UJI
 • UJI
 • Pla d'estudis

Pla d'estudis

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (36 CRÈDITS ECTS)

 • Using Documents in a Business Environment / L'entorn Empresarial i la seua Documentació
 • Intercultural Communication, Meetings and Negotiations in a Business Context / Comunicació Intercultural, Reunions i Negociacions en el Món de l'Empresa
 • Business Correspondence / Correspondència Comercial
 • The Language of Telephoning and Other Communication Technologies in the Business World / El Llenguatge Telefònic i les Noves Tecnologies Aplicades a l'Empresa
 • The Language of Marketing and Product Promotion  / El Llenguatge del Màrqueting i la Promoció de Productes
 • Business Trips and Socialising Activities in the Business World / Els Viatges de Negocis i la Socialització en el Món Empresarial
 • Case Studies / Estudi de Casos
 • Master's Thesis / Treball de Final de Màster

ITINERARI PROFESSIONAL (24 CRÈDITS ECTS)

 • Persuasive Language and Business Presentations / El Llenguatge Persuasiu i el de les Presentacions Empresarials
 • International Marketing / Màrqueting Internacional
 • International Business Management / Direcció de l'Empresa Internacional
 • Internship / Pràctiques en Empresa

ITINERARI INVESTIGADOR (24 CRÈDITS ECTS)

 • Specific English Teaching: ESP/CLIL / Ensenyament de l'Anglès Especialitzat: IFE/AICLE
 • Analysis of the Specialised Discourse in English / Anàlisi del Discurs Especialitzat en Anglès
 • Research Methods / Métodes d'Investigació

 

Informació proporcionada per: InfoCampus