UJI

Psicopedagogia

Última modificació: 22/02/2016 | Font: InfoCampus

El màster universitari en Psicopedagogia s’ha articulat al voltant d’una sèrie de matèries més transversals al perfil professional i en dues especialitats d’intervenció psicopedagògica:

a) Necessitats Educatives Especials. Suposa facilitar i gestionar els recursos i la formació de tots els professionals implicats per a atendre les necessitats individuals de l’alumnat i el seu entorn socioeducatiu.

b) Intervenció Psicopedagògica des de la millora educativa i la inclusió. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Introducció

Presentació

El màster en Psicopedagogia s’ha articulat al voltant d’una sèrie de matèries més transversals al perfil professional i en dues especialitats d’intervenció psicopedagògica:

a) Necessitats Educatives Especials. Suposa facilitar i gestionar els recursos i la formació de tots els professionals implicats per a atendre les necessitats individuals de l’alumnat i el seu entorn socioeducatiu.

b) Intervenció Psicopedagògica des de la millora educativa i la inclusió.

La resposta a la diversitat ha de fer-se des de models educatius inclusius i interculturals que proporcionen estratègies i competències professionals per a millorar els contextos socioeducatius, evitar l’exclusió i la desigualtat i afavorir la participació i l’autonomia, el treball cooperatiu i la gestió de la convivència des de la pluralitat i l’equitat. Es tracta d’oferir models educatius, principis i estratègies d’intervenció psicopedagògica, orientació acadèmica, personal i professional, acció tutorial, recursos i destreses per a l’assessorament professional i recursos i destreses professionals que garantisquen la màxima qualitat dels processos d’ensenyament/aprenentatge, i la participació ciutadana.

El màster contempla, juntament amb el caràcter professionalitzant, el d’investigació, per la qual cosa implica una especialització del perfil professional en la millora de la pràctica professional a través de la investigació que contribueix a la construcció de nou coneixement científic que tinga impacte en la realitat educativa de l’entorn. En aquest sentit, cal destacar la vinculació en aquest títol dels grups i línies d’investigació ja consolidades a la Universitat Jaume I en l’àmbit de les necessitats educatives especials i la millora educativa des de la inclusió i que possibiliten treballs de recerca i projectes R+D en aquest camp de la intervenció psicopedagògica de prestigi nacional i reconeixement internacional.

Entitat col·laboradora:

Logo Generalitat Valenciana

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (setembre de 2017 / setembre de 2018).

Docència presencial (setembre de 2017 / juny de 2018).

Horari i calendari 2017/18 (.pdf) (Pendent d'actualització)

Crèdits i import

60 crèdits ECTS  (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit

Objectius

El pla formatiu del Màster universitari en Psicopedagogia posa en pràctica una formació psicopedagògica en contextos socioeducatius, contemplant en la seua engegada una sèrie de dimensions com a domini de coneixements propis del seu àmbit formatiu, desenvolupament del coneixement científic, habilitats de resolució de problemes, capacitat de treball en grup, orientació ètica del treball professional i formació contínua Rué (2004:192).

En definitiva, es tracta de formar un professional que sàpia gestionar i manejar una situació complexa, que sàpia actuar i reaccionar amb pertinència, sàpia combinar els recursos i mobilitzar-los en un context, sàpia comprendre, transferir i sàpia aprendre a aprendre, tant des de la intervenció directa com des de l'assessorament i la investigació (Li Boterf, 2001).

Els objectius que el títol planteja per al seu desenvolupament, tant en el seu itinerari professionalitzador com en l'investigador es formulen de la següent manera:

1. Capacitat d'intervenir amb els coneixements i estratègies psicopedagògiques necessàries en contextos educatius, des d'un enfocament inclusiu de l'Atenció a la Diversitat.

2. Diagnosticar, intervenir i avaluar psicopedagògicament davant necessitats educatives individuals i persones o grups en risc d'exclusió, per a eliminar les barreres a l'aprenentatge i la participació, treballant de manera col·laborativa i multiprofessional.

3. Gestionar, dinamitzar i organitzar des de la intervenció psicopedagògica els contextos socioeducatius i les institucions escolars per a la promoció de la inclusió i la interculturalitat.

4. Formar professionals de l'educació competents en l'àmbit psicopedagògic per a intervenir en l'orientació educativa i professional, en l'atenció a la diversitat i en l'assessorament sobre processos d'ensenyament i aprenentatge i les seues dificultats.

5. Mostrar una ètica professional i una motivació per la formació permanent i la millora, assumint la responsabilitat de les actuacions professionals i la lluita contra tot tipus de discriminació.

6. Promoure el desenvolupament de línies d'investigació orientades a l'exercici professional i/o que servisquen com a punt de partida per a la realització de la tesi doctoral.

 

Aquests objectius tindran el seu desenvolupament i consecució a través de les competències específiques en cadascuna de les matèries del pla d'estudi, de manera que tots dos itineraris i especialitats del títol puguen arreplegar aquestes finalitats i concretar-les adequadament a partir de les activitats proposades.
 

Li Boterf, G. (2001). Enginyeria de les competències. Barcelona: Epise, Training Club i Edicions Gestió 2000.

Rué, J. (2004). Conceptuar l'aprenentatge i la docència en la universitat mitjançant els ETCS. Revista Interuniversitària de Formació del Professorat, 18 (3), 179-195.

Coneixements previs recomanables

Una vegada obert el període d´admissió, la comissió acadèmica del màster, barema la sol·licituds d´acord a criteris d´expedient acadèmic, experiència docent, i altres mèrits dels/as candidats/as.

L´accés al Màster vindrà definit per:

 • Grau d´afinitat de la titulació prèvia als estudis del Màster.
 • L´expedient acadèmic dels estudis que s´hagen cursat amb anterioritat.
 • L´experiència professional i investigadora.
 • El coneixement d´una tercera llengua, l´anglès.
 • La mobilitat durant els estudis previs.
 • Una declaració d´objectius, on conste la motivació personal del candidat i els objectius que li han conduït a sol·licitar plaça en el Màster.

Orientació

El Màster contempla dues orientacions: professional i investigadora, diferenciant-se la durada del practicum i el TFM en cadascun d'ells. Els 12 crèdits ECTS de la matèria de Treball Fi de Màster, per tant, es reparteixen de forma diferent en cada orientació. En l'orientació professional el practicum té 6 crèdits ECTS i el TFM també 6 crèdits ECTS, més centrats ambdós en la intervenció psicopedagògica en els diferents contextos educatius als quals va dirigit el màster. En l'orientació investigadora, el practicum en grups d'investigació té 4 crèdits ECTS i el TFM té 8 crèdits ECTS, emfatitzant més en aquesta orientació el pes del Treball Fi de Màster com a treball d'investigació, de major complexitat. D'aquesta forma, l'estudiant en triar una orientació o una altra li dóna major intensitat al practicum o al Treball Fi de Màster.

Eixides professionals

El professional de la Psicopedagogia centra les seues funcions en els processos educatius d´orientació i ensenyament –aprenentatge, desenvolupant la seua tasca en un ampli ventall d´ocupacions, en l´entorn socioeducatiu. A continuació enumerem alguns dels àmbits en els quals la Psicopedagogia desenvolupa el seu exercici professional:

 • Departaments d´orientació psicopedagògica de centres educatius.
 • Serveis d´orientació universitària.
 • Centres educatius d´Educació Especial
 • Equips educatius de suport a l´atenció a la diversitat
 • Equips d´Assessorament Psicopedagògic.
 • Centres de recursos educatius per a persones amb discapacitat.
 • Centres de desenvolupament infantil i atenció primerenca.
 • Centres residencials i d´acció educativa.
 • Gabinets psicopedagògics.
 • Organitzacions socioeducatives per al desenvolupament comunitari
Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

L´accés al Màster vindrà definit per:

 • Grau d´afinitat de la titulació prèvia als estudis del Màster.
 • L´expedient acadèmic dels estudis que s´hagen cursat amb anterioritat.
 • L´experiència professional i investigadora.
 • El coneixement d´una tercera llengua, l´anglès.
 • La mobilitat durant els estudis previs.
 • Una declaració d´objectius, on conste la motivació personal del candidat i els objectius que li han conduït a sol·licitar plaça en el Màster.

Les titulacions prèvies considerades més idònies per a matricular-se al Màster universitari en Psicopedagogia són les que s´especifiquen a continuació. Entre les titulacions prèvies a l´EEES:

 • Llicenciatura de Psicopedagogia, de Pedagogia i de Psicologia.
 • Diplomatura de Maestro en totes les seues especialitats.
 • Diplomatura d´Educació Social
 • Diplomatura de Treball Social.
 • Llicenciats amb el Curs d´Aptitud Pedagògica (C.A.P.) realitzat, que habilita per a impartir docència en Educació Secundària.

Entre les titulacions adaptades a l´espai Europeu d´Educació Superior:

Titulacions de Grau o Màster de l´àmbit educatiu: Graus de Pedagogia, Psicologia, Maestro en Educació Primària, Maestro en Educació Infantil, Educació Social, Treball Social i titulats amb el Màster de Professor/a de Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d´Idiomes.

Poden accedir al programa del Màster, els titulats que complisquen els requisits contemplats en el RD 1393/2007, encara que es prioritzen les titulacions més afins indicades anteriorment.

Els criteris d´accés s´establiran conforme a l´article 16 del RD1393/2007:

Per a accedir als ensenyaments oficials de Màster serà necessari estar en possessió d´un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d´educació superior de l´Espai Europeu d´Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l´accés a ensenyaments de màster.

Així mateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l´Espai Europeu d´Educació Superior sense necessitat de l´homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l´accés a ensenyaments de postgrau. L´accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l´homologació del títol previ que estiga en possessió l´interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.

Els criteris d´admissió al màster hauran de ser conforme a l´Article 17 del RD1393/2007:

Els estudiants podran ser admesos a un Màster conforme als requisits específics i criteris de valoració de mèrits que, si escau, siguen propis del títol de Màster Universitari o establisca la universitat.

La Universitat inclourà els procediments i requisits d´admissió en el pla d´estudis, entre els quals podran figurar requisits de formació prèvia específica en algunes disciplines.
Aquests sistemes i procediments hauran d´incloure, en el cas d´estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

L´admissió no implicarà, en cap cas, modificació alguna dels efectes acadèmics i, si escau, professionals que corresponguen al títol previ que estiga en possessió l´interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de Màster.

Una vegada obert el període d´admissió, la comissió acadèmica del màster, barema la sol·licituds d´acord als criteris d´experiència docent, investigadora dels/as candidats/as establits.

Baremació.

Realitzada per la Comissió acadèmica del Màster
Procediment i criteris de baremació.

- Una vegada tancat el termini de preinscripció es realitza una selecció de sol·licituds seguint el següent criteri:

a) Currículum vitae 100 % de l´avaluació total (o 70% en aquells casos en què es realitze entrevista al candidat), seguint el següent criteri:

 • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al Màster.
 • Experiència professional en educació.
 • Realitzacions de cursos, assistències a congressos, estades en altres Universitats, etc.
 • Coneixement de la llengua anglesa, certificant almenys el B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües.


b) Entrevista personal, si escau, realitzada per la Comissió del Màster, en els casos en què aquesta determine que és necessària. El resultat contribuirà llavors en un 30% a la puntuació total.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Psicopedagogia

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Reconeixement d'experiència docent: l'experiència docent en l'àmbit educatiu de l'Atenció a la Diversitat pot ser reconeguda pel practicum del Màster en Psicopedagogia fins a en 4 crèdits.

Oferta de places

30 places

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Psicopedagogia per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007: 

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. 
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol: 

 • E.01 - Capacitat per a integrar i aplicar els coneixements adquirits i resoldre, de forma reflexiva i crítica, problemes complexos en diferents contextos relacionats amb la inclusió educativa. 
 • E.02 - Capacitat per a eliminar barreres per a l'aprenentatge i la participació a partir del diagnòstic i l'anàlisi situacional dels contextos socioeducatius. 
 • E.03 - Diagnosticar, assessorar, prevenir i intervenir a fi d'afavorir el desenvolupament i l'aprenentatge en persones amb necessitats educatives especials, trastorns de l'aprenentatge i amb el risc d'exclusió educativa i/o social. 
 • E.04 - Aplicar els principis i fonaments de l'orientació educativa i l'assessorament dels professionals de l'educació i agents socioeducatius, per al desenvolupament personal i/o professional de les persones, en actitud col·laborativa amb els diversos agents educatius. 
 • E.05 - Assessorar als professionals de l'educació implicats en processos de millora educativa per a promoure la qualitat amb equitat, des de la innovació i la investigació psicopedagògica. 
 • E.06 - Capacitat per a l'avaluació psicopedagògica de persones, centres i programes. 
 • E.07 - Ser capaços de dissenyar, aplicar i avaluar programes, recursos i estratègies educatives inclusives que garantisquen la igualtat d'oportunitats i l'accessibilitat universal en diferents contextos socioeducatius. 
 • E.08 - Ser capaços de desenvolupar la innovació i la creativitat en la pràctica professional i aplicar els coneixements teòrics i els avanços científics a la pràctica professional i la investigació. 
 • E.09 - Capacitat per a la planificació, gestió i innovació cooperativa i eficaç d'equips i serveis multiprofessionals i en la creació de xarxes de suport entre diferents agents i institucions socioeducatius. 
 • E.10 - Treballar amb la comunitat per a desenvolupar, implementar i avaluar plans d'acció amb mires de millora econòmica, social, educativa i de l'ocupació i projectes, serveis, polítiques i pràctiques psicoeducatives, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de les persones, organitzacions i/o col·lectius específics en col·laboració amb altres professionals i agents socials. 
 • E.11 - Ser capaços de cercar i analitzar informació i documentació en diferents formats, elaborar-la i saber prendre decisions professionals i comunicar-les adequadament, de manera clara i sense ambigüitats. 
 • E.12 - Capacitat per a actuar en situacions de conflicte mitjançant l'activació d'estratègies de mediació i diàleg per a la millora de la convivència i el clima d'aprenentatge. 
 • E.13 - Capacitat per a l'autocrítica, especialment en els àmbits de l'estereotipia, el prejudici i la discriminació; i actitud oberta i constructiva davant la crítica dels altres en la reflexió sobre la pròpia pràctica professional. 
 • E.14 - Mostrar una actitud de motivació cap a nous reptes i capacitat d'adaptació a experiències innovadores en l'àmbit psicopedagògic. 
 • E.15 - Millorar la qualitat de l'exercici professional i de la pròpia formació, desenvolupant estratègies que faciliten la col·laboració, la creació de xarxes. 
 • E.16 - Actualitzar-se de manera permanent en les TIC, per a utilitzar-les com a instruments per al disseny i desenvolupament de la pràctica professional i investigadora. 

Pla d'estudis

MÒDUL GENERAL COMÚ (24 ECTS)

 • Educació inclusiva (4 ECTS) (OB)
 • Intervenció psicopedagògica en les dificultats de l'aprenentatge (4 ECTS) (OB)
 • Avaluació i diagnòstic educatiu de persones, materials i centres (4 ECTS) (OB)
 • Orientació personal, acadèmica i professional (4 ECTS) (OB)
 • Trastorns i dificultats del desenvolupament: prevenció i intervenció (4 ECTS) (OB)
 • Planificació i disseny de la investigació educativa (4 ECTS) (OB)


El màster ofereix dues especialitats. Per a consignar l'especialitat en el títol de Màster l'estudiantat ha de cursar almenys 20 crèdits ECTS d'una mateixa especialitat. L'estudiantat no està obligat a cursar cap de les dues especialitats, podent triar entre les assignatures a la seua lliure elecció.

Especialitat 1: Intervenció psicopedagògica en Necessitats Educatives Especials (24 ECTS)

Aquesta especialitat arreplega les assignatures que plantegen la necessitat de resposta educativa a les necessitats individuals més específiques, atenent a l'avaluació i tractament psicopedagògic en contextos educatius inclusius, en qualsevol etapa del sistema educatiu. Les assignatures que componen l'especialitat són:

 • Avaluació clínica i derivació (4 ECTS) (OP)
 • Atenció primerenca (4 ECTS) (OP)
 • Atenció psicoeducativa a l'alumnat amb trastorns de l'espectre autista (4 ECTS) (OP)
 • Els trastorns de l'atenció i l'autorregulació en la infància (3 ECTS) (OP)
 • Dificultats en l'adquisició de la comunicació i la llengua oral (3 ECTS) (OP)
 • Atenció psicoeducativa a l'excepcionalitat cognitiva (3 ECTS) (OP) 
 • Problemes de conducta i inadaptació social en la infància (3 ECTS) (OP) 


Especialitat 2: Intervenció psicopedagògica des de la millora educativa i la inclusió (24 ECTS)

Aquesta especialitat atén a la intervenció psicopedagògica en contextos socioeducatius no solament escolars, sinó també de l'àmbit de l'educació informal, desenvolupant estratègies i processos de millora de polítiques, cultura i pràctiques educatives cap a la inclusió.

 • Gestió de la diversitat cultural en contextos socioeducatius (4 ECTS) (OP)
 • Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes sociocomunitaris (4 ECTS) (OP)
 • Pràctiques inclusives a l'aula des de la investigació-acció (4 ECTS) (OP)
 • Educació emocional a l'escola inclusiva (4 ECTS) (OP)
 • Estratègies de millora i transformació de centres educatius (4 ECTS) (OP)
 • Formació per a la convivència democràtica (4 ECTS) (OP)

Per a completar el màster, l'estudiantat ha de triar entre les dues orientacions: professional i investigadora

Orientació profesionalitzadora (12 ECTS)

En aquesta orientació, els crèdits estan més centrats en la intervenció psicopedagògica en els diferents contextos educatius als quals va dirigit el màster

Pràcticum profesionalitzador (6 ECTS) (PE)
Treball Final de Màster (6 ECTS) (TFM)

Orientació investigadora (12 ECTS)

En aquesta orientació, el practicum es realitza en grups de recerca, emfatitzant més el pes del Treball Final de Màster com a treball d'investigació, de major complexitat.

Pràcticum d'investigació (4 ECTS) (PE)
Treball Final de Màster (8 ECTS) (TFM)

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic del curs 2017/18 ací 

Continuar la meua formació

El Màster Universitari en Psicopedagogia dóna una formació especialitzada en intervenció psicopedagògica que es pot completar amb el Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, en la seua especialitat en Orientació Educativa. Aquest màster està regulat i permet l’acreditació per a opositar com a Orientador/a a Educació Infantil, Primària i Secundària.

Coordinació docent

Segons la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I publicada en la web http://www.uji.es/ca/uji/norm/ la coordinació docent del màster és a càrrec de la Comissió Acadèmica del Màster. Segons aquesta normativa, la Comissió Acadèmica del Màster està composta per un mínim de tres professors del màster que tinguen vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, i per un estudiant del màster. En tot cas, en la constitució s’ha de cercar una representació adequada dels departaments participants en el màster. La comissió ha de triar d’entre els seus membres un coordinador o coordinadora i un secretari o secretària. Aquesta comissió assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster. Són funcions de la Comissió Acadèmica del Màster:

a) Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

b) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.

c) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

d) Assignar els tutors i tutores a l’alumnat una vegada formalitzada la matrícula.

e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

f) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o diversos professors o professores col·laboraren en les activitats formatives del màster.

g) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

h) Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.

i) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

j) Nomenar el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

k) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

l) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

m) Gestionar els recursos econòmics del màster.

n) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

o) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

p) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Dins de la Comissió Acadèmica també s’han de repartir entre els seus membres les funcions de:

- Coordinació de Pràcticum: que vetlle per establir les correctes relacions amb les entitats col·laboradores i per la qualitat de les pràctiques en els àmbits d’intervenció psicopedagògica.

- Coordinació d’especialitat: per a garantir la coherència i complementarietat d’activitats i propostes didàctiques entre les assignatures que la formen (activitats integrades o interdisciplinàries). D’aquesta forma es garanteix tant la coordinació vertical com a horitzontal del títol.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

El màster està plantejat des d'una metodologia participativa i cooperativa que combina el treball individual amb el de grup i la interrelació constant entre teoria i pràctica a través d'estratègies com:

 • Elaboració de treballs de reflexió individual
 • Informes de pràctiques i observacions participants
 • Estudi de casos
 • Resolució de problemes
 • Treballe per projectes
 • Aprenentatge-servei
 • Grups de discussió i recerca

 

PROVES D'AVALUACIÓ D'APRENENTATGE

Les proves d'avaluació de l'aprenentatge contemplades com a pròpies del màster són:

Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Aquest sistema d'avaluació podrà seguir un o varis de les següents modalitats:

Desenvolupament o resposta llarga: Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense gaires limitacions d'espai.

Resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.

Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).

Memòries i informes de pràctiques: treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat.

Entrevista de tutorització i/o Informes d'experts: instrument d'avaluació per a les pràctiques externes, en les quals tutor/a i supervisor/a se entrevisten amb l'estudiant i emeten un informe sobre el compliment satisfactori de les tasques realitzades, com a part de la nota de l'assignatura de pràcticum.

Observació/execució de tasques i pràctiques: estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o la participació en l'aula.

Presentacions orals i pòsters: exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. En el cas del Treball Final de Master, l'exposició del treball tindrà lloc davant un tribunal que estarà format per professors doctores.

Projectes: situacions en les quals l'alumne ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris.

Resolució de Casos: suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces.

Treball en equip cooperatiu: Activitats i treballs realitzats a partir de tècniques d'aprenentatge cooperatiu, en les quals els membres de cada equip necessiten cooperar per a aconseguir els seus objectius formatius. L'avaluació és una combinació de valoracions de grup i individuals dels treballs realitzats.

Les assignatures combinen almenys dos tipus d'avaluació: una prova escrita individual sobre els aspectes més teòrics i conceptuals i altres complementàries que avaluen els aspectes més procedimentals i actitudinals de la matèria, tenint en compte que poden ser activitats realitzades de manera individual o en grup, amb el que es valora tant el resultat d'aprenentatge com el procés d'organització de les tasques i els equips de treball. Únicament el TFM serà avaluat amb una única prova en la qual s'avaluarà el treball escrit a partir de la presentació oral del mateix.

tzontal del títol. 

Pràctiques externes

Consulta les entitats cooperadores

Consultar el següent enllaç:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42150?caracteres=practicas

NORMATIVA DE PRÀCTIQUES EXTERNES DEL MÀSTER EN PSICOPEDAGOGIA 

Introducció 

El Màster en Psicopedagogia contempla dos itineraris: un profesionalitzador i un altre de recerca, diferenciant-se la durada del practicum i el TFM en cadascú d'ells. Els 12 crèdits ECTS de la matèria de Treball Final de Màster, per tant, es reparteixen de forma diferent en cada itinerari. En l'itinerari profesionalizador el practicum té 6 crèdits ECTS i el TFM també 6 crèdits ECTS, més centrats en la intervenció psicopedagògica en els diferents contextos educatius als quals va dirigit el màster. En l'itinerari investigador, el practicum en grups de recerca té 4 crèdits ECTS i el TFM té 8 crèdits ECTS, emfatitzant més en aquest itinerari el pes del Treball Final de Màster com a treball de recerca. D'aquesta forma, l'estudiant en triar un itinerari o un altre, li dóna major intensitat a les pràctiques professionals o al Treball Final de Màster en funció de l'orientació que seleccione. 

Al llarg del segon semestre, l'estudiant desenvolupa les assignatures d'especialitat i finalment, relacionat amb el mòdul que s'ha seleccionat, es fan les pràctiques externes o la recerca per a acabar els estudis de postgrau amb la presentació individual i pública del Treball Final de Màster, ja siga de caràcter professional o investigador. 

Per a cursar el Practicum s'ha d'haver-hi superar un mínim de 15 crèdits d'assignatures obligatòries i per a cursar el Treball Final de Màster s'han de superar els 24 crèdits d'assignatures obligatòries. 

Objectius 

Les estades en pràctiques tenen per objecte l'assimilació per part de l'estudiantado de la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn social en l'àmbit de les seues futures i respectives professions, per mitjà de la consecució, en particular, de les següents finalitats: 

 1. Formar integralment al personal titulat, equilibrant la seua formació teòrica i pràctica. Adquirir un coneixement suficientment ampli i complet d'alguns àmbits rellevants en l'actuació professional del psicopedagogo. 
 2. Participar en algunes de les activitats que inclou el pla de treball d'un professional de la psicopedagogia. 
 3. Adquirir una metodologia de treball adequada a la realitat en què hauran d'intervenir. Aprendre els procediments necessaris i prendre decisions ajustades. 
 4. Desenvolupar la capacitat de decisió i de l'esperit crític de l'estudiantado. 
 5. Preparar a l'estudiantado per al desenvolupament d'activitats grupales. 
 6. Valorar les pròpies competències i manques professionals per a formular propostes autoformativas. 

Organització 

D'acord amb la Normativa reguladora de les estades en pràctiques de la Universitat Jaume I, els òrgans que intervenen en l'organització de les estades en pràctiques són l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP), la Comissió Acadèmica del Màster i la Coordinació del Practicum del Màster. Els responsables de les estades en pràctiques són els professors tutors i els professionals que intervenen com a supervisors. 

OIPEP (l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques) 

L'OIPEP actua amb la finalitat de dur a terme les polítiques d'ocupabilitat de la Universitat Jaume I i servir de suport material en les pràctiques externes. Les funcions en relació amb les pràctiques externes són les següents: 

a) Orientar professionalment i informar l'estudiantado i els ens cooperadors per al correcte desenvolupament del programa. 

b) Col·laborar en la formació dels coordinadors o coordinadores i dels tutors o tutores de pràctiques externes. 

c) Ocupar-se de contactar amb cooperadors, institucions o empreses públiques i privades que facen possible la realització de les pràctiques externes, juntament amb els coordinadors o coordinadores de pràctiques externes, i actuar com a interlocutora entre les empreses i el professorat responsable de la Universitat. 

d) Tramitar els convenis, i annexos, per a cada curs, renovar i anul·lar els que corresponga, gestionar l'arxiu dels convenis i assegurar la publicitat en l'àmbit de la comunitat universitària. 

i) Facilitar la connexió i relació entre els ens cooperadors i les coordinacions, les tutories i l'estudiantado i intervenir en la solució dels problemes que puguen generar-se, sota la supervisió del vicerectorat o organisme corresponent. 

f) Implementar el procediment de garantia de qualitat de les pràctiques externes i dur a terme el seguiment i resultat d'inserció d'aquestes segons el procediment establit. 

g) Coordinar el funcionament administratiu i burocràtic de les pràctiques externes. 

Comissió Acadèmica 

Les funcions de les comissions de titulació són les següents: 

a) Aprovar la distribució de l'estudiantado entre les places de pràctiques externes i resoldre reclamacions de l'estudiantado. 

b) Informar sobre la realització extraordinària de pràctiques externes en entitats amb les quals l'estudiantado manté relació funcionarial o laboral, segons l'establit en l'annex I de la normativa de practiques acadèmiques de la UJI. 

c) Autoritzar amb caràcter extraordinari la realització de pràctiques externes en situacions especials que figuren en l'article 7 del procediment (annex I) i altres situacions excepcionals. 

d) Resoldre incidents o situacions d'avaluació que puguen sorgir, amb coneixement de les parts implicades. 

Coordinadora Practicum 

La coordinació de les pràctiques externes és una funció de la coordinació de màster. Són funcions del coordinador o coordinadora de pràctiques externes: 

a) Proposar les necessitats de planificació i la temporalització de les pràctiques davant la comissió de titulació. 

b) Col·laborar amb l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques en la tasca de captació d'empreses i institucions públiques o privades, així com en l'elaboració dels convenis i dels projectes formatius per a cada estudiant o estudiant annexos al conveni. 

c) Oferir a l'estudiantado de la titulació la llista de places de cooperació. 

d) Elaborar la proposta de guia docent de l'assignatura de Pràctiques Externes després de consultar tots els departaments implicats en la docència de l'assignatura i elaborar el calendari. La guia docent ha de ser aprovada en la Comissió de Titulació.

i) Elaborar criteris objectius de distribució i assignació de places de pràctiques externes entre l'estudiantado de la titulació, amb consideració del procediment establit en l'annex I, i elevar-les a la comissió de titulació per a l'aprovació. 

f) Orientar tècnicament el professorat tutor, coordinar i fer el seguiment i grau de compliment de la seua tasca. Així mateix, ha d'assessorar els departaments i els deganats o adreça de centre en les propostes de nomenament d'aquest professorat, tenint en compte el grau de compliment. 

g) Informar sobre totes les activitats a la comissió de titulació i, si escau, al vicedeganat o vicedirección corresponent. 

h) Elaborar i signar el document acreditatiu de pràctiques a cada estudiant.

Tutors 

El tutor acadèmic o tutora acadèmica de les pràctiques externes curriculars ha de ser un professor o professora que impartisca docència en la titulació cursada per l'estudiantado. En el màster en Psicopedagogia el tutor del practicum, tant en l'itinerari profesionalizador com en l'investigador, es farà càrrec de les pràctiques i del Treball Final de Màster del mateix estudiant. Seran funcions del tutor les següents: 

a) Seguir les indicacions del coordinador o coordinadora de pràctiques externes i les establides en la guia docent. 

b) Formar-se en la seua labor a través de la formació permanent del professorat. 

c) Vetlar pel normal compliment del desenvolupament del programa de pràctiques externes, i garantir la compatibilitat de l'horari de realització de les pràctiques amb les obligacions acadèmiques, formatives i de representació i participació de l'estudiantado. 

d) Coordinar-se amb el supervisor o supervisora de l'entitat cooperadora tenint en compte, si escau, els informes de seguiment. 

i) Elaborar el projecte formatiu amb el supervisor o supervisora i l'estudiantado, autoritzar les modificacions, custodiar-ho i publicitarlo segons el procediment establit. 

f) Dur a terme el procés avaluador de les pràctiques externes de l'estudiantado d'acord amb el qual estableix aquesta normativa i les guies docents corresponents, si escau. 

g) Guardar confidencialitat pel que fa a qualsevol informació que conega com a conseqüència de la seua activitat de tutoria. 

h) Informar la coordinació de les possibles incidències sorgides. 

i) Respectar la propietat intel·lectual en els termes establits per la legislació reguladora de la matèria. 

Els tutors estan especialitzats en els diferents àmbits i temàtiques desenvolupades en el màster i en el cas del practicum d'itinerari investigador són Doctors amb experiència investigadora contrastada en les línies de recerca vinculades al títol.

Supervisor 

El supervisor o supervisora d'empresa ha de ser un persona vinculada a l'entitat o institució en què es realitzen les pràctiques externes i designada per aquesta amb experiència professional en l'àmbit de coneixement en què l'estudiantado ha de desenvolupar la seua activitat i amb els coneixements necessaris per a realitzar una tutela efectiva. Formen part de les seues funcions les següents: 

a) Acollir l'estudiantado i organitzar l'activitat que ha de desenvolupar durant l'estada a l'empresa o institució. 

b) Supervisar les seues activitats, orientar i controlar el desenvolupament de la pràctica amb una relació basada en el respecte mutu i el compromís amb l'aprenentatge. 

c) Informar a l'estudiantado sobre l'organització i el funcionament de l'empresa o institució i de la normativa d'interès. 

d) Coordinar amb el professorat tutor de la Universitat el desenvolupament de les activitats establides en el conveni de cooperació educativa i el projecte formatiu. 

i) Proporcionar la formació complementària que necessita l'estudiantado per a la realització de les pràctiques externes, així com els mitjos materials indispensables per al desenvolupament de la pràctica. 

f) Facilitar i estimular l'aportació de propostes d'innovació, millora i emprenedoria per part de l'estudiantado. 

g) Facilitar a la tutoria acadèmica de la Universitat l'accés a l'entitat per al compliment de les finalitats pròpies de la seua funció. 

h) Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació relacionada en l'entitat cooperadora que conega de l'estudiantado com a conseqüència de la seua activitat de supervisió. 

i) Col·laborar amb la Universitat en tots aqueixos aspectes relatius a la pràctica, com pot ser qualsevol tipus d'incidència que es produïsca durant aquesta, suggeriments de millora i informació sobre l'evolució de l'estudiantado. 

j) Emetre un informe final de la labor realitzada per l'estudiantado a l'entitat, segons el qual estableix aquesta normativa. 

k) Emplenar els qüestionaris proporcionats per l'òrgan de gestió corresponent de la Universitat amb la finalitat de realitzar una avaluació de les pràctiques externes. 

Estudiantado en pràctiques 

Són obligacions bàsiques de l'estudiantado en pràctiques: 

a) Complir la normativa vigent relativa a pràctiques externes de la Universitat. 

b) Mantenir contacte amb la tutoria acadèmica durant les pràctiques i comunicar-li i informar-li de qualsevol incidència que puga sorgir en el desenvolupament de les pràctiques. 

c) Respectar els membres de la comunitat universitària i anar amb compte i usar degudament els béns, equips, instal·lacions o recintes de la Universitat. 

d) Exercir i promoure activament la no discriminació per les raons reconegudes legalment. 

i) Elaborar i lliurar en la Universitat tots els documents i informes acadèmics que se sol·liciten per al seguiment i avaluació, segons s'estableix en aquesta normativa. 

 

Entitats de pràctiques en Psicopedagogia

Les pràctiques externes al màster es poden fer en diferents entitats que abasten les funcions professionals de perfil psicopedagògic en diversos contextos socioeducativos, com per exemple: 

 • Serveis psicopedagògics escolars 
 • Centres d'Educació Infantil, Primària o Secundària amb servei psicopedagògic escolar. 
 • Departaments d'orientació dels centres d'educació secundària. 
 • Centres específics d'educació especial. 
 • Gabinets homologats i/o autoritzats municipals. 
 • Gabinets homologats o autoritzats de centres escolars concertats i privats. 
 • Gabinets psicopedagògics privats 
 • Serveis d'Atenció primerenca 
 • Associacions o Fundacions d'atenció al Discapacitat 
 • Centres amb suport a les necessitats educatives especials 
 • Escoles o centres educatius d'enfocament inclusiu intercultural 
 • Centres o entitats amb programes psicopedagògics innovadors 
 • Entitats de dinamització i intervenció sociocomunitaria 
 • Serveis d'atenció a la família i la infantesa 
 • ONGs amb tasques i activitats educatives 

Procediment d'assignació 

Les ofertes de pràctiques externes s'han de presentar a l'estudiantado, preferentment, mitjançant l'aplicació informàtica i-UJIer@ o una altra similar, en els terminis previstos pel coordinador o coordinadora de les pràctiques externes. 

Una vegada oferides les places de pràctiques externes, l'estudiantado ha de sol·licitar, en el termini establit i mitjançant l'aplicació informàtica en l'i-UJIer@ o similar, les places que siguen del seu interès, expressant les seues preferències, si així ho preveu la guia docent corresponent. El coordinador o coordinadora de pràctiques externes ha d'arreplegar les preferències de l'estudiantado, si escau, i elaborar la proposta d'assignació provisional de les places. En cas que una oferta siga demandada per diversos estudiants, s'assignarà per ordre de nota d'accés al màster. 

L'estudiantado pot proposar una empresa que siga del seu interès, si no hi ha una oferta pública prèvia per part d'aquesta empresa. Amb aquesta finalitat, l'estudiantado ho ha de sol·licitar a la comissió de titulació amb una antelació mínima d'un mes a l'inici de l'estada. En aquest cas, l'oferta d'entitat és assignada per ordre d'arribada de la proposta a la comissió. 

Es pot trobar el resum del procediment complet al següent enllaç de l'OIPEP: http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/estades/estu/reseprac.pdf 

Una vegada l'estudiant tria l'entitat o li és assignada per la titulació, se li assigna el corresponent tutor o tutora amb qui ha de contactar prèviament a l'inici de les pràctiques externes i col·laborar en l'elaboració del projecte formatiu. 

Situacions especials 

a. Reconeixement experiència laboral 

L'experiència laboral en l'àmbit psicopedagògic o docent de l'Atenció a la Diversitat pot ser reconeguda pel practicum del Màster en Psicopedagogia fins a en 4 crèdits. 

b. Practicum en el propi centre de treball 

L'estudiantado no pot mantenir relació contractual o funcionarial amb l'entitat en què es van a realitzar les pràctiques externes, excepte informe motivat de la comissió de titulació i autorització expressa del Rectorat. Sempre que l'estudiant present compatibilitat d'horaris i permís de la Inspecció educativa, la comissió acadèmica del màster valorarà la possibilitat d'autoritzar les pràctiques en el propi centre de treball. 

PRACTICUM ITINERARI PROFESIONALITZADOR (SAW022) 

Els continguts del Practicum són els propis del màster en el seu vessant profesionalizadora. A més de les pròpies pràctiques i el seu seguiment, els estudiants completaran la formació amb seminaris temàtics específics, sobre tècniques, recursos o estratègies psicopedagògiques que atenguen a competències i contextos educatius molt específics. Els estudiants completaran la formació amb sessions de seminari per a la posada en comú, discussió i/o anàlisi dels casos tractats durant l'estada en l'entitat de pràctiques, de manera que es revisen i reflexiona sobre els processos, estratègies i tècniques desenvolupades al llarg del practicum en els diferents contextos educatius. El caràcter comprensiu dels coneixements i competències adquirides en el màster fa que la seua realització implique el desenvolupament i aplicació de les competències dels diferents mòduls. 

Durada 

El període de practicum pot començar al gener i finalitza al juny, estipulant en el contracte de pràctiques l'horari acordat entre entitat i estudiant. Hem de tenir en compte que les assignatures de mòdul d'especialitat es desenvolupen al llarg del segon semestre i són els continguts al que es lliguen les pràctiques externes curriculars. 

Les hores totals són 150, distribuïdes de la següent manera: 

 • Estada en l'entitat: 122 hores 
 • Sessions de Seminaris: 5 hores (oferits per la titulació o la facultat) 
 • Tutories: 2 hores (almenys tres reunions: a l'inici, de seguiment i al final de les pràctiques) 
 • Avaluació: 1 hora 
 • Treball personal (elaboració memòria de pràctiques): 20 hores 

Resultats d'aprenentatge 

 • Construir instruments per al desenvolupament de la intervenció en un context o tema específic (entrevista, observacions, informes).
 • Mantenir una actitud responsable davant de situacions i compromisos formals adquirits amb el centre de pràctiques: assistència, puntualitat, actitud col·laborativa i ètica.
 • Posar en pràctica, en el context de les labors pròpies del Prácticum, les estratègies implicades en el treball col·laboratiu amb diferents professionals.
 • Saber redactar informes i qualsevol tipus de documentació pròpia de les labors d'intervenció psicopedagògica.
 • Saber utilitzar les diferents metodologies, estratègies i tècniques pròpies de la intervenció o recerca psicopedagògica, d'acord amb la línia d'actuació de la institució o centre.

Memòria de Pràctiques 

Es tracta de fer un informe final que arreplegue les principals activitats desenvolupades, seguint l'estructura següent: 

Extensió màxima: fins a 20 pàgines, més els annexos. 

Estructura: 

a. Descripció context 
b. Activitats desenvolupades 
c. Proposta d'intervenció realitzada 
d. Valoració i conclusions 

TREBALL FINAL DE MÀSTER Profesionalizador (SAW020) 

El TFM és el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiantado realitzat sota la tutela d'un professor o professora que ha de presentar-se i defensar-se de forma individual i pública. 

Consisteix en un treball monogràfic individual, mitjançant el qual cada estudiant ha de demostrar la seua capacitat per a afrontar amb destresa els aspectes següents: un problema o projecte d'innovació sobre alguna de les temàtiques que ha cursat en el títol de màster. Aplicació del bagatge de coneixements i destreses dels altres mòduls del màster, a partir de la reflexió sobre la pròpia pràctica professional. 

Les modalitats de TFM, segons la normativa general UJI, poden ser: 

c) Treballs de caràcter professional, relacionats amb els diferents àmbits de l'exercici professional per als quals qualifica el títol. En aquest supòsit es poden dur a terme en empreses i institucions externes amb l'establiment del corresponent conveni de col·laboració. La persona responsable designada per l'empresa pot actuar com cotutora del treball. 

d) Treballs relacionats amb pràctiques externes de la titulació. En aquest supòsit es poden dur a terme en empreses i institucions externes amb l'establiment del corresponent conveni de col·laboració. La persona responsable designada per l'empresa pot actuar com cotutora del treball. 

i) Altres treballs proposats pel professorat o el mateix estudiantado, que siguen acceptats per les corresponents comissiones màster. 

Per a cursar el Treball Final de Màster s'ha d'haver superat un mínim de 24 crèdits d'assignatures obligatòries. 

Durada (6 crèdits) 

El total d'hores de volum de treball que inclou aquesta assignatura és de 150 hores, repartides de la següent manera: 

 • Treball personal: 139 hores 
 • Seminaris: 4 hores 
 • Tutories: 5 hores 
 • Avaluació: 2 hores 

Resultats aprenentatge 

 • Elaborar un projecte d'innovació en qualsevol dels àmbits temàtics desenvolupats en el master.
 • Integrar els aprenentatges realitzats en la proposta formativa del màster en un projecte d'innovació
 • Proposar les accions de coordinació i treball en xarxa dels professionals implicats, necessàries per a l'assoliment dels objectius.
 • Realitzar la presentació oral i escrita del treball d'acord amb els requisits de la comunicació científica.

Informe final i Avaluació 

El Treball Final de Màster consisteix en un informe realitzat i presentat públicament per cada estudiant. El treball tindrà una extensió màxima de 50 pàgines. 

El seu objectiu és relacionar els casos analitzats, les tasques realitzades i la proposta d'acció portada a la pràctica amb la teoria de les assignatures del màster (tant les obligatòries com les optatives del mòdul). 

L'estructura del treball té un plantejament de recerca-acció: reflexió sobre la pràctica professional: 

a. Plantejament problema (relació case amb teoria) 
b. Observació 
c. Proposta d'acció 
d. Seguiment: recollida d'evidències 
i. Reflexió-conclusió (relació acciones amb teoria) 
f. Nova proposta d'acció 

En el mes de gener es desenvolupa un seminari monogràfic sobre la planificació, elaboració i presentació del TFM. 

L'avaluació del TFM profesionalizador consistirà en la presentació oral del treball en format comunicació o pòster (Jornades de Bones pràctiques al juliol, amb supervisors, tutors i estudiantado). La presentació es pot fer en dues dates o convocatòries: juliol del mateix curs o novembre del curs següent. 

Per al desenvolupament del TFM profesionalizador, la comissió acadèmica del màster traurà una normativa específica que concrete els criteris generals establits per la Normativa dels Treballs de Final de Grau i de Final de Màster de la Universitat Jaume I (aprovada el 26 de juliol de 2012). 

PRACTICUM DE L'ITINERARI INVESTIGADOR (SAW023) 

Durada (4 crèdits) 

El total d'hores del practicum investigador és de 100 hores, distribuïdes de la següent manera: 

 • Pràctiques en Grup de Recerca: 72 hores 
 • Seminaris: 5 hores (oferides per la titulació o el grup de recerca) 
 • Tutories: 2 hores 
 • Avaluació: 1 hora 

El període el practicum investigador del màster és de gener a juny, establint-se l'horari amb el grup de recerca o entitat amb la qual es fan les pràctiques investigadores. Hem de tenir en compte que les assignatures de mòdul d'especialitat es desenvolupen al llarg del segon semestre i són els continguts al que es lliguen les practiques de recerca. 

Resultats d'aprenentatge 

 • Col·laborar en els projectes de recerca del grup investigador en el qual realitza les pràctiques.
 • Conèixer i desenvolupar l'estructura i estratègies de redacció d'articles per a la seua publicació en revistes científiques de l'àmbit.
 • Conèixer i saber usar tècniques quantitatives i qualitatives de recollida d'informació.
 • Saber utilitzar eines informàtiques per a recolzar l'anàlisi de les dades en un projecte de recerca.

Avaluació 

 • Entrevista de tutorización i/o Informes d'experts: 40 % 
 • Memòries i informes de Pràctiques: 30 % 
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: 30 % 

Per al desenvolupament del TFM profesionalizador, la comissió acadèmica del màster traurà una normativa específica que concrete els criteris generals establits per la Normativa dels Treballs de Final de Grau i de Final de Màster de la Universitat Jaume I (aprovada el 26 de juliol de 2012). 

 

Memòria de practicum

El document final d'aquest practicum consisteix en una memòria, d'extensió màxima de 20 pàgines, que arreplegue els següents elements: 

 • Descripció de les activitats realitzades i competències desenvolupades. 
 • Projecte de TFM de recerca. 

 

Treball Final de Màster investigador (SAW021)

Dirigit a mostrar competències investigadores assolides al llarg dels estudis de postgrau i del practicum investigador. La Comissió Acadèmica del Màster certificarà les competències investigadores perquè puguen constar en el currículum de l'estudiant, per a presentar-les en futurs programes de Doctorat. 

 

Durada

El TFM té una durada de 200 hores (8 crèdits ECTS) repartides de la següent manera: 

 • Treball personal: 189 hores 
 • Seminaris: 4 hores 
 • Tutories: 5 hores 
 • Avaluació: 2 hores 

 

Resultats d'aprenentatge

 • Elaborar un projecte de recerca en qualsevol dels àmbits temàtics desenvolupats en el master.
 • Integrar els aprenentatges realitzats en la proposta formativa del màster en un projecte de recerca.
 • Proposar les accions de coordinació i treball en xarxa dels professionals implicats, necessàries per a l'assoliment dels objectius.
 • Realitzar la presentació oral i escrita del treball d'acord amb els requisits de la comunicació científica.

 

Avaluació

El TFM investigador podrà presentar-se públicament en una de les dues convocatòries: juliol del mateix curs o novembre del curs següent.
Per al desenvolupament del TFM investigador, la comissió acadèmica del màster traurà una normativa específica que concrete els criteris generals establits per la Normativa dels Treballs de Final de Grau i de Final de Màster de la Universitat Jaume I (aprovada el 26 de juliol de 2012).  

Mobilitat i programes d'intercanvi

El Màster en Psicopedagogia mantindrà el conveni establit amb Turquia, dins del Programa Erasmus, que tenia amb la Llicenciatura de Psicopedagogia. 

A més manté el conveni amb EUA i Japó per a altres programes de mobilitat d'estudiantat gestionats per la Universitat Jaume I.

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42150/intercambio

Treball final de màster

Vídeo explicatiu del TFM (.mp4) (altres formats)

Més informació:http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42150?caracteres=practicas

Normativa Treball Final de Màster 

(Assignatura SAW020 i SAW021) 

(Aprovada per la Comissió Acadèmica del Màster, el 5 de febrer de 2013) 

Preàmbul 

L'article 1, apartat 3 de la Normativa de Treballs Final de Grau i Màster de la Universitat Jaume I aprovada pel Consell de Govern nº 26 del 26 de juliol de 2012 estableix que les Comissions de titulació poden desplegar les directrius contingudes en aquesta normativa i adaptar-les a les especificitats del títol. 

En resposta a aquestes indicacions es redacta la present normativa que especiFinalcarà el procés d'elaboració i defensa del Treballe Final de Màster del Màster Universitari en Psicopedagogia. 

Presentació 

El Treball Final de Màster suposa la realització per part de l'estudiantat d'un projecte, memòria o estudi original i de forma individual, sota la supervisió d'un tutor, en el qual s'integren i desenvolupen els coneixements i competències adquirits en el si del Màster. 

El Treball Final de Màster (TFM) del Màster en Psicopedagogia s'acull a la normativa vigent en la Universitat Jaume I relativa al reglament i acords sobre els treballs de finalització de màster. 

Una vegada conclòs i avaluat positivament el període de formació teòrica (assignatures obligatòries i optatives corresponents), i les pràctiques externes (assignatura SAW021 i SAW022), els estudiants del màster hauran d'elaborar i defensar públicament davant un tribunal el seu Treball de Final de Màster (assignatura SAW020 i SAW023). 

L'elaboració i defensa del TFM servirà d'instrument de síntesi del conjunt de coneixements adquirits i de competències desenvolupades en el Màster al llarg de les diferents matèries cursades. 

1.CALENDARI I DATES D'INTERÈS 

En aplicació de la normativa vigent en la universitat sobre el Treball Final de Màster, l'estudiant només podrà presentar-se a una única convocatòria per curs acadèmic. L'estudiant podrà fer ús d'aquesta convocatòria al llarg del curs, exceptuant els períodes no lectius. 

L'acta de qualificació s'obri al febrer i es tanca abans del 30 de novembre del curs següent. 

2.PROCEDIMENT 

Selecció de tema i tutor 

En l'Aula Virtual del màster es facilitarà un llistat de temes i tutors associats a ells. L'estudiant tria un tema associat a un professor que tutoritzarà aquest treball. En cas de tenir interès a treballar una temàtica no arreplegada en el llistat, l'estudiant contactarà amb el professor vinculat al màster relacionat amb aquesta temàtica per a proposar-li la tutorització del TFM. Si aquest està d'acord a tutoritzar-li, ambdós informen a la coordinació del màster. El llistat de temes/tutors estarà disponible des de principis del curs corresponent. 

Finalns al 15 de desembre els estudiants podran enviar les seues propostes de tema/tutor a través de l'Aula Virtual. 

A principis de gener la Comissió Acadèmica del Màster haurà de resoldre i fer pública l'assignació de temes i tutors de TFM, després d'aquesta publicació, l'alumnat haurà de posar-se en contacte amb el tutor assignat per a establir un pla de treball. 

L'assignació del tutor es realitzarà per part de la Comissió Acadèmica preferentment d'entre els professors proposats per l'alumne (Fins a un màxim de 3) per a garantir un repartiment equilibrat entre el professorat del Màster. Aquesta assignació tractarà de satisfer, en la mesura del possible, les opcions manifestades per l'estudiant i el tutor. La comissió acadèmica del màster, de manera excepcional tenint en compte les especials característiques del TFM, podrà autoritzar que un TFM siga dirigit per més d'un professor. D'igual forma procedirà quan el tutor no forme part de la plantilla de la Universitat Jaume I o del professorat del màster, si bé en aquest cas un dels co-tutors acadèmics haurà de ser un docent del Màster en Psicopedagogia. 

En el cas que l'alumne haja presentat una sol·licitud sense mostrar preferència per cap tutor, la Comissió li assignarà el que considere més oportú. 

L'estudiant que vulga realitzar un canvi de tutor o tema haurà de sol·licitar-ho a la Comissió Acadèmica per escrit, de manera motivada. A la vista d'aquesta sol·licitud, la Comissió ha de resoldre la petició de canvi en un termini de quinze dies, i si escau, assignant un nou tutor i TFM, prenent en consideració les opinions dels interessats. Se seguirà el mateix procediment si és el tutor qui desitja realitzar un canvi de l'estudiant assignat. 

Procés de tutorització 

La tutorització del TFM es realitzarà per un professor amb docència en el màster en Psicopedagogia. En el cas de l'orientació investigadora, el tutor ha de ser necessàriament doctor. 

El professor que desitge tutoritzar TFM haurà de fer arribar a la coordinació del màster una proposta de temes abans de l'inici de les classes presencials del curs en vigor. 

El tutor de TFM té les següents funcions: 

 • Assessorament sobre el plantejament inicial del treball, la seua pertinència i, si escau, orientació metodològica, teòrica, bibliogràfica i documental. 
 • Orientació específica en el Treball Acadèmicament Dirigit, en els TFM d'orientació investigadora 
 • Consultes i revisions periòdiques durant el curs de forma presencial i/o virtual 
 • Resposta a les revisions que l'alumne li remeta per mitjans electrònics o presencials 
 • Lectura i correcció del treball abans de la seua presentació. 

Una vegada finalitzat el treball, abans de la defensa del mateix, el tutor de TFM ha d'enviar a la coordinació del màster, amb una setmana d'antelació, un informe del treball tutoritzat ajustat al model que la Comissió Acadèmica de Màster establisca. 

Presentació del TFM 

Una vegada finalitzat el treball l'estudiant farà arribar a la coordinació, a través de la secretaria del Departament d'Educació: la sol·licitud de defensa amb el vistiplau del tutor i l'avaluació d'aquest, quatre còpies[1] en paper del seu TFM i una en suport electrònic del treball realitzat i qualsevol un altre material o producte significatiu utilitzat per a la realització del TFM. En el Departament haurà de registrar-se l'entrada d'aquesta documentació i donar-li una còpia d'aquest registre a l'estudiant. 

Tribunal i defensa del TFM 

La Comissió Acadèmica del Màster en Psicopedagogia organitzarà els tribunals corresponents per a la defensa de TFM. Es Finalxarà la data de la defensa de cadascuna dels tres períodes de defensa establits: juliol (del curs vigent), setembre i novembre (del següent curs). Es faran públiques en l'Aula Virtual i es comunicaren a tots els interessats. 

El tribunal estarà format per tres membres titulars i tres suplents, professors amb docència en el màster, que actuaran en qualitat de President, Secretari, i Vocal. 

La Comissió Acadèmica del Màster seleccionarà entre el professorat del màster aquelles persones que per les seues línies d'investigació o docència siguen expertes o properes a la temàtica abordada en el TFM. Tot el professorat del màster pot ser cridat a formar part d'un tribunal de TFM. 

De manera excepcional, i amb autorització expressa de la Comissió Acadèmica, podran formar part del tribunal altres professors, col·laboradors o membres externs. 

En cap cas podrà formar part d'aquest tribunal el tutor o co-tutor del TFM. 

En la data Fixada per la Comissió Acadèmica l'estudiant haurà de fer una presentació pública i oral, presencial o en línia, del seu Treball Final de Màster davant aquest tribunal. 

3.ELABORACIÓ DEL TFM 

El TFM pot tenir una orientació professional o investigadora d'acord amb el programa verificat per ANECA. 

El TFM d'orientació investigadora permetrà a l'alumnat realitzar posteriorment estudis de doctorat. 

El TFM d'orientació professional, en principi, no dóna accés directe als estudis de Doctorat. Si un estudiant amb TFM d'orientació professional vol realitzar posteriorment el Doctorat, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat corresponent, estudiat el seu cas, establirà la necessitat o no de realitzar alguns complements de formació. 

Format dels treballs 

a. Portada: 

Haurà d'incloure el títol, la referència al Màster Universitari en Psicopedagogia i l'etiqueta “Treball Final de Màster”, les dades de l'autor inclòs el DNI i les dades del tutor. 

b. Resum: 
Haurà d'incloure's, al principi del treball, un resum del mateix d'una extensió no superior a una pàgina. En aquest hauran de detallar-se necessàriament els objectius, principals resultats i conclusions. 

c. Estructuració del contingut: 
L'extensió màxima serà de 50 pàgines (sense explicar bibliografia i annexos). L'estructura i contingut dependrà si és un TFM professionalitzador o investigador. És decisió del tutor i del tutorat establir una estructura coherent que responga a l'orientació i la temàtica triada, si bé és obligatori que el treball complisca amb tots aquells aspectes formals i de contingut propis d'un treball acadèmic (índex, introducció, especificació de l'objectiu del treball, seccions concordes al contingut exposat, conclusions, bibliografia correctament referenciada, annexos si són necessaris, paginat, etc.). La falta de coherència i ús incorrecte de la llengua utilitzada, així com les faltes d'ortografia seran motiu de suspens del treball. El TFM d'orientació investigadora haurà d'incloure a més les línies de continuació en la investigació que es preveuen. 

d. Idioma: 
Els treballs podran realitzar-se, presentar-se i defensar-se en qualsevol dels idiomes oficials de la Universitat Jaume I. 

Treball Final de Màster Professionalitzador (SAW020) 

Consisteix en un treball monogràfic individual, mitjançant el qual cada estudiant ha de demostrar la seua capacitat per a afrontar amb destresa els aspectes següents: un problema o projecte d'innovació sobre alguna de les temàtiques que ha cursat en la titulació de màster. Aplicació del bagatge de coneixements i destreses dels mòduls del màster, a partir de la reflexió sobre la pròpia pràctica professional. 

Per a cursar el Treball Final de Màster s'han d'haver superat un mínim de 24 crèdits d'assignatures obligatòries. 

Estructura del treball

L'estructura del treball tindrà un plantejament d'investigació-acció: reflexió sobre la pràctica professional: 

a. Contextualització 
b. Plantejament del problema (relació del cas amb la teoria) 
c. Plantejament d'objectius, preguntes i hipòtesis d'acció 
d. Proposada d'acció 
e. Seguiment del procés: recollida d'evidències 
f. Resultats de l'acció 
g. Conclusions (relació acció amb teoria) 
h. Nova proposta d'acció 

Treball Final de Màster investigador (SAW021) 

Dirigit a mostrar competències investigadores aconseguides al llarg dels estudis de postgrau i del pràcticum investigador. 

 

Estructura del treball

El Treball Final de Màster amb orientació investigadora es recomana que tinga el format d'un article científic publicable en una revista especialitzada en l'àmbit psicopedagògic o de la temàtica estudiada. En tal cas, és necessari que l'estudiant indique la publicació a la qual aniria dirigit aquest article i s'ajuste a les normes per a autors d'aquesta publicació. 

1.AVALUACIÓ DEL TFM: 

Sobre els Criteris d'avaluació del TFM i valoració de l'adquisició de les competències 

La qualificació de cada estudiant tindrà en compte la qualitat i rigor acadèmic del treball presentat. Els criteris generals per a l'avaluació dels estudiants són els següents: qualitat del treball realitzat; qualitat de la iniciativa investigadora i/o professional; interrelació entre les matèries del Màster i quantes evidències es puguen aportar sobre l'adquisició de les competències de l'assignatura; habilitats comunicatives i tecnològiques en la defensa de TFM. 

Sobre la defensa del TFM 

La defensa del TFM serà realitzada pels estudiants de manera pública i oral, presencial o en línia davant un tribunal format per tres professors amb docència en el màster, nomenats per la Comissió Acadèmica del mateix. En cap cas podrà formar part d'aquest tribunal el tutor o cotutor del TFM. 

L'estudiant haurà d'exposar en un temps màxim recomanable de 15 minuts les principals aportacions de la seua TFM i fent ús dels mitjans informàtics que considere oportuns. A continuació s'establirà un torn de preguntes, aclariments, comentaris i suggeriments que pogueren plantejar-li els membres del Tribunal. 

És aconsellable que estiga present el tutor del treball en l'acte de defensa, el qual únicament podrà intervenir a suggeriment del tribunal. 

El secretari del tribunal emplenarà l'acta que arreplega les dades relatives a la presentació d'aquest treball (autor, tutor, data, títol, membres del tribunal, nota, etc.) i farà arribar una còpia del mateix a la coordinació del màster. 

Sobre les qualificacions 

Després de l'exposició de l'alumne el tribunal deliberarà a porta tancada sobre la qualificació del TFM tenint en compte la documentació presentada per l'estudiant, l'informe del tutor i l'exposició pública del treball. 

La qualificació del TFM s'atorgarà segons l'escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, a la qual haurà d'afegir-se la seua corresponent qualificació qualitativa: 

 • 0 – 4'9: Suspens; 
 • 5'0 – 6'9: Aprovat; 
 • 7'0 – 8,9: Notable; 
 • 9'0 – 10: Excel·lent. 

En cas de no haver-hi consens entre els membres del tribunal, la qualificació serà la resultant d'aplicar la mitjana aritmètica entre les notes atribuïdes al TFM per cadascun dels membres. 

Els membres del tribunal tindran en compte en la seua avaluació els següents aspectes: 

 • Originalitat i rellevància del tema 
 • Objectius/Competències 
 • Metodologia 
 • Resultats 
 • Memòria i presentació 
 • Discussió i diàleg amb el tribunal 

Quan la qualificació Final siga suspès, el tribunal farà saber a l'estudiant en l'acte de defensa les recomanacions que es consideren oportunes amb la Finalitat que el TFM es puga millorar i siga presentat en la següent convocatòria. 

La qualificació es farà pública pel President del Tribunal, qui la remetrà a la Coordinació del Màster. La coordinació del màster posarà la nota del TFM en l'acta corresponent. 

A proposta del tribunal i sempre que l'estudiant haja obtingut una qualificació de 10, podrà proposar-se per a Matrícula d'Honor. El nombre de matrícules d'honor a assignar haurà de respectar la normativa sobre aquest tema, una cada vint estudiants. En el cas que hi haja més propostes que nombre possible de MH, serà la Comissió Acadèmica del Màster la que dictamine. L'adjudicació de la MH no es realitzarà fins el tancament de l'acta del curs corresponent. 

 


[1] Una còpia per al Departament i les altres tres per als membres del tribunal. 

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Auxiliadora Sales Ciges. Departament d´Educació. UJI

Altres membres de la Comissió de titulació:

Odet Moliner, Rosana Clemente, Mª Jesús Presentación

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Auxiliadora Sales Ciges | Telèfon: 964 729 808 | asales@uji.es

Departaments implicats

 • Departament d'Educació (Àrea de Didàctica i Organització Escolar, Àrea de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació, Àrea de Teoria i Història de l'Educació).
 • Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia (Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació)
 • Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia (Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics)

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

La coordinació de les pràctiques externes, tant de l’itinerari professional com de l’investigador, és Auxiliadora Sales Ciges. Departament d’Educació. asales@uji.es

Coordinació del treball final de màster

La coordinadora del treball final de màster és Auxiliadora Sales Ciges. Departament d'Educación. asales@uji.es

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=42150

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42150

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Psicopedagogia

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus