UJI
  • UJI
  • Mobilitat i programes d'intercanvi

Mobilitat i programes d'intercanvi

Es regirà per la Normativa reguladora de reconeixement d'estudis cursats en altres universitats dins d'un programa d'intercanvi, aprovada pel Consell de Govern de 27 Octubre de 2012. Aquesta normativa i la gestió d'intercanvis es pot consultar a la pàgina web: https://www.uji.es/serveis/ori/

La informació sobre els programes de mobilitat per a estudiants és proporcionada de forma centralitzada per l'Oficina de Relacions Internacionals. A més del servei d'atenció que proporciona directament el personal, també es disposa d'una pàgina web (https://www.uji.es/serveis/ori/) en la qual l'estudiant pot trobar tota la informació actualitzada i completa relativa a l'organització, oferta de destinacions i estat de les convocatòries dels diferents programes de mobilitat. A més, es realitzen sessions informatives i d'orientació sobre cada programa, les dates del qual estan publicades a la mateixa pàgina web. L'Oficina de Relacions Internacionals també disposa d'una adreça de correu electrònic específica per informar, donar difusió i resoldre de forma general o individual qualsevol qüestió relativa als programes de mobilitat. 

D'igual manera mantindrà el conveni establert amb el Conservatori Superior de Música de Castelló i el ISEACV d'estudiantat en diversos centres musicals Europeus i de Sud-amèrica. 

Per la seva banda, les pràctiques internacionals es gestionen a través de la OIPEP i s'estudiarà la seva introducció al nou programa ERASMUS +.

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42190/intercambio

Informació proporcionada per: InfoCampus