UJI
 • UJI
 • Competències genèriques i específiques

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Didàctica de la Música es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Analitzar i precisar els diferents elements de l'educació musical i la didàctica per al desenvolupament personal i/o professional de les persones, en actitud col·laborativa amb els diversos agents educatius de manera especialitzada.
 • CG02 - Sintetitzar i planejar amb caràcter expert l'organització i continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent a la Didàctica de la Música i la seva interpretació, així com el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • CG03 - Analitzar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments de master, atenent a la individualitat dels estudiants necessària per aconseguir el nivell d'expert requerit en els nivells d'alta capacitació de Didàctica de la Música.
 • CG04 - Valorar la formació interdisciplinària necessària per aconseguir un nivell avançat en els ensenyaments del Master de Didàctica de la Música establint relacions entre les diferents matèries i continguts que es cursen.

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE01 - Planejar, revisar i avaluar programes, recursos i estratègies educatives que garantisquen la igualtat d'oportunitats i l'accessibilitat per a una formació avançada en la Didàctica de la Música i la seva interpretació.
 • CE02 - Desenvolupar mitjançant la interpretació i/o l'elaboració d'hipòtesi la innovació i la creativitat en la pràctica professional, i aplicar els coneixements teòrics i els avanços científics a la pràctica professional i la recerca en Didàctica de la Música.
 • CE03 - Revisar i planejar l'exercici professional i de la pròpia formació, desenvolupant estratègies, tècniques i habilitats que faciliten la col·laboració, la creació de xarxes i la implicació dels diferents agents educatius i/o socials que participen en els processos formatius de la música.
 • CE04 - Desenvolupar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant a la planificació col·lectiva del mateix i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la formació avançada en la Didàctica de la Música.
 • CE05 - Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn on estiga situat; desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada; participar en l'avaluació, recerca i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge.
 • CE06 - Facilitar, generar i incorporar criteris per seleccionar i elaborar materials educatius en nivells especialitzats de l'educació musical.
 • CE07 - Analitzar i saber aplicar tècniques i estratègies específiques de la Didàctica de la Música en nivells de formació professionals.
 • CE08 - Precisar, prioritzar i justificar els desenvolupaments teòric-pràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de la Didàctica de la Música en nivells d'alta especialització.
 • CE09 - Desenvolupar mitjançant bones pràctiques un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions necessàries per a la formació avançada en Didàctica de la Música.
 • CE10 - Ser capaç d'estructurar i desenvolupar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament aprenentatge en les matèries pròpies del master.
 • CE11 - Estructurar, desenvolupar i dominar programes d'activitats i de treball en contextos formatius professionals.
 • CE12 - Utilitzar les TIC com a instruments per al disseny i desenvolupament de la pràctica professional i investigadora.
 • CE13 - Ser capaç de compendiar la formació adquirida al llarg de tots els ensenyaments en un treball final.
 • CE14 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten als camps de coneixement relacionats amb la Didàctica de la Música.
 • CE15 - Ser capaç de definir els continguts de recerca i metodologia que poden contribuir al coneixement, avanç i debat dels temes educatius de l'educació musical i la seva didàctica que necessiten desenvolupament.
 • CE16 - Interpretar en profunditat els aspectes culturals, científics, expressius i patrimonials de la Música i la seva influència a l'educació per crear, desenvolupar, implementar i avaluar plans d'acció didàctica com a resposta a necessitats de persones i col·lectius.
 • CE17 - Consolidar les tècniques d'escriptura científica i sistemes de difusió.
 • CE18 - Desenvolupar i planejar processos per a la projecció didàctica dels coneixements específics en entorns professionals, acadèmics i de recerca, fomentant els avanços en la Didàctica de la Música i les seves relacions amb altres disciplines i àrees de coneixement.
 • CE19 - Demostrar una comprensió sistemàtica pròpia de la didàctica que li permeta desenvolupar qüestions de recerca rellevants que puguen ser contrastades.
Informació proporcionada per: InfoCampus