UJI

Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM)

Última modificació: 06/02/2017 | Font: InfoCampus

L'objectiu del màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) és proporcionar a la societat les eines necessàries per a facilitar l'ensenyament de la llengua anglesa i en llengua anglesa (CLIL) que siguen efectives i de qualitat perquè l'aprenentatge de l'anglès des de l'etapa d'ensenyament infantil fins al batxillerat tinga un resultat satisfactori i s'aconseguisca el grau de multilingüisme (dues o tres llengües) desitjat. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: anglès.

Pla d'estudis anterior

Introducció

Presentació

L'objectiu del màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) és proporcionar a la societat les eines necessàries per a facilitar l'ensenyament de la llengua anglesa i en llengua anglesa (CLIL) que siguen efectives i de qualitat perquè l'aprenentatge de l'anglès des de l'etapa d'ensenyament infantil fins al batxillerat tinga un resultat satisfactori i s'aconseguisca el grau de multilingüisme (dues o tres llengües) desitjat.

És un màster coordinat des de la Universitat Jaume I en el qual col·labora professorat de reconegut prestigi d'altres universitats americanes, europees i espanyoles.

Per a accedir al màster és necessari estar en possessió del nivell B2 del MECR acreditat. Amb la superació del màster MELACOM s'obté automàticament el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres (Anglès) regulat per l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.

El màster està adscrit a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) de la Universitat Jaume I.

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

El màster ofereix dues modalitats per a cursar cadascuna de les assignatures. Segons la seua disponibilitat, l'alumne podrà decidir si cursar-les de forma presencial o realitzar-les a distància.

Modalitat presencial: les assignatures s'imparteixen mitjançant sessions magistrals i seminaris. Cada assignatura inclou de 5 a 10 sessions en horari de 13 a 14:30 h.
Modalitat a distància: s'utilitza la plataforma virtual (Aula Virtual) per a difondre i discutir els continguts i s'inclou la possibilitat de tutories presencials o virtuals.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2017 / setembre 2018) (inclou flexibilitat per a completar-ho en més anualitats).

Docència presencial: octubre 2017 / maig 2018.

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

Els objectius generals del màster es resumeixen a continuació:

- Formar en la investigació de la lingüística aplicada a l'ensenyament/aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera

- Aprofundir en l'ensenyament de la llengua anglesa i en llengua anglesa (CLIL) d'una manera efectiva i de qualitat

- Analitzar el context d'aprenentatge i ús d'una llengua estrangera en diferents nivells per a aconseguir el grau de bilingüisme/trilingüismo desitjat

- Desenvolupar destreses en l'anàlisi i raonament crític per a elaborar propostes docents i investigadores en el camp d'adquisició de llengües

- Capacitar a l'alumnat per a realitzar la seua pròpia investigació en l'aula (action research) i millorar la seua docència

 

Coneixements previs recomanables

Llicenciats i llicenciades, diplomats i diplomades, i graduats i graduades universitaris amb capacitats comunicatives avançades en llengua anglesa que desitgen millorar la seva competència en aspectes de l'ensenyament/aprenentatge de la llengua anglesa i en llengua anglesa en les diverses etapes educatives (des d'infantil a batxillerat). A més, també es recomana el títol a aquell estudiantat amb competència en la realització d'investigació en el camp de la lingüística aplicada i la seva relació amb l'ensenyament de segones/terceres llengües.

Orientació

El Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) presenta dues clares vessants: la professional i la investigadora.

Des d'una perspectiva professional, el MELACOM pretén produir professionals amb una excel·lent formació en lingüística aplicada i en l'ensenyament/adquisició de llengües en comunitats bilingües que, a més, són punts d'arribada de població immigrant. Pel que fa a l'orientació acadèmica, el màster ofereix la formació més adequada per a fer investigació en el camp de la lingüística aplicada a l´ensenyament de segones/terceres llengües.

 

Eixides professionals

El master MELACOM ofereix com a eixides professionals la professió docent de la llengua anglesa i en llengua anglesa a tots els nivells (infantil, primaria, secundària) així com la possibilitat d'investigar en el camp de l'adquisició i ensenyament de la llengua anglesa en contextos multilingües.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

En concret, els criteris d'accés al màster MELACOM són els següents, independentment de si es tracta d'estudiantat presencial o a distància:

En el cas en què la demanda supere a l'oferta de places, els sol·licitants es baremaran i es confeccionarà una llista d'espera sobre la base dels següents criteris d'accés i admissió:

A) Titulació cursada (màxim 50%):

 1. Titulats en Filologia Anglesa o grau en Estudis Anglesos
 2. Titulats en Traducció i Interpretació que acrediten un nivell B2 en llengua anglesa
 3. Titulats en Magisteri, Especialitat Llengua Anglesa que acrediten un nivell B2 en llengua anglesa
 4. Titulats en titulacions afins que acrediten un nivell B2 en llengua anglesa

B) Expedient acadèmic (màxim 50%)
9-MH (5 punts)
8-8.9 (4 punts)
7-7.9 (3 punts)
6-6.9 (2 punts)
5-5.9 (1 punt)

En el cas que hi haja dos candidats amb la mateixa puntuació es donarà preferència al candidat provinent de la titulació més afí al títol de màster.
En tot cas, la Comissió Gestora del màster es reserva la possibilitat de realitzar una entrevista personal a aquell estudiantat que afirme posseir un B2 en anglès i no acredite aquest nivell mitjançant certificació oficial.

A l'estudiant amb poca formació en lingüística aplicada se li recomana l'assistència a les següents assignatures del grau en Estudis Anglesos com a complements de formació configurats fora del títol.

 • EA0910 Pronunciació i Comprensió de l'Anglès Oral
 • EA0914 Introducció a la Lingüística Aplicada
 • EA0925 Lingüística Aplicada a l'Ensenyament de la Llengua Anglesa
 • EA0930 Sociolingüística de la Llengua Anglesa
 • EA0936 Paradigmes Lingüístics i Enfocaments Metodològics en l'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Anglesa

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM)

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

La Comissió Gestora del màster MELACOM va acordar no reconèixer crèdits cursats en ensenyaments oficials no universitàries o provinents de títols propis. No obstant això, es va decidir reconèixer fins a 12 crèdits del Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

L'experiència professional tampoc es veu reconeguda ja que està lligada l'elaboració del Treball Fi de Màster (TFM) i a la seua defensa i, per normativa, no és possible convalidar un treball final d'un títol de postgrau, com és el TFM.

Oferta de places

Nombre de places: 15 per a la versió online i 10 per a la versió presencial

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Analitzar i sintetitzar teories, models i enfocaments en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • CG02 - Aplicar els coneixements adquirits en el programa de màster en diversos contextos professionals reals.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE01 - Avaluar factors i processos determinants en l'adquisició de llengües en contextos multilingües per a una millor implementació en l'aula.
 • CE02 - Analitzar i sintetitzar de forma reflexiva i crítica la informació disponible en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • CE03 - Ser capaç de sintetitzar informació per a elaborar un treball acadèmic rigorós tant de caràcter docent com a investigador considerant les fonts bibliogràfiques adequades en l'en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • CE04 - Analitzar els elements i estratègies d'ensenyament i aprenentatge per a desenvolupar la competència comunicativa global (discursiva, textual, pragmàtica) en contextos multilingües.
 • CE05 - Analitzar la importància del context sociolingüístic en l'ensenyament de llengües estrangeres per a comprendre els models de planificació i política lingüística existents en la Unió Europea.

 

 

Pla d'estudis

El màster MELACOM consta d'un total de 60 crèdits distribuïts en quatre assignatures obligatòries de cinc crèdits que s'imparteixen en el primer semestre, igual que altres dues obligatòries metodològiques de cinc crèdits cadascuna que també s'ofereixen en el primer semestre de cada curs acadèmic. Aquest conjunt de sis assignatures cobreixen les necessitats formatives bàsiques teòriques de l'estudiantat. Per a complementar aquesta formació, en el segon semestre s'ofereix un llistat d'assignatures optatives de cinc crèdits cada una, de les quals l'alumnat n’ha d'escollir quatre.

BLOC OBLIGATORI (30 crèdits ECTS)

Consta de quatre assignatures fonamentals en l'ensenyament de la llengua anglesa en contextos multilingües:

 • Educació Multilingüe (OB) (5 crèdits ECTS)

 • Perspectives Discursives en l'Adquisició de l'Anglès (OB) (5 crèdits ECTS)

 • Teories sobre l'Adquisició de l'Anglès com a Segona Llengua (OB) (5 crèdits ECTS)

 • Comunicació Intercultural (OB) (5 crèdits ECTS)

A més, s'inclou una assignatura sobre bases metodològiques per a l'elaboració d'un treball d'investigació i una assignatura sobre mètodes d'investigació en l'ensenyament/aprenentatge de la segona llengua.

 • Bases per a l'Elaboració d'un Projecte d'Investigació (OB) (5 crèdits ECTS)

 • Mètodes d'Investigació en Adquisició de l'Anglès (OB) (5 crèdits ECTS)

BLOC OPTATIU (20 crèdits ECTS)

L'estudiantat ha de cursar 20 crèdits ECTS de les següents assignatures optatives:

 • Desenvolupament de Destreses Escrites (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Competència Interaccional (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Explotació i Disseny de Materials (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Actituds Lingüístiques (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Factors Afectius (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Disseny Curricular (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Planificació i Política Lingüística a Europa (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Llengües en Contacte (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Desenvolupament de Destreses Orals (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Competència Pragmàtica (OP) (5 crèdits ECTS)


PRÀCTIQUES I TREBALL DE FINAL DE MÀSTER (10 crèdits ECTS)

 • Pràctiques Externes en Contextos Educatius (PE) (4 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster (TFM) (6 crèdits ECTS)


Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

Horaris

Modalitat presencial: les assignatures s´imparteixen mitjançant sessions magistrals i seminaris. Cada assignatura inclou de 5 a 10 sessions en horari de 13 a 14:30 h.

