UJI

Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament

Última modificació: 06/09/2019 | Font: InfoCampus

No sols hi ha la pau entesa d’una sola manera, sinó que hi ha tantes formes de fer la pau com diverses són les persones i les cultures.

Aquesta és una de les idees que sustenten el plantejament del màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament de la Universitat Jaume I en el marc de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau. [Llegir més

Modalitat: presencial. 

Idioma de docència: anglès o espanyol.

Pla d'estudis anterior

Introducció

Presentació

No sols hi ha la pau entesa d’una sola manera, sinó que hi ha tantes formes de fer la pau com diverses són les persones i les cultures.

Aquesta és una de les idees que sustenta el plantejament teòric del màster universitari en Estudis Internacionals de Paz, Conflictes i Desenvolupament. Així i prenent com a fonament aquest pressupost, el currículum del màster promou coneixements específics en les àrees d'estudis de pau, transformació de conflictes, cooperació al desenvolupament, educació per a la pau, cultures de pau, democràcia, drets humans, comunicació per mitjans pacífics, gènere i estudis postcoloniales, entre unes altres.

Amb una tradició de més de vint anys, el màster, que va començar en 1996 com a títol propi, ha anat consolidant-se a poc a poc, fins a arribar als nostres dies, quan es troba  adscrit a la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I i depèn institucionalment de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau creat entre la Universitat d'Alacant i la Universitat Jaume I.

Algunes de les fites més importants del màster són:

 • En 1999 va ser reconegut com a Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau atès el treball constant de construcció i difusió de cultures per a fer la pau.
 • A partir del curs 2009-2010, el Consell d'Universitats va aprovar amb verificació favorable aquest màster universitari (Reial decret 1393/2007).
 • A inicis de 2013, el màster va ser verificat favorablement mitjançant el procediment complet de l'ANECA, per la qual cosa va passar a anomenar-se “màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament”.
 • L'any 2015 el màster ha rebut l'informe favorable a la renovació de l'acreditació per part de l'ANECA.

També és important assenyalar que el principal objectiu del màster és crear una comunitat d'aprenentatge internacional, intercultural i interdisciplinari en la qual es fomente la transformació pacífica de conflictes, des del reconeixement, respecte i entesa de les diferents cultures i formes de vida. Així mateix, en les seues aules es promou el diàleg intercultural i l'intercanvi acadèmic entre el Sud i el Nord. Aquesta és una de la raons per les quals l'estudiantat procedeix tant de països desenvolupats com de països en vies de desenvolupament, reflectint, moltes vegades, alguns d'ells les tensions i els trastorns del món actual i havent pogut experimentar, en moltes ocasions i directament, guerres i conflictes violents. De la mateixa manera, el professorat participant procedeix de tot el món, contribuint també al caràcter internacional i intercultural del programa, i prové  de prestigioses universitats, organitzacions i institucions dels cinc continents.

Finalment, cal dir que la mida de les classes (màxim 25 estudiants per assignatura) afavoreix el contacte personal entre estudiants i professors, així com les metodologies de treball dinàmiques i participatives.

 

 

 

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Durada: dos cursos acadèmics (setembre 2017 / setembre 2019).

Docència presencial: setembre 2017 / setembre 2019.

 

PRIMER ANY 

PRIMER SEMESTRE, TARDOR 2017: PAU I CULTURA

I (25 Set. – 20 Oct.)

II (23 Oct. - 17 Nov.)

III (20 Nov. – 5 Des./Dec.)

IV (8 Gen./ Jan.- 2 Febr.) 

V (Dimecres: 27 Sept. 2017 – 31 Gen./Jan. 2018)

 

SEGON SEMESTRE, PRIMAVERA 2018: PAU I CONFLICTES

I (5 Febr. - 2 Març)

II (12 - 29 Mar.)

III (9 Abr. - 4 Maig)

IV (7 Maig – 1 Juny)

V (Dimecres: 7 Feb. – 30 May. 2018)

          Arely Vazquez Vidal, external researcher of IUDESP, Mexico

 

SEGON ANY

TERCER SEMESTRE, TARDOR 2017: PAU I DESENVOLUPAMENT
 

I (25 Sept. – 20 Oct.)

II (23 Oct. - 17 Nov.)

III (20 Nov. – 5 Des.)

IV (8 Gen. - 2 Feb.)

V (Dimecres: 27 Sept. 2017 – 31 Ene./Jan. 2018)

 

QUART SEMESTRE, PRIMAVERA 2018: VIA DE RECERCA O VIA PROFESSIONAL

I (5 - 9 Feb.)

II (14 - 16 Feb.)

TFM 2018

Via professional:

Via investigadora:

 

El Programa es reserva el dret a modificar, afegir o cancel·lar cursos i altres activitats. Actualitzat: 04/12/2017

Calendari matèries 1r any (.pdf)

Calendari matèries 2º any (.pdf)

Crèdits i import

120 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

Els objectius del programa són els següents:

1.1 Difondre les nocions de pau, conflictes, ajuda humanitària i cooperació al desenrotllament proposades per la UNESCO, perquè els futurs professionals i investigadors les incorporen de manera integral als seus àmbits de treball.

1.2 Crear un entorn d´estudi i investigació crític, interdisciplinari i d´excel·lència acadèmica en línia amb els estatuts de la Universitat Jaume I i el procés de convergència de l´Espai Europeu d´Educació Superior en el marc de Bolonya.

1.3 Promoure el reconeixement de la diversitat cultural, l´educació i la comunicació interculturals.

1.4 Desenvolupar habilitats personals, socials i professionals per a fer la pau (les paus) i transformar els conflictes per mitjans pacífics.

1.5 Estudiar les tendències de transformació de l´Acció Humanitària en processos de cooperació al desenvolupament i al codesenvolupament a llarg termini.

1.6 Avançar en la construcció de cultures per a la pau per mitjà del treball acadèmic i professional des de la perspectiva de gènere, de transformació de conflictes i de diplomàcies alternatives.

1.7 Assentar els coneixements, ferramentes i actituds necessàries per a establir xarxes de treball que implementen polítiques mundials i locals basades en el desenvolupament sostenible, la responsabilitat cooperativa i la seguretat ecològica.

 

Coneixements previs recomanables

Dirigit a alumnat, professionals i acadèmics que busquen formació interdisciplinària en temes de cultura de pau, transformació pacífica de conflictes i cooperació al desenvolupament.

En tractar-se d'un Màster que promou la interculturalitat, estem oberts a diverses àrees del coneixement. Alguns dels nostres estudiants provenen de l´àrea de filosofia, comunicació, humanitats, o dret, per mencionar alguns.

Orientació

El màster proporciona una formació de postgrau amb una orientació professional i/o investigadora.

Estructura del Programa de Màster:

Dos anys acadèmics (120 ECTS): tres semestres de docència (Pau i cultura, Pau i conflictes, Pau i desenvolupament, 30 ECTS cada un) i un d´investigació o professional (30 ECTS).

Via d´investigació: dos matèries de Metodologia i Tècniques d´Investigació, més la investigació i elaboració d´un treball final de màster amb orientació acadèmica (150 pàgines) que serà defensat públicament. Esta via dóna accés al programa de Doctorat Europeu en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament amb menció de Qualitat.

Via professional: dos matèries de Metodologia i Tècniques d´Elaboració i Execució de Projectes, més pràctiques en alguna institució o organisme d´aquest àmbit de treball i, finalment, l'elaboració i defensa pública d'un treball final de màster amb orientació professional.

 

Eixides professionals

Professionals:

 • Tècnics de cooperació al codesenvolupament que des d´ONGs del Nord impulsen la creació d´ONGs contraparts en països empobrits.
 • Oficials de les agències de l´ONU i altres organismes internacionals. Observadors de processos electorals democràtics en situacions postconflicte bèl·lic.
 • Observadors i mediadors en conflictes armats latents o efectius.
 • Tècnics en ajuda humanitària per a desastres naturals i/o en situacions de conflicte armat i postconflicte bèl·lic.
 • Tècnics de planificació de projectes d´ajuda humanitària i codesenvolupament en camps de refugiats i desplaçats.
 • Mediadors en conflictes de violència escolar, domèstica o producte de les desigualtats socials.
 • Experts en campanyes de sensibilització.
 • Tècnics de relacions interculturals en zones de fort flux d´immigració.
 • Formadors en temes de pau, conflictes i desenvolupament.

Acadèmics:

 • Professors universitaris.
 • Educadors per a la pau, la transformació pacífica de conflictes i la cooperació al codesenvolupament.
 • Investigadors acadèmics.
 • Investigadors en observatoris i en organismes d´anàlisi de la situació mundial d´armament, pobresa, relacions internacionals i conflictes.

Beques pròpies i ajudes

 

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Els criteris d'admissió als màsters universitaris estan regulats en l'article 17 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Els criteris de valoració de mèrits que s'apliquen per a la selecció de l'estudiantat que participa en aquest títol són els següents:

1. Expedient acadèmic. Valoració de l'excel·lència acadèmica de les candidatures (20%)

2. Coneixements i experiència professional prèvia amb especial atenció als tres camps principals del màster: pau, conflictes i desenvolupament. Valoració dels currículums dels candidats (30%)

3. Motivació personal, aspiracions, responsabilitat social i interessos. Valoració d’un l'assaig personal que s’ha de presentar on s'expliquen els motius pels quals es desitja participar en el programa i quin és el seu interès en els temes principals d’aquest (20%)

4. Coneixement d'idiomes (anglès/castellà) (20%)

5. País d'origen i context cultural. Ateses les característiques socials del programa i els seus objectius per a establir un diàleg intercultural, s'accepta els estudiants de manera que es forme un equilibri entre europeus i procedents de tercers països. Al mateix temps, el programa fa un esforç per combinar estudiants procedents de països en desenvolupament i de països desenvolupats. Aquest ambient intercultural és una de les característiques que enriqueixen i fan peculiar aquest programa (10%)

Encara que el programa no té explicitades proves d'admissió específiques, en cas de dubte es realitzen entrevistes via Skype, atès el caràcter internacional de l'estudiantat, per a comprovar la idoneïtat de les candidatures.

 

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Reconeixement de crèdits per experiència professional i/o laboral

L'alumne/a pot sol·licitar el reconeixement de fins a 18 ECTS per experiència professional i/o laboral. Les sol·licituds de reconeixement de crèdits en el Màster Universitari en Estudis Internacionals de Paz, Conflictes i Desenvolupament per experiència professional o laboral seran valorades per la Comissió Acadèmica del Màster. El sol·licitant haurà d'acreditar fefaentment que l'experiència professional o laboral està relacionada directament amb les competències inherents al títol que es pretén obtenir i a l'assignatura que sol·licita reconèixer.

Reconeixement de crèdits de títols propis

El títol propi Màster Internacional en Estudis de Paz i Desenvolupament es reconeixerà íntegrament (90 ECTS) a causa de la seva total extinció pel títol oficial de Màster Universitari en Estudis Internacionals de Paz, Conflictes i Desenvolupament (120 ECTS). 

Oferta de places

Nombre de places: màxim 50 estudiants per curs acadèmic, 25 estudiants per classe.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Estudis Internacionals de Paz, Conflictes i Desenvolupament per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol.

COMPETÈNCIES GENERALS:

 • CG01 - Comprendre les teories dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament per a poder analitzar-les des d'una perspectiva crítica i creativa
 • CG02 - Organitzar la informació treballada sobre els estudis de pau, conflictes i desenvolupament d'acord amb les metodologies professionals i de recerca pròpies d'aquests estudis
 • CG03 - Resoldre problemes a través d'una aplicació dels mitjans de la transformació pacífica de conflictes
 • CG04 - Avaluar processos de transformació pacífica dels conflictes
 • CG05 - Cooperar en un equip de caràcter interdisciplinari per a la realització d'activitats pròpies dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament
 • CG06 - Treballar en un context internacional en l'àmbit de la cooperació
 • CG07 - Interactuar amb els companys a través de les activitats realitzades en relació amb els estudis de pau, conflictes i desenvolupament
 • CG08 - Reconèixer la diversitat i la interculturalitat gràcies al contacte continu amb estudiantat i professorat procedent de múltiples cultures
 • CG09 - Raonar críticament sobre les teories ajuste als estudis de pau, conflictes i desenvolupament
 • CG10 - Discriminar quan una acció és causant de sofriment humà i de la naturalesa
 • CG11 - Desenvolupar un aprenentatge autònom en relació amb els continguts propis dels estudis per a la pau, els conflictes i el desenvolupament
 • CG12 - Seleccionar estratègies per a transformar conflictes per mitjans pacífics
 • CG13 - Fer propostes creatives i prendre decisions en la transformació pacífica dels conflictes
 • CG14 - Identificar trets culturals des d'una perspectiva intercultural


COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

E01 - Interpretar els corrents de pensament dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament que permeten adoptar un posicionament crític, igualitari, obert i flexible
E02 - Valorar críticament la relació entre els fets i els processos actuals i del passat dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament
E03 - Analitzar els processos històrics i socioculturals dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament
E04 - Jutjar les informacions, els textos i els discursos dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament i poder valorar-los d'una manera autònoma i creativa
E05 - Promoure el diàleg de forma oberta i inclusiva tenint en compte els pressupostos dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament
E06 - Aplicar de forma organitzada els coneixements adquirits en els estudis de pau, conflictes i desenvolupament.
E07 - Transmetre i ensenyar els continguts dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament d'acord amb els pressupostos de la filosofia per a la pau i de la transformació pacífica dels conflictes
E08 - Contrastar les diferents perspectives historiogràfiques en el marc dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament sobre moments de pau i situacions de conflicte en diversos períodes i contextos
E09 - Comparar les principals aportacions teòrico-pràctiques aplicades en els estudis interdisciplinaris de pau, conflictes i desenvolupament
E10 - Analitzar els fets històrics des d'una perspectiva científica dels estudis interdisciplinaris de pau, conflictes i desenvolupament
E11 - Conèixer i utilitzar recursos en línia per a la recerca conduent a la realització de treballs acadèmics (Webs oficials vinculades amb els estudis de pau, conflictes i desenvolupament, revistes electròniques, llibres electrònics, endnote, etc.)
E12 - Discriminar informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i d'Internet relacionats amb els estudis de pau, conflictes i desenvolupament
E13 - Utilitzar de manera clara i sense ambigüitats la terminologia pròpia en l'àmbit interdisciplinari dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament
E14 - Comunicar de forma escrita, mitjançant la realització de treballs acadèmics, i en la pròpia llengua els continguts apresos en els estudis de pau, conflictes i desenvolupament
E15 - Valorar els continguts propis dels estudis de pau, conflictes i desenvolupament en un context intercultural i internacional
E16 - Produir una reflexió crítica i profunda sobre la violència, la injustícia, la desigualtat, el desenvolupament i la pau en diversos contextos i temps

Pla d'estudis

Màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament: 120 crèdits ECTS en dos cursos acadèmics; tres semestres de docència (30 crèdits ECTS cada un) i un de formació investigadora o professional (30 crèdits ECTS).

Estructura de cada semestre de docència: una matèria introductòria més tres matèries específiques a triar segons els interessos de l'alumnat i l'idioma, anglès o espanyol, més un seminari intercultural setmanal.

Estructura del semestre de formació investigadora o professional:

L'estructura del semestre acadèmic/professional varia respecte als anteriors, ja que està composta per 2 matèries obligatòries (3 crèdits ECTS cada una) i la matèria Treball de Final de Màster amb orientació acadèmica (24 crèdits ECTS) per a la via acadèmica, que inclou l'elaboració d'un treball final de màster de 150 pàgines i la seua defensa pública davant d'un tribunal d'experts, o la matèria Estada en Pràctiques (12 crèdits ECTS) que inclou pràctiques nacionals o internacionals en un organisme i el Treball de Final de Màster amb orientació professional (12 crèdits ECTS) que inclou l'elaboració d'un treball final de màster i la seua defensa pública davant d'un tribunal d'experts.

Primer any acadèmic

Primer semestre: Pau i Cultura

Mòdul 1

 • Matèria d'introducció (obligatòria): 6 crèdits

Mòdul 2

 • Matèria optativa: 6 crèdits

Mòdul 3

 • Matèria optativa: 6 crèdits

Mòdul 4

 • Matèria optativa: 6 crèdits

Mòdul 5

 • Seminari Intercultural I (obligatòria): 6 crèdits

Total: 30 crèdits

 

Segon semestre: Pau i Conflictes

Mòdul 1

 • Matèria d'introducció (obligatòria): 6 crèdits

Mòdul 2

 • Matèria optativa: 6 crèdits

Mòdul 3

 • Matèria optativa: 6 crèdits

Mòdul 4

 • Matèria optativa: 6 crèdits

Mòdul 5

 • Seminari Intercultural II (obligatòria): 6 crèdits

Total: 30 crèdits

 

Segon any acadèmic

Tercer semestre: Pau i Desenvolupament

Mòdul 1

 • Matèria d'introducció (obligatòria): 6 crèdits

Mòdul 2

 • Matèria optativa: 6 crèdits

Mòdul 3

 • Matèria optativa: 6 crèdits

Mòdul 4

 • Matèria optativa: 6 crèdits

Mòdul 5

 • Seminari Intercultural III (obligatòria): 6 crèdits

Total: 30 crèdits

Quart semestre: Via investigació

Mòdul 1

 • Metodologia I (obligatòria): 3 crèdits

Mòdul 2

 • Metodologia II (obligatòria): 3 crèdits

Mòdul 3, 4 i 5

 • Treball de Final de Màster amb orientació acadèmica: 24 crèdits

Total: 30 crèdits

Quart semestre: Via professional

Mòdul 1

 • Metodologia I (obligatòria): 3 crèdits

Mòdul 2

 • Metodologia II (obligatòria): 3 crèdits

Mòdul 3, 4 i 5

 • Estada en pràctiques: 12 crèdits
  Treball de Final de Màster amb orientació professional: 12 crèdits

Total: 30 crèdits

Total: 120 crèdits


Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es

 

Avantatges del disseny del màster:

 • L’alumnat té més temps per a investigar i redactar els treballs dels cursos amb major qualitat, ja que disposen d'una setmana sense classe entre les matèries.

 • L'alumnat pot redactar el seu treball final de màster a Castelló amb tot el suport acadèmic i els recursos que el programa i la Universitat ofereixen.

 • Com a oferta addicional, el programa introdueix un període de pràctiques ateses les prèvies necessitats del nostre alumnat així com de la mateixa comunitat. Aquesta possibilitat permet rebre una formació professional en aquest camp.

 • Com que el programa compta amb 120 crèdits ECTS, adaptat al sistema europeu, és possible obtenir una especialització professional més elevada amb l'elaboració del projecte professional o una formació acadèmica superior amb l'elaboració d'un treball de final de màster que permet 'estudiant l'accés al programa de doctorat. A més, els que vulguen realitzar el programa de doctorat, una vegada completat el màster (línia investigadora), poden directament començar a elaborar la tesi doctoral, sense haver de cursar els crèdits de doctorat actuals corresponents al primer i segon any, ja que han sigut substituïts per les matèries del màster.

 • Seguint les recomanacions de l'espai europeu d'educació superior, el sistema educatiu deixa de centrar-se en l'ensenyament del professorat per a centrar-se en l'aprenentatge dels que estudien.


 

 

 

Horaris

L'horari general del màster sol ser tots els dies de dilluns a divendres de 10 a 13 hores.

A més, el dilluns de 14.30 h a 16.30 h s'imparteix l'assignatura Seminari Intercultural.

Horaris del curs 2017-2018 (.pdf)

Les classes s'imparteixen en les aules FF0205AA , FF0210AA, FF0203AA i FF0204AA en l'edifici de postgrau.

El Seminari Intercultural s'imparteix en el Saló d'actes de l'edifici de postgrau FF0008CC.

 

Continuar la meua formació

La realització d´aquest Màster pot donar accés al Doctorat en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament.

Coordinació docent

Segons la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I publicada en la web ací la coordinació docent del màster ha de ser a càrrec de la Comissió Acadèmica del Màster.

Segons aquesta normativa, la Comissió Acadèmica del Màster està composta per un mínim de tres professors del màster que tinguen vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, i per un estudiant de la Universitat. En tot cas, en la seua constitució s’ha d’establir una representació adequada dels departaments participants en el màster. La Comissió ha de triar d’entre els seus membres un coordinador o coordinadora i un secretari o secretària. Aquesta Comissió assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster. Són funcions de la Comissió Acadèmica del Màster:

a) Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

b) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.

c) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

d) Assignar els tutorsi tutores a l’alumnat quan formalitzen la matrícula.

e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

f) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o diversos professors o professores col·laboraren en les activitats formatives del màster.

g) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

h) Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.

i) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

j) Nomenar el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del treball final de màster.

k) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs finals de màster.

l) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

m) Gestionar els recursos econòmics del màster.

n) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

o) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

p) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Dins de la Comissió Acadèmica també s’han de repartir entre els seus membres les funcions de:

- Coordinació de Pràcticum: que vetllen per establir les correctes relacions amb les entitats col·laboradores i per la qualitat de les pràctiques en els àmbits d’intervenció psicopedagògica.

 - Coordinació d’especialitat: per a garantir la coherència i complementarietat d’activitats i propostes didàctiques entre les assignatures que la formen (activitats integrades o interdisciplinàries).

D’aquesta forma es garanteix tant la coordinació vertical com horitzontal del títol.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

REQUISITS ACADÈMICS DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS INTERNACIONALS DE PAU, CONFLICTES I DESENVOLUPAMENT. CURS ACADÈMIC 2016-171

1. INTRODUCCIÓ

El Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament és, junt amb el seu Doctorat, una de les principals activitats de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau i de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP) de la Universitat Jaume I de Castelló, Espanya. El Màster començà l’any 1996 com a títol propi i ha anat consolidant-se al llarg de la seua trajectòria. S’imparteix en un context internacional, interdisciplinari i intercultural, combinant estudiantat i professorat del Nord i del Sud.

Aquest Màster Universitari fou aprovat com a Títol Oficial per la Generalitat Valenciana en el Decret 44/2006, de 31 de març (DOGV núm. 5233, de 04.04.2006) i verificat per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i pel Consell de Universitats, així com el seu Doctorat. Aquest últim ha rebut la Menció cap a l’Excel·lència pel Ministeri d’Educació i Ciència a través de la seua Resolució del 6 d’octubre de 2011, de la Secretària General d’Universitats, amb reconeixement a la solvència cientificotècnica i formadora del programa. Segueix els criteris del procés de convergència de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) dins del procés de Bolonya, de la legislació espanyola (Reial Decret 1393/2007 de 29 d’octubre), de les regulacions de la Generalitat Valenciana i dels criteris acadèmics de l’UJI.

A inicis de 2013, el Màster fou verificat favorablement mitjançant el procediment complet de l’ANECA, per tant, ha passat a denominar-se “Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament”. Durant 2014 ha rebut l’avaluació favorable per a la renovació de l’acreditació per l’AVAP (Agencia Valenciana de Avaluació i Prospectiva).

Aquest títol oficial aposta pel rigor acadèmic en un marc internacional, interdisciplinari i intercultural en el que es potencia la participació activa a través de l’intercanvi acadèmic i intercultural.

La complexitat dels Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament requereix una intensa dedicació i esforç per part de l’estudiantat i professorat, a qui s’anima a buscar temes comuns entre les diferents matèries ofertades, de manera que es relacionen els coneixements i competències i puguen, d’aquesta manera, aproximar-se als continguts del Màster des d’una perspectiva global, crítica, dialògica i reflexiva.

(1 Aquesta informació pot estar subjecta a modificacions en cas de canvi en la legalització vigent.)


2. ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2.1 Estructura general

Aquest Màster és de 120 crèdits ECTS (European Credit Transfer Sistem), que és el sistema de crèdits vàlid per a tot l’EEES. El programa té una duració de dos cursos acadèmics i està estructurat en quatre semestres: tres semestres de docència i un últim semestre on l’estudiantat opta per la via d’investigació o la via professional i elabora el Treball Final de Màster (TFM), amb orientació acadèmica o professional, dependent de la via escollida.

Els tres semestres de docència s’organitzen al voltant dels tres grans àmbits d’estudi del programa: el primer semestre aborda els temes de Pau i Cultura, el segon semestre versa sobre Pau i Conflictes i el tercer semestre s’organitza en torn a temes de Pau i Desenvolupament.

PRIMER ANY

 • Primer semestre (30 crèdits ECTS): Pau i cultura

 • Segon semestre (30 crèdits ECTS): Pau i conflictes

SEGON ANY

 • Primer semestre (30 crèdits ECTS): Pau i Desenvolupament

 • Segon semestre (30 crèdits ECTS): Via d'investigació o Via professional


 

2.2 Els primers tres semestres de docència

Cada semestre de docència comprèn cinc matèries de 6 ECTS cada una:

 • Una primera matèria introductòria (obligatòria)
 • Tres matèries d’especialització (optatives)
 • Un seminari intercultural setmanal (obligatòria)

2.2.1 Estructura de les matèries dels tres primers semestres

 • En els tres primers semestres de docència, les matèries introductòries i les matèries d’especialització tenen una duració de quatre setmanes, organitzades en mòduls consecutius. Cada matèria es compon de tres setmanes de docència amb classes diàries de tres hores (habitualment, de 10h. a 13h.) de dilluns a divendres, amb un total de 45 hores lectives presencials, i una setmana d’investigació (en la que no hi ha classes) per al treball autònom de l’estudiantat que ha de portar, especialment, a l’elaboració del treball final de la matèria. Els horaris i les dates es poden consultar en el document “Calendari diari de classes”.

 • La metodologia utilitzada seguirà els pressupostos didàctics que es venen proposant des de l’EEES i que tenen en compte els propis sabers de l’estudiantat, així como el seu aprenentatge autònom. En aquest sentit, les classes es centraran en una combinació entre les explicacions magistrals i les dinàmiques participatives. Cada tema constarà de texts de lectura obligatòria diària, de presentacions orals per part de l’estudiantat, debats d’aula, treballs en grup i altres activitats pràctiques. Tot això es complementarà amb les lliçons magistrals.

 • Al llarg dels tres semestres de docència, l’estudiantat cursa també les matèries Seminari Intercultural / Intercultural Seminar I, II i III com a part de la docència obligatòria. Es tracta d’una matèria en la que participen conjuntament tots/es els/les estudiants/es que assisteixen al programa i s’enriqueixen mútuament de les seues experiències i coneixements. El Seminari Intercultural tracta de ser un fòrum de discussió on es combinen xerrades, conferències o col·loquis tant del propi estudiantat com d’especialistes invitats. Els seminaris són matèries bilingües on s’alternen presentacions en anglès i castellà i disposa d’interpretació simultània gratuïta per a qui ho necessite. A més, els seminaris estan oberts al professorat, a tot l’estudiantat de la Universitat i al públic en general. Tenen lloc una vegada a la setmana, normalment tots els dimecres de 14:30 a 16:30h. (tant durant les setmanes de docència de la resta de matèries com en les setmanes d’investigació. Els horaris i les dates es poden consultar en el documento “Calendari diari de classes”).

 

2.3 L'últim semestre

Al finalitzar els tres semestres de docència els/les estudiants optaran en l’últim semestre per la via d’investigació o per la via professional.

L’estudiantat que opte per la via d’investigació:

 • Cursarà la matèria Metodologia i Tècniques d’Investigació I (de 3 ECTS).
 • Cursarà la matèria Metodologia i Tècniques d’Investigació II (de 3 ECTS).
 • Elaborarà un TFM (de 24 ECTS) amb orientació acadèmica. Aquest TFM tindrà una extensió mínima de 150 pàgines i serà defés públicament davant d’un tribunal. Les temàtiques estaran relacionades amb els Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament.

L’estudiantat que opte per la via professional:

 • Cursarà la matèria Metodologia i Tècniques d’Elaboració de Projectes (de 3 ECTS).
 • Cursarà la matèria Metodologia i Tècniques d’Execució de Projectes (de 3 ECTS).
 • Realitzarà una Estància en Pràctiques (de 12 ECTS). Les pràctiques poden ser nacionals o internacionals.
 • Elaborarà un TFM amb orientació professional (de 12 ECTS). Aquest TFM també serà defés públicament davant un tribunal.


2.3.1 Estructura de les matèries de l'últim semestre

Les matèries de l’últim semestre (Metodologia i Tècniques d’Investigació I i II, i Metodologia i Tècniques d’Elaboració/Execució de Projectes) tenen lloc al principi de l’últim semestre del Màster, en el mes de febrer. Cada matèria té 22,5 hores presencials, 20 hores de docència i 2’5 hores de tutories, que es concentren en una setmana. Les dos matèries s’imparteixen de manera consecutiva i les hores presencials es desenvolupen en dos setmanes de classe (els horaris i les dates es poden consultar en el document “Calendari diari de classes”).

Al finalitzar aquestes matèries, l’estudiantat pot dedicar-se al TFM, en el cas de la via acadèmica, o a l’Estància en Pràctiques i el TFM, en el cas de la via professional.


 

3. AVALUACIÓ DE LES ASSIGNATURES2

3.1 Avaluació de les matèries dels tres semestres de docència

Els requisits acadèmics per a la superació de les assignatures compleixen les directrius europees dels ECTS que centren l’aprenentatge en el treball autònom i personal de l’estudiantat. Els ítems d’avaluació de cada matèria són les següents: assistència i participació activa en les classes, presentació oral i elaboració d’un treball acadèmic escrit.

 • Assistència i participació en classe: l’assistència a totes les classes és obligatòria. Així mateix, per al procés d’ensenyança-aprenentatge és fonamental la participació activa en les mateixes. L’estudiantat deurà llegir diàriament les lectures de cada sessió amb la finalitat de discutir i profunditzar el contingut en els debats de classe. El material de lectures serà facilitat pel professorat. L’estudiantat també deurà complir amb possibles activitats indicades per el professorat que poden donar lloc a debats d’aula, treballs en grups i altres tasques pràctiques. Tot això es complementarà amb les explicacions magistrals. “L’Assistència i participació en classe” suposa el 20% de la nota final.
 • Presentació oral: l’estudiantat preparà també una exposició oral sobre un dels temes o continguts de la matèria, seguint les indicacions prèvies del professorat. Cada docent establirà la duració de la presentació així com l’organització i el format (individual, per parelles, en grup, amb o sense suport audiovisual, etc.). La “Presentació oral” suposa el 20% de la nota final.
 • Treball final de matèria: durant les setmanes d’investigació, l’estudiantat elaborarà el treball escrit de cada assignatura, relacionat amb les continguts de la matèria. El treball ha d’estar escrit en espanyol i tenir una extensió entre 12 i 15 pàgines aproximadament (3.000-3.750 paraules), incloent la bibliografia (els annexes no computen en aquesta extensió). En l’annexe a aquest document es poden consultar els criteris d’edició recomanades per a la redacció de texts acadèmics en la Universitat Jaume I.
  Els detalls específics de cada treball escrit, com el tema, el format (assaig, article d’opinió, portafoli, etc.) i altres qüestions s’acordaran amb el professorat de l’assignatura. El treball final s’entregarà mitjançant l’Aula Virtual en format pdf l’últim dia de la setmana d’investigació de cada matèria, abans de les 23:55 hores (les dates d’entrega es poden consultar en el document “Calendari diari de classes”). En cas de qualsevol incidència tècnica hi ha que informar al programa (epd@uji.es) dins del període d’entrega. El “Treball final de matèria” suposa el 60% de la nota final.

Assistència i participació en classe: 20%

Presentació oral: 20%

Treball final de matèria: 60%

3.2 Avaluació de les assignatures de l'últim semestre

En el quart semestre, els criteris d’avaluació varien segons el tipus d’assignatura.

 • Per a les matèries de Metodologies d’Investigació/Projectes (que s’imparteixen durant dos setmanes en el mes de febrer), es segueixen els mateixos criteris d’avaluació que per a les matèries dels primers tres semestres:
  • Assistència i participació a classe: 20% de la nota final.
  • Presentació oral: 20% de la nota final.
  • Treball final de matèria: 60% de la nota final.
 • Per a l’Estància en Pràctiques, l’estudiantat ha de realitzar les pràctiques i elaborar una memòria. La memòria de pràctiques suposarà el 100% de la nota final de l’assignatura.
 • Per al Treball Final de Màster (TFM), tant amb orientació acadèmica com professional, es tindran en compte els següents criteris:
  • Treball escrit: 60% de la nota final.
  • Defensa oral: 40% de la nota final.

Donada l’especificitat de les assignatures del quart semestre, es recomana consultar la normativa detallada en les guies docents i la informació proporcionada pel professorat responsable de la coordinació de cada assignatura.

(2 La informació específica de les matèries (continguts, temari, bibliografia, avaluació, etc.) es troba detallada en la guia docent de cada assignatura. Es poden consultar en el SIA i en el web del màster (www.epd.uji.es).)


 

4. NOTES, REVISIÓ I CONVOCATÒRIES

4.1 Procediments per a les notes, revisions i convocatòries d'exàmens

Al respecte, la coordinació del programa es regirà per la Normativa d’Avaluació de l’Estudiantat vigent en la Universitat Jaume I i disponible en la pàgina Web de la Universitat (Consell de Direcció núm. 5, del 18 de juliol de 2006 i Consell de Govern núm. 32, del 13 de juliol de 2009). El professorat de cada matèria pujarà les qualificacions i comentaris de cada estudiant en el bolletí de qualificacions de l’Aula Virtual de la seua assignatura. Per a açò, el professorat disposa d’un màxim d’un mes des del dia de l’entrega dels treballs. En el bolletí de qualificacions de l’Aula Virtual apareixen los ítems de les corresponents tasques avaluables i la nota final de la matèria. Cada tasca avaluable (Assistència i Participació activa a classe, Presentació oral i Treball acadèmic) estarà expressada sobre 10. L’aplicació informàtica calcularà automàticament la nota final de l’assignatura, segons les mitges ponderades específiques de cada matèria. Cada estudiant pot veure les seues qualificacions a l’Aula Virtual dels cursos accedint amb l’usuari i contrasenya personals. Després de la recepció de les notes i els comentaris, l’estudiantat té quinze dies per a sol·licitar al seu docent una revisió, en cas de disconformitat o dubte. El professorat atendrà la sol·licitud dins d’aquests quinze dies de revisió i informarà tant a l’estudiantat com a l’administració del programa de possibles canvis en les qualificacions. Posteriorment, una vegada s’hagen generat les actes oficials segons el calendari de l’UJI, les notes seran registrades en les mateixes i immediatament apareixeran també en l’expedient acadèmic de cada estudiant.

Seguint el RD 1393/2007 sobre convocatòries de títols oficials de Màster, l’alumnat té dret a dos convocatòries d’examen en cada curs acadèmic per a aprovar les assignatures:

 1. La primera convocatòria té lloc al finalitzar la docència de cada matèria. Per a presentar-se a aquesta convocatòria és necessari entregar el treball final de matèria dins del termini establert (consultar el calendari de classes amb les dates específiques de les entregues).
 2. La segona convocatòria té lloc durant el mes de juliol. Esta segona convocatòria acull tant a l’estudiantat no presentat (treball no entregat o entregat fora del termini indicat) com qui ha rebut un suspens en la primera.

La data màxima per a que l’estudiantat entregue els seus treballs, en aquesta segona convocatòria, és el 5 de juliol abans de les 23:55 hores. Els treballs s’entregaran, a l’igual que en la primera convocatòria, a través de l’Aula Virtual en format pdf. El professorat tindrà en compte els mateixos criteris d’avaluació que en la primera convocatòria, i, una vegada avaluats els treballs, posarà les notes i els comentaris en l’Aula Virtual.  L’estudiantat disposarà de quinze dies per a sol·licitar una revisió en cas de disconformitat o dubtes.

Cal nombrar que:

La nota mínima per a aprovar les assignatures és 5.

 1. Els criteris d’avaluació són els mateixos per a ambdues convocatòries.
 2. En ambdues convocatòries, l’estudiantat haurà d’entregar necessàriament el treball escrit per a ser avaluat. Si no es presenta el treball, constarà com a “No presentat”.
 3. En l’expedient acadèmic de cada estudiant apareix explícit si la matèria s’ha aprovat en primera o segona convocatòria.
 4. Donat el caràcter internacional del professorat, des del programa es recomana a l’estudiantat fer ús de la primera convocatòria.

 

4.2 Sistema de qualificació

El sistema de notes de la Universitat Jaume I és sobre 10 i segueix el següent barem de puntuació:

 • No presentat: el/la estudiant que no ha participat en la convocatòria (no va entregar el treball en el termini establert).
 • 0 – 4,9 (Suspens): el/la estudiant no ha demostrat haver adquirit les competències bàsiques de la matèria, el treball entregat no té suficient qualitat acadèmica.
 • 5,0 – 6,9 (Aprovat): el/la estudiant s’ha esforçat, ha adquirit les competències bàsiques del curs, però no ha assolit tot l’aprenentatge requerit. No sempre ha demostrat portar les lectures preparades i ha realitzat un treball d’una qualitat mitjana.
 • 7,0 – 8,9 (Notable): el/la estudiant ha demostrat l’aprenentatge requerit i la preparació dels temes corresponents. El treball final de matèria i la participació en classe ha sigut d’una qualitat alta.
 • 9,0 – 10 (Excel·lent): el/la estudiant ha fet un treball final de matèria amb qualitat i nivell acadèmic excel·lent. Ha tingut una participació molt activa en les discussions de classe i ha demostrat estar molt ben preparat/da en les temàtiques requerides.
 • 9,0 – 10 (Matrícula d’Honor): de manera opcional es podrà atorgar una matrícula d’honor a estudiants que hagen obtingut una qualificació igual o superior a 9 i la seua participació i trajectòria acadèmica haja sigut excel·lent i mereix destacar-se de la resta de participants. El nombre de matrícules d’honor no podrà excedir del 5% del número total d’estudiants matriculats en una mateixa matèria. Si el número total d’estudiants matriculats és inferior a 20, es podrà concedir una sola «Matrícula d’Honor».


 

5. NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT

 

 • Assistència: el Màster és un programa presencial i és necessari assistir a totes les hores lectives de les assignatures com a part del procés d’aprenentatge. Si un/a estudiant està malalt/a o no pot assistir a classe per alguna raó extraordinària, deurà notificar la seua absència tant al professorat de la matèria com a l’administració. L’estudiantat deurà informar per escrit a l’administració del programa, a través d’una carta o e-mail (epd@uji.es). El fet de no justificar una absència repercutirà negativament en la qualificació “d’Assistència i participació activa en classe”.
 • Puntualitat: per al correcte desenvolupament de les classes diàries, els seminaris interculturals setmanals i qualsevol activitat programada és fonamental la puntualitat, respectant els horaris indicats.
 • Terminis d’entrega: no serà admès cap treball fora del termini d’entrega, ni per part del professorat ni de l’administració. Els retards en les entregues impliquen constar com “No presentat” en la convocatòria.
 • Aparells electrònics: es prega desconnectar els telèfons mòbils i altres aparells electrònics durant les hores de classe per respecte a les/as companys/eres i al professorat. A més, es prega fer ús correcte dels ordinadors portàtils durant el desenvolupament de les sessions i únicament en cas que sigue necessari. Així mateix, es recomana evitar l’ús indegut d’auriculars.
 • Plagi: finalment, cap ressaltar que el plagi total o parcial en tots els treballs elaborats per l’estudiantat implicarà automàticament suspendre l’assignatura.

 

 

ANNEX: CRITERIS D'EDICIÓ (BASATS EN LES NORMES DE PUBLICACIÓ DE LA UNIVERSITAT JAUME I)


1. Presentació

 • Treball final de matèria: 12-15 pàgines (aprox. 3.700 – 4.500 paraules)
 • Treball Final de Màster amb orientació acadèmica: mínim 150 pàgines (aprox. 45.000 paraules)
 • Treball Final de Màster amb orientació Professional: consultar la guia docent de l’assignatura.
 • Memòria de l’Estància en Pràctiques: consultar la guia docent de l’assignatura.
 • Interlineat 2
 • Alineació del text: justificat (evitar l’alineació només a l’esquerra)
 • Numeració de pàgines
 • Font i mida de Lletra: Times New Roman 12
 • Organitzar el text en paràgrafs: els paràgrafs començaran amb sangria en la primera línia, així doncs no serà necessari deixar un major espai entre paràgrafs sinó que es deixarà el mateix espai entre paràgrafs que entre línies
 • Per a les entregues a paper es recomana imprimir a doble cara


 

2. Citacions i referències bibliogràfiques

2.1 Citacions textuals/literals

 • Entre cometes angulars « » dins del text (si són menys de tres línies)

 • Paràgraf a part sense « », ni cursiva, amb sagnat i amb un interlineat inferior (si són més de tres línies)

 • [...] per a les omissions

 • Les referències bibliogràfiques s'han d'incorporar en el text i només han de fer constar el cognom o cognoms de l'autor en minúscula, l'any d'edició de l'obra referida i la pàgina o pàgines: (autor, any: pàgines).

 • Evitar les abreviatures llatines: loc. Cit., op. Cit., ibídem,...


 

2.2 Referències a idees o teories

 • Quan no s’està citant textualment sinó que solament estem utilitzant l’idea d’un autor en una determinada obra també es deu indicar la font, encara que en aquest cas no serà prescriptiu concretar la pàgina (Autor, any). Però sempre serà útil explicitar al màxim la localització de l’idea. Per exemple, si l’idea apareix en pàgines consecutives es posarà un guió entre les dos xifres, si no és el cas, es posarà una coma. Exemple: (Shiva, 1999: 17-32), (Sponsel, 1994: 34, 67, 109).

  També pot donar-se el cas de que una mateixa proposta o teoria s’haja consultat en diferents autors. Exemple: (Apel, 1999; Habermas, 2002; Honneth, 2007).

 

3. Notes

 • En xifra i superíndex, correlatives i després dels signes de puntuació. Exemple:   

  [...] segons les últimes teories.1

 • S’han de reduir al màxim, donat que les referències bibliogràfiques van abreviades dins del text; utilitzar les notes només per a xicotets esclariments.

 

4. Tipus de lletra: normal, versaleta, negreta i cursiva

 • Normal: en la composició d'un text acadèmic s'ha d'utilitzar fonamentalment la lletra normal, que excepcionalment es pot combinar amb la cursiva o itàlica (inclinada), amb la negreta (de traç més gros que la normal) i la versaleta (amb aspecte de majúscula però d'una altura mitjana entre la minúscula i la majúscula) per a destacar o diferenciar certs elements del text. Mai se sol utilitzar el subratllat (ni en els títols).

 • versaleta: en la secció de bibliografia, per als autors.

 • Negreta: ha quedat destinada més per als títols que per al text, per tant es recomana prescindir d'aquest estil en el cos de l'obra.

 • Cursiva: l'ús de la cursiva també és restrictiu; s'usa especialment per als estrangerismes (paraules d'un altre idioma, incloent-hi les llatines) i si es vol remarcar alguna paraula. Així mateix, en la bibliografia, els títols dels llibres i de les publicacions periòdiques s'escriuen en cursiva.

 

 

5. Bibliografia

 • Al final de l'obra i per ordre alfabètic dels autors (lletres VERSALES per als noms).
 • Llibres:
  MARTÍNEZ GUZMÁN, VICENT (2005): Podem fer les paus, Reflexions ètiques després de l'11-S i l'11-M, Bilbao, Desclée De Brouwer.
 • Articles en publicació periòdica:
  MARTÍNEZ GUZMÁN, VICENT (2003): «Polítiques per a la Diversitat: Hospitalitat contra Estrangeria», Convergència Revestisca de Ciències Socials, 33, 19-44.
  BURTON, JOHN (1996): «Civilizations in crisi: from adversarial to problem solving processes», International Journal of Peace Studies, 1(1), 5-24.
 • Capítols d'un llibre col·lectiu:
  REI MARCOS, FRANCISCO (2002): «Estat i periodisme en les crisis humanitàries. ¿Qui condiciona a qui?», en ENS ALDÁS, ELOÍSA (ed.): Mitjans periodístics, cooperació i acció humanitària, Barcelona, Icària, 95-101.
 • Fonts d'Internet: el servei de publicació de la UJI no contempla l'ús exprés de fonts d'Internet, encara que s'aplicaria la mateixa normativa que en els llibres o articles (que en aquest cas serien sobre suport informàtic) però afegint l'adreça i la data de consulta del document.
  MARTÍNEZ GUZMÁN, VICENT (2005): «Armes per la pau? Cicle armamentístic i Cultura de Pau», en Centre d'Estudis per a la Pau Delàs, disponible en http://www.justiciaipau.org/centredelas/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=210&mode=thread&order=0&thold=0, Data de consulta, 20-03-06.
 • Dos autors: el segon autor s'introdueix de forma directa, és a dir, es posa primer el nom i després el cognom.
  MOLINA RUEDA, BEATRIZ I FRANCISCO A. MUÑOZ (eds.) (2004): Manual de Paz i Conflictes, Granada, Universitat de Granada/Conselleria d'Educació de la Junta d'Andalusia.
 • Més de dos autors: es nomena al primer de la forma indicada, seguit de la construcció «i uns altres»
  ERIKSSON, MIKAEL i uns altres (2003): «Special Data feature: Armed Conflict, 1989-2002», Journal of Peace Research, 40(5), 593-607.
 • Si l'autor és una institució: se li dóna el mateix tractament tipogràfic
  UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (1993): Resums de tesis doctorals, València, Servei de Publicacions.
 • Any. En el cas que dues o més publicacions del mateix autor siguen del mateix any:
  HABERMAS, JÜRGEN (1989a): El discurs filosòfic de la modernitat, Madrid, Taurus.
  HABERMAS, JÜRGEN (1989b): Teoria de l'acció comunicativa: Complements i estudis previs, Madrid, Càtedra.
 • Ciutat d'edició: el topònim ha d'anar en la llengua del text.
 • Si l'obra no té un autor específic es pot citar pel títol
  Nova Bíblia de Jerusalem revisada i augmentada (1999): Bilbao, Desclée de Brouwer. Edició en CD.
  L'Alcorà (Edició bilingüe preparada per Julio Cortés) (1999): Barcelona, Herder.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Actualment, estan actius els convenis de col·laboració d'intercanvi d'estudiants amb la Universitat d'Innsbruck (Àustria), on s'està impartint el Master Program in Peace, Development, Security and International Conflict Transformation i el conveni amb la Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic de Toluca (Mèxic), on s'imparteix el Mestratge en Paz i Desenvolupament. 

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42177/intercambio

Treball de Final de Màster

1. Treball de Final de Màster amb Orientació Acadèmica

1.1. Guia docent del Treball de Final de Màster amb Orientació Acadèmica

1.2 Defensa pública del Treball de Final de Màster amb Orientació Acadèmica (SBG119) 2018-2019

Junio / June
1. 15 de Junio / June 15: El/la estudiante realizará el depósito del TFM a través del Aula Virtual en formato electrónico (pdf) y entregará la autorización para la biblioteca por e-mail a cominsi@uji.es. El Informe de Evaluación del TFM será elaborado y entregado por el tutor/a en este mismo plazo. The student should officially submit the final copy of the Master’s Degree Final Dissertation in pdf format through the Moodle of the subject, and the authorization for the library electronically to cominsi@uji.es. The TFM Evaluation Report will be prepared and delivered by the tutor in the same period.
2. 18 de Junio / June 18: El programa publicará la lista provisional de estudiantes admitidos para la Defensa Pública. The program will publish the provisional list of admitted students for Public Defence.
3. 21 de Junio / June 21: El programa publicará la lista definitiva de estudiantes admitidos para la Defensa Pública. The program will publish the definitive list of admitted students for Public Defence.
4. 5 y 6 de Julio / July 5-6: Defensa Pública del TFM. Master’s Degree Final Dissertation Public Defences.
 

Septiembre / September
1. 10 de Septiembre / September 10: El/la estudiante realizará el depósito del TFM a través del Aula Virtual en formato electrónico (pdf) y entregará la autorización para la biblioteca por e-mail a cominsi@uji.es. El Informe de Evaluación del TFM será elaborado y entregado por el tutor/a en este mismo plazo. The student should officially submit the final copy of the Master’s Degree Final Dissertation in pdf format through the Moodle of the subject, and the authorization for the library electronically to cominsi@uji.es. The TFM Evaluation Report will be prepared and delivered by the tutor in the same period.
2. 11 de Septiembre / September 11: El programa publicará la lista provisional de estudiantes admitidos para la Defensa Pública. The program will publish the provisional list of admitted students for Public Defence.
3. 14 de Septiembre / September 14: El programa publicará la lista definitiva de estudiantes admitidos para la Defensa Pública. The program will publish the definitive list of admitted students for Public Defence.
4. 24 y 25de Septiembre / September 24-25: Defensa Pública del TFM. Master’s Degree Final Dissertation Public Defences.

Octubre / October
1. 10 de Octubre / October 10: El/la estudiante realizará el depósito del TFM a través del Aula Virtual en formato electrónico (pdf) y entregará la autorización para la biblioteca por e-mail a cominsi@uji.es. El Informe de Evaluación del TFM será elaborado y entregado por el tutor/a en este mismo plazo. The student should officially submit the final copy of the Master’s Degree Final Dissertation in pdf format through the Moodle of the subject, and the authorization for the library electronically to cominsi@uji.es. The TFM Evaluation Report will be prepared and delivered by the tutor in the same period.
2. 11 de Octubre / October 11: El programa publicará la lista provisional de estudiantes admitidos para la Defensa Pública. The program will publish the provisional list of admitted students for Public Defence.
3. 15 de Octubre / October 15: El programa publicará la lista definitiva de estudiantes admitidos para la Defensa Pública. The program will publish the definitive list of admitted students for Public Defence.
4. 25 y 26 de Octubre / October 25-26: Defensa Pública del TFM. Master’s Degree Final Dissertation Public Defences.

 

2. Treball de Final de Màster amb Orientació Professional

2.1 Defensa pública de Treball de Final de Màster amb Orientació Professional

2.2 Defensa pública de Treball de Final de Màster amb Orientació Professional (SBG120) 2018-2019

Junio / June

1. 15 de Junio / June 15: Fecha para la entrega del TFM con Orientación Profesional al programa, junto con el informe de aprobación del tutor/a del TFM (siguiendo el modelo estandarizado) y la autorización para la biblioteca (Los tres documentos deberán entregarse en formato electrónico por e-mail a cabedoa@uji.es). Deadline to hand over the Master’s Degree Final Project, the approval of the supervisor -following the standardized form- and the authorization for the library (All three documents must be submitted electronically to cabedoa@uji.es).

2. 19 de Junio / June 19: El programa informa sobre la aceptación o no del TFM para su Defensa Pública. The program will inform the student regarding the acceptance of the Master’s Degree Final Dissertation for the Public Defence.

3. 22 de Junio / June 22: Se deberá hacer el depósito oficial del Trabajo Final de Máster a través del Aula Virtual en formato electrónico (pdf). The student should officially submit the final copy of the Master’s Degree Final Dissertation in pdf format through the Moodle of the subject.

4. 4 y 5 de Julio / July 4-5: Defensa Pública del TFM. Master’s Degree Final Project Public Defences.

Septiembre / September

1. 11 de Septiembre / September 11: Fecha para la entrega del TFM con Orientación Profesional al programa, junto con el informe de aprobación del tutor/a del TFM (siguiendo el modelo estandarizado) y la autorización para la biblioteca (Los tres documentos deberán entregarse en formato electrónico por e-mail a cabedoa@uji.es). Deadline to hand over the Master’s Degree Final Project, the approval of the supervisor -following the standardized form- and the authorization for the library (All three documents must be submitted electronically to cabedoa@uji.es).

2. 13 de Septiembre / September 13: El programa informa sobre la aceptación o no del TFM para su Defensa Pública. The program will inform the student regarding the acceptance of the Master’s Degree Final Dissertation for the Public Defence.

3. 17 de Septiembre / September 17: Se deberá hacer el depósito oficial del Trabajo Final de Máster a través del Aula Virtual en formato electrónico (pdf). The student should officially submit the final copy of the Master’s Degree Final Dissertation in pdf format through the Moodle of the subject.

4. 25 y 26 de Septiembre / September 25-26: Defensa Pública del TFM. Master’s Degree Final Project Public Defences.

Octubre / October

1. 16 de Octubre / October 16: Fecha para la entrega del TFM con Orientación Profesional al programa, junto con el informe de aprobación del tutor/a del TFM (siguiendo el modelo estandarizado) y la autorización para la biblioteca (Los tres documentos deberán entregarse en formato electrónico por e-mail a cabedoa@uji.es). Deadline to hand over the Master’s Degree Final Project, the approval of the supervisor -following the standardized form- and the authorization for the library (All three documents must be submitted electronically to cabedoa@uji.es).

2. 17 de Octubre / October 17: El programa informa sobre la aceptación o no del TFM para su Defensa Pública. The program will inform the student regarding the acceptance of the Master’s Degree Final Dissertation for the Public Defence.

3. 19 de Octubre / October 19: Se deberá hacer el depósito oficial del Trabajo Final de Máster a través del Aula Virtual en formato electrónico (pdf). The student should officially submit the final copy of the Master’s Degree Final Dissertation in pdf format through the Moodle of the subject.

4. 25 y 26 de Octubre / October 25-26: Defensa Pública del TFM. Master’s Degree Final Project Public Defences.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Sonia París Albert. Coordinadora del Màster. 

Membres de la Comissió de titulació:

Sonia París Albert. Coordinadora de la Comissió de titulació.

Irene Comins Mingol. Directora de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP).
Alberto Cabedo Mas. Representant del TFM amb orientació professional i d'estància en pràctiques i secretari de la comissió.
Alex Iván Arévalo Salinas. Representant del TFM amb orientació acadèmica.
Sofía Herrero Rico. Representant del PAS.
Delegats. Representants de l'estudiantat.

Informació acadèmica :
Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau
Telèfon: 964 729 380
epd@uji.es

Departaments implicats

El títol depén institucionalment de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau i l´Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP).

El PDI implicat en la docència del títol és membre del:

 • Departament de Filosofia i Sociologia.
 • Departament de Ciències de la Comunicació.
 • Departament d´Educació.
 • Departament d'Història, Geografia i Art
 • Departament d'Ingenieria Mecànica i Construcció

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

A l'any 2008, naixen les estades en pràctiques en el Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament. Aquest és un programa d'estada en pràctiques professionals en centres d'investigació, ONGs i institucions col·laboradores que té l'objectiu de permetre a l'alumnat del Màster, el desenrotllament de pràctiques en l'àrea de Pau, Conflictes i Desenvolupament tant dins d'Espanya com a l'esfera internacional.

Les estades en pràctiques ofereixen un altre camí per a la conclusió i obtenció del títol oficial. El primer camí és la tradicional via acadèmica amb l'elaboració i posterior defensa pública de la tradicional tesi de Màster (ara ja Treball Final de Màster amb orientació acadèmica); i l'altre camí, és la via professional que ha permès a l'alumnat, desenrotllar estades en pràctiques amb una posterior defensa pública del tradicional Projecte Professional (ara ja Treball Final de Màster amb orientació professional).

D'aquesta manera, el Màster compleix amb un doble objectiu: formar a futur professorat i a investigadors per la pau i, d'altra banda, preparar professionals en diversos àmbits, cultures i necessitats reclamades en temes de la pau, conflictes i desenvolupament.

Coordinació:

 • Dra. Lidón Moliner Miravet, Universitat Jaume I, Castelló, Espanya.

Coordinació del treball final de màster

Coordinació del Treball de Final de Màster amb orientació acadèmica:

 • Dr. Alex Iván Arévalo Salinas, Universitat Jaume I, Castelló, Espanya.
 • Dra. Irene Comins Mingol, Universitat Jaume I, Castelló, Espanya.

 • Dra. Sonia París Albert, Universitat Jaume I, Castelló, Espanya.

 

Coordinació del Treball de Final de Màster amb orientació professional:

 • Dr. Alberto Cabedo Mas, Universitat Jaume I, Castelló, Espanya (coordina la línia en anglès).
Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=1000005

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013)

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives

Professors

A més del professorat que forma part de la Universitat Jaume I, comptem amb professores/as procedents d´universitats i institucions de reconegut prestigi internacional en els estudis i investigació en pau, conflictes i desenvolupament tant del Nord com del Sud.

 

PROFESSORAT INTERNACIONAL
 

 • ALONSO RODRIGUEZ, Araceli - Women´s Knowledge International, Wisconsin University, USA.
 • AGUIRRE ERNST, Mariano - Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF), Norway
 • AHMED ALI, Fatuma - United States International University (USIU), Kenya
 • ACKERMANN, Alice - Senior Operational Advisor, Head/Planning and Analysis OSCE, Germany
 • BASSUE BABU, Greg Kazad - Universidad de Kinshasa, Congo
 • BLOOMFIELD, David - Glencree Centre, Ireland
 • BOAZ, Cynthia - Sonoma State University, USA
 • BROCK-UTNE, Birgit - Education And Development Consulting (EDCON), Norway
 • BUKULUKI, Paul - Makerere University, Uganda.
 • CABEZUDO, Alicia International Peace Bureau (IPB), Switzerland
 • CARSTARPHEN, Nike - Alliance for Conflict Transformation (ACT), USA
 • CASCÓN SORIANO, Francisco  -Escuela de Cultura de Paz, Universidad Autónoma de Barcelona, España
 • COMINS MINGOL, Irene - Universitat Jaume I, España
 • CORTINA ORTS, Adela - Universidad de Valencia, España
 • CORTRIGHT, David - Fourth Freedom Forum, USA
 • CREWS, Robin - Loyola College in Maryland, USA
 • CUTLER, Yacsire - Organización de los Estados Americanos, USA
 • De CURREA-LUGO, Víctor - Universidad Nacional de Colombia, Colombia
 • DÍAZ PÉREZ, Guillermina - Universidad Autónoma del Estado de México, México
 • DIETRICH, Wolfgang - University of Innsbruck, Austria
 • DUBOIS, Alfonso - Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, Universidad del País Vasco, España
 • FERNÁNDEZ HERRERÍA, Alfonso- Universidad de Granada, España
 • FISAS ARMENGOL, Vicenç - Escuela de Cultura de Paz, Universidad Autónoma de Barcelona, España
 • FISHER, Ronald - American University, USA
 • FLESCHENBERG, Andrea - University of Duisburg-Essen, Germany
 • FORASTELLI, Fabricio- Universidad de Buenos Aires, Argentina
 • GALTUNG, Johan – Peace Research Institut of Oslo (PRIO), Norway
 • GIRÓ, Xavier - Universitat Autónoma de Barcelona, España
 • GOMES, Alberto - La Trobe University, Australia
 • HARRIS, Ian - University of Wisconsin, USA
 • IMAM, Huda – Al-Quds University , Palestine
 • ISSTAIF, Abdul-Nadi - University of Damascus, Syria
 • JACKSON, Richard – National Center for Peace and Conflic Studies (NCPACS) University of Otago, New Zealand
 • JALALI, Martha – University of Kansas, USA
 • KARLSSON, Svante - University of Gothenburg, Sweden
 • KALLER-DIETRICH, Martina - University of Vienna, Austria
 • KUMAR, Ravindra - Meerut University, India
 • LANGLE DE PAZ, Teresa - Woman's Knowledge International, Fundación Cultura de Paz, España
 • LAWLER, Peter - University of Manchester, UK
 • LEDERACH, Jean Paul –University of Notre Dame, USA
 • LEEPER, David - Leeper Law and Mediation, USA
 • LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario - Universidad de Granada, España
 • LOZANO CASTRO, Alfredo - Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, Ecuador
 • MACGINTY, Roger - Humanitarian and Conflict Response Institute, University of Manchester, UK
 • MAGALLÓN PORTOLES, Carmen – Fundación Seminario de Investigación para la Paz, Universidad de Zaragoza, España
 • MARTHOZ, Jean Paul –Institud of Hight Studies of Social Comunication (IHECS), Belgium
 • MARTÍN VICENTE Maximiliano – Universidade Estadual Paulista (UNESP), Brasil.
 • MARTÍNEZ GUZMÁN, Vicent – Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, Castellón, España
 • MATEO PEREZ, Miguel Ángel - Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante, España
 •  MATTHEWS, Robert - Consultant at Norwegian Peacebuilding Resource Centre, USA
 • Mc INTYRE, Robert- Local Development in Transition, USA
 • MESA PEINADO, Manuela - Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ), España
 • MUNENE, Macharia - United States International University (USIU), Kenya
 • MURPHY, Jennifer – Notre Dame the Namur University, USA
 • NINA ESTRELLA, Daniel - Universidad de San Juan, Puerto Rico
 • NOS ALDÁS, Eloísa - Universitat Jaume I, España
 • NÚÑEZ VILLAVERDE, Jesús - Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), España
 • OMAR, Sidi - Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP),  España.
 • PARÍS ALBERT, Sonia - Universitat Jaume I, España
 • PERRIGO, Sarah - Bradford University, England
 • PONTARA, Giuliano- International University of Peoples’  Isntitutions for Peace (IUPIP), Italy
 • RAO, Sethu - United Nations Population Found, USA
 • REARDON, Betty A. - Columbia University, USA
 • REY MARCOS, Francisco - Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), España
 • RICHARDS, Howard- Earlham College, USA
 • ROGERS, Paul - Bradford University, UK
 • ROSENBERG, Dorothy - Development Policy Adviser, Independent Consultant, USA
 • RUIZ JIMENEZ, José Ángel - Instituto de la Paz y los Conflictos, Universidad de Granada, España
 • RYAN, Stephen - University of Ulster, Ireland
 • SANDOLE, Dennis - George Mason University, USA
 • SANDOVAL FORERO, Eduardo - Universidad Autónoma del Estado de México, México
 • SAN MARTÍN, Javier - Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España
 • SMITH-CHRISTOPHER Daniel L. - Loyola Marymount University, USA.
 • SOREMEKUN, Kayode - University of Lagos, Nigeria
 • STAVRIDIS, Stelios - Institute of International Economic Relations (IIER/IDOS), Greece
 • STERN, Maria - University of Göteborg, Sweden
 • SULLIVAN, Kathleen - Hibakusha Stories, USA
 • SÜTZL, Wolfgang – Ohio University, Austria
 • SWAFFORD-SMITH, Christine - Earlham College, USA
 • SYNOTT, John - Queensland University of Technology, Australia
 • TAMTHAI, Mark -Committee on Strategic Non-Violence of the National Security Council, International Peace Foundation, Thailand
 • THOMPSON, Stephen - Quebec Community Groups Network, Canada
 • TORTOSA BLASCO, José María - Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante, España
 • VAN DEN DUNGEN, Peter - University of Bradford, UK
 • VINYAMATA CAMP, Eduard- Universitat Oberta de Catalunya, España
 • WEBER, Annette - German Institute for International and Security Affairs, Berlin, Germany
 • WIBERG, Håkan - Center for Peace and Conflict Research, Denmark
 • WOODHOUSE, Tom - Bradford University, UK
 • YAMANE, Kazuyo- Ritsumeikan University in Kyoto, Japan
 • YOUNG, Nigel -      Oxford University International Encyclopedia of Peace, UK
 • YLONEN, Aleksi - Center for International Studies (CEI), University Institute of Lisbon, Portugal
 • ZUNES, J. Stephen - University of San Francisco, USA

Institucions

Entitats col·laboradores:
 
 
 
Institucions:
Experiències

Vídeos

Institucionals:
 
 
Estudiants:
 
 
Professors:

 

Informació proporcionada per: InfoCampus