UJI

Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX)

Última modificació: 18/02/2016 | Font: InfoCampus

Entre els segles XV i XIX, en el naixement de la moderna societat europea, el Mediterràni va experimentar una profunda transformació que va definir un nou marc de relacions polítiques i econòmiques, així com renovats horitzons culturals. L'estudi d'aquests processos, a més de posseir un innegable atractiu intrínsec, proporciona les claus per a la comprensió del nostre món, i en particular dels problemes a què s'enfronta el procés de construcció política de la Unió Europea, com els límits de la sobirania, l'harmonització de diferents tradicions culturals i la recerca d'una base ideològica comuna que respecte les identitats dels seus components. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari.

Modalitat: semipresencial.

Pla d'estudis anterior

Introducció

Presentació

Entre els segles XV i XIX, en el naixement de la moderna societat europea, el Mediterràni va experimentar una profunda transformació que va definir un nou marc de relacions polítiques i econòmiques, així com renovats horitzons culturals. L'estudi d'aquests processos, a més de posseir un innegable atractiu intrínsec, proporciona les claus per a la comprensió del nostre món, i en particular dels problemes a què s'enfronta el procés de construcció política de la Unió Europea, com els límits de la sobirania, l'harmonització de diferents tradicions culturals i la recerca d'una base ideològica comuna que respecte les identitats dels seus components.

El Màster Història i Identitats a la Mediterrània Occidental (segles XV-XIX) està orientat a la formació d'especialistes en l'anàlisi i la interpretació d'aquest període, i en la comprensió històrica dels desafiaments que té plantejats el Mediterràni actual.

Entre el professorat hi ha destacats especialistes i acadèmics amb àmplia experiència docent i investigadora sobre el Mediterràni dels segles XV a XIX. No en va, el Màster és resultat de la modernització del Màster Interuniversitari "Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental", que, durant sis anys (fins al curs 2013-2014) s'ha impartit per la UVEG, la UA i la UJI , superant les avaluacions de l'ANECA i l'AVAP.

Màster interuniversitari

El Màster és fruit de la col·laboració de les Universitats de Barcelona (UB), València (UVEG), Alacant (UA) i Jaume I de Castelló (UJI). S'imparteix per les quatre universitats, però es cursa íntegrament a la universitat en què es formalitza la matrícula. No obstant això, en cada universitat una part de les assignatures s'imparteix per professors de les altres universitats participants. Així mateix, la docència de diverses de les assignatures optatives és online, de manera que es pot escollir entre l'oferta anual de les quatre universitats.

Tipus d'ensenyament

Docència semipresencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2017 / setembre 2018)

Docència presencial: octubre 2017 / maig 2018.
 

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

El títol pretén la formació d'especialistes en l'estudi de l'evolució històrica i la configuració de les identitats de les societats del Mediterrani Occidental durant l'Edat Moderna; especialistes que puguen desenvolupar tasques d'investigació directa basada en materials arxivístics, i de reflexió i síntesi a partir de fonts historiogràfiques. Si l'anterior màster en “Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental (S. XV-XIX)” (del com el que ara es proposa és clara continuïtat), se centrava en el coneixement històric dels territoris que – mantenint les seues particularitats territorials – van conjuminar la seua integració política i van configurar les seues identitats en una entitat més àmplia com era la Monarquia Hispànica; el màster que ara es proposa manté el seu interès essencial per l'àmbit mediterrani hispànic, i ho estén al conjunt dels territoris del Mediterrani Occidental, on es van produir durant l'Edat Moderna un conjunt de dialèctiques particularment complexes (configuracions estatals, relacions internacionals, dinàmiques socials, culturals i ètniques) de particular interès en la configuració europea i les seues relacions, tant internes com amb altres àmbits immediats.

Entenem que es facilitarà així una millor comprensió dels problemes als quals s'enfronta el procés de construcció política de la Unió Europea, tals com els límits recíprocs de la sobirania entre els diversos integrants, l'harmonització d'entitats amb tradicions culturals i històriques diferents i la necessitat de cercar un fonament ideològic comú que respecte les identitats dels seus components. 

Coneixements previs recomanables

Vegeu l'apartat Requisits d'accés obligatoris.

Orientació

Orientació investigadora

Eixides professionals

Historiador/a; docent en ensenyament secundari; arxiver/a, bibliotecari/a i documentalista; assessor/a en institucions i organismes nacionals i internacionals; assessor/a en entitats culturals, públiques i privades; especialista en viatges culturals; assessor/a cultural; gestor/a de recursos humans i socials; dinamitzador/a de activitats culturals; col·laborador/a en mitjans de comunicació i editorials; investigador/a i documentació històrica; gestor/a en administracions públiques.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

La Comissió Acadèmica del Màster decidirà l'admissió dels estudiants preinscrits en el màster aplicant el següent barem:

 • 60%: currículum vitae (els alumnes se seleccionaran segons el seu expedient acadèmic i en la seua valoració es tindrà especialment en compte l'haver cursat matèries que relacionades amb contingut del màster)
 • 40%: valoració, per la citada comissió, dels motius i objectius formatius que han portat a sol·licitar l'admissió en el màster, en relació amb el seu currículum acadèmic o trajectòria professional, expressats en una memòria escrita.

Aquesta memòria ha d'articular-se en dos apartats:

1. Motius d'elecció del màster en relació al currículum presentat (justificació de prioritat respecte a altres màsters; justificació de les matèries cursades en la titulació d'ingrés en relació a l'orientació del màster; justificació de l'exercici professional amb el màster que se sol·licita, etc.).

Fins a un 30% de la valoració total reservada a la memòria.

2. Objectius formatius que es pretenen aconseguir:

 • Formació per a la Investigació (en aquest cas cal indicar tema o temes d'especial interès).
 • Formació continuada per a l'activitat professional.
 • Altres objectius de formació.

Fins a un 70% de la valoració total reservada a la memòria.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència.

Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona

Normativa de permanència de la Universitat Jaume I

Normativa de permanència de la Universitat d'Alacant

Normativa de permanència de la Universitat de València

- Matrícula en el Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) en la Universitat Jaume I

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de reconeixement i transferència de crèdits.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universidad de Barcelona

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat Jaume I

 

Oferta de places

52 places (10 places en la Universitat Jaume I).

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi 
 • CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis 
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats 
 • CB10 - Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

COMPETÈNCIES GENERALS

 • CG1 - Identificar i utilitzar apropiadament fonts d'informació per a la resolució de problemes en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental 
 • CG2 - Elaborar i manejar escrits, informes i procediments d'actuació més idonis per als problemes suscitats en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental 
 • CG3 - Analitzar de forma crítica treballs en l'àrea de la H.ª Moderna del Mediterrani Occidental 
 • CG4 - Aplicar les noves tecnologies en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE1 - Analitzar des d'una perspectiva comparada la Història Moderna del Mediterrani Occidental 
 • CE2 - Analitzar la història local i regional del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna 
 • CE3 - Comprendre que el coneixement històric està en contínua construcció i comparar i avaluar les diferents perspectives historiogràfiques 
 • CE4 - Comentar, anotar i editar textos i documents de l'època moderna de forma pertinent 
 • CE5 - Definir temes d'investigació històrica sobre l'Edat Moderna 
 • CE6 - Aplicar els mètodes i tècniques més rellevants per a la resolució de problemes en les diferents branques de la investigació històrica sobre l'Edat Moderna 
 • CE7 - Organitzar informació històrica complexa de forma coherent 
 • CE8 - Planificar, dur a terme i presentar una contribució original al coneixement històric d'acord amb els cànons de la Història Moderna 

Pla d'estudis

MÒDUL BÀSIC (30 crèdits). Obligatori

Matèria: Introducció a la Investigació

 • Historiadors i Historiografia del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna (OB) (5 crèdits)
 • Fonts, Paleografia i Iniciació al Treball de l'Historiador (OB) (5 crèdits)

Matèria: Fonaments Històrics del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna

 • Institucions Polítiques i Poders Territorials (OB) (5 crèdits)
 • Activitats Productives i Xarxes Mercantils en el Mediterrani Occidental (OB) (5 crèdits)
 • Religions i Circulació Cultural (OB) (5 crèdits)
 • Jerarquies i Dinàmica Social (OB) (5 crèdits)

MÒDUL COMPLEMENTARI (15 crèdits). Optatiu

Matèria: Societat

 • Sistemes de Poder i de Pensament Polític (OP) (5 crèdits) (a distancia)
 • Guerra i Societat (OP) (5 crèdits) (a distancia)
 • Creació i Transmissió dels Sabers (OP) (5 crèdits) (a distancia)

TREBALL FINAL DE MÀSTER (15 crèdits). Obligatori

 • Treball de Final de Màster (TFM) (15 crèdits)

Horaris

Les classes presencials abasten tot el primer semestre, d'octubre a febrer, duent-se a terme entre dos i tres tardes per setmana. En el cas de les assignatures impartides per professorat extern, dins de les característiques interuniversitàries del màster, es realitzaran jornades intensives dos dies, de matí i vesprada.

Donat el seu caràcter semipresencial, el contacte amb els docents s'inicia prèviament a les classes presencials, a través de la plataforma en línia de la universitat. D'aquesta manera, es fa un seguiment al llarg del període lectiu.

En el segon semestre abordem les assignatures optatives no presencials, durant aquest procés, els estudiants accediran a l'aula virtual des de la qual es desenvoluparà tot el procés de les mateixes.

Horari curs 2017-2018 (.pdf)

Continuar la meua formació

El màster dóna accés al doctorat interuniversitari en Història Moderna.

Coordinació docent

Les comissions acadèmiques del màster de cada universitat s’han d’encarregar de coordinar els diversos professors i professores que l’imparteixen, procurant que s’apliquen les directrius emanades de la Comissió Interuniversitària, i informant-la sobre com va el màster. Són les encarregades de fixar el calendari del màster en la seua universitat, d’acord amb allò establert en la memòria de verificació i en coordinació amb la Comissió Interuniversitària. Els corresponen les tasques que els reglaments de cada universitat els assignen.

La Comissió Interuniversitària del Màster és l’encarregada d’aprovar les guies docents de les assignatures, d’acord amb allò establert en la memòria de verificació; de fixar, per a cada curs, les assignatures optatives que s’han d’activar i assignar la docència que corresponga a cadascuna de les universitats participants, així com de fixar el calendari de les assignatures de la matèria Fonaments Històrics del Mediterrani Occidental en l’Edat Moderna, ja que implica el desplaçament de professorat de les diverses universitats, i de coordinar-ho amb el de les altres matèries. I en general de la supervisió de la marxa del màster, vetllant per l’homogeneïtat dels continguts, mètodes d’ensenyament i sistemes d’avaluació, i de prendre les mesures necessàries per a millorar els aspectes que ho necessiten.

El coordinador o coordinadora del màster és el representant d’aquest en els òrgans administratius superiors, i ha d’adoptar les decisions que considere oportunes per a afavorir la coordinació de les activitats previstes.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

La docència comprèn l'exposició teòrica per part del docent, el treball cooperatiu en l'aula i el treball individual de l'estudiantat guiat pel docent, a través de tutories presencials o virtuals. S'utilitzaran classes expositives per al temari, classes pràctiques i debats basats en la documentació lliurada prèviament pel professorat, a més dels continguts explicats en les unitats temàtiques (utilització de l'aula virtual).

Sobre el sistema d'avaluació: es té en compte l'assistència i participació en els debats. L'estudiantat ha de realitzar un treball escrit, que haurà de presentar i defensar.

ACTIVITATS FORMATIVES 

 • Docència teòrica 
 • Docència pràctica 
 • Activitats de seminari 
 • Activitats complementàries (assistència tutoritzada a conferències, simposis...) 
 • Lectura de bibliografia i fonts documentals 
 • Preparació d'activitats avaluades 
 • Tutories de curs i d'adreça de treballs 

METODOLOGIES DOCENTS 

 • Mètode expositiu 
 • Resolució d'exercicis i problemes 
 • Aprenentatge basat en problemes/ temes amb recurs a bibliografia/ material d'arxiu 
 • Aprenentatge orientat a projectes 

SISTEMES D'AVALUACIÓ 

 • Assistència a les classes presencials i a les tutories 
 • Participació en les discussions dels seminaris i fòrums on-line 
 • Presentació oral dels treballs 
 • Treballs escrits 
 • Participació en les tutories "on-line" 
 • Resolució de qüestionaris "on-line" i exercicis pràctics 

 

Pràctiques externes

Aquest màster no disposa de programa de pràctiques externes.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

El Treball de Final de Màster, de 15 crèdits ECTS, es tracta d'un treball de recerca original sobre fonts documentals i bibliogràfiques en el qual s'aplicaran els coneixements adquirits, tant teòrics com a pràctics. En ell es valorarà, de forma específica, la consecució d'algunes de les competències del màster. Es realitza fonamentalment de forma no presencial, sota la tutela i adreça d'un professor designat amb qui l'estudiantat realitzarà sessions de tutoria i seguiment, i sobre un tema aprovat, sentits els interessos i proposta de l'estudiantat, per la Comissió Acadèmica del Màster.

Més informació

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Dra. Carmen Corona Marzol. Departament d´Història, Geografia i Art. UJI

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Carmen Corona Marzol | Telèfon: 964 729 634 | corona@uji.es
Carmen M. Fernández Nadal | Telèfon: 964 729 645 | nadal@uji.es

Departaments implicats

Departament d'Història, Geografia i Art de la Universitat Jaume I

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

Dra. Carmen Corona Marzol. Departament d'Història, Geografia i Art de la Universitat Jaume I.

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

 

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=42184

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42184

 

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) (Pla de 2014)

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus