UJI

Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL).

Última modificació: 08/03/2016 | Font: InfoCampus

El Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL) és un màster verificat per l’ANECA segons el Reial decret 1393/2007. Consta de 60 crèdits i proporciona una formació de postgrau amb una orientació professional i/o d’investigació en l’àmbit de l’ensenyament/aprenentatge de llengües des d’una perspectiva multilingüe i multicultural. [Llegir més]

Modalitat: semipresencial.

Pla d'estudis anterior

Introducció

Presentació

El Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL) és un màster verificat per l’ANECA segons el Reial decret 1393/2007. Consta de 60 crèdits i proporciona una formació de postgrau amb una orientació professional i/o d’investigació en l’àmbit de l’ensenyament/aprenentatge de llengües des d’una perspectiva multilingüe i multicultural. El seu pla d'estudis respon a:

 • les necessitats d’actualització de la formació inicial dels graduats i graduades,
 • els reptes de la integració de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació,
 • la incidència de la societat globalitzada i de les migracions en àmbits educatius,
 • el foment del plurilingüisme i la incidència de la multiculturalitat en els contextos d’ensenyament/aprenentatge de llengües.

Amb la superació de l’itinerari d’optatitivitat (‘Ensenyament de Llengües i Plurilingüisme’), i amb el B2 d’Anglés o de Francés, s’obté automàticament el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengües Estrangeres regulat per l’Ordre 17/2013 de 15 d’abril de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.

 

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament semipresencial (entre el 10 i el 15% de les hores lectives són presencials; la resta, corresponen a participació en fòrums, tutorització, preparació de treballs virtuals, etc.).

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2017 / setembre 2018).

Docència presencial: octubre 2017 / juny 2018.

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

 

Objectius

Objectius de l'orientació investigadora: promoure l'accés a la investigació en àmbits relacionats amb la comunicació intercultural i l'ensenyament de llengües.

Objectius de l'orientació professional: formar a l'estudiant per a l'aplicació de metodologies didàctiques en el procés d'ensenyament/aprenentatge de la llengua en contextos multilingües, així com intervenir en temes de mediació sociocultural en àmbits educatius.

Coneixements previs recomanables

Llicenciats i llicenciades, diplomats i diplomades, i graduats i graduades universitaris que desitgen una formació orientada a l'adquisició d'una capacitat autònoma de comunicació i aprenentatge des d'un punt de vista plurilingüe i multicultural, la formació en l'àmbit de l'ensenyament de llengües a través del foment de l'autoaprenentatge i de la integració lingüística. (Més informació)

Orientació

El màster CIEL proporciona una formació de postgrau amb una orientació professional i/o investigadora en l'àmbit de l'ensenyament-aprenentatge de llengües des d'una perspectiva multilingüe i multicultural en contextos educatius.

 

Eixides professionals

El Máster CIEL ofereix una formació complemèntaria per a:

 • opositors a ensenyament secundari,
 • professors de secundària,
 • mediadors interculturals i lingüístics,
 • formadors de formadors,
 • formadors d' adults,
 • assessors d'ensenyament de llengües,
 • assessors lingüístics en organismes públics i empreses,
 • animadors socioculturals,
 • assistents socials,
 • tècnics en turisme,
 • planificadors lingüístics en Ajuntaments y Diputacions,
 • lectors de espanyol i català a l'estranger
 

 

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Els criteris d'admissió als màsters universitaris estan regulats en l'article 17 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.


És necessari complir els requisits d'admissió:

1) Estar en possessió d'un títol universitari oficial.

2) Presentar la sol·licitud completa i tota la documentació requerida durant el període establert.

 

Criteris de selecció de l'alumnat en el cas d'excedir la demanda a l'oferta de places.

Barem de puntuació:

1. 70% Expedient acadèmic, reduïble en un 30% per a titulacions no afins. Es consideren titulacions afins les titulacions de la branca d'Arts i Humanitats i algunes de la branca de Ciències Socials com ara Magisteri, Periodisme, Publicitat, Comunicació Audiovisual o Turisme. També es considera titulació afí Psicologia. Les titulacions no afins nomes poden aspirar a un màxim de 4,9 punts corresponents al 30% reduïble. La Comissió Acadèmica aplicarà aquesta reducció quan la demanda excedisca el nombre de places oferides.

2. 20% Currículum professional relacionat amb la formació del màster.

3. 10% Carta de motivació personal.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL)

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

El Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües(CIEL) reconeixerà crèdits corresponents a:

a) Estudis de màster

-Es podrà reconèixer fins a 12 crèdits cursats en el Màster Universitari en Professor/ad'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Es poden consultar els reconeixemens en el següent enllaç.

-Es podrà reconèixer crèdits optatius procedents d'altres màsters sempre que hi haja adequació entre les competències i coneixements adquirits en els ensenyaments cursats i les previstes en els estudis del màster CIEL.

b) Estudis de doctorat

Es podrà reconèixer per formació en programes de doctorat afins:

- Cursos de doctorat en programes afins amb suficiència investigadora, es reconeixeran fins a 54 crèdits del Màster CIEL.

- Cursos de doctorat en programes afins sense suficiència investigadora, es reconeixeran fins a 48 crèdits del màster CIEL

c) Acreditació d'experiència laboral:

Es reconeixerà fins a un màxim de 9 crèdits per experiència laboral i/o professional. El sol·licitant haurà d'acreditar que l'experiència professional o laboral està relacionada directament amb les competències inherents al títol que es pretén obtenir i a l'assignatura que sol·licita reconèixer.

Oferta de places

35 places

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL) es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Identificar trets culturals des d'una perspectiva intercultural
 • CG02 - Organitzar la informació treballada sobre la comunicació intercultural i l'ensenyament de llengües d'acord amb les metodologies professionals i d'investigació pròpies d'aquests estudis
 • CG03 - Raonar críticament sobre les teories entorn de la comunicació intercultural i l'ensenyament de llengües
 • CG04 - Analitzar intercanvis comunicatius des del punt de vista de la dinàmica transaccional pròpia de situacions de negociació i mediació
 • CG05 - Produir textos tenint en compte la finalitat dels mateixos i les característiques dels destinataris, així com el context o àmbit social de circulació dels textos
 • CG06 - Comprendre les teories d'ensenyament-aprenentatge de llengües per a poder analitzar-les des d'una perspectiva crítica i creativa
 • CG07 - Conèixer i utilitzar els recursos en línia amb finalitats professionals en l'àmbit de la comunicació intercultural i de l'ensenyament de llengües
 • CG08 - Conèixer i utilitzar recursos en línia per a la investigació i la realització de treballs acadèmics (Webs oficials vinculades amb comunicació intercultural i de l'ensenyament de llengües, revistes electròniques, llibres electrònics, etc.)

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE01 - Planificar processos d'ensenyament-aprenentatge atenent a l'enfocament per competències en diferents contextos
 • CE02 - Contextualitzar l'enfocament autonomitzador en l'ensenyament-aprenentatge de llengües
 • CE03 - Analitzar els aspectes psicopedagògics i culturals d'un projecte autonomizador adequat al context
 • CE04 - Reconèixer les representacions discursives dels aprenents a través dels seus processos de comprensió i de producció de textos
 • CE05 - Aplicar estratègies d'ensenyament-aprenentatge que afavorisquen una relació interactiva amb els textos i els discursos, amb la finalitat de desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom
 • CE06 - Elaborar plans d'acció pedagògica que afavorisquen la competència plurilingüe integrant en ells les TIC
 • CE07 - Adquirir coneixements sobre la mediació intercultural en contextos d'acolliment, accions d'integració i especialment en contextos d'ensenyament-aprenentatge
 • CE08 - Analitzar els fenòmens lingüístics de la transacció i la cooperació en situació interactiva
 • CE09 - Identificar el caràcter sociocultural dels gèneres discursius i el seu paper en situacions que impliquen explicar, convèncer i persuadir
 • CE10 - Aplicar les estratègies de l'explicació en diferents situacions comunicatives i en els discursos de divulgació del coneixement
 • CE11 - Reconèixer els principis ètics de la mediació lingüística i cultural i incorporar-los al patrimoni personal i professional
 • CE12 - Analitzar el funcionament dels textos i dels discursos per a reconèixer la diversitat intercultural i l'amenaça del racisme i la xenofòbia per a aplicar-ho a pràctica docent, a la mediació i a la investigació
 • CE13 - Valorar críticament l'impacte dels avanços tecnològics de l'àmbit de la comunicació intercultural i de l'ensenyament de llengües a nivell acadèmic i professional
 • CE14 - Processar críticament la bibliografia existent sobre metodologia i continguts relacionada amb les tasques d'investigació en el marc temàtic del màster
 • CE15 - Sintetitzar i exposar argumentadament les conclusions epistemològiques d'un treball de recerca en el marc temàtic del màster

A més de les competències del màster, els estudiants que cursen l'assignatura Pràctiques externes adquiriran les competències:

 • OP1 - Aplicar coneixements i destreses que permeten cooperar en un equip de caràcter interdisciplinari per a la realització d'activitats pròpies de situacions de mediació en diferents contextos.
 • OP2 - Aplicar coneixements i destreses que permeten actuar com a mediador en contextos interculturals, tals com identificar conflictes, desenvolupar estratègies de negociació, gestionar el malentès, etc.

 

Pla d'estudis

PROGRAMA (60 crèdits ECTS)

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

 • Multilingüisme Social i Interculturalitat (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Socioconstructivisme i Estils d’Aprenentatge (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Metodologia i Eines Informàtiques per a la Comunicació, la Docència, la Investigació (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Tècniques Teatrals d’Expressió1 (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Interacció Oral i Construcció del Coneixement1 (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Anàlisi del Discurs Oral i Escrit (OB) (3 crèdits ECTS)

 • El Discurs dels Mitjans de Comunicació (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Normativa Lingüística del Català // Normativa Lingüística de l’Espanyol2 (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Treball de final de Màster (TFM) (12 crèdits ECTS)

ASSIGNATURES OPTATIVES

 • Mediació, Diversitat Cultural i Convivència1 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Didàctica de la Llengua Oral i Escrita en Contextos Culturals Plurilingües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Semàntica Contrastiva (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Literatura i Aprenentatge de Llengües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Ideologia, Comunicació i Retòrica (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Autonomia i Aprenentatge de Llengües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Programació Integrada de Llengües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • La Planificació Lingüística en els Centres Educatius d’Ensenyament no Universitari1 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Pragmasemàntica i Pragmàtica Cultural1 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Francesa (Perfeccionament)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Anglesa (Perfeccionament)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Alemanya (Perfeccionament)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Italiana (Iniciació)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Romanesa (Iniciació)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Grega (Iniciació)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Paradigmes en l’Ensenyament/Aprenentatge de Llengües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Les Tipologies Textuals (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Gèneres Discursius Multimodals i Noves Tecnologies (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Intertextualitat i Interculturalitat en l’Escriptura Contemporània (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Argumentació i Fal·làcies del Discurs (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Estratègies d’Inserció del Punt de Vista en la Informació Periodística (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Recursos Lingüístics en els Textos Publicitaris (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Elements per a l’Anàlisi del Discurs Literari (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Literatura Popular i Diversitat Cultural (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Formes i Gèneres Literaris Secundaris (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Empremtes de la Literatura Medieval en la Cultura Contemporània (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Estratègies d’Escriptura i Coherència Discursiva (OP) (2 crèdits ECTS)

 • El Llegat Clàssic Grecollatí en les Llengües i les Cultures Europees Contemporànies (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Lèxic i neologia: Factors Socioculturals del Canvi Lingüístic (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Educació dels Sentiments (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Pràctiques Externes4 (OP) (6 crèdits ECTS)

--------------

 1. Professorat invitat de reconegut prestigi, procedent tant de diverses universitats espanyoles com de l'exercici professional.

 2. És obligatori cursar almenys una d’aquestes dues assignatures.

 3. S’ha de triar almenys una de les sis llengües indicades.

 4. Obligatòria per a l’orientació professional.

--------------

El Màster ofereix tres possibles recorreguts o itineraris d'optativitat:

Itinerari d'optativitat: Ensenyament de llengües i plurilingüisme

 • 36 crèdits obligatoris: SBC001-SBC08A/B + TFM
 • 14 crèdits d´itinerari: SBC009 + SBC010 + SBC016 + SBC017 +SBC026 + SBC027 + SBC040
 • 10 crèdits de lliure elecció la resta de les assignatures optatives

Itinerari d'optativitat: Comunicació intercultural i multilingüisme

 • 36 crèdits obligatoris: SBC001-SBC08A/B + TFM
 • 14 crèdits d´itinerari: SBC009 + SBC019 + SBC027 + SBC028 +SBC031 + SBC037 + SBC040
 • 10 crèdits de lliure elecció la resta de les assignatures optatives

Itinerari d'optativitat: Literatura i interculturalitat

 • 36 crèdits obligatoris: SBC001-SBC08A/B + TFM
 • 14 crèdits d´itinerari: SBC015 + SBC019 + SBC027 + SBC029 +SBC033+ SBC034 + SBC035
 • 10 crèdits de lliure elecció la resta de les assignatures optatives

 

 

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic del curs 2017-18 ací

El calendari d'examens i proves d'avaluació es pot consultar ací

Continuar la meua formació

El màster ofereix al professionals i titulats i titulades que ho desitgen una formació orientada a l'adquisició d'una capacitat autònoma de comunicació i aprenentatge des d'un punt de vista multilingüe i multicultural, i la formació en l'àmbit de l'ensenayment de llengües mitjançant el foment de l'autoaprenentatge i de la integració lingüística.

L'orientació investigadora del màster permet continuar amb els estudis de doctorat, en concret, amb el Programa de Doctorat en Llengües Aplicades, Literatura i Traducció de la Universitat Jaume I.

Coordinació docent

Segons la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I, publicada en el web http://www.uji.es/perfils/estudiantat/academica/estudiantat/master/normativa-acad/, la coordinació docent del màster és a càrrec de la Comissió Acadèmica del Màster.

Segons aquesta normativa, la Comissió Acadèmica del Màster està composta per un mínim de tres professors del màster amb vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, i per un estudiant de la mateixa Universitat. En tot cas, en la constitució s’intenta que hi haja una representació adequada dels departaments participants en el màster. La Comissió ha de triar d’entre els seus membres un coordinador o coordinadora i un secretari o secretària. Aquesta Comissió assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster. Són funcions de la Comissió Acadèmica del Màster:

 a) Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat, i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

b) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.

c) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiants i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

d) Assignar els tutors i tutores a l’alumnat una vegada formalitzada la matrícula.

e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiants amb estudis estrangers sense homologar.

f) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o diversos professors o professores col·laboraren en les activitats formatives del màster.

g) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

h) Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.

i) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

j) Nomenar el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del treball final de màster.

k) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs finals de màster.

l) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

m) Gestionar els recursos econòmics del màster.

n) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

o) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

p) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Dins de la Comissió Acadèmica també s’han de repartir entre els membres les funcions de:

- Coordinació de Pràctiques Externes que vetllen per establir les correctes relacions amb les entitats col·laboradores i per la qualitat de les pràctiques en els àmbits d’intervenció psicopedagògica.

D’aquesta forma es garanteix tant la coordinació vertical com horitzontal del títol.

La composició de la Comissió Acadèmica del Màster CIEL s’ha exposat en l’apartat de Descripció de procediments de consulta interns.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Totes les assignatures contemplen activitats formatives i sistemes d'avaluació específics derivats del caràcter semipresencial (tutories virtuals, enregistrament de classes i d'exposicions orals, exàmens online, debats en fòrums, xats, ús quotidià de l'Aula Virtual i de les aplicacions de Google que ha assumit la UJI com a entorn virtual institucional de suport a la docència), com s'especifica en els paràgrafs següents.

Les competències del màster es desenvolupen a partir d'un conjunt d'activitats de diferent tipus que complementen i donen coherència als continguts i resultats d'aprenentatge previstos:

 • Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professorat, amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). També pot realitzar-se a través de videoconferència.
 • Ensenyaments pràctics: Ensenyaments externs amb les quals l'estudiantat aplica de manera pràctica els coneixements teòrics adquirits en el títol.
 • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o a través de xats, videoxats, Google Drive, diàlegs de tutoria o fòrums de tutoria. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d'“ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: Ensenyament per projectes, Supervisió de Grups d'investigació, tutoria especialitzada, seguiment de la investigació duta a terme en els TFM, etc.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Aquestes proves poden ser presencials físicament o virtualment.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques. Per als treballs en grup, els estudiants utilitzen habitualment l'aplicació Google Drive o l'entorn Dropbox per a compartir arxius.
 • Treball de preparació dels exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.
 • Referent a l'avaluació fem constar que la major part d'assignatures s'avalua amb la realització d'un o diversos treballs individuals i que l'avaluació és contínua. El lliurament de treballs es realitza normalment entre 4 i 5 setmanes després de l'última sessió presencial.

Les proves d'avaluació de l'aprenentatge contemplades com a pròpies del màster són:

 • Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs de recerca amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries.
 • Presentacions orals i pòsters: exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. Aquestes presentacions poden realitzar-se també a través de videoconferència o enregistrament de les mateixes.
 • Assistència i participació: valoració de la participació en els debats i en les discussions en elles generats. Aquests debats també es duen a terme mitjançant fòrums en l'aula virtual.
 • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat.
 • Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis: Conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada. Els portfolis poden realitzar-se en format digital.
 • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): Inclourà proves de “Desenvolupament o resposta llarga” (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense quasi limitacions d'espai); de “Resposta curta” (prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit); i/o de “Tipus test” (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple emplenar buits). Les proves de test poden realitzar-se també en línia.
 • Contracte d'aprenentatge: Alumne i professor de forma explícita intercanvien opinions, necessitats, projectes i decideixen en col·laboració la forma de dur a terme el procés d'ensenyament-aprenentatge i ho reflecteixen oralment o per escrit. El professor ofereix unes activitats d'aprenentatge, resultats i criteris d'avaluació; i negocia amb l'alumne el seu pla d'aprenentatge
 • Diaris i/o quaderns de notes: Informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions...
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula de classe o en l'aula virtual.
 • Projectes: Situacions en les quals l'alumne ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris.
 • Defensa pública: defensa pública del Treball Fi de Màster, que té lloc davant un tribunal format per tres professors del màster. Aquesta pot realitzar-se també per videoconferència.

 

 

Pràctiques externes

L'assignatura Pràctiques Externes és optativa dins de la globalitat del màster però obligatòria per als estudiants que cursen el màster amb orientació professional. 

Els estudiants podran realitzar pràctiques en centres educatius espanyols i estrangers (públics, privats o concertats), i en altres serveis públics en els quals és fonamental desenvolupar destreses de mediació lingüística i intercultural.

Consulta les entitats cooperadores

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42168/eep

Mobilitat i programes d'intercanvi

El màster CIEL participa en programes d' intercanvi amb les universitats: Charles-de-Gaulle-Lille 3 en França y de Lausanne en Suïssa.

Més informació en:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42168/intercambio

Treball final de màster

Normativa Interna de Treballs Final de Màster CIEL (Assignatura SBC042)

PROPOSTA DE TEMES PERA A DESENVOLUPAR ALS TREBALLS FINAL DE MÀSTER 

Temes

- Estratègies lingüístiques dels textos publicitaris i/o periodístics, tant des d'una òptica de recerca pragmaestilítica, com en el seu vessant en el plànol de la didàctica.

- L'ensenyament de la literatura i les noves tecnologies.

Estudis de pau, conflictes i desenvolupament, estudis post-colonials i culturals, identitat, anàlisi del discurs, la política en el Nord d'Àfrica i el Mig Orient.

Ensenyament de llengües a través de la literatura;

Ensenyament de literatura;

Disseny de tasques literàries a l'aula de llengües.

Estudis de literatura Comparada

Literatura espanyola

Literatura contemporània

Sintaxi llatina

Modulacions rítmiques en la lírica llatina

Forma literària i tipologia textual en textos llatins

Presència de l'antiguitat clàssica en la literatura espanyola (generació del 27 i uns altres).

Literatura contemporània i dones

La violència en la literatura

Sexualitat i literatura

Novel·la policíaca i negra

Altres temes en els quals es conjugui dones, literatura.

Interculturalitat i educació;

Literatura i dones...

1. La intervenció docent a l'aula de llengües : observació i anàlisi.

2. L'ensenyament de la llengua en contextos plurilingües: anàlisi

de pràctiques docents i seguiment d'alumnat.

3.Propostes didàctiques en l'ensenyament de llengües:

3.1 Ensenyament de la llengua oral a l'aula: propostes didàctiques i processos implicats

3.2 Ensenyament de la composició escrita en les primeres edats: ídem

3.3 Ensenyament de la lectura: estratègies lectores i estratègies docents: observació, anàlisi i propostes didàctiques

El viatge en la literatura i/o la literatura de viatges: la percepció de l'altre

El conte com a recurs didàctic per afavorir la multiculturalitat a l'aula

Noves Tecnologies i aprenentatge col·laboratiu: fòrums, blogs, wikis, ciberrallyes, xarxes socials….

Metodologies per afavorir l'autonomia de l'aprenent: memòries i diari d'aprenentatge, contractes d'aprenentatge…

Entorns tridimensionals (Second Life) com a espais de mediació en diferents entorns laborals i/o docents.

Dramatització real i/o virtual com a recurs per a l'ensenyament/aprenentatge d'idiomes.

Creació i/o utilització de material multimèdia (videos/machinimas) per afavorir l'aprenentatge col·laboratiu, el diàleg i la interacció social.

Aprendre idiomes en entorns tridimensionals (Second Life)

Qualsevol tema relacionat amb la Normativa de l'espanyol

Interculturalitat i pensament doxal en la novel·lística.

Temes relacionats amb la identitat lingüística. sociolingüística en general, contacte de llengües o anàlisis del discurs polític.

Es tracta de suggeriments que poden, especificar-se més, ampliar-se o combinar-se. Poden realizar-se en qualsevol de les llengües presents en el màster i aplicarse a corpus monolingües o plurilingües.

- Visió dels emigrants en la prensa actual: Argumentació i ideología en un corpus de textos periodístics d’un gènere de discurs determinat (p. ex: notícies, reportatges, entrevistes, successos, información legislativa, etc.)

- Fraseologia, metàfores i eufemismes en la comunicación social: estudi d’un corpus multilingüe extret d’internet o d’un corpus audiovisual

- El manual com a instrument complementari de l’ensenyament (de les llengües o d’altres matèries): anàlisi d’un corpus de manuals a un nivel determinat de l’ensenyament (primari o mitjà)

- Les adaptacions dels textos canònics de la literatura europea: anàlisi de les operacions que adapten una obra literaria a l’ensenyament (traducció, simplificació i abreviació, selecció de fragments, etc.) sobre un corpus seleccionat

- Tipologia dels contes populars/tradicionals: estudi comparatista d’un model determinat en més d’una tradició del folktale universal

- La polémica sobre les energies renovables: arguments i ideología en un corpus d’opinió publicada

Línies de treball i alguns suggeriments que poden concretar-se segons els interessos dels estudiants:

- ANÀLISI CRÍTICA DEL DISCURS: en els mitjans de comunicació; en els textos de l'àmbit sanitari; en els textos educatius i en els textos de la comunicació quotidiana en l'àmbit institucional i empresarial.

- IDEOLOGIA I ESTRATÈGIES DISCURSIVES. Models Discursius i activació de marcs sociocognitius. Algunes concrecions possibles:

 • Estratègies argumentatives en el discurs social sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües;
 • Les representacions culturals i sociocognitives de professors i estudiants sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües;
 • La violència de gènere: enfocaments argumentatius i estudi del lèxic;
 • El discurs sobre la crisi econòmica i social;- el discurs polític.

- PLURILINGÜISME I AUTONOMIA D'APRENENTATGE: la innovació sobre la introducció de l'autonomia com a recerca en acció en l'ensenyament secundari i superior; anàlisi de la interacció entre assessor, tutor o conseller i estudiant; estudi del metallenguatge dels estudiants: blogs, diaris d'aprenentatge, entrevistes, etc.

- ELS GÈNERES DISCURSIUS. –La seva aplicació en l'aprenentatge de llengües des de l'òptica de la construcció d'una competència plurilingüe i intercultural.

- NOVA LITERACIA I INTERNET:

 • Anàlisi de pàgines Web: interactivitat, hipergenericitat, transgenericitat, multimodalitat, intertextualitat, interculturalidad: implicacions per a la construcció de coneixement;
 • Estudi de les estratègies de navegació: manera lectura, manera rastrejo, manera navegació, i la seva relació amb : a) tipus de tasques; b) estils cognitius i d'aprenentatge; c) grau d'autonomia; d) desenvolupament de competències pròpies de la nova literacia o alfabetització digital

- Polítiques lingüístiques (dret lingüístic, normalització, gestió de llengües minoritàries)

- Anàlisi del paisatge lingüístic

- Demolingüística

- Traducció i interculturalitat

- Models d'ensenyament plurilingüe

- Aprenentatge col·laboratiu on-line (wikis, blocs, entorn google, xarxes socials)

 

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Dr. Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés, Departament de Filologia i Cultures Europees. UJI

Altres membres de la Comissió de titulació:

 • Secretari: Jorge Martí Contreras
 • Vocals: Mercedes Sanz (coordinadora de pràctiques), Noelia Ruiz, Fco.Javier Vellón Lahoz.

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA

Dr. Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés | Telèfon: 964 72 97 46  meseguer@uji.es

Departaments implicats

Departaments de

 • Filologia i Cultures Europees
 • d´Estudis Anglesos
 • d´Educació
 • Càtedra UNESCO de Filosofia per la Pau

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Dra. Mercedes Sanz Gil

Coordinació del treball final de màster

Dr. Fco. Javier Vellón Lahoz

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=1000001

 

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=1000001

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus