UJI

Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

Última modificació: 02/03/2017 | Font: InfoCampus

El Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes suposa una possibilitat de reflexió envers el que és l’educació en aquesta etapa educativa. Al màster accedeix estudiantat de diferents titulacions, moltes de les quals d’un àmbit competencial no afí a la docència. Però cada individu té l’experiència d’haver estat estudiant en el passat. Cal donar forma a aquesta idea que cada un i cada una tenim i apostar pel docent reflexiu, que no obra per impuls o intuïció, almenys no sempre, i que incorpora la reflexió en la seua actuació professional, a més de les tècniques i coneixements adients. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: castellà i valencià. En l'especialitat de Llengua i Literatura i Ensenyament d'Idiomes s'inclou optativitat per a Castellà i Anglès.

 

Introducció

Presentació

La Llei orgànica 2/2009, de 3 de maig, d’educació, en els articles 94, 95 i 97, conforma la professió de professor i professora d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes com una professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de màster, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007 i amb el que disposa l’Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre de 2007.

El programa de màster inclou una formació de 60 crèdits ECTS. Es tracta de donar una formació completa articulada sobre matèries generals (d’àmbit psicopedagògic i sociopedagògic) i específiques (de cada una de les especialitats oferides).

El Pràcticum és l’assignatura que proporciona una vinculació més estreta amb els centres d’educació secundària, i el Treball de Final de Màster (TFM) pretén ser una oportunitat perquè l’alumnat realitze una síntesi crítica i reflexiva del procés d’ensenyament/aprenentatge viscut en el màster i en l’especialitat que cursa.

El màster suposa una possibilitat de reflexió envers el que és l’educació en aquesta etapa educativa. Al màster accedeix estudiantat de diferents titulacions, moltes de les quals d’un àmbit competencial no afí a la docència. Però cada individu té l’experiència d’haver estat estudiant en el passat. Cal donar forma a aquesta idea que cada un i cada una tenim i apostar pel docent reflexiu, que no obra per impuls o intuïció, almenys no sempre, i que incorpora la reflexió en la seua actuació professional, a més de les tècniques i coneixements adients.
 

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

 • Duració: un curs acadèmic (setembre 2017 / juliol 2018)
  El TFM es pot presentar fins a l'octubre de 2018.
 • Docència presencial: setembre 2017 / maig 2018

Les classes s'inicien cap a finals de setembre. Abans de l'inici, es realitza un acte de benvinguda en dues sessions: una al matí per a les especialitats de Llengües i Matemàtiques, i una altra a la vesprada per a les especialitats de Ciències Experimentals i Tecnologia, Ciències Socials i Formació Professional.

Al calendari del màster es mostra la programació del curs. Les dates més importants del curs 2017/2018 són les següents:

 • Acte de presentació del curs: 25/09/2017

Aula Magna de la Facultat de Ciències Humanes i Socilals (HA1012CC)

A les 10:00h. per les especialitats de matí.

A les 16:00h. per les especialitats de vesprada.

 • Inici de l'activitat docent presencial: 26/09/2017
 • Primer període de pràctiques: del 8/01/2018 al 26/01/2018
 • Segon període de pràctiques: de l'11/04/2018 al 17/05/2018
 • Fi de l'activitat docent presencial: 19/05/2018

Crèdits i import

El màster s'imparteix en un curs acadèmic (60 ECTS). Preu en el curs 2017/18: 16,37 €/crèdit.

Objectius

Com a objectiu principal d'aquest Màster, es planteja la formació integral i actualitzada del professional de l'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, de tal manera que després de cursar els 60 crèdits del títol puguem certificar que dit professional està capacitat plenament per a l'exercici de la professió de Professor/a en aquests ensenyaments. 

Per a açò, de manera específica, es pretén que l'estudiant, en finalitzar el Màster: 

1. Posseïsca una formació suficient tant de les característiques de l'alumnat com del centre educatiu i del context en el qual el procés d'ensenyament aprenentatge ha de circumscriure's. 

2. Posseïsca una formació actualitzada dels continguts més rellevants de l'especialitat en la qual curse el Màster així com les tècniques i mètodes didàctics més idonis per a l'especialitat i estratègies d'innovació i investigació educativa ajustant-se, en tot moment a criteris de qualitat. 

3. Demostre la seua competència en l'acompliment de la professió docent sent capaç d'aplicar aquests coneixements en la pràctica real d'aula mitjançant el pràcticum i a més ser capaç de defensar-los i integrar-los en el treball de finalització de Màster. 

El màster habilita per a exercir la professió de professor/a de Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, per la qual cosa la seua finalitat principal és que els futurs docents coneguen en profunditat els continguts de les matèries i/o assignatures de l'Educació Secundària corresponents a l'especialitat cursada i que, a més, els treballen de manera adequada al nivell i la formació prèvia de l'alumnat. 

Coneixements previs recomanables

No hi ha.

Orientació

El Consell de Ministres va aprovar el 14 de desembre de 2007, les condicions d'accés als cossos de professors d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Així, s'acorda que cal ser graduat universitari i cursar un màster oficial específic d'un any de durada (60 crèdits). A partir d'aquest acord, el Ministeri d'Educació va publicar les ordres per les quals es fixen els continguts mínims i els objectius d'aquests ensenyaments, que són la base sobre la qual les diferents comunitats autònomes desenvolupen les seues titulacions de màster, i les universitats desenvolupen els seus plans de estudis.

El títol oficial que s'obté en cursar aquest màster a la Universitat Jaume I habilita per a l'accés a les professions regulades de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, d'acord a les ordres publicades pel Ministeri d'Educació.

Eixides professionals

Per a l'accés a la funció pública docent, el Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, estableix les titulacions exigides per accedir als diferents cossos de professorat.

 • Per a l'ingrés al Cos de Professors d'Ensenyament Secundari i al Cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, s'ha d'estar en possessió del títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o el títol de Grau corresponent, a més d'aquest màster. A l'Annex V es detallen les especialitats en què podran ser admesos els qui, tot i no tenir la titulació exigida amb caràcter general, estiguen en possessió d'alguna de les titulacions que, per a cadascuna d'elles, es relacionen, així mateix, en el citat Annex V.
 • Per a l'ingrés al Cos de Professors Tècnics de Formació Professional s'ha d'estar en possessió de la titulació de Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o el títol de Grau corresponent, a més d'aquest màster.

Les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari s'estableixen al Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre.

Per a l'accés a la docència en centres privats, és el Reial Decret 860/2010 BOE, de 2 de juliol, el que regula les condicions de formació inicial del professorat dels centres privats per exercir la docència en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies. Es pot consultar informació sobre altres beques i ajudes al portal: http://estudiantat.uji.es

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües. Es pot consultar la taula d´equivalències per a aclarir qualsevol dubte sobre l’acreditació del domini d’una llengua. 

Per altra banda, es considerarà acreditat el nivell sempre que l'estudiant estiga en possessió del títol de llicenciatura o grau en Filologia o Traducció en qualsevol de les llengües europees de fora del nostre Estat.

Els estudiants que no disposen de l’acreditació pertinent podran obtenir-la, prèviament a la preinscripció, superant la prova que realitzarà la Universitat Jaume I habitualment durant el mes de juny i la convocatòria del qual es publica en el Servei de Llengües.

 

 

Criteris d'admissió

Per poder accedir al màster s'ha de realitzar la preinscripció via web en les dates establertes al calendari. En aquesta preinscripció s'ha de triar l'especialitat que es vol cursar. Una vegada finalitzat el termini de preinscripció i revisada la documentació, s'obté la puntuació de cada sol·licitant aplicant el barem que s'especifica a continuació. Aquesta puntuació s'utilitzarà per ordenar les sol·licituds i realitzar l'admissió.

Per obtenir la puntuació, es suma a la nota mitjana de la diplomatura, llicenciatura, grau o enginyeria:

 • Si s'és enginyer/a superior, arquitecte/a o llicenciat/da (nivell 3 MECES): 1 punt.
 • Per cada diplomatura, enginyeria tècnica o grau addicional (nivell 2 MECES): 0,5 punts.
 • Per cada llicenciatura o enginyeria addicional (nivell 3 MECES): 1 punt.
 • Per cada màster: 1 punt.
 • Pel títol de doctor: 1 punt.

