UJI

Presentació

La Llei orgànica 2/2009, de 3 de maig, d’educació, en els articles 94, 95 i 97, conforma la professió de professor i professora d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes com una professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de màster, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007 i amb el que disposa l’Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre de 2007.

El programa de màster inclou una formació de 60 crèdits ECTS. Es tracta de donar una formació completa articulada sobre matèries generals (d’àmbit psicopedagògic i sociopedagògic) i específiques (de cada una de les especialitats oferides).

El Pràcticum és l’assignatura que proporciona una vinculació més estreta amb els centres d’educació secundària, i el Treball de Final de Màster (TFM) pretén ser una oportunitat perquè l’alumnat realitze una síntesi crítica i reflexiva del procés d’ensenyament/aprenentatge viscut en el màster i en l’especialitat que cursa.

El màster suposa una possibilitat de reflexió envers el que és l’educació en aquesta etapa educativa. Al màster accedeix estudiantat de diferents titulacions, moltes de les quals d’un àmbit competencial no afí a la docència. Però cada individu té l’experiència d’haver estat estudiant en el passat. Cal donar forma a aquesta idea que cada un i cada una tenim i apostar pel docent reflexiu, que no obra per impuls o intuïció, almenys no sempre, i que incorpora la reflexió en la seua actuació professional, a més de les tècniques i coneixements adients.
 

Informació proporcionada per: InfoCampus