UJI
  • UJI
  • Treball final de màster

Treball final de màster

El Treball de Final de Màster (TFM) ha de suposar un exercici reflexiu i integrador que comporte aplicar coneixements, habilitats i actituds adquirits en les diferents matèries cursades. És per això que és imprescindible que en el treball es demostre una adquisició de coneixements, habilitats i actituds d'acord amb els objectius concrets de formació propis del màster.
Es podrà optar per dues grans modalitats.

MODALITAT 1
Elaboració d'un treball monogràfic individual, a través del qual cada estudiant ha de demostrar la seva capacitat per afrontar amb destresa els següents aspectes en el qual aplique els aspectes formatius desenvolupats en el master. En el treball fi de màster, l'estudiant, a través d'una programació concreta en una de les matèries de l'especialitat haurà de reflectir tots els continguts apresos durant el curs.

MODALITAT 2
Elaboració d'un treball d'innovació de caràcter científic, teòric o empíric, dins les assignatures que composen el master. La seva realització implicarà el desenvolupament i aplicació de les competències de diferents matèries. Consisteix en un treball monogràfic individual, a través del qual cada estudiant ha de demostrar la seva capacitat per afrontar amb destresa els aspectes establerts.

L'exposició del treball tindrà lloc davant un tribunal que estarà format per professors doctors.

Consulta la guia docent de l'assignatura

Informació proporcionada per: InfoCampus