Les assignatures obligatòries s’impartiran en el primer semestre (octubre-gener) i les assignatures d’especialitat en el segon (febrer-maig).

El calendari oficial del Màster del curs 2017/18 es pot visualitzar mitjançant aquest enllaç.

Continuar la meua formació

L´alumnat tindrà la possibilitat de continuar els seus estudis amb el programa de Doctorat en Llengües Aplicades, Literatura i Traducció.

Coordinació docent

La coordinació d’aquest màster es basa en una Comissió Gestora, formada per tres professors que imparteixen docència en el títol. La Comissió Gestora té les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l’apartat b de la secció III de la Normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I.

Les principals atribucions d’aquesta Comissió Gestora són les de tràmit i gestió general del màster així com vetllar per una òptima coordinació del disseny del màster i la coordinació entre matèries: continguts, metodologia, avaluació i altres activitats.

Altres funcions de la Comissió Gestora:

a. Elaborar els programes/guies docents de les assignatures.

b. Modificar els continguts que s’han d’impartir en funció de les noves necessitats que pugen plantejar-se.

c. Elaborar i corregir les proves d’accés en el cas de les especialitats tal com marca el decret.

d. Proposar l’estudiantat admès en cada especialitat.

e. Proposar el professorat que impartirà les matèries de l’especialitat.

La Comissió Gestora, a més, ha de:

1. Garantir per la coordinació entre assignatures: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries.

2. Garantir una òptima coordinació del disseny del màster.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

La metodologia general de cada matèria es dividirà una sèrie de sessions teòriques i pràctiques, pròpies de cadascuna de les assignatures que componen el pla d'estudis del Màster. A aquestes sessions se'ls afegirà seminaris dirigits a aprofundir en diverses àrees de la lingüística aplicada a l'ensenyament de llengües que seran impartits per docents o experts nacionals o internacionals de reconegut prestigi en aquest àmbit.

Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en el Màster en la seua modalitat presencial són les següents:

 • Ensenyaments teòrics: Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumnat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyaments pràctics: Classes on l'alumnat ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou classes de problemes i exercicis com a resolució de problemes, casos, simulacions, etc.).
 • Ensenyaments pràctics (pràctiques externes en centres docents): Estada docent en la qual l'alumnat podrà, a discreció del centre docent en qüestió, observar i/o impartir docència en diferents nivells de llengua anglesa per a implementar coneixements adquirits en el títol.
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumnat amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, convidar experts, etc.).
 • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumnat per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumnat, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar la seua ampliació, etc.).
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiantat.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiantat de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, convé resumir les mateixes per a l'alumnat presencial, com fem a continuació:

 • Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries.
 • Presentacions orals i pòsters: Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

 

Pràctiques externes

L'assignatura Pràctiques Externes en Contextos Educatius és obligatòria per a tot l'alumnat. Es cursaran un mínim de 80 hores d'observació docent o implementació de propostes docents en centres d'ensenyament en diversos nivells (primària, secundària, etc.). 

Consulta les entitats cooperadores

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42164/eep

Mobilitat i programes d'intercanvi

Aquest màster no té previstes accions de mobilitat.

Treball final de màster

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER (6 crèdits ECTS)

Tindrà caràcter docent, doncs s’impartiran classes d’anglès a tots els nivells per a posar en pràctica els continguts dels diferents mòduls que conformen el Màster.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Més informació

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

 

Dra. Victòria Codina Espurz i Dra. Patricia Salazar Campillo. Departament d´Estudis Anglesos - UJI.

Altres membres de la Comissió de titulació:

Eva Alcón Soler, Mª Pilar Safont Jordá

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Patricia Salazar Campillo | Telèfon: 964 729 613  csalazar@uji.es
Victòria Codina Espurz | Telèfon: 964 729 618  codina@uji.es

Suport Administratiu: Santiago Dolz (sdolz@sg.uji.es) 964 72 98 47

 

Departaments implicats

Departament d´Estudis Anglesos (UJI) i professorat visitant d´altres universitats espanyoles i europees.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Dra Victoria Codina (codina@uji.es) i Dra Patricia Salazar (csalazar@uji.es) Departament d'Estudis Anglesos, Universitat Jaume I

Coordinació del treball final de màster

Dra Victoria Codina (codina@uji.es) i Dra Patricia Salazar (csalazar@uji.es) Departament d'Estudis Anglesos, Universitat Jaume I

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=1000017

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=1000017

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus