UJI

Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania

Última modificació: 06/09/2019 | Font: InfoCampus

El Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania se centra en tres eixos fonamentals: els estudis de gènere, el feminisme i la ciutadania, tots valors bàsics en els projectes investigadors. Aquests estudis s’aborden des d’una perspectiva multidisciplinària que procura a l’alumnat tant una visió de les teories del feminisme i dels estudis de gènere, com una aplicació d’aquestes teories a distints àmbits, des de l’històric al sociològic o psicològic o els relacionats amb la creació artística o literària; sense oblidar la dimensió econòmica, jurídica o científica.
El màster està adscrit a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) de la Universitat Jaume I.
El Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania està organitzat per l'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere "Purificació Escribano" de la Universitat Jaume I.

Modalitat: a distància. 

Pla d'estudis anterior

Introducció

Presentació

Aquest màster se centra en tres eixos fonamentals: els estudis de gènere, el feminisme i la ciutadania, tots valors bàsics en els projectes investigadors. Aquests estudis s’aborden des d’una perspectiva multidisciplinària que procura a l’alumnat tant una visió de les teories del feminisme i dels estudis de gènere, com una aplicació d’aquestes teories a distints àmbits, des de l’històric al sociològic o psicològic o els relacionats amb la creació artística o literària; sense oblidar la dimensió econòmica, jurídica o científica.

El màster està adscrit a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) de la Universitat Jaume I.

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

L'ensenyament és a distància.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Durada: un curs acadèmic (octubre 2017 / setembre 2018).

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

 • Dotar l'estudiantat d´eines crítiques per tal de poder exercir una reflexió d'acord amb els valors d´una societat democràtica i igualitària.
 • Transmetre un coneixement dels valors humanistes i feministes, tant en un context de reflexió i praxi docent com investigadora.
 • Donar a conèixer la incidència del feminisme, els estudis de gènere i de ciutadania en diversos àmbits d'especialitat.
 • Capacitar l´estudiantat per abordar des de diferents àrees d´estudi les temàtiques de gènere, feministes i de ciutadania.

Coneixements previs recomanables

L´alumnat seguirà amb més facilitat els estudis si té formació en estudis feministes i de gènere, encara que no és imprescindible ja que les primeres assignatures l´ajudaran a adquirir les competències que li facilitaran a seguir la resta de matèries.

D´altra banda, el caràcter interdisciplinari d´aquests estudis fa que sigui difícil tenir formació en totes matèries que s´imparteixen, però, la formació adquirida en els primers compassos del màster farà que es puguin seguir amb normalitat.

Orientació

L'orientació del màster és investigadora.

Eixides professionals

La formació en gènere i feminisme possibilita un millor accés a professions com a agent d´igualtat, sent també significativa en totes les professions vinculades a l´ensenyament i estudis interculturals i de mediació.

D´altra banda, la seva vessant investigadora facilita l´accés i participació en grups de recerca.

L´estudiantat pot desenvolupar la seva activitat professional en els següents àmbits:

 • Docència, tant en formació primària com en formació secundària.
 • Projectes d´igualtat d´oportunitats entre homes i dones.
 • Grups de recerca en temes de gènere i feminisme.

Beques pròpies i ajudes

L'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere - Purificación Escribano informarà a l'estudiantat de les beques per al desenvolupament dels estudis de màster que vagen convocant-se.

L'alumnat d'aquest màster pot accedir a qualsevol tipus d'ajuda que amb caràcter general s'ofereix a l'estudiantat de postgrau i màsters.

La informació actualitzada se li donarà directament al estudiant a través del fòrum beques i al tauler d'anuncis de l'aula virtual del màster.

 

L'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere "Purificació Escribano" convoca, anualment, a càrrec del pressupost del Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania ajudes per a la matrícula de l'estudiantat matriculat. S'informa d'aquestes beques en el moment de la convocatòria a tot l'estudiantat per les vies de comunicació habilitades per a açò.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Criteris generals:

Una vegada comprovat que l'estudiantat compleix els requisits d'accés obligatoris, la Comissió Acadèmica del Màster aplicarà els criteris específics, exposats a continuació, per a l'admissió de l'estudiantat.

Criteris específics:

Quan les sol·licituds de preinscripció siguin superiors al nombre de places ofertes es seguirà el següent criteri:

- Nota mitjana de l´expedient acadèmic fins a 5 punts.

- Experiència demostrada en temes de gènere fins a 5 punts.

- Experiència demostrada en temes afins fins a 3 punts.

- Altres activitats fins a 3 punts.

- Coneixements d´idiomes fins a 2 punts (per idiomes diferents al castellà o català).

- Coneixements d´informàtica fins a 1 punt.

Procediment d´admissió:

Un cop comprovada la idoneïtat de la titulació accés, si el nombre de sol·licitants és superior al de places, es reuneix la Comissió Acadèmica del màster i realitza la selecció aplicant els criteris de selecció específics.

- Nota mitjana de l´expedient acadèmic.

- Curriculum vitae, en el qual s´inclouran especialment els estudis i praxi vinculats als temes del màster.

- Altres activitats que demostrin el perfil idoni del / la estudiant per dur a terme aquest tipus d´estudis.

- Altres mèrits: idiomes, informàtica.

Els / les estudiants podran consultar la llista d´admesos / es en la pàgina web de la Universitat (http://www.uji.es), en el termini establit. Alhora, la direcció de màster enviarà un correu electrònic en què es comunicarà l´admissió i les condicions i terminis de matrícula.

L´estudiantat que ha quedat en llista d´espera (l´ordre en la mateixa és controlat per la Universitat Jaume I, un cop realitzada la valoració per la Comissió Acadèmica del Màster) s´avisarà en cas de renúncia o no matrícula dels / les sol·licitants admesos/es.

La selecció i matrícula es realitzen en els períodes establerts per la Universitat Jaume I: un els mesos de maig a juliol i un altre en els mesos d´agost a setembre, habitualment.

Un cop finalitzades aquestes dues fases ordinàries, i si la Comissió Acadèmica del Màster dóna el seu vistiplau, es podrà realitzar la matriculació a través del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de la Universitat Jaume I. L´equip de coordinació donarà el suport necessari per realitzar els tràmits d´aquesta manera que únicament es durà a terme si hi ha terminis o en casos excepcionals.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Tenint en compte que es poden haver cursat assignatures específiques relacionades i/o coincidents amb algunes de les assignatures o matèries programades en aquest Màster, la Comissió Gestora valorarà les possibles sol·licituds de convalidació que puga presentar l'alumnat. Per a açò, se sol·licitarà a l'alumnat una descripció acadèmica i un programa dels estudis cursats, així com dels crèdits dels quals constaven tals estudis.

L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol. La comissió de màster valorarà individualment les sol·licituds de l'alumnat per a determinar el nombre de crèdits a reconèixer, que en cap cas excedirà de 9.

Oferta de places

30 places

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • C1-Conèixer i comprendre els conceptes i metodologies pròpies de les següents àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, gènere i ciutadania: Teoria i metodologia feminista, Sociologia, Antropologia, Filosofia i Psicologia, Història, Art, Literatura i Mitjans de comunicació, Dret, Economia i Ciència
 • C2-Ser capaç d'aplicar d'una manera teòrica i pràctic els diferents coneixements i eines que li permeten transmetre valors igualitaris amb la finalitat d'aconseguir una societat més justa
 • C3-Ser capaç d'integrar en el discurs escrit i oral argumentacions amb conceptes de feminisme, gènere i ciutadania i formular judicis amb reflexions sobre les responsabilitats ètiques vinculades a tals argumentacions
 • C4-Ser capaç de reflexionar sobre les pròpies responsabilitats, tant socials com a ètiques, en l'àmbit del feminisme, gènere i ciutadania
 • C5-Ser capaç de transmetre la rellevància i necessitat dels estudis sobre feminisme, gènere i ciutadania
 • C6-Ser capaç de presentar i defensar públicament els resultats d'estudis sobre feminisme, gènere i ciutadania
 • C7-Ser capaç d'investigar de forma autònoma en les àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, gènere i ciutadania
 • C8-Ser capaç de comunicar-se de forma fluïda i acadèmicament correcta mitjançant plataformes virtuals sobre qüestions relatives al feminisme, gènere i ciutadania

Pla d'estudis

El pla d'estudis de Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania s'organitza de la següent forma:

PRIMER SEMESTRE

A) MATÈRIA: PANORÀMICA DELS ESTUDIS FEMINISTES, DE GÈNERE I CIUTADANIA. TEORIA I FILOSOFIA FEMINISTA (15 ECTS)

1. Introducció a la teoria feminista (2,5 ECTS)
2. Metodologia per a la investigació aplicada als estudis feministes, de gènere i ciutadania (2,5 ECTS)
3. Història dels moviments feministes i polítiques de gènere (2,5 ECTS)
4. Taller de lectura de textos fundacionals (2,5 ECTS)
5. Ciutadania i gènere a Grècia: Antígona a debat (2,5 ECTS)
6. Privat? Públic? La (des)construcció d'una dicotomia patriarcal (2,5 ECTS)
 

B) MATÈRIA: ESPECIALITAT EN HISTÒRIA, SOCIOLOGIA, ANTROPOLOGIA I PSICOLOGIA (12,5 ECTS)

7. Gènere, ciutadania i cultura. Entre l’Antic Règim i la Modernitat (2,5 ECTS)
8.  Les dones en l’Espanya contemporània. Models de gènere, sociabilitat i ciutadania (2,5 ECTS)
9. Dones, antropologia i diversitat cultural (2,5 ECTS)
10. Societat civil i participació ciutadana (2,5 ECTS)
11. Psicologia, gènere i violència (2,5 ECTS)

SEGON SEMESTRE

C) MATÈRIA: ESPECIALITAT EN LITERATURA, ARTS I MITJANS DE COMUNICACIÓ (10 ECTS)

12. Dones i literatures: de l'exclusió a la inclusió, més enllà de l'eix eurocèntric (2,5 ECTS)
13. Narració cinematogràfica. Dones i silenci (2,5 ECTS)
14. Art i feminismes: teoria i praxi. La qüestió de la ciutadania (2,5 ECTS)
15. Dones i mitjans de comunicació (2,5 ECTS)

D) MATÈRIA: ESPECIALITAT EN DRET, ECONOMIA I CIÈNCIA (7,5 ECTS)

16. Teories feministes del dret (2,5 ECTS)
17. Economia, desenvolupament i immigració (2,5 ECTS)
18. Les dones en la ciència (2,5 ECTS)

E) MATÈRIA: TREBALL FI DE MÀSTER (15 ECTS)

19. Treball de final de màster (15 ECTS)

 

Guies docents de les assignatures

Les guies docents són els documents que contenen la informació bàsica de cada assignatura, des del programa i competències a adquirir per l'alumnat fins a la bibliografia i els mètodes d'avaluació de cadascuna d'elles.

Assignatures obligatòries:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42193?caracteres=fbasica

Treball final de màster:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42193?caracteres=practicas

Horaris

 HORARIS DEL MÀSTER CURS 2017-2018[1]

Dies de benvinguda. Del 6 al 15 d’octubre de 2017.

SBQ001. Introducció a la teoria feminista.

Del dilluns 16 d’octubre al divendres 20 d’octubre de 2017.

SBQ002. Metodologia per a la investigació aplicada als estudis feministes, de gènere i ciutadania.

Del dilluns 23 d’octubre al divendres 27 d’octubre de 2017.

Dies TFM.

Del 30 d’octubre al 3 de novembre de 2017.

SBQ003. Història dels moviments feministes i polítiques de gènere.

Del dilluns 6 de novembre al divendres 10 de novembre de 2017.

SBQ004. Taller de lectura de textos fundacionals.

Del dilluns 13 de novembre al divendres 17 de novembre de 2017.

SBQ007. Ciutadania i gènere en Grècia: Antígona a debat.

Del dilluns 20 de novembre al divendres 24 de novembre de 2017.

SBQ008. Privat? Públic? La (des)construcció de una dicotomia patriarcal.

Del dilluns 27 de novembre al 1 de desembre de 2017.  

Dies TFM.

Del 4 al 8 de desembre de 2017.

SBQ011. Gènere, ciutadania i cultura. Entre l’Antic Règim i la Modernitat.

Del dilluns 11 de desembre al divendres 15 de desembre de 2017.

SBQ012. Les dones en la Espanya Contemporània. Models de gènere, sociabilitat i ciutadania.

Del dilluns 18 de desembre al divendres 22 de desembre de 2017.

Vacances de Nadal. Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018.

SBQ024. Dones, antropologia i diversitat cultural.

Del dilluns 8 de gener al divendres 12 de gener de 2018.

SBQ025. Societat civil i participació ciutadana.

Del dilluns 15 de gener al divendres 19 de gener de 2018.

SBQ027. Psicologia, gènere i violència de gènere.

Del dilluns 22 de gener al divendres 26 de gener de 2018.

Dies de TFM.

Del 29 de gener al 8 de febrer de 2018.

SBQ013. Dones i literatura: de l’exclusió a la inclusió, més enllà del eix eurocèntric.

Del dilluns 5 de febrer al divendres 9 de febrer de 2018.

SBQ014. Narració cinematogràfica. Dones i silenci.

Del dilluns 12 de febrer al divendres 17 de febrer de 2018.

Dies TFM Y RECUPERACIÓN ASIGNATURAS DEL PRIMER SEMESTRE[2].

Del 19 al 23 de març de 2018.

SBQ028. Art i feminismes: Teoria i Praxis. Una qüestió ciutadana.

Del dilluns 26 de febrer al divendres 2 de març de 2018.

Vacances de Magdalena. Del 3 al 11 de març de 2018. Aquest dies no són lectius (festa local).

SBQ017. Dones i mitjans de comunicació.

Del dilluns 12 de març al divendres 17 de març de 2018.

Dies de TFM.

Del 20 al 28 de març de 2018.

Vacances de Pasqua. Del 29 març al 8 d’abril de 2018.

SBQ018. Teories feministes del dret.

Del dilluns 9 de abril al divendres 13 d’abril de 2018.

SBQ026. Economia, desenvolupament i immigració.

Del dilluns 16 d’abril al divendres 20 d’abril de 2018.

SBQ021. Dones en la ciència.

Del dilluns 23 d’abril al divendres 27 d’abril de 2018.

A partir del 30 d’abril dedicació exclusiva a l’assignatura SBQ023 Treball de Final de Màster (TFM), així como a la recuperació de les assignatures de segon semestre para la convocatòria de juny.

Les lectures del TFM es realitzaran en el mes de juliol i en el mes de octubre de 2018. L’estudiant de segon curs podrà defendre el seu TFM en la convocatòria extraordinària de març o abril (data per determinar), sempre que només tinga que cursar aquesta assignatura.

RECUPERACIÓ ASSIGNATURES DEL SEGUNDO SEMESTRE[2].

Fins el 9 de juny de 2018.

RECUPERACIÓ ASSIGNATURES DEL PRIMER i SEGON SEMESTRE (segona convocatòria)[2].

Del 20 de juliol de 2018.

 

[1] Les assignatures del Pla de 2013 (SBH) equivalents en el Pla de 2016 (SBQ) es cursaran simultàniament. Les assignatures que han sigut reformulades es cursaran com grups sense docència, tutelats pel professorat que la imparteix.

[2] Les assignatures s’avaluaran la mateixa setmana que s’imparteixen, si l’alumnat ha optat per l’avaluació continuada. En cas de no poder seguir aquesta modalitat òptima d’estudi, l’alumnat podrà presentar un treball de l’assignatura al final del semestre (les dades són orientatives i es poden modificar atenent a la data de tancament de les actes del semestre).

Continuar la meua formació

El màster té un caràcter investigador i dóna accés als programes de doctorat relacionats amb temes de gènere. Gran part de l'estudiantat del màster desitja continuar la seua formació vinculat a una de les matèries específiques impartides en el mateix.

La informació sobre la preinscripció als programes de doctorat es pot consultar al següent enllaç:

http://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/estudiantat-nou/admissio/

(S´enviarà informació actualitzada sobre terminis, documentació a presentar, etc., a l´estudiantat que haja superat els estudis de màster).

Coordinació docent

Una de les tasques prioritàries del màster és establir normes clares de funcionament, per la qual cosa la coordinació es presenta com a element indispensable. Així, s’han creat diversos òrgans de gestió; els principals són:

1. Comissió de Titulació: formada per la directora de l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificació Escribano, les directores del màster i les coordinadores dels mòduls d’especialitat (coincideix en gran mesura amb la comissió interna inicial que va elaborar aquesta proposta de màster) .

2. Direcció tècnica: formada per una de les directores del màster i una de les coordinadores dels mòduls d’especialitat.

La Comissió de Titulació té les funcions assignades per la normativa pròpia de la Universitat en l’article 19 de la Normativa dels estudis oficials de màster de la Universitat Jaume I.

Les principals atribucions d’aquesta Comissió de Titulació són les de tràmit i gestió general del màster així com vetllar per una òptima coordinació del disseny del màster i la coordinació entre matèries: continguts, metodologia, avaluació i altres activitats.

Són també funcions de la Comissió de Titulació:

a) Assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

b) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

d) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’estudiantat dins de la normativa vigent.

e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió de l’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

f) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

g) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

h) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

i) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

j) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

k) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

l) Proposar a la junta de centre la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

m) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors o professores han de col·laborar en les activitats formatives del màster.

n) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora de la qualitat del títol.

o) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge que hem considerat en el desenvolupament d'aquest Màster són dos:

 • Seminaris: Es posen a la disposició de l'alumnat una sèrie de materials preparats pel professorat, juntament amb unes lectures complementàries obligatòries i altres opcionals. La interacció docent alumnat-professorat es produeix mitjançant seminaris de debat virtuals, utilitzant les eines que para açò posa a la nostra disposició la plataforma Moodle de l'Aula Virtual de la UJI.
 • Tutories: Utilitzant les eines que ens ofereix la plataforma Moodle de l'Aula Virtual de la UJI el professorat ofereix un horari de tutories (virtuals, és a dir, que parlem de presencialidad virtual) mitjançant les quals l'alumnat pot realitzar consultes per al seguiment del màster.
 • Treball personal (preparació per part de l'estudiantat, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc.) per a exposar o lliurar en les classes. Després del treball de preparació previ (lectura de materials i lectures complementàries obligatòries), es plantegen tasques de seguiment, fonamentalment en dos formats: fòrums de debat grupal (en línia) i/o lliuraments de ressenyes crítiques individuals.

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge que hem considerat adequades per al desenvolupament d'aquest màster estan pensades per a totes les assignatures del mateix. En primer lloc, la modalitat docent de seminaris virtuals, mitjançant els quals es realitzaran debats sobre els materials preparats pel professorat. En segon lloc, concretem ací el tipus de tasques que integren el que hem denominat “treball personal” per part de l'alumnat, i que consistiran en els següents aspectes:

 • Lectura de materials i textos complementaris de referència.
 • Tasques de seguiment per assignatura a través de dues possibles activitats: fòrums de debat grupal en línia i/o lliurament de ressenyes crítiques individuals.

L'alumnat, a través de la plataforma Moodle de l'Aula Virtual de la Universitat podrà sol·licitar tutories, tant amb el professorat de cada assignatura com amb els professors tutors o l'adreça tècnica.

Pel que fa a les proves d'avaluació que hem considerat adequades per al màster, optem per emprar proves de tres tipus: a) Observació/execució de tasques i pràctiques, b) Resolució d'exercicis i problemes i c) Elaboració de treballs acadèmics. Mitjançant la primera i la segona se li sol·licitarà a l'alumnat la seua participació en fòrums de debat (en línia), o breus ressenyes crítiques. Per a açò se li plantejaran preguntes a fi d'orientar-los en la resolució crítica de problemes. La tercera d'elles, de major importància, implicarà el desenvolupament d'un treball més ampli, sobre un tema d'investigació de la seua lliure elecció, tutoritzat per algun docent expert en la matèria. Pel que es refereix a l'elaboració de tasques i pràctiques per part de l'alumnat així com la resolució d'exercicis i problemes (que constituirien els lliuraments dels resultants dels seminaris i el treball personal elaborat per l'alumnat), el professorat, atenent a criteris de rigor científic i reflexió crítica, avaluarà aquestes tasques i remetrà comentaris personalitzats a cadascun dels estudiants, podent sol·licitar la repetició de la tasca en el cas que aquesta no haguera aconseguit la qualitat requerida.

L'avaluació que proposem és de tipus formatiu: a l'alumnat se li plantegen les tasques de seguiment abans esmentades, de caràcter obligatori en cada assignatura del màster, i se li van remetent informes de la seua activitat. D'aquesta manera, encara que el gruix de l'avaluació plantejada se centra en la realització del treball de recerca final (Treballe fi de Màster), les tasques de seguiment s'afigen a l'expedient complet de l'alumnat.

Les assignatures del Màster Universitari d´Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania es desenvolupen exclusivament a través de l´aula virtual localitzada a la plataforma Moodle i actualitzada cada curs. El caràcter a distància d´aquest màster fa que la defensa dels Treballs Final de Màster (TFM) també es pot fer mitjançant viodeconferencia, encara que sempre que sigui possible es recomana una defensa presencial. Així mateix, les tutories del professorat i els / les directores dels TFM també es realitzen per mitjans telemàtics.

La metodologia que desenvolupa el màster, pretén fomentar la participació de l´alumnat i la creació d´espais de discussió que afavoreixin el aprenentatge autònom. Ara bé, encara que el caràcter línia del màster facilita la flexibilitat en la realització dels continguts es recomana seguir el ritme que s´estableix en el programa docent, ja que el debat és un dels pilars per a la construcció del pensament crític (adquisició de la habilitat es té en compte a l´hora de valorar l´evolució de l´estudiantat).

Metodologia docent de les assignatures teòriques

El material es posa a disposició de l´estudiantat progressivament i amb antelació perquè l´alumnat el tingui accessible en el moment de la docència.

Docència: en el programa docent es poden consultar les dates en què s´impartirà cada assignatura. El dia de l´inici de l´assignatura, el professorat exposarà el material bàsic perquè l´estudiantat faci la lectura reflexiva. Plantejarà qüestions relatives als textos a les que l´estudiantat haurà de respondre. S´establirà un debat entre professorat-alumnat i entre el mateix alumnat mitjançant un fòrum obert amb aquesta finalitat.

Un cop finalitzada la setmana de docència de l´assignatura, l´alumnat presentarà un dossier crític que recullin les idees exposades i debatudes al llarg d´aquesta.

Si hi hagués algun problema per presentar els dossiers crític l´/a estudiant pot consensuar amb el/a professora una data alternativa. També es pot presentar el treball fins a la data fixada per això en el mes de juny en què, i si no s´ha participat en el fòrum haurà de seguir els criteris que el professorat estableix per a aquest cas. En cas que no es pugui realitzar el treball a temps per a aquesta primera convocatòria es podrà presentar a la segona convocatòria.

El professorat respondrà durant el període docent a les qüestions de l´assignatura que plantegi l´estudiantat mitjançant el fòrum de l´assignatura, correu electrònic o el sistema de missatgeria de l´aula virtual. Fora del període docent, es respondrà exclusivament a través de correu electrònic i / o el sistema de missatgeria de l´aula virtual

Avaluació: pel que fa a l´avaluació, es considerarà aprovada l´assignatura quan s´assoleixi una nota mínima de 5.

Considerem que s´ha superat l´assignatura quan les respostes a les preguntes estiguin argumentades críticament, no limitant-se a resumir els materials proporcionats pel professorat.

Es considerarà falta greu el plagi i s´aplicaran les mesures disciplinàries que estableixi la Comissió Acadèmica del Màster.

Els estudis es realitzen a través d´una aula virtual que utilitza una plataforma Moodle, suportada per la Universitat Jaume I.

El professorat introdueix a l´aula virtual uns apunts propis així com una sèrie de textos complementaris de suport, que estan visibles per als estudiants amb antelació suficient al període de docència de la material

A partir d´aquestes lectures s´inicia un debat entorn dels aspectes fonamentals de les mateixes a través del fòrum de cada assignatura.

El professorat, a l'inici de l'assignatura, facilita un cronograma perquè l'estudiantat organitze les tasques a realitzar. Igualment comunica el sistema que va a seguir tant en el desenvolupament de les classes com en l'evolució de l'assignatura. Diàriament entra en el fòrum per a dinamitzar-ho i respondre a les qüestions plantejades per l'estudiantat.

La comunicació es realitza preferentment a través de l´aula virtual, tant amb el professorat (sistema de missatgeria i fòrum) com amb l´equip de coordinació (fòrum de coordinació, sistema de missatgeria, fòrum de secretaria). L´inici de la pàgina principal del curs s´utilitza com a tauler d´anuncis perquè l´estudiantat estigui en tot moment informat de les novetats acadèmiques i administratives com poden ser les convocatòries de beques i ajudes.

La comunicació mitjançant correu electrònic és constant i permet un suport personalitzat a aquells / es alumnes que ho sol·licitin.

Equip de coordinació: tant la Direcció com la Secretaria proporcionen feedback a tota comunicació que es rep i donen acompanyament a l´estudiantat. Aquest seguiment és rellevant en una formació a distància.
 

Atenció tècnica: es desenvolupa en dues vessants: a) la relacionada amb la docència, en la qual s´ofereix suport per al Treball Final de Màster i l´organització del treball a les assignatures, i b) la relacionada amb aspectes informàtics. S´ofereix la mediació de l´equip de coordinació per a qualsevol problema que sorgeixi. D´altra banda, el màster programa a l´inici del curs una setmana de benvinguda en què l´estudiantat es familiaritza amb l´aula.
 

Xarxes socials: el Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania, fa ús de les xarxes socials de les que disposa l´IF, organitzador d´aquest, per crear espais participatius. En aquest sentit, compta amb facebook i twitter contínuament dinamitzats.
 

Tutories: les consultes amb el professorat es poden realitzar al llarg de tot el curs, ja que no s´estableix un període de tutoria únic. Un cop el / a professora ha impartit la seva assignatura queda a disposició de l´estudiantat per a respondre a qualsevol dubte o qüestió relacionada amb l´avaluació, contingut de l´assignatura, dificultats en la comprensió dels temes o desig d´ampliació dels mateixos, etc.

COORDINACIÓ

Una de les tasques prioritàries del màster és establir normes clares de funcionament, per la qual cosa la coordinació es presenta com a element indispensable. Així, s'han creat diversos òrgans de gestió, sent els principals:

1. Comissió Gestora: formada per la coordinadora del Seminari d'Investigació Feminista, les directores del màster i les coordinadores dels mòduls d'especialitat (coincideix en gran mesura amb la comissió interna inicial que va elaborar aquesta proposta de màster)

2. Adreça tècnica: formada per una de les directores del màster i una de les coordinadores dels mòduls d'especialitat

La Comissió Gestora, tindrà les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l'apartat b de la secció III de la normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I.

Al temps, acollint-nos al punt k de la normativa general, la comissió gestora, a més, deurà:

1. Garantir la coordinació entre mòduls i assignatures: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries...

2. Garantir una òptima coordinació del disseny del Màster. 

Pràctiques externes

Aquest màster no oferta pràctiques externes. 

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

El treball final de màster (TFM) consta de 15 crèdits ECTS. En les primeres setmanes de curs, i una vegada que l´estudiantat s´hagi familiaritzat amb la dinàmica dels estudis, s´assignarà un tutor o tutora per dirigir el TFM. Prèviament s´haurà consensuada amb l´estudiantat el tema d´aquest treball de recerca.

El TFM es començarà a l´inici del curs, un cop assignat tutor o tutora, i es desenvoluparà al llarg d´aquest. Es podrà passar a la seva defensa un cop s´hagin superat els crèdits de totes les assignatures.

El treball final de Màster (TFM) es podrà començar al principi del curs, quan el / la estudiant hagi escollit el tema i se li hagi adjudicat tutor / tutora. La defensa i finalització del TFM no es pot portar a terme fins a la completa superació de totes les altres assignatures.

L´avaluació de competències del TFM es realitzarà al llarg de l´autorització acadèmica mitjançant:

• entrevistes (presencials o virtuals) entre tutor / ai estudiant;

• presentació de l´esquema de treball del TFM;

• defensa pública del TFM.

El TFM serà avaluat per un tribunal de tres membres format per professorat del màster i estarà d´acord amb la normativa de l´UJI respecte a aquest punt:

"Els ensenyaments del màster finalitzen amb l´elaboració i defensa individual, pública i oral, presencial o en línia, davant d´un tribunal de treball final de màster. (...) La direcció dels treballs final de màster es tutelarà per un professor o professora (...) El treball final de màster serà avaluat i qualificat per un tribunal compost de tres membres, que seran professorat amb docència en el màster. En cap cas pot formar part del tribunal el tutor o tutora del treball final de màster"

Per a la defensa del treball, el / la estudiant disposarà d´un temps màxim de vint minuts, i després de l´exposició el tribunal podrà fer les consideracions que cregui oportunes sobre el mateix, durant un màxim de mitja hora. La / l´estudiant tindrà un dret de rèplica de 10 minuts (màxim). Al llarg del curs s'establiran les dates de la defensa dels treballs, així com el millor mitjà de defensa per als / les estudiants que no puguin estar a Castelló i, per tant, hagin de defensar el treball mitjançant videoconferència.

Hi ha dues convocatòries ordinàries al llarg del curs acadèmic. Previsiblement, aquestes seran una al juliol i una altra al setembre.

L´extensió serà d´entre 60-80 pàgines. Els annexos no entren en el còmput de pàgina. No s'acceptarà cap treball que excedeixi aquesta extensió (tret que la tutora ho justifiqui adequadament).

La llengua de redacció del treball podrà ser: Castellà o català.

El format serà:

• Tractament de textos en Word

• Font: Arial 12

• Interlineat: 1,5.

• Text justificat.

• Pàgines numerades.

Respecte a les normes ètiques cal destacar que es respectaran les normes comunament acceptades per la comunitat acadèmica respecte a la utilització d´idees i paraules d´altres / a investigadors / es. Qualsevol treball en què es detecti plagi serà immediatament retirat i la direcció prendrà les mesures sancionadores que la Universitat considera per a aquests casos.

El TFM es remetrà per correu electrònic al tutor / a en el termini que se li indiqui perquè el doni el vistiplau. Un cop obtingut el mateix, haurà d´enviar per correu electrònic una còpia en pdf del treball, així com un resum d´un màxim de 1500 paraules i un currículum relatat en què destaqui una experiència en estudis de gènere i feminisme.

 La normativa de la Universitat en relació al Treball Final de Màster es pot consultar al següent enllaç:

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42193/asignatura/SBQ023/temario

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Juncal Caballero Guiral , Departament d'Història, Geografia i Art. UJI

 

Altres membres de la Comissió de titulació:

Rosalía Torrent, Dora Sales Salvador, Sonia Reverter Bañón

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Més informació: Te.: 964 729 971 | avalero@uji.es

Juncal Caballero Guiral |Telèfon: 964 729 644 | mguiral@uji.es

Institut Universitari d´Estudis Feministes i de Gènere
Telèfon: 964 729 971 | if@uji.es

Departaments implicats

 • Departament de Filosofia i Sociologia (UJI)
 • Departament d´Història, Geografia i Art (UJI)
 • Departament de Traducció i Comunicació (UJI)
 • Departament d´Estudis Anglesos (UJI)
 • Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia (UJI)
 • Departament de Ciències de la Comunicació (UJI)
 • Departament de Química Inorgànica (UJI)
 • Departament de Educació (UJI)
 • Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics (Universidad de La Laguna)
 • Departament de Filologia i Traducció (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla)
 • Département d'études hispaniques et hispano-américaine (Université Paris Ouest Nanterre la défense UFR LCE)

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

El professorat que imparteix docència en el màster serà l´encarregat de dirigir els Treballs Final de Màster, podent col·laborar amb professorat aliè a aquest. Els tutors i tutores donaran indicacions a l´estudiantat per elaborar aquests treballs, que es plantejaran com una introducció a la investigació en gènere, feminisme i ciutadania.

En el següent enllaç es pot consultar la normativa referent a la Universitat:

Normativa dels treballs de final de màster de la Universitat Jaume I

Sistema de qualitat del títol

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=1000019

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=1000019

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania (Pla de 2016)

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus