terme en empreses i institucions externes amb l'establiment del corresponent conveni de col·laboració. La persona responsable designada per l'empresa pot actuar com cotutora del treball. 

d) Treballs relacionats amb pràctiques externes de la titulació. En aquest supòsit es poden dur a terme en empreses i institucions externes amb l'establiment del corresponent conveni de col·laboració. La persona responsable designada per l'empresa pot actuar com cotutora del treball. 

i) Altres treballs proposats pel professorat o el mateix estudiantado, que siguen acceptats per les corresponents comissiones màster. 

Per a cursar el Treball Final de Màster s'ha d'haver superat un mínim de 24 crèdits d'assignatures obligatòries. 

Durada (6 crèdits) 

El total d'hores de volum de treball que inclou aquesta assignatura és de 150 hores, repartides de la següent manera: 

 • Treball personal: 139 hores 
 • Seminaris: 4 hores 
 • Tutories: 5 hores 
 • Avaluació: 2 hores 

Resultats aprenentatge 

 • Elaborar un projecte d'innovació en qualsevol dels àmbits temàtics desenvolupats en el master.
 • Integrar els aprenentatges realitzats en la proposta formativa del màster en un projecte d'innovació
 • Proposar les accions de coordinació i treball en xarxa dels professionals implicats, necessàries per a l'assoliment dels objectius.
 • Realitzar la presentació oral i escrita del treball d'acord amb els requisits de la comunicació científica.

Informe final i Avaluació 

El Treball Final de Màster consisteix en un informe realitzat i presentat públicament per cada estudiant. El treball tindrà una extensió màxima de 50 pàgines. 

El seu objectiu és relacionar els casos analitzats, les tasques realitzades i la proposta d'acció portada a la pràctica amb la teoria de les assignatures del màster (tant les obligatòries com les optatives del mòdul). 

L'estructura del treball té un plantejament de recerca-acció: reflexió sobre la pràctica professional: 

a. Plantejament problema (relació case amb teoria) 
b. Observació 
c. Proposta d'acció 
d. Seguiment: recollida d'evidències 
i. Reflexió-conclusió (relació acciones amb teoria) 
f. Nova proposta d'acció 

En el mes de gener es desenvolupa un seminari monogràfic sobre la planificació, elaboració i presentació del TFM. 

L'avaluació del TFM profesionalizador consistirà en la presentació oral del treball en format comunicació o pòster (Jornades de Bones pràctiques al juliol, amb supervisors, tutors i estudiantado). La presentació es pot fer en dues dates o convocatòries: juliol del mateix curs o novembre del curs següent. 

Per al desenvolupament del TFM profesionalizador, la comissió acadèmica del màster traurà una normativa específica que concrete els criteris generals establits per la Normativa dels Treballs de Final de Grau i de Final de Màster de la Universitat Jaume I (aprovada el 26 de juliol de 2012). 

PRACTICUM DE L'ITINERARI INVESTIGADOR (SAW023) 

Durada (4 crèdits) 

El total d'hores del practicum investigador és de 100 hores, distribuïdes de la següent manera: 

 • Pràctiques en Grup de Recerca: 72 hores 
 • Seminaris: 5 hores (oferides per la titulació o el grup de recerca) 
 • Tutories: 2 hores 
 • Avaluació: 1 hora 

El període el practicum investigador del màster és de gener a juny, establint-se l'horari amb el grup de recerca o entitat amb la qual es fan les pràctiques investigadores. Hem de tenir en compte que les assignatures de mòdul d'especialitat es desenvolupen al llarg del segon semestre i són els continguts al que es lliguen les practiques de recerca. 

Resultats d'aprenentatge 

 • Col·laborar en els projectes de recerca del grup investigador en el qual realitza les pràctiques.
 • Conèixer i desenvolupar l'estructura i estratègies de redacció d'articles per a la seua publicació en revistes científiques de l'àmbit.
 • Conèixer i saber usar tècniques quantitatives i qualitatives de recollida d'informació.
 • Saber utilitzar eines informàtiques per a recolzar l'anàlisi de les dades en un projecte de recerca.

Avaluació 

 • Entrevista de tutorización i/o Informes d'experts: 40 % 
 • Memòries i informes de Pràctiques: 30 % 
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: 30 % 

Per al desenvolupament del TFM profesionalizador, la comissió acadèmica del màster traurà una normativa específica que concrete els criteris generals establits per la Normativa dels Treballs de Final de Grau i de Final de Màster de la Universitat Jaume I (aprovada el 26 de juliol de 2012). 

 

Memòria de practicum

El document final d'aquest practicum consisteix en una memòria, d'extensió màxima de 20 pàgines, que arreplegue els següents elements: 

 • Descripció de les activitats realitzades i competències desenvolupades. 
 • Projecte de TFM de recerca. 

 

Treball Final de Màster investigador (SAW021)

Dirigit a mostrar competències investigadores assolides al llarg dels estudis de postgrau i del practicum investigador. La Comissió Acadèmica del Màster certificarà les competències investigadores perquè puguen constar en el currículum de l'estudiant, per a presentar-les en futurs programes de Doctorat. 

 

Durada

El TFM té una durada de 200 hores (8 crèdits ECTS) repartides de la següent manera: 

 • Treball personal: 189 hores 
 • Seminaris: 4 hores 
 • Tutories: 5 hores 
 • Avaluació: 2 hores 

 

Resultats d'aprenentatge

 • Elaborar un projecte de recerca en qualsevol dels àmbits temàtics desenvolupats en el master.
 • Integrar els aprenentatges realitzats en la proposta formativa del màster en un projecte de recerca.
 • Proposar les accions de coordinació i treball en xarxa dels professionals implicats, necessàries per a l'assoliment dels objectius.
 • Realitzar la presentació oral i escrita del treball d'acord amb els requisits de la comunicació científica.

 

Avaluació

El TFM investigador podrà presentar-se públicament en una de les dues convocatòries: juliol del mateix curs o novembre del curs següent.
Per al desenvolupament del TFM investigador, la comissió acadèmica del màster traurà una normativa específica que concrete els criteris generals establits per la Normativa dels Treballs de Final de Grau i de Final de Màster de la Universitat Jaume I (aprovada el 26 de juliol de 2012).  

Informació proporcionada per: InfoCampus