UJI
  • UJI
  • Criteris d'admissió

Criteris d'admissió

Podran accedir al Màster Universitari en Didàctica de la Música tots els titulats i titulades que compten amb l'especialitat d'Interpretació del Títol Superior de Música recollit en en la LOE (text consolidat) i en el Reial decret 21/2015, de 23 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

L'accés al Màster vindrà definit per:

- Grau d'afinitat de la titulació prèvia als estudis del Màster.
- L'expedient acadèmic dels estudis que s'hagin cursat amb anterioritat.
- L'experiència professional i investigadora.
- El coneixement d'una tercera llengua, l'anglès.
- La mobilitat durant els estudis previs.
- Una declaració d'objectius, on consti la motivació personal del candidat i els objectius que li han conduït a sol·licitar plaça en el Màster.
 

- Matrícula en el Màster Universitari en Didàctica de la Música

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Informació proporcionada per: InfoCampus