Es crearà una llista d'espera en una especialitat si hi ha més sol·licituds que places disponibles (hi ha 30 places per cada especialitat). Quan una sol·licitud queda en llista d'espera, i s'ha indicat una segona preferència en la preinscripció, s'ofereix la possibilitat de realitzar l'admissió a la segona opció, continuant en llista d'espera de la primera.

Si a la primera fase de la preinscripció una especialitat genera llista d'espera, aquesta no s'ofertarà en la segona fase. Si es produeixen vacants, s'atorgaran les places a les persones de la llista d'espera.

Cada especialitat disposa d'una llista de titulacions amb accés directe i una llista de titulacions amb accés afí: 

Que l'accés és afí vol dir que la titulació d'accés no és suficient per acreditar el domini de les competències relatives a l'especialització, de manera que per acreditar aquest domini cal realitzar una prova d'accés. Aquesta prova tindrà lloc una vegada iniciades les classes màster, en la data que determinarà la coordinació de cada especialitat. En cas de fer l'accés al màster amb una titulació afí, es recomana consultar el temari de les proves d'accés.

Pel que fa a l'especialitat d'Anglès (Llengua i Literatura i Ensenyament d'Idiomes), les persones titulades en Traducció i Interpretació o en Llengües Modernes, amb la llengua anglesa com a primera llengua estrangera, tenen accés directe.

Si es té accés afí a l'especialitat d'Anglès, s'estarà exempt de realitzar la prova d'accés si s'acredita el nivell C2 d'anglès.

Quant a l'especialitat d'Espanyol, les persones la llengua nativa de les quals no és l'espanyol, hauran d'acreditar un nivell C2 d'aquesta llengua.

Quan la titulació d'accés siga un màster, serà la subcomissió de l'especialitat qui determine si la persona sol·licitant té accés a l'especialitat, i si aquest accés és directe o afí. En aquest supòsit, la nota que es tindrà en compte per al barem serà la de la diplomatura, llicenciatura, grau o enginyeria que va servir d'accés per als estudis de màster amb els que es vol accedir.

 

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Reconeixement de 24 ECTS corresponents al mòdul específic d'Orientació Educativa a l'estudiantat que haja finalitzat el màster de Psicopedagogia. El mòdul d'Orientació Educativa no es troba activat pel que no es pot cursar a la Universitat Jaume I.

Reconeixement, si escau, d'un màxim de 12 ECTS per crèdits cursats en altres títols de postgrau.

- Els reconeixements amb el Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL) es poden consultar en el següent enllaç.

- Els reconeixements amb el Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) es poden consultar en el següent enllaç.

Oferta de places

S'ofereixen 180 places distribuïdes entre les següents especialitats:

 • Ciències Experimentals i Tecnologia (Física i Química, Tecnologia i Informàtica, Ciències Naturals): 50
 • Formació Professional (branca Administrativa): 30
 • Geografia i Història: 30
 • Llengües (Anglès, Espanyol): 50
 • Matemàtiques: 20

En cas que una especialitat no cobreix totes les seues places, es podrà passar les seues vacants a altres especialitats.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster universitari en Professor/a de Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007: 

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. 
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma 

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions. 
 • CG02 - Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants així com l'orientació dels mateixos, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre. 
 • CG03 - Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialització cursada. 
 • CG04 - Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix; desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants. 
 • CG05 - Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible. 
 • CG06 - Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per si mateix i amb uns altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciativa personals. 
 • CG07 - Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes. 
 • CG08 - Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn on estiga situat; desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada; participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge. 
 • CG09 - Conèixer la normativa i organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament. 
 • CG10 - Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època. 
 • CG11 - Informar i assessorar a les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills. 
 • CG12 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, conèixer les característiques psicopedagògiques dels alumnes per a poder avaluar-los i emetre els informes que es requerisquen. 
 • CG13 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, conèixer les mesures d'atenció a la diversitat que es poden adoptar per a poder realitzar l'assessorament necessari en cada cas. 
 • CG14 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, analitzar l'organització i funcionament del centre per a coordinar l'orientació, personal, acadèmica i professional de l'alumnat en col·laboració amb els membres de la comunitat escolar. 
 • CG15 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, desenvolupar les habilitats i tècniques necessàries per a poder assessorar adequadament a les famílies sobre el procés de desenvolupament i d'aprenentatge dels seus fills. 
 • CG16 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, identificar els serveis públics i entitats comunitàries amb les quals puga col·laborar el centre i promoure i planificar, en col·laboració amb l'equip directiu, les accions necessàries per a una millor atenció de l'alumnat. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

 • CE01 - ADP. Comprendre el desenvolupament de la personalitat d'aquests estudiants i les possibles disfuncions que afecten a l'aprenentatge. 
 • CE02 - ADP. Conèixer les característiques dels estudiants, els seus contextos socials i motivacions. 
 • CE03 - ADP. Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals. 
 • CE04 - ADP. Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten a estudiants amb diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge. 
 • CE05 - PCE. Abordar i resoldre possibles problemes. 
 • CE06 - PCE. Conèixer l'evolució històrica del sistema educatiu en el nostre país. 
 • CE07 - PCE. Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i en el centre. 
 • CE08 - PCE. Conèixer i aplicar recursos i estratègies d'informació, tutoria i orientació acadèmica i professional. 
 • CE09 - PCE. Participar en la definició del projecte educatiu i en les activitats generals del centre atenent a criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència. 
 • CE10 - PCE. Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana. 
 • CE11 - SFE. Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar. 
 • CE12 - SFE. Comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatges com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat. 
 • CE13 - SFE. Conèixer l'evolució històrica de la família, els seus diferents tipus i la incidència del context familiar en l'educació. 
 • CE14 - SFE. Relacionar l'educació amb el mitjà. 
 • CE15 - SIM. Ser capaç de desenvolupar destreses i estratègies de resolució de problemes que impliquen el treball en equip col·laboratiu d'un centre docent. 
 • CE16 - Cf. Conèixer contextos i situacions en què s'usen o apliquen els diversos continguts curriculars. 
 • CE17 - Cf. Conèixer diferents perspectives de les matèries de l'especialitat per a poder transmetre una visió dinàmica de les mateixes. 
 • CE18 - Cf. Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització i els continguts que es cursen en els respectius ensenyaments. 
 • CE19 - Cf. Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries de l'especialitat. 
 • CE20 - DID. Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius. 
 • CE21 - DID. Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació. 
 • CE22 - DID. Conèixer els desenvolupaments teòric-pràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialitat. 
 • CE23 - DID. Entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul a l'esforç. 
 • CE24 - DID. Ser capaç de fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants. 
 • CE25 - DID. Ser capaç d'integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament aprenentatge. 
 • CE26 - DID. Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball. 
 • CE27 - INV. Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat. 
 • CE28 - INV. Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives. 
 • CE29 - INV. Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialitat. 
 • CE30 - INV. Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i aprenentatge de l'especialitat. 
 • CE31 - INV. Plantejar alternatives i solucions als problemes relatius a l'ensenyament i aprenentatge de l'especialitat. 
 • CE32 - INV. Ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació. 
 • CE33 - PR. Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent. 
 • CE34 - PR. Adquirir experiència en la planificació, la docència i l'avaluació de les matèries corresponents a l'especialització. 
 • CE35 - PR. Dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència. 
 • CE36 - PR. Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió basada en la pràctica. 
 • CE37 - TFM. Ser capaç de compendiar la formació adquirida al llarg de tots els ensenyaments en un treball final. 

Pla d'estudis

Segons la directriu oficial, marcada per l'Ordre ECI/3858/2007 de 27 de desembre, el Màster té una estructura bàsica de 60 crèdits ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores) dividits en dos mòduls: un de general i comú a totes les especialitats, amb un total de 20 crèdits, i un altre mòdul de 40 crèdits en el qual es treballarà per especialitats, i inclourà el Pràcticum i el Treball de Final de Màster.

Assignatures del mòdul general (20 crèdits, 8 hores presencials per crèdit):

 • Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (6 crèdits)
 • Processos i contextos educatius (6 crèdits)
 • Societat, família i educació (6 crèdits)
 • SIM Institut (2 crèdits)

Assignatures del mòdul específic (24 crèdits, 8 hores presencials per crèdit):

 • Complements per a la formació disciplinar (8 crèdits)
 • Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a l'especialitat (8 crèdits)
 • Innovació i Investigació Educativa (8 crèdits)

Pràcticum (10 crèdits, 200 hores presencials)

Treball de Final de Màster (6 crèdits)

Les especialitats que es troben activades a la Universitat Jaume I són:

 • Ciències Experimentals i Tecnologia. Optativitat: Física i Química, Ciències Naturals i Tecnologia i Informàtica.
 • Formació Professional. Optativitat: Branca administrativa. També es recomana aquesta especialitat per al qui vulga exercir com a professorat d'Economia a Batxiller.
 • Ciències Socials i Humanitats. Optativitat: Geografia i Història.
 • Llengua i Literatura i Ensenyaments d'Idiomes. Optativitat: Anglès i Espanyol.
 • Matemàtiques.

Aquelles especialitats que compten amb optativitat divideixen cada matèria de 8 crèdits del mòdul específic en dues matèries de 4 crèdits: una obligatòria d'especialitat i una altra corresponent a l'optativitat que es cursa.

Els continguts i tota la informació poden consultar-se en www.sia.uji.es.

Horaris

L'horari de classe de les assignatures del mòdul específic ve determinat per l'especialitat que es cursa:

Horari de matins (a partir de les 9:00):

 • Llengua i Literatura i Ensenyaments d'Idiomes (Inglés, Español).
 • Matemàtiques.

Horari de vesprades (a partir de les 15:30):

 • Ciències Experimentals i Tecnologia (Física i Química, Ciències Naturals, Tecnologia i Informàtica).
 • Formació Professional (Branca administrativa).
 • Ciències Socials i Humanitats (Geografia i Història).

Per a les assignatures del mòdul general hi haurà tres grups de 60 places: un grup en horari de matins i dos grups en horari de vesprades. Tindran preferència per a accedir al grup de matins les persones que cursen especialitats amb aquest mateix horari (fins a completar el grup).

En general, les assignatures es distribueixen al llarg del curs acadèmic de manera seqüencial, sense solapamientos, a raó de 4 hores de classe al dia (de dilluns a divendres). L'assignatura SAP007, així com algunes assignatures d'especialitats concretes, es cursen de manera intercalada ja que resulta més adequat per a treballar les competències que els corresponen (sempre en benefici de l'aprenentatge).

L'horari del Prácticum serà l'horari del centre de pràctiques. Cal tenir en compte que la gran majoria de centres només imparteix docència al matí, per la qual cosa és impossible garantir places en qualsevol un altre torn.

Els horaris de cada assignatura, el professorat i les aules en què es desenvoluparan les classes es publicaran més endavant en aquesta mateixa pàgina.

Continuar la meua formació

Amb el Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes es podrà accedir al Programa de Doctorat en Educació.

Coordinació docent

La coordinació ha sigut una de les directrius bàsiques d'aquest Màster, i per a açò s'han creat diversos òrgans de gestió, sent els principals:

 • Comissió Acadèmica (CA): formada per la coordinació, un representant de cadascuna de les àrees de coneixement majoritàries implicades en el mòdul general (tres en total) i un representant per especialitat (nou en total) el que fa un total de tretze membres.
 • Comissió Permanent (CP): formada per la coordinació general del Màster, i tres membres de la Comissió Acadèmica d'entre els representants de les especialitats.

La CA tindrà les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat. Les principals atribucions de la CP seran les de tràmit i gestió general del Màster així com vetlar per una òptima coordinació del disseny del Màster i la coordinació entre mòduls: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries. També serà l'encarregada de l'estudi previ dels assumptes que hagen de posar-se en consideració de la CA. Per tant, serà funció de la CP establir el calendari de reunions de la CA per a dur a terme aquest funcionament. Així mateix serà l'encarregada de vetlar per l'execució dels acords.

A més, tenint en compte que, en el mòdul general pugues haver-hi més d'un grup d'estudiants per assignatura i en els mòduls específics serà necessària la col·laboració de professors dels diferents àmbits que engloba aquesta especialitat, la CA ha de descansar sobre subcomissions de dos tipus fonamentals:

 • Subcomissions de gestió de les especialitats (una per especialitat activada, formada per les àrees involucrades directament en l'especialitat concreta) que comptarien amb un representant en la CA (i podria alternar-se anualment si es considera necessari).
 • Subcomissions de gestió de les assignatures del mòdul general. Seran tres subcomissions i cadascuna estarà formada pels professors de cadascuna de les assignatures, independentment de l'àrea de coneixement a què estiguen adscrits. Tindrà un representant en la CA que serà d'una de les tres àrees involucrades en aquestes matèries, de tal manera que sempre hi haja un representant de cadascuna de les àrees: Psicologia Educativa per a Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat, Teoria de l'Educació per a Societat, Família i Educació, i Didàctica i Organització Escolar per a Processos i contextos educatius.
 • Existirà també una subcomissió per a les assignatures d'Innovació i recerca educativa que, àdhuc dins de cada especialitat, funcionarà com una subcomissió única per a totes les especialitats.

Seran funcions de les subcomissions d'especialitat, entre altres que puguen afegir-se: elaborar les guies docents de les assignatures, modificar els continguts a impartir en funció de les noves necessitats que puguen plantejar-se, elaborar i corregir les proves d'accés, proposar a la CA els estudiants admesos en l'especialitat, proposar a la CA el professorat que impartirà les matèries de l'especialitat, coordinar el Prácticum i vetlar per una òptima implementació i regulació de l'especialitat en el Màster.

Seran funcions de les subcomissions del mòdul general, entre altres que puguen afegir-se: elaborar les guies docents de les assignatures, modificar els continguts a impartir en funció de les noves necessitats que puguen plantejar-se, proposar a la CA el professorat que impartirà les matèries que li són pròpies, elaborar les proves d'avaluació de la seua assignatura, de tal manera que els alumnes s'avaluen de la mateixa manera, independentment del grup i el professor, i vetlar per una òptima implementació i regulació del mòdul en el Màster.

La CA, a més, haurà de vetlar per la coordinació entre mòduls i assignatures: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries, i garantir per una òptima coordinació del disseny del Màster.

A més dels mecanismes de coordinació interna, s'ha dissenyat mecanismes de coordinació docent externa amb el professorat de secundària dels centres de pràctiques. Abans de la realització del Prácticum per part dels estudiants, es manté una reunió amb els coordinadors dels centres de secundària que seran receptors dels alumnes en pràctiques. Aquests coordinadors s'encarreguen de ser l'intermediari entre la universitat (i els tutors d'aquesta) i els tutors del centre (o supervisors). Per aquest motiu, és necessària aquesta reunió on la informació es distribuïsca a tots i es puguen resoldre els possibles dubtes que puguen aparéixer.

Durant la realització del Prácticum, el tutor de la universitat visita el centre, almenys una vegada, per a comentar amb el tutor d'allí  la marxa de les pràctiques. En finalitzar el període del Prácticum, es convoca una nova reunió amb els coordinadors amb la finalitat d'arreplegar l'avaluació del procés i establir línies de millora per al curs següent.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

METODOLOGIA I AVALUACIÓ

Cada crèdit ECTS requereix de 25 hores de treball de l'estudiantat. A les assignatures del mòdul general i les del mòdul específic, d'aquestes 25 hores, 8 són presencials.

La metodologia docent promou l'aprenentatge actiu, de manera que en les sessions de classe s'alternen les explicacions del professorat amb la participació de l'alumnat mitjançant la realització de debats, treballs en grup, estudi de casos, exposicions, etc. A més del treball de classe, l'estudiantat ha de realitzar tasques de treball personal com realitzar lectures, assaigs curts, exercicis, projectes, portafolis, etc.

L'avaluació de cada matèria constarà de dues proves amb un valor total per a cadascuna del 50%. Una prova serà de tipus teòric, en la qual l'estudiant haurà de reflectir que ha adquirit els coneixements necessaris. L'altra serà de tipus pràctic i en ella l'estudiant haurà de ser capaç d'aplicar aquests coneixements. D'aquesta manera demostrarà l'adquisició de les competències corresponents.

Pràctiques externes

El Pràcticum té una durada de vuit setmanes lectives i es realitza en centres docents públics i privats de la província de Castelló que imparteixen ensenyances previstes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, corresponents a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, així com per als centres públics autoritzats per impartir ensenyaments d'idiomes. La Conselleria d'Educació és qui regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques.

El Pràcticum es realitza en l'especialitat del màster que s'està cursant i està dividit en dos períodes. Un primer període de tres setmanes al mes de febrer i un segon període de cinc setmanes en acabar les classes presencials del màster. En total, la permanència al centre és de 200 hores en què es porta a terme una etapa d'acollida pel centre, on es coneix l'organització de la comunitat educativa, una etapa d'observació amb el tutor assignat i una etapa d'intervenció a l'aula.

L'horari del Pràcticum serà l'horari del centre de pràctiques. Cal tenir en compte que la gran majoria de centres només imparteix docència al matí, per la qual cosa és impossible garantir places en qualsevol altre torn.

Consulta les entitats cooperadores

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42135?caracteres=practicas

 

Mobilitat i programes d'intercanvi

Les pràctiques només es podran realitzar en centres docents de la Comunitat Valenciana (Ordre de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s’establixen orientacions per al desenrotllament del Pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a exercir les professions de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyances d’idiomes).

Treball final de màster

El Treball de Final de Màster es realitza en el tram final dels estudis del màster. Aquest és un treball en el qual s'han d'integrar els aprenentatges adquirits mitjançant els ensenyaments rebuts i les pràctiques realitzades.

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42135?caracteres=practicas

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Coordinació general: Sergi Selma Castell (mastersecundaria@uji.es)

Especialitat de Ciències Experimentals i Tecnologia: Mercedes Marqués Andrés (mmarques@uji.es)

Especialitat de Ciències Socials i Humanitats: Francisco Javier Soriano Martí (fsoriano@uji.es)

Especialitat de Formació Professional: Andreu Blesa Pérez (blesa@uji.es)

Especialitat de Llengua, Literatura i Ensenyança d´Idiomes: María Luisa Renau Renau (renau@uji.es)

Especialitat de Matemàtiques: Pablo Juan Verdoy (juan@uji.es)

Resta de membres de la Comissió Acadèmica del màster:

 • Emilio Adrián Serrano: Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat.
 • Arecia Aguirre García-Carpintero: Societat, Família i Educació.
 • Auxi Sales Ciges: Processos i Contextos Educatius.
 • Paloma Palau Pellicer:  Especialitat d'Educació Artística.
 • Jesús Gil Gómez: Especialitat d'Educació Física.
 • Antonio Ripollés Mansilla: Especialitat de Música.
 • Ferran Domènech Betoret: Especialitat d'Orientació Educativa. 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Telèfon: 964 72 83 03

mastersecundaria@uji.es

Departaments implicats

Donat l´elevat nombre de professors implicats en el màster, la pràctica totalitat de departaments de la Universitat Jaume I estan involucrats en la docència i tutorització d´activitats.

La coordinació general, no obstant això, correspon al departament d´Educació. Els departaments implicats són els següents:

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Una vegada s'han seleccionat els centres de pràctiques, Conselleria d'Educació proporciona a la coordinació del màster l'oferta de places disponibles a la província de Castelló. La coordinació del màster és qui realitza la tasca de coordinació amb els centres de pràctiques, mentre que la coordinació de cada especialitat s'encarrega de realitzar l'assignació de les places de pràctiques als estudiants, i dels tutors acadèmics de la Universitat Jaume I. En els centres hi ha la figura del coordinador de pràctiques, la funció del qual és la de concretar de manera coherent les accions formatives a desenvolupar per part dels estudiants del Pràcticum al costat dels seus respectius tutors en el centre, així com actuar com a representant del centre en les comunicacions amb la universitat.

Coordinació del treball final de màster

La coordinació de cada especialitat és l'encarregada de recollir les propostes de temes de Treball de Final de Màster oferits pel professorat de la Universitat Jaume I. Després de la publicació d'aquestes propostes, es realitza l'elecció de temes i tutors, de la qual s'ha de donar constància a la coordinació de l'especialitat, que serà també qui porte a terme l'organització dels tribunals d'avaluació.

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

La informació referent al sistema de garantia de qualitat es pot consultar en el present enllaç.

Consulta dels Informes del títol de les agències de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària poden consultar els indicadors del títol i tota la información corresponent en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=42135

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42135

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Vídeos Presentació del Màster

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus