UJI

Metodologia docent i sistema d'avaluació

ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE

Les competències del màster en el seu conjunt es desenvolupen a partir d'un conjunt d'activitats de diferent tipus que complementen i donen coherència als continguts i resultats d'aprenentatge previstos:

Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professorat, amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic (problemes): classes on l'estudiantat ha d'aplicar continguts apresos en les sessions teòriques. Inclou classes de problemes i exercicis, implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, ordinadors, treball cooperatiu, etc.

Ensenyaments pràctics en laboratori: Les classes pràctiques inclouran hores presencials de laboratori per a la realització d'agrupacions de càmera, atenció didàctica individual de caràcter tècnic i unes altres necessari per al desenvolupament de les competències de desenvolupament i domini tècnic i instrumental.

Seminaris: es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfic i de lectura, convidar experts, desenvolupament de projectes, etc.). Aquests espais poden ser propis d'una sola assignatura o proposar-se de forma coordinada entre diverses, en forma d'activitat integrada o interdisciplinària. Els grups seran reduïts per garantir la màxima participació i activitat de cadascun dels estudiants del grup.

Tutories: treball personalitzat amb un alumne o grup, a l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumne per seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: Ensenyament per projectes, Supervisió de Grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.

Avaluació: activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les assignatures del màster parteixen d'una prova sobre els conceptes teòric-pràctics (del 30 al 50% de la nota final) i la complementen proves pràctiques tant individuals com en grup: projectes, resolució de casos, exposicions orals, treballs acadèmics, informes de pràctiques (del 30 al 70% de la nota final).

Treball personal: preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per exposar o lliurar a les classes tant teòriques com a pràctiques.

Preparació de l'examen: la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

ASPECTES GENERALS DE LA PLANIFICACIÓ DE LES MATÈRIES I ACTIVITATS

A cada crèdit ECTS li corresponen 25 hores de treball de l'estudiant, de les quals, entre 8 i 10 hores són hores presencials i les altres, entre 10 i 17 seran d'estudi i/o treball personal de l'alumne. A tot això cal afegir dues assignatures de dedicació i pes diferent, es tracta del Treballo fi de màster i les Pràctiques externes, tots dos de 300 hores/ 12 crèdits. En el cas de les pràctiques externes estan destinats a estades d'aprenentatge en centres, seminaris i elaboració de la memòria. En el cas del treball final de màster, de les 300 hores/12 crèdits, 11 hores són presencials de seminari, tutoria i/o avaluació i les 289 restants de treball no presencial d'elaboració del treball i preparació de la seva defensa.

PROVES D'AVALUACIÓ D'APRENENTATGE

Les proves d'avaluació de l'aprenentatge contemplades com a pròpies del màster són:

Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis: conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Diaris i/o quaderns de notes: informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions…

Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Aquest sistema d'avaluació podrà seguir un o varis de les següents modalitats:

Desenvolupament o resposta llarga: Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat però sense amb prou feines limitacions d'espai.

Resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.

Tipus test: prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).

Mapa conceptual: representació d'una xarxa de conceptes claus d'un àrea temàtica amb les seves diferents relacions. Permet avaluar la comprensió.

Memòries i informes de pràctiques: treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat.

Observació/execució de tasques i pràctiques: estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que defineixin els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o la participació a l'aula.

Presentacions orals i pòsters: exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seves pròpies experiències. En el cas del Treballo Fi de Màster, l'exposició del treball tindrà lloc davant un tribunal que estarà format per professors doctoris.

Projectes: situacions en les quals l'alumne ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris.

Resolució d'exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.

Treball en equip cooperatiu: activitats i treballs realitzats a partir de tècniques d'aprenentatge cooperatiu, en les quals els membres de cada equip necessiten cooperar per aconseguir els seus objectius formatius. L'avaluació és una combinació de valoracions grupals i individuals dels treballs realitzats. Aquest apartat és molt important en l'àmbit de la didàctica de la música ja que la seva interpretació, creació i producció té en moltes ocasions un principi cooperatiu per la seva pròpia naturalesa, est és el cas de les interpretacions i improvisacions de grups instrumentals i corals que requereixen de realitzacions grupals de caràcter cooperatiu.

Informació proporcionada per: InfoCampus