UJI
 • UJI
 • Metodologia docent i sistema d'avaluació

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Activitats formatives 

 • Classes Teòriques presencials 
 • Resolució individual o en grup de problemes i/o casos pràctics 
 • Recerca, revisió i estudi de materials bibliogràfics 
 • Tutories individuals 
 • Elaboració i presentació del treball
 • Seminaris, Cicles de conferències, tallers específics 

Metodologia docent

La metodologia docent és activa, participativa i expositiva al mateix temps.

En general la majoria de les matèries contemplen intervencions dels assistents i exposicions. De manera que les sessions estan basades en l'estudi dels textos dels autors bàsics i alguns complementaris, per la qual cosa és imprescindible que existisca un estudi previ i autònom per part de l'alumnat i una discussió i participació en les sessions de seminari.

Sistemes d'avaluació 

 • Assistència i participació 
 • Exposició Oral 
 • Treball individual 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus