UJI

Mobilitat i programes d'intercanvi

Planificació i gestió de la mobilitat d'estudiants propis i d'acolliment 

El màster proposat és un títol conjunt de la Universitat de València i la Universitat Jaume I de Castelló, a tenor del corresponent conveni en el qual es fixen les responsabilitats mútues. 

En aquest conveni es regulen els drets dels estudiants d'ambdues universitats (clàusula 8) i s'estableix que l'alumnat matriculat podrà accedir als serveis centrals d'ambdós campus, sense cost algun. La docència s'impartirà en la seu de la Universitat de València, d'acord amb la seua aportació majoritària en recursos docents i en alumnat. Per açò, s'establiran mesures econòmiques per a afavorir la mobilitat dels estudiants que s'hagen de desplaçar de la Universitat Jaume I de Castelló a la Universitat de València. Per a açò l'alumne/a disposarà igualment de la convocatòria ministerial de beques de mobilitat d'estudiants aprovades per als actuals doctorats amb esment de qualitat. 

Respecte al professorat, es preveu igualment la seua mobilitat des de la Universitat Jaume I de Castelló a la seu de la Universitat de València. Les despeses derivades d'aquests desplaçaments entre les dues universitats vinculades per conveni es cobrirà per mitjà dels ingressos de matricula (clàusula 9), amb el compromís de presentar anualment davant la comissió mixta del postgrau interuniversitari una memòria econòmica d'execució del pressupost. Igualment es comptarà amb les beques ministerials de mobilitat del professorat convocades a aquest efecte. 

D'altra banda, el màster preveu l'intercanvi d'estudiants dins dels programes de mobilitat establits mitjançant conveni per la Universitat de València (explicats en l'apartat 4.3.4). La internacionalització i la mobilitat formen part del Pla Estratègic de la UVEG, que declara com a objectiu “Aconseguir la Internacionalització de la Universitat de València en tots els àmbits, potenciant l'intercanvi i la mobilitat i participant especialment en la construcció dels espais d'educació superior i investigació europeu i iberoamericà”. De fet, la Universitat de València participa activament en tots els programes d'intercanvi existents, i és la segona universitat de la Unió Europea en recepció d'estudiants i la quarta en enviament. Té una llarga experiència en mobilitat i disposa d'una estructura organitzativa adequada, dedicada a realitzar accions diferenciades per als estudiants sortints (que es traslladen a altres universitats) i els estudiants entrants (els que, provinents d'altres universitats, acudeixen a la UVEG). 

- Estudiants sortints: es preveuen diferents accions de suport i orientació a l'inici del curs. En la pàgina web del Departament s'oferirà tota la informació oportuna sobre l'oferta acadèmica d'altres títols homòlegs i les ajudes econòmiques per a assistir als mateixos. 

- Estudiants entrants: la primera acció que es realitza consisteix a enviar informació detallada a la universitat d'origen perquè la transmeta als estudiants. Una vegada incorporats a la UVEG, se'ls lliura material informatiu i se'ls expliquen els passos que deuen realitzar a partir d'aqueix moment. Usualment, a principis del mes d'octubre es realitzen jornades de benvinguda en les quals se'ls proporcionen dades pràctiques sobre la ciutat, la universitat i els seus estudis. Al llarg de tot el curs es realitzen diferents accions socioculturals, des d'excursions guiades per professors universitaris fins a visites a museus, institucions, etc. 

Tots els programes de mobilitat s'acullen al sistema de transferència de crèdits (ECTS), per la qual cosa existeix un compromís de reconeixement dels crèdits realitzats en la universitat de destinació i la seua incorporació en l'expedient de l'estudiant. Aquest sistema es regula mitjançant un acord del Consell de Govern d'aquesta Universitat. Els estudiants d'intercanvi de la UVEG han de formalitzar el contracte d'estudis o el seu equivalent, segons les convocatòries dels programes d'intercanvi, com a condició per a formalitzar la matrícula en la UVEG. Aquest document ha d'estar signat pel coordinador/a del centre o el coordinador/a de titulació i l'estudiant, amb el vistiplau del director/a de el programa de màster. 

En l'actualitat Departament d'Història de l'Art de la Universitat de València té convenis Erasmus-Sicue (explicats en l'apartat 4.3.4) amb diferents universitats europees i espanyoles en les quals ja, en major o menor mesura, es troba implantat el sistema d'estudis del Pla Europeu d'Ensenyament Superior. És per açò que en el futur es preveu que els actuals acords d'intercanvi d'estudiants contemplen la mobilitat d'alumnes en estudis de màsters, amb la fi realitzar assignatures o mòduls d'interès per a la seua formació investigadora. 

En relació a les convocatòries de mobilitat d'estudiants, aquesta és una línia prioritària per a la Universitat de València, que ve desenvolupant a través de diferents programes d'actuació, per a afavorir la promoció, la internacionalització, la qualitat i l'excel·lència dels recursos humans, contribuint a la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Per a facilitar l'impuls d'aquests objectius, la Universitat de València considera imprescindible gestionar amb la màxima dedicació les ajudes que convoca el Ministeri de Ciència i Innovació, per a cada curs acadèmic. Aquestes ajudes tenen per objecte facilitar la realització d'estades de mobilitat dels estudiants matriculats en el curs acadèmic corresponent en màsters oficials de les universitats espanyoles, per a la realització d'aquelles activitats acadèmiques del màster que es desenvolupen en una província diferent a la de la seu de la universitat de matrícula o, si escau, en uns altres de països de l'Espai Europeu d'Educació Superior, implicant un canvi de residència de l'alumne/a. Una vegada finalitzat el termini de matrícula en els estudis de màster, el Vicerectorat de Postgrau de la Universitat de València estableix el termini de presentació de les sol·licituds d'estades de mobilitat per als estudiants matriculats en els estudis de màster, assegurant la deguda difusió del procediment de concurrència competitiva, aquesta informació és publicada en la pàgina WEB de la Universitat de València. Els estudiants interessats presenten la sol·licitud d'ajuda de mobilitat acompanyada de la documentació requerida d'acord amb la convocatòria en el lloc, termini i forma establit per la Universitat de València, on van a seguir-se els estudis de màster. A aquests efectes, el Servei General de Postgrau una vegada rebudes les sol·licituds pels estudiants interessats, comprova que els candidats compleixen els requisits i, amb posterioritat, que han destinat les ajudes a la finalitat per a les quals li va ser concedida. La selecció d'estudiants i la proposta de setmanes de mobilitat per a cadascun d'ells, es realitza en el si de cada màster per una comissió acadèmica de selecció nomenada pel Vicerector de Postgrau i constituïda per cinc membres. La comissió acadèmica de selecció comprova que les sol·licituds presentades compleixen els requisits generals i acadèmics exigibles, denegant les sol·licituds que no les reuneixen o acrediten. En la proposta de denegació es fa constar la causa que la motiva. La Comissió acadèmica de selecció, considerant els resultats de l'avaluació dels criteris establits en la convocatòria, elabora la proposta de concessió de les setmanes de mobilitat a concedir als candidats que reuneixen els requisits. Aquesta Comissió estén acta de la proposta de concessió que conté les dades identificatives dels sol·licitants. 

Una vegada realitzada la valoració per la comissió, els responsables de cada màster remeten les sol·licituds amb la documentació adjunta a les unitats de suport del Servei General de Postgrau, on es comprova la documentació i s'envia al Ministeri de Ciència i Innovació en el termini establit. Prèviament a l'abonament de l'import de les estades de mobilitat als estudiants que hagen obtingut resolució favorable per part del Ministeri de Ciència i Innovació, el Servei General de Postgrau sol·licita a l'estudiant, uns documents amb la finalitat d'acreditar l'estada realitzada, i es procedeix al pagament de l'ajuda. El procediment finalitza amb la justificació per part de la Universitat de València, mitjançant la presentació d'una memòria sobre les activitats desenvolupada. Aquesta memòria va acompanyada d'un certificat del responsable del màster en què s'acredita l'aprofitament acadèmic per part dels alumnes/as als quals s'ha concedit.  

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42145/intercambio

Informació proporcionada per: InfoCampus