panoramica UJI

Didàctica de la Música

El màster universitari en Didàctica de la Música per la Universitat Jaume I, de 60 crèdits, està dirigit a titulats superiors de conservatori que desitgen desenvolupar una formació didàctica avançada com a professors o professores de conservatoris professionals. El programa del màster proposa mitjançant matèries generals (de caràcter didàctic, innovador i d'introducció a la recerca) i específiques (de caràcter interpretatiu i de didàctica aplicada) proporcionar una formació completa i integrada [...] Llegir més

Modalitat: presencial.

Introducció

Presentació

El màster universitari en Didàctica de la Música per la Universitat Jaume I, de 60 crèdits, està dirigit a titulats superiors de conservatori que desitgen desenvolupar una formació didàctica avançada com a professors o professores de conservatoris professionals. El programa del màster proposa mitjançant matèries generals (de caràcter didàctic, innovador i d'introducció a la recerca) i específiques (de caràcter interpretatiu i de didàctica aplicada) proporcionar una formació completa i integrada que afavorisca l'avanç docent de la didàctica de la música en els seus nivells professionals des de la seua vessant formadora, i respon així des de l'àmbit acadèmic a les necessitats musicals de la societat actual. D'aquesta manera, el màster en Didàctica de la Música de la Universitat Jaume I dotarà de la formació pedagògica i didàctica que s'estableix en els articles 96.1 i 100.2 del text consolidat de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Col·labora:

Entitats col·laboradores MU en Didàctica de la Música

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

 

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: octubre 2017 / juny 2018

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

Els objectius del Màster Universitari en Didàctica de la Música són:

1. Desenvolupar la capacitació didàctica profesionalitzadora del professorat de Conservatoris professionals i Escoles de música.
2. Desenvolupar una introducció a la investigació i escriptura de textos científics que permeta accedir als programes de doctorat amb les millors garanties a través d'un master pensant en els seus interessos i capacitació tant tècnica com didàctica.

Coneixements previs recomanables

Perfil d'ingrés recomanat

Es tracta d'un perfil d'estudiants amb capacitats bàsiques adquirides durant la seva etapa de formació prèvia a la realització del màster, en un nivell de llicenciatura universitària. Amb capacitats centrades en l'expressió oral i escrita, capacitat de comunicació d'idees i sentit crític, escriptura de textos, anàlisis de situacions i cerca de solució de problemes en contextos culturals així com una visió crítica de la realitat educativa, social i cultural actual.

Orientació

L'orientació del màster és professional.

Eixides professionals

Aquest màster ve a cobrir el buit pedagògic del que emmalalteixen els titulats superiors i de grau mijtà en música a l'hora d'afrontar una carrera professional destinada a l'educació musical especialitzada de nivell inicial i mitjà. Com expressament legisla el Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments artístics regulats en la llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació en el punt de la formació inicial del professorat d'ensenyaments artístics professionals. “Articles 15, 16 i 20". Concretament l'article 16 diu: 1. Per exercir la docència en els ensenyaments artístics professionals, serà necessari estar en possessió d'un títol oficial de postgrau que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb l'exigit per l'article 96 i en la disposició transitòria. Les assignatures impartides pel professorat del Conservatori Superior de Música, inclouen l'assignatura “Didàctica de la Interpretació Musical”, dividida al seu torn en tantes subespecialitats com apareixen en el pla d'estudis de conservatori. Està prevista la realització de pràctiques en centres de l'espai europeu de l'educació superior, per a això s'establiran els convenis necessaris.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Podran accedir al Màster Universitari en Didàctica de la Música tots els titulats i titulades que compten amb l'especialitat d'Interpretació del Títol Superior de Música recollit en en la LOE (text consolidat) i en el Reial decret 21/2015, de 23 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

L'accés al Màster vindrà definit per:

- Grau d'afinitat de la titulació prèvia als estudis del Màster.
- L'expedient acadèmic dels estudis que s'hagin cursat amb anterioritat.
- L'experiència professional i investigadora.
- El coneixement d'una tercera llengua, l'anglès.
- La mobilitat durant els estudis previs.
- Una declaració d'objectius, on consti la motivació personal del candidat i els objectius que li han conduït a sol·licitar plaça en el Màster.
 

- Matrícula en el Màster Universitari en Didàctica de la Música

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Oferta de places

25 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Didàctica de la Música es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Analitzar i precisar els diferents elements de l'educació musical i la didàctica per al desenvolupament personal i/o professional de les persones, en actitud col·laborativa amb els diversos agents educatius de manera especialitzada.
 • CG02 - Sintetitzar i planejar amb caràcter expert l'organització i continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent a la Didàctica de la Música i la seva interpretació, així com el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • CG03 - Analitzar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments de master, atenent a la individualitat dels estudiants necessària per aconseguir el nivell d'expert requerit en els nivells d'alta capacitació de Didàctica de la Música.
 • CG04 - Valorar la formació interdisciplinària necessària per aconseguir un nivell avançat en els ensenyaments del Master de Didàctica de la Música establint relacions entre les diferents matèries i continguts que es cursen.

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE01 - Planejar, revisar i avaluar programes, recursos i estratègies educatives que garantisquen la igualtat d'oportunitats i l'accessibilitat per a una formació avançada en la Didàctica de la Música i la seva interpretació.
 • CE02 - Desenvolupar mitjançant la interpretació i/o l'elaboració d'hipòtesi la innovació i la creativitat en la pràctica professional, i aplicar els coneixements teòrics i els avanços científics a la pràctica professional i la recerca en Didàctica de la Música.
 • CE03 - Revisar i planejar l'exercici professional i de la pròpia formació, desenvolupant estratègies, tècniques i habilitats que faciliten la col·laboració, la creació de xarxes i la implicació dels diferents agents educatius i/o socials que participen en els processos formatius de la música.
 • CE04 - Desenvolupar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant a la planificació col·lectiva del mateix i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la formació avançada en la Didàctica de la Música.
 • CE05 - Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn on estiga situat; desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada; participar en l'avaluació, recerca i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge.
 • CE06 - Facilitar, generar i incorporar criteris per seleccionar i elaborar materials educatius en nivells especialitzats de l'educació musical.
 • CE07 - Analitzar i saber aplicar tècniques i estratègies específiques de la Didàctica de la Música en nivells de formació professionals.
 • CE08 - Precisar, prioritzar i justificar els desenvolupaments teòric-pràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de la Didàctica de la Música en nivells d'alta especialització.
 • CE09 - Desenvolupar mitjançant bones pràctiques un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions necessàries per a la formació avançada en Didàctica de la Música.
 • CE10 - Ser capaç d'estructurar i desenvolupar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament aprenentatge en les matèries pròpies del master.
 • CE11 - Estructurar, desenvolupar i dominar programes d'activitats i de treball en contextos formatius professionals.
 • CE12 - Utilitzar les TIC com a instruments per al disseny i desenvolupament de la pràctica professional i investigadora.
 • CE13 - Ser capaç de compendiar la formació adquirida al llarg de tots els ensenyaments en un treball final.
 • CE14 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten als camps de coneixement relacionats amb la Didàctica de la Música.
 • CE15 - Ser capaç de definir els continguts de recerca i metodologia que poden contribuir al coneixement, avanç i debat dels temes educatius de l'educació musical i la seva didàctica que necessiten desenvolupament.
 • CE16 - Interpretar en profunditat els aspectes culturals, científics, expressius i patrimonials de la Música i la seva influència a l'educació per crear, desenvolupar, implementar i avaluar plans d'acció didàctica com a resposta a necessitats de persones i col·lectius.
 • CE17 - Consolidar les tècniques d'escriptura científica i sistemes de difusió.
 • CE18 - Desenvolupar i planejar processos per a la projecció didàctica dels coneixements específics en entorns professionals, acadèmics i de recerca, fomentant els avanços en la Didàctica de la Música i les seves relacions amb altres disciplines i àrees de coneixement.
 • CE19 - Demostrar una comprensió sistemàtica pròpia de la didàctica que li permeta desenvolupar qüestions de recerca rellevants que puguen ser contrastades.

Pla d'estudis

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (18 ECTS)

Perspectives Contemporànies de Didàctica de l'Educació Musical. (OB) 4 ECTS

La Planificació i Innovació Educativa en Didàctica de la Música. (OB) 5 ECTS

La Investigació en Didàctica de la Música i la seua Difusió. (OB) 5 ECTS

Lectures de l'Hàbitat Sonor. (OB) 4 ECTS

ASSIGNATURES OPTATIVES (18 ECTS)

La Formació del Professorat en el Conservatori Professional de Música. (OP) 6 ECTS

Didàctica de la Interpretació i de la Composició Musical: el Virtuosisme Instrumental. (OP) 6 ECTS*

L'Educació Artística de l'Intèrpret i Compositor: Diagnòstic i Optimització. (OP) 6 ECTS

El Recital com a Base per a una Composició i Investigació Performatives. (OP) 6 ECTS

La Vida Laboral i Artística del Músic Professional. Orientacions i Recursos. (OP) 6 ECTS

Les TIC en l'Ensenyament de la Música. (OP) 6 ECTS

PRÀCTIQUES EXTERNES (PE) (12 ECTS)

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER (TFM) (12 ECTS)

* Conté les diferents especialitats instrumentals

Guies docents de les assignatures

Horaris

Les classes s'impartiran en horari de matí, part en el Conservatori i part en la Universitat Jaume I.

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2017/18 ací. 

Continuar la meua formació

Una vegada obtingut el títol de màster, l'alumnat pot continuar els seus estudis per a realitzar la seua tesi doctoral dins del programa de doctorat en Educació.

Coordinació docent

Segons la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I, la coordinació docent del màster és a càrrec de la Comissió Acadèmica del Màster.

Segons aquesta normativa, la Comissió Acadèmica del Màster està composta per professorat del màster que tinga vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, en el cas concret d’aquest màster, professorat del Conservatori i per una representació de l’estudiantat del màster. Aquesta comissió assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster. Són funcions de la Comissió Acadèmica del Màster:

a) Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

b) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.

c) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

d) Assignar els tutorsi tutores a l’alumnat quan formalitzen la matrícula.

e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiants amb estudis estrangers sense homologar.

 f) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o diversos professors o professores col·laboraren en les activitats formatives del màster.

g) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

h) Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.

i) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

j) Nomenar el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del treball final de màster.

k) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs finals de màster.

l) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

m) Gestionar els recursos econòmics del màster.

n) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

o) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

p) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Dins de la Comissió Acadèmica també s’han de repartir entre els seus membres les funcions de: ­coordinació de pràctiques externes: que vetllen per establir les correctes relacions amb les entitats i centres col·laboradors i per la qualitat de les pràctiques en els àmbits de la Didàctica de la Música.

D’aquesta forma es garanteix tant la coordinació vertical com a horitzontal del títol.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE

Les competències del màster en el seu conjunt es desenvolupen a partir d'un conjunt d'activitats de diferent tipus que complementen i donen coherència als continguts i resultats d'aprenentatge previstos:

Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professorat, amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic (problemes): classes on l'estudiantat ha d'aplicar continguts apresos en les sessions teòriques. Inclou classes de problemes i exercicis, implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, ordinadors, treball cooperatiu, etc.

Ensenyaments pràctics en laboratori: Les classes pràctiques inclouran hores presencials de laboratori per a la realització d'agrupacions de càmera, atenció didàctica individual de caràcter tècnic i unes altres necessari per al desenvolupament de les competències de desenvolupament i domini tècnic i instrumental.

Seminaris: es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfic i de lectura, convidar experts, desenvolupament de projectes, etc.). Aquests espais poden ser propis d'una sola assignatura o proposar-se de forma coordinada entre diverses, en forma d'activitat integrada o interdisciplinària. Els grups seran reduïts per garantir la màxima participació i activitat de cadascun dels estudiants del grup.

Tutories: treball personalitzat amb un alumne o grup, a l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumne per seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: Ensenyament per projectes, Supervisió de Grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.

Avaluació: activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les assignatures del màster parteixen d'una prova sobre els conceptes teòric-pràctics (del 30 al 50% de la nota final) i la complementen proves pràctiques tant individuals com en grup: projectes, resolució de casos, exposicions orals, treballs acadèmics, informes de pràctiques (del 30 al 70% de la nota final).

Treball personal: preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per exposar o lliurar a les classes tant teòriques com a pràctiques.

Preparació de l'examen: la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

ASPECTES GENERALS DE LA PLANIFICACIÓ DE LES MATÈRIES I ACTIVITATS

A cada crèdit ECTS li corresponen 25 hores de treball de l'estudiant, de les quals, entre 8 i 10 hores són hores presencials i les altres, entre 10 i 17 seran d'estudi i/o treball personal de l'alumne. A tot això cal afegir dues assignatures de dedicació i pes diferent, es tracta del Treballo fi de màster i les Pràctiques externes, tots dos de 300 hores/ 12 crèdits. En el cas de les pràctiques externes estan destinats a estades d'aprenentatge en centres, seminaris i elaboració de la memòria. En el cas del treball final de màster, de les 300 hores/12 crèdits, 11 hores són presencials de seminari, tutoria i/o avaluació i les 289 restants de treball no presencial d'elaboració del treball i preparació de la seva defensa.

PROVES D'AVALUACIÓ D'APRENENTATGE

Les proves d'avaluació de l'aprenentatge contemplades com a pròpies del màster són:

Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis: conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Diaris i/o quaderns de notes: informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions…

Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Aquest sistema d'avaluació podrà seguir un o varis de les següents modalitats:

Desenvolupament o resposta llarga: Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat però sense amb prou feines limitacions d'espai.

Resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.

Tipus test: prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).

Mapa conceptual: representació d'una xarxa de conceptes claus d'un àrea temàtica amb les seves diferents relacions. Permet avaluar la comprensió.

Memòries i informes de pràctiques: treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat.

Observació/execució de tasques i pràctiques: estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que defineixin els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o la participació a l'aula.

Presentacions orals i pòsters: exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seves pròpies experiències. En el cas del Treballo Fi de Màster, l'exposició del treball tindrà lloc davant un tribunal que estarà format per professors doctoris.

Projectes: situacions en les quals l'alumne ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris.

Resolució d'exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.

Treball en equip cooperatiu: activitats i treballs realitzats a partir de tècniques d'aprenentatge cooperatiu, en les quals els membres de cada equip necessiten cooperar per aconseguir els seus objectius formatius. L'avaluació és una combinació de valoracions grupals i individuals dels treballs realitzats. Aquest apartat és molt important en l'àmbit de la didàctica de la música ja que la seva interpretació, creació i producció té en moltes ocasions un principi cooperatiu per la seva pròpia naturalesa, est és el cas de les interpretacions i improvisacions de grups instrumentals i corals que requereixen de realitzacions grupals de caràcter cooperatiu.

Pràctiques externes

Mobilitat i programes d'intercanvi

Es regirà per la Normativa reguladora de reconeixement d'estudis cursats en altres universitats dins d'un programa d'intercanvi, aprovada pel Consell de Govern de 27 Octubre de 2012. Aquesta normativa i la gestió d'intercanvis es pot consultar a la pàgina web: https://www.uji.es/serveis/ori/

La informació sobre els programes de mobilitat per a estudiants és proporcionada de forma centralitzada per l'Oficina de Relacions Internacionals. A més del servei d'atenció que proporciona directament el personal, també es disposa d'una pàgina web (https://www.uji.es/serveis/ori/) en la qual l'estudiant pot trobar tota la informació actualitzada i completa relativa a l'organització, oferta de destinacions i estat de les convocatòries dels diferents programes de mobilitat. A més, es realitzen sessions informatives i d'orientació sobre cada programa, les dates del qual estan publicades a la mateixa pàgina web. L'Oficina de Relacions Internacionals també disposa d'una adreça de correu electrònic específica per informar, donar difusió i resoldre de forma general o individual qualsevol qüestió relativa als programes de mobilitat. 

D'igual manera mantindrà el conveni establert amb el Conservatori Superior de Música de Castelló i el ISEACV d'estudiantat en diversos centres musicals Europeus i de Sud-amèrica. 

Per la seva banda, les pràctiques internacionals es gestionen a través de la OIPEP i s'estudiarà la seva introducció al nou programa ERASMUS +.

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42190/intercambio

Treball final de màster

El Treball de Final de Màster (TFM) ha de suposar un exercici reflexiu i integrador que comporte aplicar coneixements, habilitats i actituds adquirits en les diferents matèries cursades. És per això que és imprescindible que en el treball es demostre una adquisició de coneixements, habilitats i actituds d'acord amb els objectius concrets de formació propis del màster.
Es podrà optar per dues grans modalitats.

MODALITAT 1
Elaboració d'un treball monogràfic individual, a través del qual cada estudiant ha de demostrar la seva capacitat per afrontar amb destresa els següents aspectes en el qual aplique els aspectes formatius desenvolupats en el master. En el treball fi de màster, l'estudiant, a través d'una programació concreta en una de les matèries de l'especialitat haurà de reflectir tots els continguts apresos durant el curs.

MODALITAT 2
Elaboració d'un treball d'innovació de caràcter científic, teòric o empíric, dins les assignatures que composen el master. La seva realització implicarà el desenvolupament i aplicació de les competències de diferents matèries. Consisteix en un treball monogràfic individual, a través del qual cada estudiant ha de demostrar la seva capacitat per afrontar amb destresa els aspectes establerts.

L'exposició del treball tindrà lloc davant un tribunal que estarà format per professors doctors.

Consulta la guia docent de l'assignatura

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Amparo Porta Navarro. Departament d'Educació. UJI

Membres de la Comissió de titulació:

 • María Amparo Porta Navarro (porta@uji.es), UJI Didàctica de l'Expressió Musical
 • Ana Mercedes Vernia Carrasco (vernia@edu.uji.es), UJI Didàctica de l'Expressió Musical
 • María Reina Ferrández Berrueco (ferrande@edu.uji.es), UJI Mètodes d'investigació
 • María Gracia Valdeolivas Novella (valdeoli@uji.es), UJI Didàctica i Organització Escolar
 • Alberto Cabedo Mas (cabedo@uji.es). UJI Música
 • Vicent Campos Campos (camposvicent@gmail.com), Director del Conservatori Superior de Música Salvador Seguí

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA: 

Amparo Porta Navarro   Teléfono 964729775   porta@uji.es

Departaments implicats

Departament d'Educació, Conservatori Superior de Música de València. Departament d'Educació. Universitat d'Illinois. Departament de Cinema i Televisió. Universitat d'Illinois. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal. Universitat de València. Departament de Psicologia de l'Educació. Universitat de Granada. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal. Universitat de Granada. ISEACV (Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana. Conservatori Professional de Música de Torrent.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

 • María Amparo Porta Navarro (porta@uji.es), UJI Didàctica de l'Expressió Musical
 • Ana Mercedes Vernia Carrasco (vernia@edu.uji.es), UJI Didàctica de l'Expressió Musical
 • José Luís Miralles Bono (mirallej@uji.es). UJI Didàctica de l'Expressió Musical
 • Alberto Cabedo Mas (cabedo@uji.es). UJI Música

Coordinació del treball final de màster

El Treball Final de Màster serà dirigit per professorat del Màster amb presència d'un doctor i un professor de la Uji.

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=42190

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42190

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Didàctica de la Música

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16