UJI
 • UJI
 • Criteris d'admissió

Criteris d'admissió

Per poder accedir al màster s'ha de realitzar la preinscripció via web en les dates establertes al calendari. En aquesta preinscripció s'ha de triar l'especialitat que es vol cursar. Una vegada finalitzat el termini de preinscripció i revisada la documentació, s'obté la puntuació de cada sol·licitant aplicant el barem que s'especifica a continuació. Aquesta puntuació s'utilitzarà per ordenar les sol·licituds i realitzar l'admissió.

Per obtenir la puntuació, es suma a la nota mitjana de la diplomatura, llicenciatura, grau o enginyeria:

 • Si s'és enginyer/a superior, arquitecte/a o llicenciat/da (nivell 3 MECES): 1 punt.
 • Per cada diplomatura, enginyeria tècnica o grau addicional (nivell 2 MECES): 0,5 punts.
 • Per cada llicenciatura o enginyeria addicional (nivell 3 MECES): 1 punt.
 • Per cada màster: 1 punt.
 • Pel títol de doctor: 1 punt.

Es crearà una llista d'espera en una especialitat si hi ha més sol·licituds que places disponibles (hi ha 30 places per cada especialitat). Quan una sol·licitud queda en llista d'espera, i s'ha indicat una segona preferència en la preinscripció, s'ofereix la possibilitat de realitzar l'admissió a la segona opció, continuant en llista d'espera de la primera.

Si a la primera fase de la preinscripció una especialitat genera llista d'espera, aquesta no s'ofertarà en la segona fase. Si es produeixen vacants, s'atorgaran les places a les persones de la llista d'espera.

Cada especialitat disposa d'una llista de titulacions amb accés directe i una llista de titulacions amb accés afí: 

Que l'accés és afí vol dir que la titulació d'accés no és suficient per acreditar el domini de les competències relatives a l'especialització, de manera que per acreditar aquest domini cal realitzar una prova d'accés. Aquesta prova tindrà lloc una vegada iniciades les classes màster, en la data que determinarà la coordinació de cada especialitat. En cas de fer l'accés al màster amb una titulació afí, es recomana consultar el temari de les proves d'accés.

Pel que fa a l'especialitat d'Anglès (Llengua i Literatura i Ensenyament d'Idiomes), les persones titulades en Traducció i Interpretació o en Llengües Modernes, amb la llengua anglesa com a primera llengua estrangera, tenen accés directe.

Si es té accés afí a l'especialitat d'Anglès, s'estarà exempt de realitzar la prova d'accés si s'acredita el nivell C2 d'anglès.

Quant a l'especialitat d'Espanyol, les persones la llengua nativa de les quals no és l'espanyol, hauran d'acreditar un nivell C2 d'aquesta llengua.

Quan la titulació d'accés siga un màster, serà la subcomissió de l'especialitat qui determine si la persona sol·licitant té accés a l'especialitat, i si aquest accés és directe o afí. En aquest supòsit, la nota que es tindrà en compte per al barem serà la de la diplomatura, llicenciatura, grau o enginyeria que va servir d'accés per als estudis de màster amb els que es vol accedir.

 

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Reconeixement de 24 ECTS corresponents al mòdul específic d'Orientació Educativa a l'estudiantat que haja finalitzat el màster de Psicopedagogia. El mòdul d'Orientació Educativa no es troba activat pel que no es pot cursar a la Universitat Jaume I.

Reconeixement, si escau, d'un màxim de 12 ECTS per crèdits cursats en altres títols de postgrau.

- Els reconeixements amb el Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL) es poden consultar en el següent enllaç.

- Els reconeixements amb el Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) es poden consultar en el següent enllaç.

Informació proporcionada per: InfoCampus